Webbversion | Hemsida | Skicka vidare
NOVEMBER - 2016

Senaste nytt om återvinning

Finland har tagit fram en färdplan för cirkulär ekonomi

Entreprenörskapsutredningen föreslår åtgärder för fler innovationer och en ökad återvinning

ÅI:s remissvar på Miljömålsberedningens klimatstrategi för Sverige

ÅI:s remissvar på Boverkets rapport om Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv

Miljömålssamordnaren lyfter fram återvinning och återvunna råvaror i rapportering kring miljömålen

Rapport från IVL aktualiserar behovet av styrmedel för ökad användning av återvunna råvaror

Kritik mot att kontantförbud för metallskrot dröjer

Ny rapport från Digital Europe om användningen av återvunnen plast inom IT-industrin

Ny rapport om hinder i lagstiftningen för en cirkulär ekonomi i Europa

Ny EU-rapport om finansieringsmodeller för offentlig service och påverkan på konkurrensen

Ny rapport från Svensk Handel visar att allt fler butiker återtar produkter och arbetar cirkulärt

Länsstyrelsen i Skåne kritiserar avfallshanteringen

Mer avfall riskerar att klassas som farligt avfall med EU-kommissionens förslag för HP 14

Nordens största återvinningsanläggning har invigts

Regeringen har beslutat om förordning för minskad förbrukning av plastbärkassar

RE:Source bjuder in företag att delta i ny utlysning och i en innovationstävling

Nytt från ÅI:s medlemmar

Finland har tagit fram en färdplan för cirkulär ekonomi

Finland har, som första land i världen, tagit fram en färdplan för cirkulär ekonomi.

Färdplanen, Leading the cycle - Finnish road map to a circular economy 2016-2025, beskriver stegen för en hållbar utveckling mot cirkulär ekonomi i Finland. Det betonas att förändringen kräver samarbete över sektorsgränser, nya arbetssätt och utveckling av tjänster genom digitalisering.

Färdplanen lyfter fram att en cirkulär ekonomi i Finland kan generera 2-3 miljarder euro i mervärde varje år fram till 2030 och över 75 000 nya jobb. Fokusområden är; Sustainable food system, Forest-based loops, Technical loops, Transport and logistics samt Finlands värdskap för World Circular Economy Forum 2017.

Läs Färdplanen

Entreprenörskapsutredningen föreslår åtgärder för fler innovationer och en ökad återvinning

Utredningen Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet , ett uppdrag från Näringsdepartementet, har identifierat hinder och möjligheter, samt lämnat förslag på åtgärder, för att förbättra och utveckla innovations- och entreprenörsklimatet i Sverige.

Ett av förslagen rör möjligheterna till marknadsinträde inom områden där det i dag föreligger hinder. Utredningen rekommenderar en översyn av kommunernas verksamhet för att undvika konkurrensbegränsningar. Avfallshantering nämns som ett problemområde. Det finns även anledning för regeringen att utreda om utmaningsrätten behöver förstärkas. Privata aktörer och valfrihet inom offentligt finansierad verksamhet är bra och troligen ett nödvändigt villkor för innovation och högre produktivitet.

Regeringen bör även verka för harmonisering av EU:s regelverk, se över nationella regelverk och höja återvinningsambitionerna. Utredningen lyfter förslag om att ändra reglerna för producentansvar samt att främja krav på klimatsmarta lösningar (t.ex. transportbidrag).

För att öka incitamenten för mer cirkulära affärsmodeller föreslås en analys av möjligheterna med skatteväxling, minskad moms för vissa varor och tjänster, skattebefrielser för vissa tjänster samt ett utökat reparationsavdrag.

Läs mer

ÅI:s remissvar på Miljömålsberedningens klimatstrategi för Sverige

ÅI välkomnar att klimatstrategin innehåller ambitiösa mål och även lyfter fram att en mer effektiv resursanvändning är en viktig förutsättning för att uppnå målen, men beklagar att återvinning och återvunna råvaror inte har fått större utrymme i strategin.

ÅI föreslår att klimatstrategin bör kompletteras med mål och styrmedel som ökar användningen av återvunna råvaror. Det kan exempelvis vara sänkt CO2-skatt eller sänkt moms vid användning av återvunna råvaror. I dag har de återvunna råvarorna svårt att konkurrera med de jungfruliga, trots en tydlig klimatnytta.

Utredningen föreslår nollutsläpp från avfallsförbränning inom el- och fjärrvärmesektorn, och att det behöver utvecklas strategier och styrmedel för att fasa ut förbränning av avfall med fossilt ursprung. ÅI ställer sig positivt till förslaget och anser att det är mycket angeläget att regeringen så snart som möjligt tar fram styrmedel som ställer krav på att återvinningsbart avfall sorteras ut före förbränning.

ÅI föreslår också att Sverige bör ta initiativ till att återvinning och användning av återvunna råvaror ska inkluderas i klimatredovisningen.

Läs mer

ÅI:s remissvar på Boverkets rapport om Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv

Boverket har i ett regeringsuppdrag redovisat forsknings- och kunskapsläget angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. Rapporten visar att en betydande andel av utsläppen kommer från resursanvändningen under en byggnads hela livscykel.

-Det är mycket positivt att resursanvändningens del av klimatpåverkan synliggörs. För att nå framgång med att minska utsläppen av växthusgaser så måste en mer cirkulär materialhantering få större genomslag i byggnadernas hela livscykel, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna.

ÅI lyfter i remissvaret betydelsen av att byggnader måste designas för återvinning, att så mycket material som möjligt ska återanvändas och återvinnas vid byggande och rivning samt att återvunna råvaror utnyttjas som råvaror i nya byggnader och byggprodukter. Inte minst är det viktigt att hantera rivningsprocessen så att den underlättar återvinningen till kvalitetssäkrade råvaror. I dag finns målet att 70 procent av bygg- och rivningsavfallet ska återvinnas år 2020, men motsvarande mål för ökad efterfrågan på dessa återvunna material finns inte. 

Läs mer

Miljömålssamordnaren lyfter fram återvinning och återvunna råvaror i rapportering kring miljömålen

Sveriges nationella miljömålssamordnare för näringslivet, Annika Helker Lundström har publicerat en lista som förenklar miljömålsarbetet för företagen. Bland annat lyfts återvinning och återvunna råvaror fram som viktiga åtgärder för att uppnå de nationella miljömålen. 

Många företag genomför åtgärder och aktiviteter som bidrar till att uppfylla de svenska miljömålen. Regeringens nationella miljömålssamordnare för näringslivet har publicerat en lista med åtgärdsförslag kopplade till de olika miljömålen.

Åtgärden Gå från jungfruliga råvaror till återanvändning och återvunna råvaror föreslås som åtgärd under flera av målen. Miljömålssamordnaren har även tagit fram rapporteringsmallar som företag kan använda för att rapportera och visa sitt miljömålsarbete i miljömålsstrukturen. 

Läs mer

Rapport från IVL aktualiserar behovet av styrmedel för ökad användning av återvunna råvaror

En ny rapport om import av avfall aktualiserar behovet av styrmedel för att öka efterfrågan på återvunna råvaror och nå en utökad sortering av avfallet.

Projektets syfte har varit att utreda hur materialåtervinning av avfall påverkas av import av avfall till energiåtervinning i Sverige. Utredningen omfattar både materialåtervinningen i Sverige och i de länder som Sverige importerar mest avfall ifrån: Norge, Storbritannien och Irland. 

IVL konstaterar i rapporten att en stor del av det avfall som förbränns tekniskt sett i stället skulle kunna materialåtervinnas. Orsakerna till att det inte görs i dagsläget är främst ekonomiska. Priset för återvunna råvaror är en avgörande faktor. Ju högre sekundära råvarupriser desto starkare ekonomiska incitament till att sortera ut en ökad andel avfall till materialåtervinning.

– Utsorteringsgraden bestäms i större utsträckning av säljbarhet och pris för det material som sorteras ut till materialåtervinning än av kostnaden för att exportera avfallet, säger Anna Fråne, projektledare på IVL.

Läs rapporten

Kritik mot att kontantförbud för metallskrot dröjer

Återvinningsindustrierna har länge drivit frågan om ett lagstadgat förbud mot kontanthantering vid handel av metallskrot. Nu höjs kritiska röster med anledning av att lagen dröjer.

– Ett förbud mot kontanthantering vid handel av metallskrot skulle kunna stoppa en stor del av metallstölderna i landet, säger Felix Lindberg, styrelseledamot i Återvinningsindustrierna.

Förslag om en sådan lag presenterades av en utredning redan för två år sedan, men fortfarande har inget lagförslag lagts fram. Näringsdepartementets förklaring till varför lagen dröjer är att det är en resurs- och prioriteringsfråga. Detta trots att stölderna från Trafikverkets anläggningar kostade samhället 33 miljoner kronor förra året. 

– Fick vi ett förbud mot det och en fungerande kontrollverksamhet så tar det naturligtvis bort avsättningen och minskar förhoppningsvis möjligheten till att avhända sig det tillgripna godset, säger Tomas Håkansson, Polismyndigheten.

Lyssna på Ekots radioinslag

Ny rapport från Digital Europe om användningen av återvunnen plast inom IT-industrin

Digital Europe har presenterat en ny rapport som ger en överblick av hur olika IT-företag arbetar med återvunnen plast i sina produkter.

Rapporten lyfter fram IT-industrins frivilliga åtagande inom ramen för Ecodesign-direktivet, som innebär att företagen från 2015 ska deklarera användningen av återvunna råvaror till sina kunder.

De huvudsakliga hindren är kemikalielagstiftningen, tillgång, kvalitet och pris på den återvunna plasten samt konsumenternas acceptans.

Rekommendationer ges också till de företag som vill börja använda återvunna råvaror; identifiera produkter och komponenter där återvunna material passar, börja med några få produkter, använd återvunna råvaror och anpassa designen till råvaran, ha en nära dialog med plaståtervinnare om kvalitet och kvantitet samt säkra material-försörjningen.

Läs rapporten

Ny rapport om hinder i lagstiftningen för en cirkulär ekonomi i Europa

I rapporten Regulatory barriers for the Circular Economy: Lessons from ten case studies analyseras de största hindren för att utveckla marknaderna i en cirkulär ekonomi.

En viktig slutsats är att den interna marknaden för återvunna material måste harmoniseras för att bibehålla värdet och råvarorna inom EU. En annan är att lagstiftningen för produktdesign måste utformas så att den tar hänsyn till produktens hela livscykel.

Studien konstaterar att lagstiftningen alltför mycket fokuserar på en ”one size fits all”-lösning och att kvantitet premieras framför högkvalitativ återvinning. Analysen visar också att lagstiftningsförändringar inte alltid är tillräckliga. Ekonomiska barriärer såsom marknadspriser, inlåsningar i befintlig teknik och attityder hos producenter och konsumenter måste också överbryggas.

I rapporten ges rekommendationer om vilka åtgärder som bedöms som mest relevanta för de tio fallstudier som har studerats.

Läs rapporten

Ny EU-rapport om finansieringsmodeller för offentlig service och påverkan på konkurrensen

EU-kommissionen har publicerat en studie där finansieringsmodeller för offentlig service har undersökts, samt hur de påverkar konkurrensen på marknaden. Avfallsmarknaden ingår i undersökningen.

De länder som analyserats är Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen och Spanien. Kommunernas ansvar och hur de organiserar avfallshanteringen skiljer sig åt mellan de olika länderna.

I studien diskuteras effektivitets- och konkurrensfrågor, speciellt risken för överkompensation för hushållsavfalls-tjänster samt balansen mellan privata och offentliga aktörer. Öppen offentlig upphandling lyfts fram som viktig för att skapa en effektiv och konkurrensutsatt avfallsmarknad.

Studien visar att kommuners marknadsinflytande, otydliga regelverk kring vad som är det offentligas ansvar och bristen på kostnadsbaserad prissättning riskerar att orsaka snedvriden konkurrens på angränsande marknader för kommersiellt avfall. 

Läs rapporten

Ny rapport från Svensk Handel visar att allt fler butiker återtar produkter och arbetar cirkulärt

Svensk Handels hållbarhets-undersökning bland medlems-företagen visar att återanvändning och återvinning är högprioriterade områden inom handeln.

Av företagen är det 73 procent som arbetar aktivt med att förbättra sin egen avfallshantering och öka återanvändnings- och återvinnings-graden. 33 procent erbjuder sina kunder möjlighet att lämna tillbaka uttjänta varor i butik för återanvändning/återvinning och Svensk Handel drar slutsatsen att detta är en fråga på frammarsch i företagen.

-Tydligt är att bolagen i dag ser använda material som en resurs. Det som hindrar utvecklingen är främst lagstiftning som styr mycket av materialen mot kommunal insamling och förbränning, säger Maria Sandow, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

Läs rapporten

Länsstyrelsen i Skåne kritiserar avfallshanteringen 

Enligt länsstyrelsen i Skåne kan det bli aktuellt med tätare kontroller för anmälningspliktigt avfall som går till förbränning.

Stora brister har uppdagats när länsstyrelsen i Skåne har undersökt kontrollerna av det importerade avfallet till länet och länsstyrelsen har riktat kritik mot fjärrvärmeverken.

-Det görs inte en tillräcklig kontroll av innehållet ur ett miljöperspektiv. Vi tycker inte att det räcker för att leva upp till kraven i miljöbalken och EU-förordningen, säger Niklas Hansson, miljö- handläggare på Länsstyrelsen i Skåne.

Myndigheten vill nu införa hårdare utsläppskrav på anläggningarna, där det är möjligt.

-Med skärpta utsläppskrav skulle förbränningsanläggningarna få en anledning att undersöka och sortera avfallet ännu bättre. Vi vill ju hellre materialåtervinna eller återanvända avfallet än att bränna det, säger Niklas Hansson.

Läs mer

Mer avfall riskerar att klassas som farligt avfall med EU-kommissionens förslag för HP 14

EU-kommissionens förslag till avfallsbedömningskriterier för ekotoxicitet (HP14) kan få konsekvenser för återvinningsbranschen.

Kommissionen har lagt fram ett förslag till metod för hur avfallets ekotoxiska egenskaper (HP14) ska bedömas. Återvinningsbranschen har invänt mot att den föreslagna klassificeringsmetoden inte är anpassad för komplexa blandningar av material såsom s k fluff och stoft från fragmenterings-anläggningar och aska från förbränning. Den valda metoden riskerar också att överskatta farligheten.

Vid ett möte i TAC-kommittén (Technical Adaptation Committee) den 25 oktober röstade medlemsstaterna ner förslaget med knapp marginal. EU-kommissionen ska nu ta förslaget vidare till ministerrådet och parlamentet. Om ingen av dessa har invändningar kommer förslaget att gå igenom.

- ÅI svarade på EU:s konsultation i somras och har agerat både i Sverige och genom våra två branschföreningar i Bryssel för att påverka förslaget, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna. Det är angeläget att de tester för klassificering av HP14 som får användas fungerar på mer komplexa material.

Nordens största återvinningsanläggning har invigts

Stena Recyclings nya anläggning, Stena Nordic Recycling Center, i Halmstad gör det möjligt att återvinna mer material till nya råvaror och undvika deponi, inte minst för restmaterial från bilar och elektronik.

En nyutvecklad automatiseringsprocess separerar materialen i ca 30 kvaliteter av olika storlek; järn, aluminium, koppar, andra metaller, plaster mm. När komplexa produkter, till exempel bilar, återvinns uppstår alltid en svårsorterad rest, en blandning av textilier, gummi, plast och metaller. Detta har tidigare lagts på deponi i stora mängder. Nu återvinns istället mer metaller och restmaterial till kvalitetsbränsle. 

Läs mer 
Se film om återvinningen på Stena Nordic Recycling Center

Regeringen har beslutat om en ny förordning för minskad förbrukning av plastbärkassar

Regeringen har fattat beslut om en ny förordning av plastbärkassar och i enlighet med detta ska Naturvårdsverket bevaka att förbrukningen av plastbärkassar mins­kar. 

Beslutet innebär att den som i en yrkesmässig verksamhet tillhandahåller plastbärkassar till konsumenter måste informera om plastbärkassarnas miljöpåverkan och fördelarna med en minskad förbrukning, samt fördelar med andra alternativ och åtgärder för minskad förbrukning.

Myndigheten ska också följa förbruk­ningen av tunna plastbärkassar, som inte får överskrida 90 kassar per person och år efter 2020 och 40 kassar per person och år innan 2026. I och med förordningen uppfyller Sverige också EU-direktivet om plastbärkassar. Förordningen väntas träda i kraft i början av december 2016 men skyldigheten för verksamheter gäller först från den 31 maj 2017.

Läs mer

RE:Source bjuder in företag att delta i ny utlysning och i en innovationstävling 

Nu har RE:Sources nya utlysning öppnat. 45 miljoner kronor finns att fördela i stöd när utlysningen stänger den 8 februari 2017.

RE:Sources utlysning välkomnar förslag till projekt som bidrar till cirkulär ekonomi och hållbar resurs- och avfallshantering. Följande områden är av särskilt intresse inom utlysningen:

- Produkter eller tjänster
- Affärsmodeller och samarbetsformer
- Påverkan på beteendemönster
- Ökad användning av sekundära råvaror
- Effektivare avgiftning av avfall för att möjliggöra ökad materialåtervinning
- Effektivare energiutvinning ur avfall som är olämpligt för materialåtervinning
- Biologiska processer som ger attraktiva råvaror/energiprodukter från avfall
- Koncept för förändrad logistik och ”supply chain management”
- Digitaliseringslösningar tillämpade på resurs- och avfallshantering 

Läs mer om utlysningen

RE:Source arrangerar också en innovationstävling med syfte att hitta nya lösningar för insamling, transporter och beteende. Tävlingen är öppen för nyskapande idéer och innovativa lösningar i tidigt stadium. De sju bästa förslagen vinner 100 000 kronor var. Bidrag ska skickas in senast den 15 januari 2017.

Läs mer om tävlingen

Nytt från ÅI:s medlemmar

Cassandra Oils spanska samarbetspartner planerar att öka återvinningen
Valoriza, Cassandra Oils samarbetspartner i Spanien, har sökt tillstånd för utökad kapacitet att omvandla 57 000 ton avfallsplast till 48 000 ton olja samt 2 800 ton kolpulver per år. 
Läs mer

Envac etablerar sig i Australien
Australien kommer att installera sitt första sopsugssystem i Sunshine Coast, landets femte största kommun. Envac kommer att hantera avfall för cirka 2 000 lägenheter, butiker och kommersiella lokaler i den australiensiska staden Maroochydore.
Läs mer

Metallvärden i Sverige förvärvar Svensk Kabel- och Metallgranulering
Metallvärden har förvärvat samtliga aktier i Svensk Kabel- och Metallgranulering AB. Verksamheten finns i Trollhättan och är specialiserad på återvinning av kablar genom en granuleringsprocess, samt demontering och återvinning av transformatorer. 
Läs mer

Ragn-Sells har haft besök av estländsk näringslivsdelegation
Ragn-Sells har besökts av en näringslivsdelegation från Estland som är på besök i Sverige tillsammans med Estlands premiärminister Taavi Rõivas. 
Läs mer

SUEZ och Terracycle samarbetar för innovativa återvinningslösningar
SUEZ blir partner till TerraCycle genom att förvärva 30 procent av deras verksamhet i Europa. Syftet är att utveckla innovativa insamlings- och återvinningsprogram i Sverige, Finland, Belgien, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien.
Läs mer

Tyre Recycling ska materialåtervinna däck i Chile
Tyre Recycling har skrivit ett MOU med en aktör i Chile om att ersätta förbränning av däck med materialåtervinning. Avtalet innebär att partnerna arbetar utifrån en gemensam ambition att etablera en eller flera återvinningsanläggningar för den chilenska gruvindustrin.
Läs mer

Det går för långsamt!

Vi är i en brytningstid mellan en linjär och en cirkulär ekonomi. Flera europeiska studier har visat på hur dagens återvinningsmål och regelverk snarare fokuserar på kvantitet än kvalitet och en "one size fits all"-lösning för allt avfall.

För att den cirkulära ekonomin ska bli ”main stream”, så måste incitament och regelverk i hela värdekedjan ändras så att det blir lönsamt för alla aktörer att agera cirkulärt, från design för återvinning till användning av återvunna råvaror.

De besparingar i externa kostnader som finns i värdet hos de återvunna materialen i förhållande till de jungfruliga råvarorna synliggörs inte.

Sverige behöver en Cirkulär ekonomi-strategi och en Cirkulär ekonomi-kommitté som tar ett helhetsgrepp. Idag pågår ett antal regeringsuppdrag men ingen tar ett helhetsgrepp.

Politikerna måste se likheten med omställningen av energisystemet. När jag började arbeta var Sverige till 85 procent beroende av olja (ej för elproduktion), högst andel i Europa. Under årens lopp har det funnits en rad olika statliga styrmedel och incitament för att övergå till förnybara energikällor.

På samma sätt behövs det nationella och internationella styrmedel och incitament som gör det lönsamt att agera för en cirkulär ekonomi och ge de återvunna råvarorna den status de förtjänar.

Britt Sahleström

 

Naturvårdsverkets temadag om farliga ämnen i avfall

Naturvårdsverket bjuder in till en temadag den 5 december med fokus på lagstiftning och kommer att behandla; klassning av farligt avfall, hantering av avfall som innehåller långlivade organiska föroreningar, samt vad som gäller när avfall blir produkt.

Läs mer

 
Prenumerationsregler

Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

 
Ansvarig utgivare

Ellen Einebrant,
Återvinningsindustrierna

 
Kontakt

Återvinningsindustrins Service AB
Box 5501
114 85 Stockholm

08-783 83 70
kansli@recycling.se 

 
Avregistrera

Vill du avsluta din prenumeration av Återvinningsnytt, .

 
 
Återvinningsindustrierna Dela detta nyhetsbrev på

Send to Facebook  Tweet This  Send to LinkedIn  More sharing options