.
Återvinningsindustrierna


2014-10-28

 


Copyright © Återvinningsindustrins Service AB

Prenumerationsregler: Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

 
 


V
ÅI:s arbete för att förhindra metallstölder
Under den senaste månaden har nog ingen missat kopparstölderna på järnvägen runt Stockholm. Tidigare har många liknande stölderna skett i Skåne och i Västra Götaland.

ÅI sitter sedan några år med i ett nätverk som träffas regelbundet. Nätverket är tillsammans med bl a polisen, Trafikverket, olika kraftbolag, kyrkan och larmcentralen.

Vi är också med i europeiska organisationer, EFR/ Eurometrec samt i
Pol-PRIMETT, med syfte att bl a hitta gemensamma lösningar och dra nytta av andra länders erfarenheter för att försvåra metallstölderna. Nyligen var det Skydd 2014 på Älvsjömässan och vi berättade om vårt målinriktade arbete.

Vad har vi uppnått? Redan 2008 beslutade ÅI om frivilligt kontantförbud vid handel med skrot. Vidare verkade vi för att införa omvänd skattskyldighet vid handel med skrot som infördes år 2013.

Inom kort, i slutet av oktober, kommer en statlig utredning att läggas fram" Översyn av lagstiftningen om handel med begagnade varor". I den utredningen kan ett förslag vara att införa lagstadgat förbud med kontanthantering vid hantering med skrot.

Om det blir beslut att införa lagstadgat kontantförbud i Sverige så har vi ändå inte kommit i mål. Nästa steg blir att vi vill införa ett "skrothandlartillstånd", där vi önskar att polisen blir tillsynsmyndighet.

Vi är en ansvarstagande återvinningsindustri som, tillsammans med andra aktörer och myndigheterna, aktivt arbetar för att förhindra metallstölder och försvåra avsättningen av stulet skrot.

Viveke Ihd
Chef miljö/ utveckling
Återvinningsindustrierna


 


Senaste nytt om återvinning

  • Budgetpropositionen
  • Välkommen till frukostseminarium "Funktionsupphandling för nöjdare kunder och ökad återvinning"
  • EU:s miljöministrar diskuterar klimat och avfall
  • Upphandlingsstödet i en ny myndighet
  • ÅI:s yttrande: Nya regler för upphandling
  • ÅI yttrande: Om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2015
  • Återvinningsgalan 27 november på Nalen i Stockholm
  • Debattartikel från Ragn-Sells: Sätt inte stopp för framtidens råvaror
  • Sita på Sverigeturné för olycksfria arbetsplatser
  • Nytt inom avfallslagstiftningen


ÅI välkomnar till frukostseminarium den 7 november "Funktionsupphandling för nöjdare kunder och ökad återvinning"
Frukostseminariet riktar sig till den som arbetar med avfall och upphandling och sker i samarbete med SKL, Fastighetsägarna och Återvinningsindustrierna. Det pågår mellan klockan 8.30-9.30 och man kan delta antingen fysiskt eller via webben.

Läs mer om program och hur man deltar/anmäler sig HÄR. Före er som vill delta fysiskt så serveras frukost från kl 8.00 på SKLs kontor i Stockholm.

SKL, Fastighetsägarna, Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna har gemensamt drivit en förstudie som resulterat i ett gemensamt mål för att utveckla upphandlingarna. Målet är att " Vi ska få nöjdare kunder och ökad återvinning genom att utveckla en upphandlingsprocess som säkerställer kvalitet och innovativa lösningar."

Att upphandla funktion är ett sätt att upphandla som använts med framgång inom flera områden. Ny lagstiftning ger också ökat utrymme för dialog vid upphandlingar.

Ni kan läsa förstudien "Nöjdare kunder och ökad återvinning, en förstudie om att utveckla kommunernas upphandlingar inom avfallsområdet" på ÅI:s hemsida här.

Välkomna!


Budgetpropositionen
- Det är mycket positivt att ökad resurseffektivitet och ökad återvinning får ett så tydligt utrymme i budgeten, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna. Vi hoppas att det snart också kommer styrmedel som stimulerar en ökad materialåtervinningen, så att återvinningsbara material inte går till förbränning.

Läs Budgetpropositionen här.

Regeringen vill också utveckla källsorteringen och skriver "Möjligheten att källsortera avfall måste förenklas genom att samla ansvaret för insamlingen hos kommunerna. Regeringen avser att se över förutsättningarna för hur denna förändring kan genomföras på effektivast sätt."

- Idag har nästan hälften av alla som bor i flerbostadshus fastighetsnära insamling och närmare 80 % av dessa fastighetsägare har redan avtal med de privata återvinningsföretagen, säger Britt Sahleström. Våra medlemmar har i mer än 15 års tid jobbat med att skapa denna service och bygga upp marknaden. Tjänsterna för fastighetsnära insamling har utvecklats tillsammans med bostadsbolag och fastighetsägare för att möta deras olika behov och förutsättningar. De omfattar inte bara insamling utan en rad andra tjänster också.

- Vi förutsätter att regeringen tycker att återvinningsföretagen varit framsynta, gjort ett bra jobb och att fastighetsägarna ska fortsätta att få välja vem som samlar in deras tidningar och förpackningar, fortsätter Britt Sahleström.

EU:s miljöministrar diskuterar klimat och avfall
Den 28 oktober träffas EU-ländernas miljöministrar i Luxemburg för höstens första miljöråd. Då kommer de bl a att diskutera EU-kommissionens förslag till ändring av flera av EU:s avfallsdirektiv.

Det kommer att vara en orienteringsdebatt. Ett förslag till svensk ståndpunkt är bl a att regeringen välkomnar EU-kommissionens förslag och ser positivt på flera delar, såsom att deponering av återvinningsbart avfall ska fasas ut och att biologiskt nedbrytbart avfall ska samlas in separat.

Regeringen anser att det är positivt med höga mål för förberedelse av återanvändning och återvinning av avfall. Regeringen anser dock att EU-gemensamma mål även bör fastställas för återvinning av textilier respektive för biologiskt nedbrytbart avfall så att energin och näringen tas tillvara. Regeringen är positiv till målet om att återvinningsbart avfall inte får deponeras men anser att kravet bör gälla redan från år 2021.

Regeringen konstaterar att avfallspolitiken kan ha stora synergieffekter med klimatpolitiken och EU:s utsläpp av växthusgaser, vilka bör tas tillvara. Minskad deponering av organiskt avfall har varit en signifikant bidragande orsak till att Sveriges utsläpp av växthusgaser nu preliminärt har minskat med 23% jämfört med 1990.

Läs mer här.

Källa: Miljödepartementets hemsida


Upphandlingsstödet i en ny myndighet
Regeringen har i budgetpropositionen 2015 föreslagit inrättandet av en ny myndighet för upphandlingsstöd från den 1 september 2015.

Regeringens förslag innebär att samtliga uppgifter som rör stöd, information och vägledning, inklusive bl.a. innovationsupphandling och miljökrav, som Konkurrensverket i dag ansvarar för överförs till en ny myndighet för upphandlingsstöd.

- Den nya myndigheten ska inrättas den 1 september 2015. I syfte att säkerställa den kompetens som byggts upp i den nuvarande organisationen ska myndigheten vara lokaliserad i Stockholm. Regeringen kommer snarast att tillsätta en organisationskommitté som får i uppdrag att genomföra bildandet av den nya myndigheten, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Läs mer här.

Källa: Finansdepartementets hemsida


ÅI:s yttrande: Nya regler för upphandling
ÅI är starkt kritisk till att procentsatsen i Teckalkriterierna höjs jämfört med EU-kommissionens ursprungliga förslag på 10 %, som var en mer rimlig nivå. Utvidgningen till 20 % kommer påverka och snedvrida konkurrensen på den konkurrensutsatta avfallsmarknaden ytterligare, till de kommunala bolagens förmån.

ÅI anser också att det måste tydliggöras att Teckalkriterierna ska beräknas på hela den avfallsverksamhet som kommunen bedriver, dvs på koncernens totala omsättning, eller om det finns flera kommunala koncerner på dessas sammanlagda omsättning inom avfallsområdet.

Läs mer om ÅI:s yttrande här.

ÅI yttrande: Om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2015
Återvinningsindustrierna anser att den viktigaste förändringen, som behövs i Lagen om skatt på avfall, är att utvinning av återvunna råvaror inte missgynnas i förhållande till utvinning av jungfruliga. En översyn av avfallsskatten i denna riktning är ett viktigt steg mot ett mer resurseffektivt samhälle och skulle kunna ge betydande miljövinster.

I landets deponier finns stora mängder avfall som kan användas som råvaror. Vår bedömning är att deponiåtervinning kan bli en ny och omfattande verksamhet som både ger miljövinster och nya arbetstillfällen. Naturvårdsverket har i sin utredning identifierat en stor potential, men trots det inte lämnat några konkreta förslag till skatteförändring.

ÅI föreslår därför att regeringen snabbutreder frågan om att införa ett undantag från skatt på restavfall vid deponiåtervinning. ÅI bistår gärna regeringen för att snabbt kunna vidta konkreta åtgärder inom detta angelägna område.

Läs mer om ÅI:s yttrandet här.

Återvinningsgalan 27 november på Nalen i Stockholm
Galan sker i samarbete mellan Tidningen Recycling, Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna.

Nu är tre finalister utsedda i respektive kategori och det är hög tid att anmäla sig till den stora branschfesten inom avfalls- och återvinningssektorn.

ÅRETS ÅTERVINNINGSANLÄGGNING:
Svensk Glasåtervinning, Hammar IL Recycling, ”Stockholm Nord” Swerecycling, Malmö

ÅRETS AVFALLSBEHANDLARE:
Recyctec AB, SITA Sverige AB, Falun Energi & Vatten

ÅRETS ENTREPRENÖR:
Refind Technologies Way, Out West-festivalen, Jeff Nilsson, Jeff Innovation AB

ÅRETS MILJÖINITIATIV:
Fiskeby Board AB, Livsmedelshandlarna, Scandic Hotels AB

ÅRETS FÖREBYGGARE:
Skitlite 2020, Sundsvalls sjukhus, Plastreparationsbolaget

ÅRETS ÅTERVINNINGSKOMMUN:
Alingsås kommun, Härryda kommun, Sigtuna kommun

ÅRETS SPECIALPRIS (SWEDISH RECYCLING AWARD):
Borås Energi & Miljö, Returpack AB, Malmö Järnhandel, ”ToolPool”

Ni kan läsa mer om kvällen och hur man anmäler här.


Välkomna!


Debattartikel från Ragn-Sells: Sätt inte stopp för framtidens råvaror
Regeringen föreslår en höjning av deponiskatten, men detta riskerar att försvåra återvinning av viktiga resurser - sekundära råvaror - ur stora avfallsflöden. Det skriver David Schelin, vd Ragn-Sells AB, på Svenska Dagbladets debattsida "Brännpunkt".

Återvinning av avfall för att omvandla det till en tillförlitlig råvarukälla är en framtidsfråga för EU och Sverige och måste ges samma förutsättningar som annan råvaruproduktion. En helhetssyn på avfalls- och återvinningspolitiken är i detta sammanhang viktigt för jobb och tillväxt. En höjd deponiskatt kan snarast vara kontraproduktivt för innovation och utveckling. Av dessa skäl föreslår regeringen i Norge - som likt Sverige har förbud mot deponering av vissa material - i sin budgetproposition att den norska deponiskatten avskaffas från 1 januari 2015.

Ragn-Sells menar att ett troligt scenario med en höjd deponiskatt är att det avfall som idag omhändertas och deponeras riskerar att hanteras genom resurs- och miljömässigt sämre metoder och i värsta fall förs ut i samhället av mindre seriösa aktörer, i strid med miljömålet om Giftfri miljö eftersom myndighetstillsynen inte är tillräcklig.

Läs hela debattartikeln här.

Källa: Svenska Dagbladet, SvD Opinion, den 26 oktober


Sita på Sverigeturné för olycksfria arbetsplatser
Från 2011 fram till nu har antalet sjukskrivningsdagar på grund av olyckor sjunkit med cirka 35 procent inom avfalls- och återvinningsföretaget SITA. Målet är noll olyckor på sikt.

Målet är noll olyckor på sikt. För att nå dit åker företagsledning och regionledningar på turné för att prata säkerhet med 1 100 medarbetare landet runt.

Läs mer här.

Källa: Sitas hemsida


Nytt inom avfallslagstiftningen
Det är lagstiftningsändringar som påverkar återvinningsbranschen, tre olika producentansvarsförordningar samt i Avfallsförordningen.

Nedan kan ni läsa ändringarna i tre olika producentansvarsförordningar samt även ändringar i Avfallsförordningen.

Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, började gälla 15 oktober 2014. Läs den här.

Förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar, börjar gälla 1 november 2014. Läs den här.

Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper, börjar gälla 1 november 2014. Läs den här.

Avfallsförordning (2011:927), börjar gälla 1 november 2014. Läs den här.


 


 
 


Återvinningsindustrins Service AB, Box 5501, 114 85 Stockholm
08-783 83 70
kansli@recycling.se

Ansvarig utgivare:
Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna
 

 
 


Inspirations-priset 2014
Vinnare Blocket för att ha skapat en marknadsplats och drivit på utvecklingen att återanvända produkter om och om igen.


Inspirations-priset 2012
Vinnare H&M, Hennes & Mauritz AB, för sitt innovativa sätt att använda återvunna material.


Inspirations-priset 2011
Vinnare Swerea Mefos för arbetet med att ta fram ny metod att återvinna vanadin och en kalkhaltig produkt ur stålverksslagg.


Inspirations-priset 2010
Vinnare blev Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan.


Inspirations-priset 2009
Vinnare KarlsonHus för deras arbete med sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.


Inspirations-priset 2008
Vinnare Electrolux Återvunnen plast i dammsugarkroppen.


Inspirations-priset 2007
Vinnare Patagonia.
Tröja gjord av återvunnen fleece.
118px bred


Inspirations-priset 2006
Vinnare Ikea.
Bordskivan är gjord av återvunnen plast.
118px bred

 
 


Återvinningsindustrierna är en branschorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv för företag som samlar in, behandlar och/eller vidareförädlar avfall till ny råvara. Föreningens medlemmar har förbundit sig att arbeta långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter. En kvalitetsgaranti för dig som kund! Du hittar våra medlemmar på www.recycling.se.