Preheader Webbversion | Hemsida | Skicka vidare
OKTOBER - 2016

Senaste nytt om återvinning

Danmarks regering föreslår ökad återvinning genom en mer konkurrensutsatt avfallssektor

Ny rapport om hinder på Europas avfallsmarknad

Ragn-Sells vill anställa nyanlända men hindras av regelkrångel

Naturvårdsverket föreslår lagkrav på utsortering av textilavfall

Naturvårdsverkets rapport om förbättrad avfallsstatistik och spårbarhet av farligt avfall

Ny avfallsstatistik från Naturvårdsverket för 2014

Ny studie visar att Sverige ligger i topp inom EU när det gäller återvinning av förpackningar

Konkurrensverket har utvärderat reglerna för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

ÅI:s remissvar på utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning

ÅI:s remissvar på Naturvårdsverkets rapport Minskad förbrukning av plastbärkassar

ÅI:s remissvar på Boverkets rapport om loggbok vid nybyggnation

Miljöministern lyfte återvinningens klimatnytta under ÅI:s seminarium om cirkulär ekonomi

Nytt från ÅI:s medlemmar

Danmarks regering föreslår ökad återvinning genom en mer konkurrensutsatt avfallssektor

I sin försörjningsstrategi lägger den danska regeringen fram flera förslag för att avfall ska utnyttjas som resurs på en mer konkurrensutsatt avfallsmarknad.

Förslaget innebär att det återvinningsbara avfallet ska konkurrensutsättas ytterligare. Kommunernas roll på återvinningsmarknaden för hushållsavfall föreslås begränsas, så att medborgarna får möjlighet att anlita andra aktörer än de kommunala. Kommunerna blir också skyldiga att använda privata lösningar till avfallshantering, inbegripet sortering av det insamlade avfallet.

Dessutom föreslås att alla verksamheter ska ingå avtal med privata återvinningsföretag om hanteringen av allt deras avfall. Kommunerna får samla in allt avfall från öar utan broförbindelse och från företag med små mängder avfall och som drivs från en privat bostad.

Avfallsförbränningssektorn föreslås konkurrensutsättas för att realisera effektiviseringsvinster på 0,4 miljarder danska kronor till 2025 för hushåll och verksamheter. Kommunala förbränningsanläggningar ska drivas på marknadsmässiga villkor och konkurrens på lika villkor ska säkras mellan privata och kommunala aktörer. Verksamheter får själva få bestämma var deras avfall ska förbrännas och även kommunerna ska välja den billigaste anläggningen. 

Läs mer

Ny rapport om hinder på Europas avfallsmarknad

I rapporten The efficient functioning of waste markets in the European Union har hinder och regleringar som försvårar en fungerande avfallsmarknad analyserats på uppdrag av EU-kommissionen. 

Rapporten baseras bland annat på en konsultation där cirka 250 organisationer och branschorganisationer, däribland ÅI, har lämnat synpunkter. Resultatet visar att 92 procent anser att det finns regulatoriska fel eller hinder som påverkar EU:s avfallsmarknader.

Exempel på problem som upplevs är att medlemsländerna har olika tolkningar och definitioner av avfall, skillnader i klassificering av avfall, tillämpningen av nationella end-of-waste kriterier, regelverket kring gränsöverskridande transport av avfall, varierande kapacitet för avfallsbehandling och skillnader i skatter och avgifter.  

I rapporten presenteras också ett antal rekommendationer. Ett flertal rör hur kommissionen kan förenkla administrationen vid avfallstransporter mellan medlemsländerna av avfall som ska återvinnas.

Läs rapporten

Ragn-Sells vill anställa nyanlända men hindras av regelkrångel

Ragn-Sells vill anställa 150 nyanlända men upplever att den långsamma kartläggningen av de nyanländas kompetenser sätter käppar i hjulen.

Företaget har varit i kontakt med regeringen vid flera tillfällen för att lyfta frågan.

– Om det gick snabbare skulle vi som arbetsgivare enklare kunna hjälpa dessa människor in på den svenska arbets-marknaden. En stor och viktig förut-sättning för att komma in i samhället är att ha ett jobb, säger Henric Sundin, regionchef för Ragn-Sells i Göteborg.

Läs mer

Naturvårdsverket föreslår lagkrav på utsortering av textilavfall

Hanteringen av textilier har utretts av Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen. Förslaget innehåller mål och lagkrav på utsortering av textilavfall.

Naturvårdsverket föreslår nya mål för hållbar hantering av textilavfall, antingen i miljömålssystemet eller i en ny förordning om producentansvar. Mängden textilavfall i restavfallet ska minska med 60 procent från år 2015 till år 2025. 90 procent av det insamlade textilavfallet ska gå till förberedelse för återanvändning eller materialåtervinning år 2025. 

För att textilavfall ska kunna hanteras enligt avfallshiearkin och tillgängliggöras som en värdefull resurs behöver textilavfallet samlas in och hanteras separat. Naturvårdsverket har identifierat två alternativa sätt att införa krav på separat hantering av textilavfall: 1. Utsorteringskrav införs i avfallsförordningen. 2. Ny förordning om producentansvar.

- Det är mycket positivt att krav på utsortering av textilier föreslås. Det skulle behövas även för andra materialslag, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

Läs mer

Naturvårdsverkets rapport om förbättrad avfallsstatistik och spårbarhet av farligt avfall

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag utrett hur avfallsstatistiken och spårbarheten för farligt avfall kan förbättras.

Naturvårdsverket föreslår att spårbarheten av det farliga avfallet ska förbättras genom att införa en digital lösning där alla som bedriver yrkesmässig verksamhet ska rapportera det farliga avfall man lämnar till borttransport eller tar emot efter transport. Underlag till bättre statistik för farligt avfall kommer att kunna hämtas från de uppgifter som rapporteras i den digitala lösningen.

Naturvårdsverket föreslår även att anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter ska omfattas av en årlig rapporteringsplikt för bortlämnat eller mottaget icke-farligt avfall. För en smidig övergång föreslås kravet införas stegvis så att inte alla anmälningspliktiga verksamheter omfattas från början. 

Läs mer

Ny avfallsstatistik från Naturvårdsverket för 2014

År 2014 behandlades, exklusive gruvavfallet, 29,5 miljoner ton avfall i Sverige. Av detta utgjorde 26,7 miljoner ton icke-farligt avfall och 2,7 miljoner ton farligt avfall. Det visar statistik som Svenska MiljöEmissionsData (SMED) har tagit fram åt Naturvårdsverket.

Sammanlagt materialåtervanns 11,4 miljoner ton icke farligt avfall och 410 000 ton farligt avfall i Sverige under 2014 (gröna staplar ovan). Det är en ökning med 14 procent mellan åren 2012 och 2014. 

7,6 miljoner ton avfall gick till energiåtervinning. Det innebär en ökning med 14 procent för icke-farligt avfall och med 11 procent för farligt avfall från 2012 till 2014. 

Läs mer om statistiken

Ny studie visar att Sverige ligger i topp inom EU när det gäller återvinning av förpackningar

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, har finansierat en analys av olika länders inrapporterade statistik för återvinning av förpackningar. Studien visar att Sverige och Belgien är de två länder som har högst återvinningsgrad i Europa när inrapporterade siffror normeras.

Samtliga länder inom EU rapporterar årligen in återvinningsgrader till Eurostat som sammanställer resultaten för uppföljning av förpackningsdirektivet. EU:s förpackningsdirektiv innehåller grova riktlinjer för hur återvinningsresultat ska beräknas men lämnar stort utrymme för tolkningar. Både mätpunkterna och vad som ingår i statistiken varierar.

Resultatet av analysen visar att statistiken som den rapporteras idag inte är jämförbar mellan länderna inom EU.

Läs mer

Konkurrensverket har utvärderat reglerna för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Konkurrensverket har gjort en utvärdering av hur reglerna för Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) har fungerat. 

Det har gått nästan sju år sedan KOS-regelverket infördes i konkurrenslagen. Bevisbördan i de juridiska processer som Konkurrensverket drivit har varit betydande och lagstiftningen har inte fått den effekt som var syftet när den tillkom. Konkurrensverket har innan rapporten presenterades haft ett utkast ute för konsultation.

ÅI har deltagit i konsultationen och lyft fram att det behöver göras en översyn av vad som ingår i den kommunala kompetensen i en cirkulär ekonomi  och att särredovisning är en förutsättning för konkurrensneutralitet mellan privata och kommunala aktörer.

I rapporten redovisas också vilka typer av ärenden som kommer att prioriteras i framtiden. 

Läs Konkurrensverkets rapport

ÅI:s remissvar på utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning

ÅI anser att frågan om särredovisning måste ges betydligt större tyngd i den kommunala redovisningen och föreslår att denna fråga utreds i en ny utredning. 

ÅI är mycket kritisk till att utredningen inte har lämnat några förslag till nya lagkrav för kommunal särredovisning, och inte heller tagit del av de utredningar och erfarenheter som Konkurrensverket har om hur brister i särredovisningen påverkar konkurrensen på marknaden.

- Vi föreslår att regeringen tillsätter en ny utredning om särredovisning som behandlar de frågeställningar som utredningen skulle ha behandlat enligt utredningsdirektivet och som inkluderar de frågor som finns med i Konkurrensverkets remissvar, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

Läs ÅI:s remissvar

ÅI:s remissvar på Naturvårdsverkets rapport Minskad förbrukning av plastbärkassar 

ÅI anser att regeringen bör säga nej till Naturvårdsverkets förslag att sätta ett lägsta pris på plastbärkassar och i stället införa styrmedel som ökar återvinningen av plastbärkassar, minskar nedskräpningen och leder till att fler bärkassar produceras av återvunna råvaror.

EU har i ett direktiv beslutat att alla medlemsländer måste minska förbrukningen av plastbärkassar. Naturvårdsverket har i en utredning till regeringen föreslagit ett lägsta pris på 5 kronor per plastbärkasse.

– Vi anser att Naturvårdsverket borde ha tagit ett helt annat grepp i sin analys av hur man ska uppfylla EU:s direktiv. Att enbart sätta ett lägsta pris på plastbärkassar och inte koppla det till några miljöåtgärder är fel väg att gå, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

ÅI föreslår att en extra avgift ska tas ut för plastbärkassar och att det ska finnas tydliga krav på vad avgiften får användas till. Avgiften bör omfatta även andra bärkassar på marknaden och differentieras så att bärkassar av återvunna råvaror får en lägre kostnad och därmed ett lägre pris ut mot kund.

Läs ÅI:s remissvar

ÅI:s remissvar på Boverkets rapport om loggbok vid nybyggnation

ÅI stödjer Boverkets författningsförslag till lagbestämmelser om dokumentationssystem för byggprodukter i byggnadsverk.

För att öka materialåtervinningen är det viktigt att samla och tillgängliggöra information om bygg- och rivningsavfallets innehåll och egenskaper samt säkerställa spårbarheten av byggprodukter i byggnadsverk. ÅI anser att Boverkets förslag om lagstadgad skyldighet för fastighetsägare att föra loggbok över vilka produkter och material som använts i byggnadsverk kan bidra till att öka kvaliteten av återvunna material genom att särskilja material med hög återvinningskvalitet och material som inte bör materialåtervinnas.

Läs ÅI:s remissvar

Miljöministern lyfte återvinningens klimatnytta under ÅI:s seminarium om cirkulär ekonomi

ÅI arrangerade två fullsatta seminarier om cirkulär ekonomi i Almedalen. Ett med fokus på återvinningens roll för att uppnå klimatmålen och ett med fokus på styrmedel i hela värdekedjan.

Miljöminister Karolina Skog var tydlig med att återvinning har stor potential i klimatarbetet och att styrmedel måste utformas så att miljömålen uppnås och avfallshierarkin tillämpas. 

Under seminarierna diskuterades behovet av styrmedel i hela värdekedjan och att mer samverkan behövs för att skapa en cirkulär ekonomi. Den hetaste frågan var att företagen vill få ta ansvar för allt sitt avfall och att kommunerna inte ska ha monopol på det hushållsliknande avfallet, även kallat därmed jämförligt avfall.

Läs mer

Nytt från ÅI:s medlemmar

Alwex köper verksamhet av Stena Recycling
Växjö Åktrans, ett delägaråkeri inom Alwex-koncernen, har köpt Stena Recyclings åkeriverksamhet i Värnamo.
Läs mer

Bångbro Återvinning ny medlem
ÅI välkomnar Bångbro Återvinning som ny medlem.
Läs mer

Metallvärdens återstartar aluminiumåtervinningsanläggning 
Under sommaren återstartades Metallvärdens aluminiumåtervinnings-anläggning i Lersjöfors. Produktionstakten förväntas öka succesivt. 
Läs mer

Ragn-Sells uppmärksammades av Naturvårdsverket för miljömålsarbete
Ragn-Sells redovisning av hur deras miljöarbete bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen lyftes fram av Naturvårdsverket som ett gott exempel på hur arbetet med miljömålen kan bedrivas i näringslivet. 
Läs mer

Stena Recycling byter VD
Kristofer Sundsgård tog över som VD för Stena Recycling den 1 september och Staffan Persson, tidigare VD, går vidare i rollen som Affärsområdeschef Recycling inom Stena Metallkoncernen.
Läs mer

SUEZ nya app ger företag koll på sin återvinning
SUEZ har utvecklat mobilappen "Mitt SUEZ" - en app som ska underlättar för företagskunderna att överblicka och hantera affärerna med SUEZ. 
Läs mer

Återvunna råvaror måste bli en del av klimatpolitiken


Det första globala klimatavtalet har nyligen skrivits på och det är dags för handling.

Återvinning är en av de mest effektiva åtgärderna för att minska både energianvändningen och utsläppen av växthusgaser.

Sverige har idag fler mål för ökad återvinning av avfallet men det saknas tydliga mål och incitament för att stimulera  användningen av det återvunna materialet.

Regeringen borde premiera användningen av de återvunna råvarorna som en viktig åtgärd för att uppnå klimatmålen.

Ett sätt är att ge de företag som övergår från jungfruliga till återvunna råvaror någon form av skattelättnader eller andra incitament.

Med tydliga styrmedel vågar företag investera i användning av återvunna råvaror och återvinningsföretagen ges förutsättningar att investera i lösningar som producerar mer återvunna råvaror.

Britt Sahleström

 

Återvinningsdagen, som tidigare aviserats till den 8 november, skjuts fram till 2017. Vi åter-kommer med mer information.

 

LagNytt

Ny vägledning för när avfall upphör vara avfall
Frågan om när avfall upphör att vara avfall avgör om det är avfalls- eller produktlagstiftningen som ska tillämpas. Naturvårds-verket har tagit fram en ny vägledning för att bedöma när avfall upphör vara avfall. I vägledningen förtydligas denna gräns genom att möjliga vägar beskrivs för hur avfall kan upphöra att vara ett avfall. 
Läs mer

Handläggarstöd för hantering av schaktmassor för anläggningsändamål
Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd för miljöinspektörer och de som hanterar schaktmassor för anläggningsändamål. Stödet rör prövningsnivå, anmälnings-ärenden och uppsökande verksamhet. Handläggar-stödet utgår från Naturvårds-verkets handbok. I Miljö-samverkan Sverige ingår bland annat länsstyrelserna och Naturvårdsverket.
Läs mer

 
Prenumerationsregler

Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

 
Ansvarig utgivare

Ellen Einebrant,
Återvinningsindustrierna

 
Kontakt

Återvinningsindustrins Service AB
Box 5501
114 85 Stockholm

08-783 83 70
kansli@recycling.se 

 
Avregistrera

Vill du avsluta din prenumeration av Återvinningsnytt, .

 
 
Återvinningsindustrierna Dela detta nyhetsbrev på

Send to Facebook  Tweet This  Send to LinkedIn  More sharing options