.
Återvinningsindustrierna


2014-08-26

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
 


Bild
Riksdags-
kandidat-
ernas svar
på ÅI:s
valenkät
Det är mycket positivt att 87 procent av alla riksdagskandidater i Sverige som deltog i ÅI:s valenkät anser att det bör ställas krav på att avfall som kan materialåtervinnas ska sorteras ut och inte förbrännas. Samma fråga ställdes också till allmänheten i en Sifoundersökning, varpå 80 procent svarade ja.

Ökad återvinning skapar nya jobb. Sedan år 2000 har antalet anställda inom återvinningsbranschen i Sverige ökat med cirka 60 procent. Återvinning är en tillväxtbransch, men för att branschen ska expandera behövs ett regelverk som ökar materialåtervinningen och premierar användningen av återvunna råvaror.

Britt Sahleström
vd, Återvinnings-
industrierna


 


Senaste nytt om återvinning

  • EU:s paket om Cirkulär ekonomi
  • ÅI:s debattartiklar i lokatidningar: Riksdagskandidater bör kräva ökad återvinning
  • ÅI:s valenkät: Nio av tio riksdagskandidater vill ställa krav på ökad materialåtervinning
  • Riksrevisionen granskar statens tillsyn och kontroll av avfallstransporter
  • Ny rapport: Nöjdare kunder och ökad återvinning - förstudie om att utveckla den kommunala upphandlingen inom avfallsområdet
  • Vägledning om utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall
  • Skärpta krav för bilskrotare
  • Nytt från branschen

EU:s paket om Cirkulär ekonomi
I somras presenterade EU-kommissionen ett paket om cirkulär ekonomi. Paketet består av fyra meddelanden samt ett lagstiftningspaket om avfall.

Förslaget från EU-kommissionen kommer nu att behandlas i Europaparlamentet och i EU:s ministeråd under hösten. Miljödepartementet har remitterat lagstiftningspaketet till berörda aktörer.

Förslagen syftar till en omställning i Europa till en mer cirkulär ekonomi och att öka materialåtervinningen i medlemsstaterna.

De nya målen för avfallshantering innebär att 580 000 arbetstillfällen skapas, samtidigt som Europa blir mer konkurrenskraftigt och minskar efterfrågan på dyra, knappa resurser.

Förslagen innebär även lägre miljöpåverkan och minskade utsläpp av växthusgaser. Viktiga delar i förslagen är bland annat att:
- Öka målet om förberedelse för återanvändning och återvinning av kommunalt avfall (municipal waste) till 70 % år 2030
- Öka målen för materialåtervinning av förpackningar till 80 % år 2030
- Fasa ut deponering av återvinningsbart avfall i deponier
- Minska matavfallet med minst 30 % mellan den 1 januari 2017 och den 31 december 2025

Ni kan läsa mer här.

Källa: Naturvårdsverket och EU-kommissionen


ÅI:s debattartiklar i lokatidningar: Riksdagskandidater bör kräva ökad återvinning
Under sommaren har i ÅI haft ett flertal debattartiklar införda i lokaltidningar på temat "Riksdagskandidater kräva ökad återvinning". Totalt blev det 30 publiceringar (webb+papper) av debattartikeln om valenkäten. Läs mer om valenkäten i rubriken nedan.

Debattartiklarna baseras på en valenkät som ÅI har gjort till de blivande riksdagsledamöterna om deras syn på återvinning. Ni kan läsa mer valenkäten i rubriken nedan och debattartikeln här

Debattartiklarna lyfter upp sambandet mellan ökad materialåtervinning och nya jobb samt att det krävs styrmedel från regeringens sida för att materialåtervinningen inte ska konkurreras ut av den överkapacitet på avfallsförbränning som finns.

Artiklarna har varit införd i bl a följande tidningar:
Norrköpingstidningar, Arbetarbladet Gävleborg, Sundsvalls tidning, Norrtelje tidning, Dagbladet, Kristianstadsbladet, Länstidningen Södertälje och Hela Hälsingland.

Svensk Fjärrvärme replikerade artikeln i Hela Hälsingland. Läs repliken här.

ÅI:s valenkät: Nio av tio riksdagskandidater vill ställa krav på ökad materialåtervinning
Hela 87 procent av riksdagskandidaterna anser att det bör ställas krav på att avfall som kan materialåtervinnas ska sorteras ut och inte förbrännas.

Det framgår av Återvinningsindustriernas valenkät där över 70 procent av partiernas toppkandidater till riksdagen har deltagit.

Det är mycket positivt att en stor överväldigande majoritet riksdagskandidaterna vill att det ska ställas krav på ökad materialåtervinning och ser problemet med att alltför stor andel av avfallet förbränns idag, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna.

Läs mer här.

Riksrevisionen granskar statens tillsyn och kontroll av avfallstransporter
Riksrevisionen har inlett en granskning av statens insatser beträffande gränsöverskridande och nationella avfallstransporter, med utgångspunkt i en genomförd förstudie. Planerad publicering är mars 2015.

Ett grundläggande problem är att det inte finns någon samlad statistik eller överblick över omfattningen av det illegala flödet eller de insatser som genomförs och vilka effekter de får. Ansvar och resurser är utspridda på flera aktörer vilket riskerar att leda till en bristande helhetssyn, en ineffektiv tillsyn och i vissa fall rent dubbelarbete.

Följande revisionsfrågor kommer att undersökas;
- Arbetar man effektivt inom ramen för givna resurser? Är ansvarsfördelningen ändamålsenlig och resurserna väl utnyttjade?

- Vilka brister begränsar effektiviteten i kontroll- och sanktionssystemen? I vilket utsträckning begränsas effektiviteten av brister i lagstiftningen?

- Finns omotiverade regionala skillnader till exempel i tillsyns- och kontrollnivåer?

- Är data och statistik som är nödvändiga för systemets effektivitet tillförlitliga?

Ni kan läsa mer här.

Källa: Riksrevisionens hemsida


Ny rapport: Nöjdare kunder och ökad återvinning - förstudie om att utveckla den kommunala upphandlingen inom avfallsområdet
Vi ska få nöjdare kunder och ökad återvinning genom att utveckla en upphandlingsprocess som säkerställer kvalitet och innovativa lösningar".

Så lyder det gemensamma målet som SKL, Återvinningsindustrierna, Avfall Sverige och Fastighetsägarna har antagit tillsammans i den förstudie som genomförts för att utveckla den kommunala upphandlingen inom avfallsområdet. Projektet har letts av SKL och i
styrgruppen har förutom representanter för de olika branschorganisationerna
även kommundirektörer och vd:ar för återvinningsföretag deltagit.

I förstudien har en genomgång gjorts av hur upphandlingarna av avfallstjänster ser ut idag, hur kommuner, entreprenörer och fastighetsägare uppfattar problembilden samt vilka möjligheter man ser till utveckling för alla parter.

Den goda affären, så som den beskrivs i upphandlingsutredningen (SOU 2013:12), har varit en utgångspunkt. Förstudien och målet kommer vara en grund för fortsatt samarbete, närmast genom en gemensam konferens och ett utvecklingsprojekt inriktat mot funktionsupphandling.

Målet är formulerat som ett gemensamt åtagande för att visa på betydelsen av dialog och att alla aktörers perspektiv ska finnas med i upphandlingen. Läs mer här.

Vägledning om utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall
Den 1 januari 2015 kommer det nya rapporteringskravet för A- och B-tillståndspliktiga anläggningar att börja gälla när det gäller bygg- och rivningsavfall.

Det gäller för de anläggningar där det sker omlastning, mellanlagring, sortering och behandling av avfall som till någon del har sitt ursprung i byggen, rivningar och anläggningsarbeten.

Syftet med den utökade rapporteringen till SMP, Svenska Miljörapporteringsportalen, är att i större utsträckning tillgodose kraven för rapportering enligt EU:s avfallsstatistikförordning (EC 2150/2002) samt att göra det meningsfullt att följa upp återvinningsmålet för byggsektorns avfall enligt EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG).

Vägledningen om denna utökade rapportering är att tydliggöra vilka uppgifter om bygg- och rivningsavfall som ska rapporteras för att uppfylla de nya kraven i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport.

Läs vägledningen här.


Skärpta krav för bilskrotare
Regeringen har beslutat att en miljösanktionsavgift ska kunna tas ut av en auktoriserad bilskrotare som inte uppfyller sin rapporteringsplikt enligt bilskrotningsförordningen.

I dag finns det ingen sanktion för den som inte uppfyller skyldigheten. Omkring hälften av alla bilskrotare lämnar inte in de uppgifter som krävs. För att komma till rätta med detta införs nu en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor för den som inte lämnar uppgifterna.

- För att garantera en säker hantering av uttjänta bilar och farligt avfall är det viktigt att alla auktoriserade firmor följer rapporteringskraven. I dag slarvar många och det vill vi motverka. Den som vänder sig till en skrotningsfirma ska även kunna lita på att alla regler följs. Vi behöver få bättre kontroll över insamlingen av farligt avfall, säger miljöminister Lena Ek.

Läs mer här.

Källa: Miljödepartementet


Nytt från branschen

- SITA:
I augusti invigdes i Örebro en komplett återvinningsanläggning på 38 000 kvadratmeter i Västra Pilängen. Läs mer här.

Mer om SITA: Det började med att en borgmästare från Uganda kom till Malmö för att lära sig mera om svensk avfallshantering på återvinningsföretaget SITA Sverige AB. Det slutade med att SITAs marknadschef Ludvig Hydén reser som volontär till Uganda för att påskynda en modern avfallshantering och återvinning i borgmästarens stad. Läs mer här.

- Hans Andersson: Alla barn ska ha rätt till en trygg uppväxt, oavsett var i världen de bor. Därför fortsätter vi att stödja Little Lamb Educial Trust i Indien som syftar till att hjälpa utsatta barn att få en bra utbildning Little Lambs Educational Trust i norra Chennai i Indien bildades år 2001 av Maria Gislèn med syfte att hjälpa fattiga barn med utbildning och på så sätt förändra livet för dessa barn. Läs mer här.

- Stena Recycling skapar miljöfördelar när bolaget flyttar merparten av återvinningen i Gävle till en ny anläggning i hamnen. Läs mer här.Aktuella konferenser under september
I Göteborg sker konferensen "Avfall i nytt fokus" och i Stockholm "Future Circular Materials Conference"

Avfall i nytt fokus, 17-18 september i Göteborg
Aktörer inom avfalls- och återvinnings­området samlas för att presentera nya rön från svensk forskning om resurseffektiv avfallshantering och återvinning. Bland aktörerna finns Waste Refinery och Mistra Closing the loop. Cirkulär ekonomi, återvinning av industrins avfall, biogasproduktion, energiutvinning och mat och avfall är några av de teman som diskuteras.

Konferensen sker i samarbete med bl a Återvinningsindustrierna. Ni kan läsa programmet och hur man anmäler sig här.

Internationell konferens; Future Circular Materials Conference, 23-24 september i Stockholm
Samhället står inför nya utmaningar och möjligheter för att avfall ska förvandlas till värdefulla tillgångar. Deltagarna kommer att få möjlighet lyssna på många intressanta svenska och internationella talare och även möjlighet att besöka utställningen.

Återvinningsindustrierna är partner i denna konferens. Ni kan läsa programmet och hur man anmäler sig här.

 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

Ansvarig utgivare:
Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna
 

 
 


Inspirations-priset 2014
Vinnare Blocket för att ha skapat en marknadsplats och drivit på utvecklingen att återanvända produkter om och om igen.


Inspirations-priset 2012
Vinnare H&M, Hennes & Mauritz AB, för sitt innovativa sätt att använda återvunna material.


Inspirations-priset 2011
Vinnare Swerea Mefos för arbetet med att ta fram ny metod att återvinna vanadin och en kalkhaltig produkt ur stålverksslagg.


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.