Webbversion | Hemsida | Skicka vidare
MARS - 2016

Senaste nytt om återvinning

Lina Bergström blir ny vd för ÅI från 1 maj

ÅI:s åtagande för bättre sortering och ökad återvinning av bygg- och rivningsavfall

Miljöministern har kallat till rundabordssamtal för att ta ett helhetsgrepp inom avfallsområdet

Konkurrensverkets seminarium: Konkurrens i avfallssektorn som ett steg i riktning mot cirkulär ekonomi

Proposition om avfallsförebyggande åtgärder och straff för otillåten insamling av elavfall

EU-kommissionen analyserar gränssnittet mellan kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftningen

ÅI:s remissvar på promemoria om otillåten avfallstransport

Avfallsförbränningens roll i fokus i flera rapporter på EU-nivå

Återvunnet gummi i fotbollsplaner utgör ingen hälsorisk enligt ny ECHA-rapport

Ny rapport om cirkulära plastflöden från Ellen MacArthur Foundation

Ny statistik från El-Kretsen om insamling och återvinning av elavfall

Positiv trend för svenska hushåll att källsortera plastförpackningar

Miljöminister Karolina Skog kommer till ÅI:s konferens i samband med stämman den 15 maj

SUEZ driver pilotprojekt för att återvinna isoleringsmaterial

Lina Bergström blir ny vd för ÅI från 1 maj

Styrelsen har utsett Lina Bergström till ny vd.

Lina kommer närmast från tjänsten som verksamhetschef för Svenska FSC, Forest Stewardship Council. Tidigare har hon haft olika ledande chefsroller med fokus på hållbar utveckling, marknad och kommunikation samt varit miljöexpert på regeringskansliet.

Läs mer

ÅI:s åtagande för bättre sortering och ökad återvinning av bygg- och rivningsavfall

Som första branschförening har ÅI:s medlemmar beslutat om ett frivilligt åtagande att följa Sveriges Byggindustriers riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning. Ett viktigt syfte är att öka återvinningen och skapa mer cirkulära materialflöden.

Bygg- och rivningsavfall utgör en stor del av den totala mängden avfall som genereras, ca 9 Mton. Om alla aktörer i kedjan ställer krav på att riktlinjerna för bygg- och rivningsavfall följs så skulle det leda till en betydligt högre återvinningsgrad, renare fraktioner och att farligt avfall hanteras på ett miljöriktigt sätt.

- Vi uppmanar nu fastighetsägare och byggherrar, bygg- och rivningsföretag att göra samma åtagande, säger Britt Sahleström, och poängterar vikten av samarbete i hela värdekedjan. För knappt ett år sedan ordnade vi en workshop tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Byggmaterialindustrierna kring dessa frågor och intresset är mycket stort för ökat samarbete för att driva på utvecklingen. 

Läs mer

Miljöministern har kallat till rundabordssamtal för att ta ett helhetsgrepp inom avfallsområdet

Miljöminister Karolina Skog har tagit initiativ till rundabordssamtal för att öka materialåtervinningen och skapa insamlingssystem som är mer lättillgängliga för hushållen. Ett av ministerns förslag är att kommunalisera och monopolisera insamlingen av förpackningar och returpapper. 

- Införandet av producentansvarssystemet har haft stor betydelse för att återvinningen har ökat i Sverige. De privata återvinningsföretagen var pionjärer att i samarbete med fastighetsägarna bygga ut den fastighetsnära insamlingen för flerbostadshus. Nu vill miljöministern kommunalisera och expropriera denna marknad, trots att den ligger helt i linje med vad hon vill uppnå, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

ÅI anser att producentansvaret måste utvecklas, inte avvecklas, och att regeringen bör bygga vidare på det som har varit en framgång och i stället införa tydligare krav på producenterna om en högre servicenivå.

- Vi tycker att det är positivt att miljöministern bjuder in till dialog för att lösa de knutar som finns inom avfallsområdet och som pågått alltför länge. Det är dock svårt att förstå att principerna om konkurrens – som är grunden för innovativa lösningar - inte skall gälla återvinningsmarknaden, säger Anders Wijkman, ordf. Återvinningsindustrierna.

- Stora värden står på spel och marknader måste utvecklas och stärkas för att fånga dessa värden. Politiken har en viktig roll att driva på återvinningen och utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi. Vi måste komma bort från att enbart diskutera ansvar och i stället införa konkreta styrmedel som ställer högre krav på aktörerna och som gör det lönsamt att återvinna mer, säger Anders Wijkman.

Läs ÅI:s pressmeddelande

Läs intervju med miljöminister Karolina Skog i DN

Konkurrensverkets seminarium: Konkurrens i avfallssektorn som ett steg i riktning mot cirkulär ekonomi

Konkurrensverket arrangerade ett seminarium den 24 februari om de nordiska konkurrensmyndigheternas rapport Competition in the waste management sector - preparing for a circular economy. Återvinnings-industriernas vd Britt Sahleström medverkade i seminariet.

Vid seminariet lyfte konkurrensmyndigheterna i Norge, Finland och Sverige fram behovet av marknadslösningar för ökad innovation och att det bör finnas en tydlig skiljelinje mellan kommunernas roller som tillhandahållare av avfallshanteringstjänster och offentliga myndigheter. De pekade på att en sammanblandning av rollerna kan påverka konkurrensneutraliteten och leda till inträdesbarriärer för privata företag.

Under seminariet diskuterades vilka möjligheter som mer öppna marknader kan leda till och utmaningarna med att gå från en linjär ekonomi med dagens regelverk till väl fungerande marknader och cirkulär ekonomi med marknadsanpassade styrmedel och incitament. 

Se webbsändning från seminariet

Läs rapporten Competition in the waste management sector - preparing for a circular economy

Proposition om avfallsförebyggande åtgärder och straff för otillåten insamling av elavfall

Ett nytt lagförslag ska ge regeringen möjlighet att besluta om bemyndiganden om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner för otillåten insamling av elavfall. 

Regeringen föreslår i propositionen att regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, ska kunna besluta om föreskrifter om avfallsförebyggande åtgärder. Åtgärderna ska vara av särskild betydelse för skyddet av människors hälsa eller miljön. Det föreslagna bemyndigandet kan till exempel användas för att införa ett förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska produkter.

I propositionen föreslår regeringen även att det införs ett straff för att samla in elavfall från hushåll utan tillstånd. Insamling av avfall är ofta förenad med risker för människors hälsa och miljön om den inte sköts på rätt sätt. Ett tillståndskrav infördes därför 2014. För att tillståndsplikten ska bli effektiv bör den som bedriver otillåten insamling kunna straffas.

Läs mer

ÅI:s svar på EU:s första konsultation om färdplanen inför en ny plaststrategi

EU har presenterat en färdplan för den kommande plaststrategin som ska presenteras i höst. Den första konsultationen för att få in synpunkter pågår och kommer följas av en andra konsultation under våren. ÅI har redan gett synpunkter på konsultationen.

De tre områden som är i fokus för den kommande plaststrategin:
1. Stort beroende av jungfruliga fossila råvaror.
2. Låga återvinningsnivåer och återanvändning av plast.
3. Läckage av plast i miljön.

- Vi anser att det finns en stor potential att öka återvinningen av plast. En viktig förutsättning är ett ökat samarbete mellan aktörerna i värdekedjan. Produkter behöver designas och material väljas som gör att de kan återvinnas på ett effektivt sätt och efterfrågan på återvunna råvaror behöver stimuleras så att de kan konkurrera med de jungfruliga, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

Läs Återvinningsindustriernas svar på konsultationen

Läs färdplanen för en plaststrategi

EU-kommissionen analyserar gränssnittet mellan kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftningen

EU-kommissionen har presenterat en färdplan för att analysera gränssnittet mellan kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftningen. Målet är att ta fram en mer detaljerad analys av hinder och möjliga lösningar som kan underlätta användningen av återvunna råvaror.

Fyra områden identifieras som de främsta hindren i färdplanen:
1. Otillräcklig information om potentiellt skadliga ämnen i produkter och avfall.
2. Förekomst av potentiellt skadliga ämnen i återvunnet material och varor tillverkade av detta.
3. Osäkerhet kring hur avfall kan upphöra att vara avfall.
4. Svårigheter att tillämpa EU:s regelverk för klassificering av avfall och påverkan på återvinningen.

Under våren och sommaren sker konsultationer i två omgångar och det ska resultera i ett s k meddelande från Kommissionen om fortsatt inriktning för arbetet.

Läs färdplanen för kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftning

ÅI:s remissvar på promemoria om otillåten avfallstransport

Miljö- och energidepartementet har remitterat en promemoria med förslag om att förändra och skärpa straffansvaret för otillåtna avfallstransporter.

ÅI är positiv till förslagen i promemorian och lyfter även fram behoven av ökad tillsyn och ökat samarbete mellan Polis- och Tullmyndigheterna och Naturvårdsverket för att komma tillrätta med de otillåtna avfallstransporterna. Goda erfarenheter finns från andra länder där ett närmre samarbete skett mellan olika myndigheter.

Läs mer

Avfallsförbränningens roll i fokus i flera rapporter på EU-nivå

                        Förbränningskapacitet per person i EU 2014

EU-kommissionen rekommenderar att medlemsländerna vid planering av kapacitet för avfallsförbränning ska ta hänsyn till risken för strandade tillgångar till följd av ny teknik för avfallsbehandling och de nya föreslagna återvinningsmålen.

Det framgår av EU-kommissionens Communication The role of waste-to-energy in the circular economy som presenterades i januari.

I rapporten Assessment of waste incineration capacity and waste shipments in Europe redovisas hur avfallskapaciteten är fördelad mellan de olika EU-länderna. Sverige är det land som har högst förbränningskapacitet per capita och i förhållande till hur mycket hushållsavfall och hushållsliknande avfall som genereras.

EU har också utvärderat hur medlemsländerna genomfört miljöpolitiken. EU-kommissionen konstaterar att Sverige förbränner en alltför stor andel av avfallet och rekommenderar Sverige att införa styrmedel för ökad materialåtervinning och för att styra högre upp i avfallshierarkin.

The role of waste-to-energy in the circular economy
Assessment of waste incineration capacity and waste shipments in Europe
Granskningen av genomförandet av EU:s miljöpolitik

Återvunnet gummi i fotbollsplaner utgör ingen hälsorisk enligt ny ECHA-rapport

Den Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, fick förra året i uppdrag av EU-kommissionen att utvärdera användningen av återvunnet däckgummi som fyllnadsmaterial i allvädersplaner, exempelvis fotbollsplaner av konstgräs.

I ECHA:s rapport dras slutsatsen att riskerna med att vistas på allvädersplaner med fyllnadsmaterial av återvunna däck är mycket låga, både för de som idrottar på planen och de som sköter underhållet. Utvärderingen omfattar eventuella effekter på både barns och vuxnas hälsa. 

Läs mer

Ny rapport om cirkulära plastflöden från Ellen MacArthur Foundation

I samband med World Economic Forum i Davos presenterade Ellen MacArthur Foundation rapporten The New Plastics Economy - Catalysing action.

Rapporten är en fortsättning på den rapport som togs fram förra året och som konstaterade att endast 14 procent av alla plastförpackningar i världen återvinns. Den nya rapporten beskriver tre konkreta strategier som behövs för att skapa en övergång till väl fungerande materialflöden av plast:

  • För 30 procent av plastförpackningarna behövs fundamentala förändringar av design och innovation för att de ska kunna återvinnas.

  • Åtminstone 20 procent av plastförpackningarna bör kunna utnyttjas för återanvändning.

  • För att återstående 50 procent av plastförpackningarna ska kunna återvinnas med god ekonomi och hög kvalitet krävs mer samordnade insatser kring design och materialåtervinning.

Läs rapporten The new Plastics Economy - Catalysing Action

Ny statistik från El-Kretsen om insamling och återvinning av elavfall

Insamling och återvinning av elavfall ligger på fortsatt höga nivåer under 2016. Antalet produkter är stabilt med föregående år medan de totala kilona har minskat något.

132 450 ton eller 13,3 kg per person gör att Sverige ligger i tätpositionen i en jämförelse med övriga Europa. I Sverige sjunker snittvikten successivt på de elprodukter som lämnas in. 

Läs mer

Positiv trend för svenska hushåll att källsortera plastförpackningar

Ny statistik från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) visar att mängden plastförpackningar som svenska hushåll lämnar till återvinning ökar för sjätte året i rad.

Sedan 2011 har insamlingen av plastförpackningar från hushåll ökat med över 28 procent. Samtidigt är det långt kvar till regeringens nya miljömål som börjar gälla 2020, då minst hälften av alla plastförpackningar ska återvinnas.

Läs mer

Miljöminister Karolina Skog medverkar vid ÅI:s konferens i samband med stämman den 15 maj 

Alla ÅI:s medlemmar är varmt välkomna till stämma och konferens på Scandic Continental i Stockholm den 15 maj.

Medverkande på årets konferens är bland annat miljöminister Karolina Skog och regeringens utredare av Cirkulär ekonomi, Ola Alterå. Konferensen har fokus på att öka konkurrenskraften för cirkulära material och produkter. Konferensen är också en Kick-off för ÅI:s nya utvecklingsprojekt Ett värdebeständigt svenskt materialsystem. 

Program och anmälan

SUEZ driver pilotprojekt för att återvinna isoleringsmaterial

SUEZ driver ett pilotprojekt där spill från isoleringsmaterial vid nybyggnation återvinns och får nytt liv som lösullsisolering. Det långsiktiga målet med projektet är att gå från 100 procent deponering till 100 procent återvinning. 

Lösullsisolering är en energisparåtgärd som redan i dag används i NNE-byggnader (Nära Nollenergibyggnader). SUEZ samarbetsföretag FEAB Isolerproffs ser en ökad efterfrågan på återvunnen isolering.

Läs mer

Helhetsgrepp behövs för ökad återvinning!

Återvinning av plastförpack-ningar har debatterats i media den sista tiden. Orsaken är att en del av den plast som samlas in för återvinning har förbränts då den inte håller en sådan kvalitet att den kan användas som återvunnen råvara. 

Ökad avfallsförbränning, speciellt av plast, har också varit i fokus eftersom det ökar koldioxidutsläppen från el- och värmesektorn.

Debatten visar tydligt på behovet att ta ett helhetsgrepp för att öka återvinningen och skapa mer cirkulära materialflöden. Produkter behöver designas, och material måste väljas, så att produkterna kan återanvändas och återvinnas till kvaliteter som industrin efterfrågar och till ett konkurrenskraftigt pris.

ÅI har tagit initiativ till ett projekt för att just analysera vad som orsakar de ”värdeförluster” som uppstår när inte allt material kan återvinnas. Projektet kommer att genomföras i samarbete med forskare och olika aktörer i värdekedjan. Hur bevarar vi dessa värden och vad behöver göras för att nå dit? Vilka styrmedel behövs, och vilka samarbeten behövs i värdekedjan? Vi väntar på slutligt besked om statligt stöd för vårt projekt.

Målet måste vara att så mycket som möjligt av produkter och material ska återvinnas och att förbränningen ska minska radikalt. Nya återvinnings-lösningar är under utveckling och om dessa ska kunna konkurrera på marknaden så måste styrmedlen förändras, så att inte förbränning favoriseras. Behovet av styrmedel högre upp i avfallshierarkin har EU pekat på under flera år i sina utvärderingar av den svenska miljöpolitiken.

Britt Sahleström

PS. Läs gärna rapporten från EllenMacArthur Foundation, om vad som behövs för att skapa mer cirkulära flöden av plastförpackningar, som beskrivs i slutet av nyhetsbrevet.

 

LagNytt

Uppdaterad vägledning om när avfall upphör att vara avfall
Läs mer

Lättnader i kraven vid lagring och förbehandling av elavfall
Ändringarna trädde i kraft 1 mars 2017. 
Läs mer

Vägledning för butiksinsamling av konsumentelavfall
Läs mer

Uppdaterad vägledning om producentansvaret för förpackningar
Läs mer

Uppdaterad vägledning om producentansvaret för returpapper
Läs mer

Nya upphandlingslagar
Från årsskiftet gäller flera nya lagar för upphandling. Dessa är: 

Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

Sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer
Ändringen gäller från och med 1 januari 2017.
Läs mer

RUT-avdrag för reparationer och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden
Ändringen gäller från och med 1 januari 2017.
Läs mer

 
Prenumerationsregler

Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

 
Ansvarig utgivare

Ellen Einebrant,
Återvinningsindustrierna

 
Kontakt

Återvinningsindustrins Service AB
Box 5501
114 85 Stockholm

08-783 83 70
kansli@recycling.se 

 
Avregistrera

Vill du avsluta din prenumeration av Återvinningsnytt, .

 
 
Återvinningsindustrierna Dela detta nyhetsbrev på

Send to Facebook  Tweet This  Send to LinkedIn  More sharing options