.
Återvinningsindustrierna


2014-07-08

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
 


Johan Rockström på frukostseminariet i Almedalen
Johan Rockström på frukost-
seminariumet i Almedalen

Kansliet önskar er alla en riktigt härlig sommar!

Hälsar
Britt Sahleström
och
Viveke Ihd

 


Senaste nytt om återvinning

  • Ny IVL-rapport: Styrmedel för ökad materialåtervinning
  • Fullsatt frukostseminarium när Cirkulär ekonomi och ökad materialåtervinning debatterades i Almedalen
  • EU föreslår steg mot cirkulär ekonomi
  • Producenterna får huvudansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar och tidningar
  • Nio av tio riksdagskandidater vill ställa krav på ökad materialåtervinning
  • Återvinningsindustriernas yttrande: Etappmålen om avfall
  • Sverige genomför EU:s nya upphandlingsregler
  • Regeringen har nu tillsatt en utredare till Klimatfärdplanen 2050 samt en utredare som nationell miljömålssamordnare för näringslivet
  • Avfallsstatistiken för 2012 år är klar

Ny IVL-rapport: Styrmedel för ökad materialåtervinning
IVL har på uppdrag av Återvinningsindustrierna skrivit rapporten. Syftet med projektet var att sammanställa ännu outnyttjade potentialer för materialåtervinning i Sverige samt att kartlägga, analysera och föreslå styrmedel som kan bidra till en ökad materialåtervinning.

Sammanlagt beskrevs tio olika styrmedel som bedömdes ha potential att öka materialåtervinningen i Sverige. Två av dessa, krav på materialåtervinning för bygg- och rivningsprojekt samt krav på utsortering och materialåtervinning av avfall från verksamheter och hushåll analyserades närmare utifrån olika aspekter (t.ex. potentiell miljövinst genom materialåtervinning, kostnad för implementering och acceptans).

- Styrmedel med stora likheter med förslagen i den här rapporten finns redan införda i andra länder med positiva resultat. Det visar att de går att genomföra och att de kan vinna acceptans, säger Åsa Stenmarck, projektledare och chef för avfallsgruppen på IVL.

– Det finns en stor efterfrågan på marknaden av mer återvunnet material, exempelvis plast, som vi återvinner alldeles för lite av i dag. Med ökade krav på verksamheter och hushåll att sortera ut mer material för återvinning, så får vi fram betydligt mer material som kan återvinnas till nya råvaror, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna.

Läs hela rapporten här.

Fullsatt frukostseminarium när Cirkulär ekonomi och ökad materialåtervinning debatterades i Almedalen
Temat för ÅI:s frukostseminarium var "Cirkulär ekonomi - resurserna, klimatet och jobben - materialåtervinningens roll". Anders Wijkman var moderator för seminariet.

Johan Rockström inledde med att berätta om EU:s strategi för ett Resurseffektivt Europa och varför det är så stor enighet om att satsa på en mer cirkulär ekonomi. Han betonade betydelsen av styrmedel och att näringslivet många gånger driver på mer än politiken. Företagen ser affärsmöjligheter. Sverige ligger efter, det pågår betydligt mer aktiviteter i andra länder.

Östen Ekengren, IVL, presenterade den nya rapporten från IVL med förslag till styrmedel för ökad materialåtervinning. Det finns en stor potential att materialåtervinna mer hos både verksamheter och hushåll.

Politiker från fyra partier hade ombetts komma med 3 förslag som de ansåg som viktigast för att öka materialåtervinningen och skapa ett mer resurseffektivt samhälle. Representanter för återvinningsföretagen lyfte fram sina förslag.

Läs mer om vilka förslagen var och hur debatten gick, här.

EU föreslår steg mot cirkulär ekonomi
EU-kommissionen har antagit förslag med högre återvinningsmål som ska driva på övergången till en cirkulär ekonomi med nya jobb och hållbar tillväxt.

Förslaget från EU-kommissionen kommer nu att behandlas i Europaparlamentet och i EU:s ministeråd under hösten. Miljödepartementet kommer tillsammans med andra berörda departement utarbeta den svenska ståndpunkten.

Det lagförslag som kommissionen presenterade berör avfallsdirektivet, deponidirektivet och förpackningsdirektivet. EU- kommissionen har antagit förslag med högre återvinningsmål som ska driva på övergången till en cirkulär ekonomi med nya jobb och hållbar tillväxt.

EU-kommissionen har lämnat meddelande om hur en effektivare resursanvändning kommer att leda till ny tillväxt och nya arbetstillfällen.

Kommissionen har också antagit lagstiftningsförslag som handlar om att flera återvinningsmål höjs. Förslagen syftar till att skapa en ram som bidrar till att förverkliga den cirkulära ekonomin genom mer samstämmiga strategier.

Förslaget innebär att 70 % av avfallet från hushåll och liknande avfall från verksamheter ska återvinnas och 80 % av förpackningsmaterialet senast 2030. Dessutom förbjuds deponering av återvinningsbart avfall från och med 2025.

Om de nya återvinningsmålen uppnås skulle 580 000 nya jobb skapas samtidigt som EU skulle bli mer konkurrenskraftigt och efterfrågan på kostsamma och knappa resurser skulle minska.

Ni kan läsa pressmeddelandet från Kommissionen här.

Källa: Naturvårdsverket och Kommissionens hemsida


Producenterna får huvudansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar och tidningar
Återvinningsindustrierna välkomnar förslaget.

- Det har varit en lång process om vem som ska ha huvudansvaret och det känns skönt att det nu står klart att återvinningsföretagen kan fortsätta att erbjuda fastighetsnära insamlingstjänster direkt till fastighetsägarna, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna.

Genom att skärpa kraven på producenterna och renodla samt förtydliga deras ansvar för insamling av förpackningar och returpapper kommer det bli lättare för hushållen att sortera ut sitt avfall. Regeringen vill höja återvinningsmålen och införa tillståndspliktiga insamlingssystem. På sikt kommer detta att innebära mer hushållsnära insamling och färre återvinningsstationer.

- Målet har varit att hitta ett system som är enkelt för hushållen och andra att delta i och som möjliggör att mer avfall kan återvinnas, säger miljöminister Lena Ek.

Regeringen föreslår att dagens ansvar för insamling av förpackningar och returpapper även fortsättningsvis ska ligga på producenterna. Ansvaret renodlas och förtydligas, mer avfall återvinns och tillståndspliktiga insamlingssystem införs med en förbättrad uppföljning och tillsyn över producentansvaret.

- Med dessa förslag kommer vi göra det lättare för hushåll och andra att sortera ut förpackningar och returpapper i sitt avfall, säger miljöminister Lena Ek.

Miljöminister Lena Ek höll även en pressträff om ansvaret för insamling av förpackningsavfall och returpapper. Ni kan läsa pressmeddelandet här.

Källa: Miljödepartementets hemsida


Nio av tio riksdagskandidater vill ställa krav på ökad materialåtervinning
Hela 87 procent av riksdagskandidaterna anser att det bör ställas krav på att avfall som kan materialåtervinnas ska sorteras ut och inte förbrännas.

Det framgår av Återvinningsindustriernas valenkät där över 70 procent av partiernas toppkandidater till riksdagen har deltagit.

Det är mycket positivt att en stor överväldigande majoritet riksdagskandidaterna vill att det ska ställas krav på ökad materialåtervinning och ser problemet med att alltför stor andel av avfallet förbränns idag, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna.

Läs pressmeddelandet här.

Återvinningsindustriernas yttrande: Etappmålen om avfall
ÅI är i remissvaret mycket positiv till att både nya mål kommer till och att befintliga mål skärps så att mer material hanteras på de övre nivåerna i avfallshierarkin. Det är också mycket positivt att man behandlar mål och styrmedel i samma utredning.

Ni kan nedan läsa en sammanfattning av några synpunkter;


Etappmålen:

- ÅI föreslår att alla etappmål delas upp i två separata mål – ett för hushåll och ett för verksamheter, båda bör ha samma målnivå. Som konsekvens bör begreppet därmed jämförligt avfall avvecklas och hushållsavfallsdefinitionen begränsas till enbart hushåll.

- ÅI föreslår att etappmålet för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning från hushåll och motsvarande avfall från verksamheter bör höjas till 70 % samt att målet för platsförpackningar inom producentansvaret höjs till 60 %.

- ÅI anser att det är mycket positivt att branschspecifika avfallsmål föreslås för landsting och branscher med en betydande potential att bättre ta vara på materialet i avfallet, men anser att tidplanen är för utdragen. Målen bör kunna sättas betydligt tidigare än 2020.

- ÅI stödjer målet att matsvinnet ska minska med 20 %, men målet ska delas upp i två - ett för hushåll och ett för verksamheter, båda bör ha samma målnivå.

- ÅI stödjer målen för återanvändning och materialåtervinning av textilier, men målet ska delas upp i två - ett för hushåll och ett för verksamheter. Vidare bör definitionen av målet ses över.

- ÅI stödjer målen för efterbehandling av förorenade områden.

I yttrandet diskuteras också många styrmedel. ÅI anser bl a att det skyndsamt bör införas styrmedel som premierar materialåtervinning framför förbränning av avfallet. Många av de styrmedel som föreslås för en ökad materialåtervinning i utredningen är viktiga steg på vägen, men ÅI efterlyser mer kraftfulla och marknadsbaserade styrmedel som ger alla aktörer incitament och ökat engagemang att återvinna mer.

Ni kan läsa hela yttrandet här.


Sverige genomför EU:s nya upphandlingsregler
- Det är ett omfattande lagtekniskt arbete som ligger bakom det delbetänkande som utredningen har lämnat i dag. Syftet med de nya upphandlingsreglerna är bland annat att underlätta för små och medelstora företag att delta i offentlig upphandling. Det sa civilminister Stefan Attefall när Genomförandeutredningen delredovisade sina förslag.

Utredningen föreslår hur EU-direktiven ska införas i svensk rätt. Det var i september 2012 som regeringen beslutade att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera och föreslå hur bestämmelserna i de nya EU-direktiven bör genomföras i svensk lag.

Genomförandeutredningens arbete fortsätter nu med att ta fram lagförslag utifrån det direktiv som innehåller regler om tilldelning av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner.

Dessutom har Socialdepartementet tagit fram en promemoria som innehåller författningsförslag som syftar till att genomföra delar av upphandlingsdirektiven. Läs mer här.

Källa: Socialdepartementets hemsida


Regeringen har nu tillsatt en utredare till Klimatfärdplanen 2050 samt en utredare som nationell miljömålssamordnare för näringslivet
Lisa Sennerby Forsse, rektor på Sveriges lantbruksuniversitet, blir utredare för Klimatfärdplan 2050. Annika Helker Lundström, idag VD för Svensk Vindenergi, blir nationell miljömålssamordnare för näringslivet.

Klimatfärdplan 2050 ska ta fram konkreta förslag om hur Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Utredningen ska bl a föreslå lämpliga etappmål och styrmedel.

En nationell miljömålssamordnare för näringslivet blir en katalysator för den omställning som behövs för att vi ska kunna nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Ni kan läsa mer om Klimatfärdplanen 2050 här och om miljömålsamordningen för näringslivet här.

Källa: Miljödepartementets hemsida


Avfallsstatistiken för 2012 år är klar
Vartannat år publicerar Naturvårdsverket ”Avfall i Sverige 2012”. Det är en sammanställning över de stora avfallsflödena i landet.

I Sverige uppkom 2012 totalt 156 miljoner ton avfall, varav 129 miljoner ton (83 procent) bestod av mineralavfall från gruvsektorn och 4,4 miljoner ton av sekundärt avfall från avfallsbehandling. Bortsett från gruvsektorn motsvarar detta 27 miljoner ton avfall, det vill säga 2,8 ton per invånare.

Totalt slutbehandlades 150 miljoner ton icke-farligt avfall i Sverige år 2012 samt 1,1 miljoner ton farligt avfall (våta avfallstyper anges i ”torrvikt”). Då är förbehandling, sortering och behandling av lakvatten borträknat. I de totala mängderna dominerade de 129 miljoner ton mineralavfall som uppkom och behandlades i gruvsektorn.

Om det avfall som behandlas inom gruvsektorn räknas bort blir resultatet för det behandlade icke-farliga avfallet att återvinning var den vanligaste behandlingsformen, 10 miljoner ton (47 procent), där såväl materialåtervinning (av metall, papper, glas och plast) samt biologisk behandling och användning som konstruktionsmaterial samt deponitäckning ingår.

Förbränning var den näst vanligaste behandlingsformen, 6,7 miljoner ton (31 procent). Där ingår förbränning i konventionella avfallsförbränningsanläggningar för fjärrvärme- och elproduktion, liksom förbränning i industriella anläggningar där energin i avfallet bland annat utnyttjas i cement-, kalk-, pappers- och massatillverkning. Ni kan läsa hela rapporten här.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

Ansvarig utgivare:
Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna
 

 
 


Inspirations-priset 2014
Vinnare Blocket för att ha skapat en marknadsplats och drivit på utvecklingen att återanvända produkter om och om igen.


Inspirations-priset 2012
Vinnare H&M, Hennes & Mauritz AB, för sitt innovativa sätt att använda återvunna material.


Inspirations-priset 2011
Vinnare Swerea Mefos för arbetet med att ta fram ny metod att återvinna vanadin och en kalkhaltig produkt ur stålverksslagg.


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.