Webbversion | Hemsida | Skicka vidare
JUNI - 2017

Senaste nytt om återvinning

Välkommen till ÅI:s seminarium i Almedalen 

Miljöminister Karolina Skog talade på ÅI:s konferens

Ny vägledning från ÅI om innebörden av begreppet verksamhetsavfall

Debattartikel: ÅI uppmanar regeringen att utveckla en strategi för cirkulär ekonomi

Debattartikel: Konkurrensen på avfallsmarknaderna i Norden är snedvriden 

Ny utredning ska minska miljöeffekter från plast

Tilläggsdirektiv: Utredning ska lämna förslag på avfallsförbränningsskatt

ÅI:s remissvar: Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall samt Icke farligt byggnads- och rivningsavfall

ÅI:s remissvar: Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

ÅI:s remissvar: Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

Rapport från Europeiska miljömyndigheten lyfter fram behovet av design för cirkulär ekonomi

Ny lag och myndighet för återvinning i Tyskland

Dom i kammarrätten; Fel av Sysavs ägarkommuner att inte upphandla avfallstjänster

Sorteringsrobot möjliggör ökad återvinning

Välkommen till ÅI:s seminarium i Almedalen

Sverige behöver en strategi för en cirkulär ekonomi – Varför går det så långsamt? Det är rubriken på Återvinningsindustriernas Almedalsseminarium i Visby, tisdagen den 4 juli kl 14.00 i Svenskt Näringslivs trädgård på Hamngatan 3. 

Under seminariet diskuteras frågan om vad som behövs för att cirkulära produkt- och materialflöden ska bli mer lönsamma i förhållande till de linjära och hur Sverige ska växla upp takten mot en cirkulär ekonomi. Regeringens tidigare utredare av cirkulär ekonomi, Ola Alterå, medverkar tillsammans med företag och riksdagsledamöter.

Läs mer

Miljöminister Karolina Skog talade på ÅI:s konferens

Under Återvinningsindustriernas konferens Öka konkurrenskraften för cirkulära material och produkter den 15 maj diskuterades industrins och politikens utmaningar och möjligheter för att åstadkomma mer cirkulära flöden.

Miljöminister Karolina Skog inledningstalade och lyfte EU:s cirkulära ekonomi-paket, som är inne i slutförhandlingar, den kommande plaststrategin inom EU samt ekodesigndirektivet som nu ökar fokus på kriterier om återanvändning och återvinningsbarhet. Därefter deltog miljöministern i en dialog med branschen som bland annat ställde frågor om regeringens syn på insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar. Karolina Skog hänvisade till pågående politiska förhandlingar.

Under eftermiddagen diskuterade konferensdeltagarna hur vi tillsammans kan skapa cirkulära material- och produktflöden utan värdeförluster. I workshops lämnades förslag på åtgärder och styrmedel för att öka konkurrenskraften för återvunnet material. En politikerpanel fick sedan ge sin syn på de möjligheter som presenterats för att skapa mer cirkulära material - och produktflöden. 

Läs mer

Ny vägledning från ÅI om innebörden av begreppet verksamhetsavfall

ÅI har tagit fram en Vägledning för innebörden av begreppet verksamhetsavfall.

I dag gör kommuner olika tolkningar av vilket avfall som ingår i det kommunala renhållningsansvaret. Det leder till att det råder stor osäkerhet för företag och andra verksamheter, såsom exempelvis livsmedelsbutiker och restauranger, vilket avfall de själva äger och bestämmer över.

För att hjälpa företag och kommuner att undvika tolkningsskiljaktigheter har Återvinningsindustrierna därför tagit fram vägledningen. Utgångspunkten är rättspraxis och förarbetena till lagstiftningen.

Läs ÅI:s pressmeddelande

Läs vägledningen

Debattartikel: ÅI uppmanar regeringen att utveckla en strategi för cirkulär ekonomi 

Med en kombination av tydliga politiska styrmedel och kraftiga marknadsmekanismer går energibranschen snabbt mot förnybara produkter. Nästa revolution handlar om att miljöanpassa alla produkter så att återvinning blir en ekonomisk självklarhet, skrev Anders Wijkman och Britt Sahleström, i en debattartikel i Dagens Industri.

I artikeln betonades att återvunna råvaror måste bli konkurrenskraftiga jämfört med jungfruliga. Vikten av intelligenta styrmedel, nya affärsmodeller och ett ökat samarbete i värdekedjan lyftes fram som viktiga nycklar för att skapa mer värde ur avfall och restprodukter och för att minska andelen återvunnet material som går till förbränning och deponering. 

Läs debattartikeln

Debattartikel: Konkurrensen på avfallsmarknaderna i Norden är snedvriden

Konkurrensen på avfallsmarknaderna i Norden är snedvriden till de kommunala företagens fördel. Bättre konkurrens och förändrade regelverk skulle stimulera mer innovativa marknadslösningar. Det skrev representanter för de återvinningsföretag i Norge, Finland och Sverige i en gemensam debattartikel i Dagens Samhälle. 

Representanter för de privata återvinningsföretagen i Finland, Norge och Sverige välkomnade att de nordiska konkurrensmyndgheterna i rapporten Competition in the waste management sector – preparing for a circular economy lyfter fram fördelarna med ökad konkurrens och mer öppna avfallsmarknader och att den snedvridna konkurrensen mellan privata och kommunala aktörer uppmärksammas.

Läs artikeln

Utredning ska minska miljöeffekter från plast

Regeringen har nu presenterat direktivet för den särskilda utredare som ska se över möjligheterna att minska de negativa miljöeffekterna från plast. Syftet är att identifiera miljöproblemen och sedan föreslå kostnadseffektiva åtgärder.

Utredningen ska omfatta miljöaspekter som orsakas av valet av råvara vid tillverkningen av plast, användningen av plast, de konsekvenser som uppstår i avfallshantering och materialåtervinning. Utredaren ska specifikt se över förutsättningarna för att övergå till biobaserad råvara för att tillverka plast, samt kartlägga vilka för- och nackdelar biobaserad plast har utifrån energi- och miljöaspekter, inklusive i avfallshantering och materialåtervinning. Resultatet ska slutredovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 1 oktober 2018.

- Det är mycket viktigt att utredningen även analyserar förutsättningarna för att använda återvunnen råvara, säger Lina Bergström, vd Återvinningsindustrierna. 

Läs mer

Tilläggsdirektiv: Utredning ska lämna förslag på avfallsförbränningsskatt

Regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv till den utredning som pågår om Ekonomiska styrmedel för bland annat skatt på avfallsförbränning.

Nu har regeringen beslutat om ett tilläggsdirektiv, vilket innebär att utredningen ska lämna förslag på utformning av en avfallsförbränningsskatt. Förslaget till skatt ska utformas så att det i möjligaste mån ska utjämna den finansiella obalans som finns mellan olika avfallsbehandlingsmetoder och för ökad materialåtervinning av återvinningsbara materialslag. Utredningen har fått förlängt till den 31 oktober 2017.

Läs mer

ÅI:s remissvar: Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall samt Icke farligt byggnads- och rivningsavfall

Återvinningsindustrierna har lämnat synpunkter på de två utredningarna Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem och Icke farligt byggnads- och rivningsavfall. ÅI föreslår bland annat följande:

  • Utvecklingen av avfallsstatistiken bör sättas i ett bredare sammanhang och bidra till att driva på och följa upp utvecklingen mot en cirkulär ekonomi, t ex kopplas till användning av återvunna råvaror, produkter baserade på återvunna råvaror, marknad för återanvändning mm.

  • SCB bör få huvudansvaret för all statistikinsamling som rör avfall och cirkulär ekonomi. Naturvårdsverket bör vara stödjande expertmyndighet.

  • ÅI välkomnar förslaget om att införa ett spårbarhetssystem för farligt avfall enligt förslaget som innebär att även avfallslämnarna ska rapportera.

ÅI och återvinningsföretagen vill gärna vara med på ett tidigt stadium i den fortsatta utvecklingen av både avfallsstatistiksystem, spårbarhetssystem för farligt avfall och styrmedel för bygg och rivningsavfall.

Läs mer

ÅI:s remissvar: Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Regeringen har remitterat en promemoria om reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle. Styrmedlen inom transportsektorn har stor betydelse för utvecklingsmöjligheter och nya industriella lösningar inom återvinningsområdet.

ÅI välkomnar att reduktionsplikt införs för att minska utsläppen av växthusgaser och att biomassabaserat avfall räknas in i kvotplikten. ÅI föreslår även att reduktionsplikten ska inkludera avfallsbaserade fossila drivmedel, i enlighet med EU:s förslag till reviderat förnybarhetsdirektiv. ÅI föreslår också att regeringen utreder den snedvridna konkurrensen mellan förbränning av avfall som innehåller polymera kolväten, t ex plast och gummi, och framställning av drivmedel från denna typ av avfall. 

Läs mer

ÅI:s remissvar: Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

Finansdepartementet har remitterat en promemoria om vissa punktskatter inför budgetpropositionen för 2018. 

Avfallsskatten - ÅI föreslår att regeringen förändrar reglerna för avfallsskatt så att deponiåtervinning undantas från avfallsskatt. Det ligger helt i linje med regeringens ambition att öka återvinningen och minska deponeringen.

Förändringar i energiskatten på el - ÅI lyfter fram att SNI-koderna inte får avgöra vilka företag som ska få skatteavdrag utan att det är typ av verksamhet som avgör detta.

Ändrad bränslebeskattning av viss värmeproduktion - ÅI föreslår att regeringen snarast utreder koldioxid- och energibeskattningen så att den stimulerar tekniklösningar som ligger på en högre nivå i avfallshierarkin. 

Läs mer

Rapport från Europeiska miljömyndigheten lyfter fram behovet av design för cirkulär ekonomi

Den europeiska miljömyndigheten EEA lyfter nu fram behovet av nya initiativ och förändringar av designarbetet för att öka takten mot en cirkulär ekonomi.

I rapporten Circular by Design betonas det att reparationer, återanvändning och nya former av distribution behöver uppmärksammas mer och att det är åtgärder som har stor betydelse ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Rapporten pekar även ut en potentiell konflikt i arbetet med en cirkulär ekonomi. Det handlar om att produkter som utvecklas för att kunna repareras i förlängingen kan försvåra återvinningen, om reparerade produkter börjar innehålla mer komplicerade blandningar av material.

Läs EEA:s rapport Circular by design

Ny lag och myndighet för återvinning i Tyskland

Tysklands parlament har antagit en ny återvinningslag som kommer att träda i kraft 1 januari 2019.

Bland annat innebär den nya tyska förpackningslagstiftningen ett mål att 63 procent av plastförpackningarna och upp till 90 procent av för förpackningarna av metall, glas och papper ska samlas in år 2022.

Lagstiftningen innebär också att alla företag som har förpackningar på den tyska marknaden kommer att behöva registrera sig till en nyinrättad myndighet, Zentrale Stelle. För de företag som säljer mer än 80 ton glas, 50 ton papper/papp/kartong eller 30 ton lättförpackningar i plast, laminat, vitplåt eller aluminium under ett år krävs särskilda deklarationer till den nya myndigheten.

Läs mer

Dom i kammarrätten; Fel av Sysavs ägarkommuner att inte upphandla avfallstjänster

Kammarrätten i Stockholm anser att de 13 kommuner som är delägare i Sysav AB inte får direktupphandla avfallshanteringstjänster av bolaget med stöd av det så kallade in house-undantaget.

Domen klarlägger att kommuner inte kan kringgå upphandlingsregelverket genom att bilda separata bolag för att kunna agera på den konkurrensutsatta marknaden. Kammarrätten anser att Konkurrensverket haft såväl behörighet som fog att i ett tillsynsbeslut konstatera att kommunerna inte får direkt-upphandla avfallshanteringstjänster från Sysav med stöd av det så kallade in house-undantaget i LOU.

Läs mer

Sorteringsrobot möjliggör ökad återvinning

Artificiell intelligens och robotarmar kan revolutionera avfallsindustrin. Familjeföretaget Carl F digitaliserar avfallssorteringen och ökar andelen avfall som kan återvinnas i stället för att förbrännas.

Carl F hanterar främst avfall från byggindustrin och tar emot 30.000–40.000 ton varje år. Omkring hälften går till materialåtervinning, men andelen som går till förbränning är fortfarande stor. Genom att sortera avfallet minskas mängden avfall som behöver brännas. I full drift minskar energibränslet från 40 procent till 15 procent. Därmed kan ytterligare material tillföras kretsloppet, cirka 10000 ton. Roboten sorterar metall, trä, plast och sten och blir hela tiden bättre på att skilja på material. 

Läs mer och se film

Äntligen på plats hos ÅI!

Det känns verkligen roligt att äntligen ha börjat arbeta som vd för Återvinningsindustrierna. Jag har fått ett varmt välkomnande av alla jag har mött och en bra introduktion av kansliet. Sedan en dryg vecka tillbaka har även Viveke Ihd åter börjat arbeta för ÅI och vi välkomnar henne tillbaka.

Som ny i organisationen möter jag många saker för första gången. För att försöka få en helhetsbild har jag läst, lyssnat och begrundat en hel del. Det som slår mig är att det är otroligt mycket som pågår som rör branschen. Flera utredningar på regeringsnivå samt olika initiativ från departementen och bland forskarorganisationer. Även på EU-nivå pågår flera olika processer inom ramen av paketet för cirkulär ekonomi och härom veckan deltog ÅI i World Circular Economy Forum 2017 i Helsingfors.

För att vi verkligen ska kunna driva på en cirkulär ekonomi i Sverige krävs radikalare grepp och politiska incitament som gör att avfall och återvunna råvaror hanteras som en viktig resurs för Sverige. Det behövs tydligare mål att jobba emot och goda förutsättningar att uppnå målen.

Viljan finns där, både hos våra medlemmar, politiker och andra aktörer. Men Sverige behöver en näringspolitisk strategi för cirkulär ekonomi, helt klart. Sverige riskerar annars att halka efter andra länder och våra satsningar kommer inte att bära den frukt vi vill.

Detta är något som vi har fört fram till Miljöministern och som vi kommer att fortsätta lyfta fram, bland annat under vårt seminarium i Almedalen den 4 juli. Jag ser fram emot att med våra medlemmars kraft fortsätta detta arbete tills vår röst blir hörd och strategin är på plats.

Lina Bergström
Vd Återvinningsindustrierna

 

LagNytt

Metod för bedömning av ekotoxicitet

Nya metoden för HP14 (farlighetsegenskapen för ekotoxicitet) börjar gälla den 5 juli 2018 i alla EU-länder. Reglerna påverkar framförallt avfall med dubbla ingångar i avfallsförordningen och kommer specifikt att påverka askor från förbränning.

Läs mer

 
Prenumerationsregler

Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

 
Ansvarig utgivare

Ellen Einebrant,
Återvinningsindustrierna

 
Kontakt

Återvinningsindustrins Service AB
Box 5501
114 85 Stockholm

070-460 60 35
ellen.einebrant@recycling.se 

 
Avregistrera

Vill du avsluta din prenumeration av Återvinningsnytt, .

 
 
Återvinningsindustrierna Dela detta nyhetsbrev på

Send to Facebook  Tweet This  Send to LinkedIn  More sharing options