.
Återvinningsindustrierna


2014-05-27

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
 


Bild
Åter- vinningsdagen inspirerade
till nya samarbeten
Mer än 140 personer deltog i Återvinningsdagen. Dagen som hade temat ”Resurserna, klimatet och jobben– materialåtervinningens roll”, präglades av att vi måste gå från en linjär till en cirkulär ekonomi.

Det var en stor ära att kronprinsessan Victoria deltog under hela konferensen.

En av de viktigaste frågorna under dagen, och som diskuterades under alla presentationer, var vilka incitament och styrmedel som behövs för att mer avfall ska återvinnas till nya råvaror och användas i nya produkter. Politikerna var i debatten ense om att vi måste gå mot en mer cirkulär ekonomi där återanvändning och användningen av återvunna råvaror måste premieras. Här finns möjligheter till nya jobb och nytt företagande. Ett mer samlat grepp behöver också tas i klimatpolitiken, där konsumtionen måste integreras. För att skapa rätt incitament och marknadsförutsättningar behövs det mer samarbete mellan aktörerna på marknaden, myndigheter och politikerna. Ökat samarbete behövs också mellan aktörerna i hela produktkedjan för samla in och återvinna mer, ta fram återvunna råvaror av rätt kvalitet och öka efterfrågan på återvunna material mm. Fler smarta lösningar kan komma fram om offentlig sektor utnyttjar möjligheten att i sina upphandlingar öppna upp för mer innovation. Lagstiftningen på avfallsmarknaden behöver också anpassas till de nya förutsättningarna i en cirkulär ekonomi.

Alla var överens om att möjligheterna är många och att Sverige har en potential att ligga i framkant.

Vi från ÅI ser fram emot att fortsätta på denna samarbetets väg och välkomnar en fortsatt dialog.

Britt Sahleström


 


Senaste nytt om återvinning

  • Debattartikel i Dagens Samhälle: Alla vinner på mer återvinning
  • Blocket vinnare av Inspirationspriset 2014
  • Bergo Flooring fick ett Hedersomnämnande
  • Boka in frukostseminarium i Almedalen den 1 juli
  • Yttrande från Återvinningsindustrierna - Översyn av deponiskatten
  • Yttrande från Återvinningsindustrierna - Metallåtervinning vid begravning
  • Artikel i SvD: Sopmonopol i Stockholm kan brytas
  • Nytt inom lagstiftningen - Avfallsförordningen
  • Nytt från branschen
  • Avfall Sveriges siffror på avfallstrenden för hushållsavfall år 2013

Debattartikel i Dagens Samhälle: Alla vinner på mer återvinning
Återvinning och återanvändning är effektivt för att minska utsläppen av växthusgaser, men den möjligheten glöms ofta bort. Det är dags att regeringen tar ett bredare grepp om klimatfrågan i den nya klimatutredningen.

När återvinningen ökar skapas nya jobb. En annan föga uppmärksammad effekt är att utsläppen av växthusgaser reduceras starkt. En studie från Återvinningsindustrierna 2009 visade att materialåtervinningen i Sverige reducerat koldioxidutsläppen med mer än 6 miljoner ton årligen (ca 10 % av de totala utsläppen i Sverige då).

Sedan år 2000 har antalet anställda inom återvinningsbranschen i Sverige ökat med cirka 60 procent. Återvinning är en tillväxtbransch som globalt sysselsätter mer än 1,6 miljoner personer i dag. Det är en betydande näringsgren med goda utvecklingsmöjligheter och som skulle kunna anställa mångdubbelt fler. Men för det behövs andra marknadsförutsättningar. Det behövs ett regelverk som driver på ökad materialåtervinning och premierar användningen av återvunna råvaror framför jungfruliga.

Det är dags att börja på hemmaplan och ta ett bredare grepp om klimatfrågan i den nya klimatutredning som regeringen ska tillsätta:

• Låt resursanvändningen bli en central del av klimatpolitiken.

• Inför styrmedel och marknadsförutsättningar som ger incitament att öka materialåtervinningen till nya råvaror och som premierar återvunna råvaror framför jungfruliga.

• Förändra avfallslagstiftningen så att den blir en del av näringspolitiken.


Ta chansen att tänka nytt i klimatpolitiken – tänk återvinning.

Artikeln är undertecknad av Anders Wijkman; ordförande Återvinningsindustrierna, Björn Grufman; ordf. Bureau of International Recycling, BIR och Britt Sahleström; vd Återvinningsindustrierna. Läs hela debattartikeln här.

Blocket vinnare av Inspirationspriset 2014
Priset delades ut av Kronprinsessan Victoria på Återvinningsdagen. Blocket får priset för att ha skapat en marknadsplats och drivit på utvecklingen att återanvända produkter om och om igen. Det har lett till en effektivare resursanvändning, minskad klimatpåverkan och ett ökat engagemang för återanvändning.

– Blocket har varit föregångare att driva på återanvändningen genom att skapa en marknadsplats för både privatpersoner och företag som vill köpa och sälja funktionsdugliga saker på en marknad, säger Anders Wijkman, ordförande i Återvinningsindustrierna. Speciellt intressant är att Blocket tagit initiativ till att beräkna hur mycket klimatpåverkan från återanvändningen har minskat.

Resultaten visar att den minskade klimatpåverkan uppgår till mer än 1,6 miljoner ton, att jämföra med Sveriges utsläpp av klimatpåverkande gaser på ca 56 miljoner ton. Genom Blocket har klimatnyttan av återanvändning verifierats för första gången i Sverige.

– Detta är särskilt intressant eftersom både återanvändning och materialåtervinning hör till effektivaste åtgärderna för att reducera klimatutsläppen, men de syns inte som åtgärder i rapporteringen av Sveriges klimatutsläpp, fortsätter Anders Wijkman.

Blocket har också bidragit till att lägga grunden till en förändrad syn på marknaden för återanvändning. Undersökningar visar att miljöhänsyn blivit en allt viktigare drivkraft för de som köper och säljer på Blockets marknadsplats.

Läs pressmeddelandena från Blocket här och från ÅI här.

Bergo Flooring fick ett Heders-
omnämnande
Bergo Flooring tilldelades ett Hedersomnämnande på Återvinningsdagen för sin användning av återvunnen plastråvara i sina golvprodukter av ECO Unique-serien.

Produkterna tillverkas med 100 % återvunnen plastråvara, från post consumer avfall, och kan återvinnas om och om igen.

Ni kan läsa mer om Bergo Floorings hedersomnämnande här.

Boka in frukostseminarium i Almedalen den 1 juli
ÅI anordnar seminarium med temat "Cirkulär ekonomi - resurserna, klimatet och jobben - materialåtervinningens roll"

Resursanvändningen borde vara en central del i klimatpolitiken. En kraftfull satsning på ökad materialåtervinning och användning av återvunna råvaror kan skapa många fler jobb och företag än idag. Kom och diskutera vilka styrmedel och ändrade marknadsförutsättningar som behövs i en cirkulär ekonomi.

Medverkande:
Anders Wijkman, ordf, Återvinningsindustrierna. Johan Rockström, professor och chef, Stockholm Resilience Center, Östen Ekengren, vice vd, IVL. Jonas Eriksson, vice ordf, Näringsutskottet (mp). Pyry Niemi, ledamot, Miljö- och Jordbruksutskottet (s), Roger Tiefense (c)) samt Christer Akej (m).

Plats: Bolaget, restaurang, Stora Torget 20

Ni kan läsa mer här.

Yttrande från Återvinningsindustrierna - Översyn av deponiskatten
När styrmedel övervägs är målet att marknaden stimuleras, effekterna leder till miljövinster och att efterfrågan på återvunnet material ökar. När det gäller behandlade förorenade jordar så saknas idag en efterfrågan och vi ser därför problem att införa en deponiskatt för förorenad jord.

Sammanfattning av Återvinningsindustriernas synpunkter:

- Vi stödjer utredningens förslag att förorenade jord från marksanering även fortsättningsvis ska undantas från deponiskatt.

- Vi delar inte Naturvårdsverket bedömning att det inte finns anledning att införa en ändring i avfallsskattereglerna beträffande deponiåtervinning. Vi anser att ett förtydligande i lagen om avfallsskatt måste införas. Läs hela yttrandet här.

Yttrande från Återvinningsindustrierna - Metallåtervinning vid begravning
Återvinningsindustrierna stödjer utredningens förslag beträffande metallåtervinning efter kremering.

Idag är avfall en resurs som hanteras på en kommersiell marknad. Återvinning och återbruk kommer att bli än viktigare nav i omställningen till ett mer resurseffektivt samhälle. Metallåtervinning har en viktig roll för att minska uttagen av ändliga resurser samtidigt som man reducerar koldioxidutsläppen. Läs yttrandet här.

Artikel i SvD: Sopmonopol i Stockholm kan brytas
Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) vill bryta monopolet när det gäller verksamhetssopor i Stockholm.

– Att öppna upp för andra anpassade tjänster skulle gynna återvinningsbranschen, säger Ulla Hamilton.

SvD skrev i veckan (12/5) om det tysta ”sopkrig” som brutit ut i huvudstaden. Främst bland restauranger har det blivit vanligt att sortera hushållsavfall tillsammans med verksamhetssopor och därmed undgå hämtningsavgift från de två kommunalt upphandlade entreprenörerna, Liselotte Lööf AB och RenoNorden AB.

Den gråzonen skulle suddas ut om Ulla Hamilton får sitta kvar i Stadshuset efter valet i höst. Läs artikeln här.

Källa: Svenska Dagbladet


Nytt inom lagstiftningen - Avfallsförordningen

Det kommer att bli ändringar när det gäller anteckningsskyldighet vid återvinning, bortskaffande och vid hantering av farligt avfall, 54-58 §§. Från och med den 1 juni ska anteckningarna föras i kronologisk ordning. Läs lagstiftningen här.

Nytt från branschen
Hans Andersson Metal ny ägare till Tappers Återvinning & Miljö.

Tappers Återvinning & Miljö tar framförallt hand om återvinningsbart järn och metallskrot samt returpapper men erbjuder även full service för insamling av alla typer av restprodukter. Läs mer här.

Källa: Pressmeddelande från Hans Andersson Recycling


Avfall Sveriges siffror på avfallstrenden för hushållsavfall år 2013
Avfallstrenden är en preliminär beräkning av mängden behandlat hushållsavfall i Sverige 2013.
I början av juli kommer Avfall Sveriges statistiska årsskrift Svensk Avfallshantering med den slutliga sammanställningen av all statistik kring hushållsavfall 2013.

33,2 procent av hushållsavfallet gick till materialåtervinning, en ökning med 3,2 procent. 16,1 procent behandlades biologiskt genom rötning eller kompostering. Det är en ökning med 6,0 procent. Energiåtervinningen minskade med 2,8 procent. Knappt hälften av hushållsavfallet går till energiåtervinning, 49,9 procent.

– Allt fler kommuner har infört insamling av källsorterat matavfall, nu är det cirka 170 kommuner. Det är en förklaring till ökningen av biologisk återvinning. Där matavfallet samlas in separat går det till biologisk återvinning i stället för energiåtervinning. Ser vi längre tillbaka i tiden än de fem år som vi redovisar i avfallstrenden märks en tydlig förskjutning uppåt i avfallshierarkin, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist. Läs mer här.

Källa: Avfall Sveriges hemsida

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

Ansvarig utgivare:
Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna
 

 
 


Inspirations-priset 2014
Vinnare Blocket för att ha skapat en marknadsplats och drivit på utvecklingen att återanvända produkter om och om igen.


Inspirations-priset 2012
Vinnare H&M, Hennes & Mauritz AB, för sitt innovativa sätt att använda återvunna material.


Inspirations-priset 2011
Vinnare Swerea Mefos för arbetet med att ta fram ny metod att återvinna vanadin och en kalkhaltig produkt ur stålverksslagg.


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.