Webbversion | Hemsida | Skicka vidare

FEBRUARI - 2015

Senaste nytt om återvinning

Boka in stämma och konferens måndagen den 1 juni i Stockholm

LagNytt - nytt om lagstiftningen - kan ni läsa i spalten till höger under ledaren

Konkurrensverkets nya rapport: Risk att kommunal försäljning slår ut privata företag

Återvinningsindustriernas brev till regeringen om ändringar i förordningen om producentansvar för elutrustning

Nya regeringsuppdrag till Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen

Kraftsamling för att nå Sveriges miljömål

Svenskt Näringslivs Miljönytta-projekt

ÅI:s yttrande; Vägledning från Boverket om buller vid bostäder

Handboken för återvinning av avfall i anläggningsarbeten ska utvärderas

Olika villkor för jungfruliga och återvunna råvaror

Ny metod för sanering av förorenade markområden

Kundens miljönytta presenteras i ny rapportmodell

Vinnova informerar om EU:s satsning om forskning och innovation

IVL:s kommande seminarium

Boka in stämma och konferens måndagen den 1 juni i Stockholm

Vi kommer att vara på Skeppsholmen i Stockholm. Konferensen är endast för ÅI:s medlemmar och inbjudna gäster.

Programmet inleds ca kl 10.30 med stämma. På eftermiddagen är det konferens och dagen avslutas med en gemensam middag.

Konferensen kommer att ha följande fokusområden;
• Hur främjar vi konkurrenskraften för återvunna råvaror?
• Producentansvaret - vad ska uppnås och vem gör vad?
• Vad behöver göras för att skapa konkurrens på lika villkor?

Mer information om programmet och anmälan kommer senare.

Konkurrensverkets nya rapport: Risk att kommunal försäljning slår ut privata företag

Privata företagare upplever att de möter en betydande konkurrens från offentliga aktörer, och att konkurrenstrycket från det offentliga har ökat. Denna bild bekräftas av de kommunala företagen. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket med titeln: "Kartläggning av kommunala bolags försäljningsverksamhet".

Kartläggningen är mycket intressant, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna. Den visar på ett tydligt sätt att konkurrensproblemen gäller många branscher och att frågorna är av likartad karaktär. För att utveckla framgångsrika företag, som också kan växa utanför Sveriges gränser, så måste vi skapa ett helt annat samarbetsklimat mellan offentlig sektor och de privata företagen. Kommunerna måste se över sin roll. Det kan inte vara rimligt att de med kommunala skatter och avgifter för kommunal service konkurrerar ut företagen i sina kommuner.

Läs rapporten HÄR.

Återvinningsindustriernas brev till regeringen om ändringar i förordningen om producentansvar för elutrustning

I ett brev till Miljödepartementet föreslår ÅI att förordningen om producentansvar för elutrustning ((2014:1075) ändras så att samma regelverk gäller som i förordningarna om producentansvar för returpapper och förpackningar. De förändringar som föreslås är dels att återvinningsföretagen ska få samla in konsumentelutrustning från verksamheter utan tillstånd, dels att kommuner som samlar in konsumentelutrustning måste överlämna materialet till producenterna.

Utan dessa ändringar får kommunerna en betydande konkurrensfördel jämfört med de privata återvinningsföretagen och producentansvaret riskerar att sättas ur spel, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

Läs skrivelsen HÄR.

Nya regeringsuppdrag till Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen

Naturvårdsverkets regeringsuppdrag som är särskilt intressanta är;
- Sanering och materialutvinning vid nedlagda avfallsanläggningar och uppdraget ska ske i samråd med Skatteverket. Redovisas 1 november 2015.
- Efterbehandling av förorenade områden. Redovisas 31 januari 2016
- Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem. Delredovisas 10 september 2015 och slutredovisas 1 oktober 2016.
- Förlängning av regeringsuppdrag om hantering av textil. Redovisas 30 september 2016
- Uppdrag om giftfria och resurseffektiva kretslopp, i samverkan med Kemikalieinspektionen. Redovisas 1 december 2016.

- Vi välkomnar varmt dessa uppdrag. Vi har länge arbetat för att få ett bra nationellt statistikansvar för flödena av både avfall och farligt avfall. Vidare ska deponiskatten ses över. Deponiåtervinningen är ett område som blir allt mer intressant och som hindras bl a av dagens skattelagstiftning, säger Viveke Ihd, chef miljö/ utveckling på Återvinningsindustrierna.

Ni kan läsa mer om uppdragen HÄR.

Vidare har regeringen gett ett uppdrag till Kemikalieinspektionen att vidareutveckla handlingsplanen för en giftfri vardag i syfte att intensifiera arbetet för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 2015–2017. Läs mer HÄR.

Kraftsamling för att nå Sveriges miljömål

Maria Wetterstrand, Anders Wijkman och Annika Helker Lundström blir nyckelpersoner när regeringen förstärker Sveriges miljömålsarbete. Ett nytt Miljömålsråd inrättas, Miljömålsberedningen ges ett större ansvar samtidigt som den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet inleder sitt arbete.

Ny ordförande för Miljömålsberedningen är Anders Wijkman, tidigare EU-parlamentariker och nu ordförande för bland annat Återvinningsindustrierna.

Miljömålsberedningen får i tilläggsuppdrag att inom ramen för miljömålssystemet föreslå hur ett klimatpolitiskt ramverk och en strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik kan utformas. Beredningen ska föreslå ett klimatpolitiskt ramverk som reglerar mål och uppföljning. Därtill ska beredningen utveckla en strategi med styrmedel och åtgärder för en samlad och långsiktig klimatpolitik. Läs mer HÄR.

Källa: Miljö- och energidepartementet

Svenskt Näringslivs Miljönytta-projekt

Närmare 250 varor och tjänster finns nu beskrivna på Miljönytta.se och antalet artiklar växter ständigt.
I stort sett alla artiklar har bäring på Sveriges miljökvalitetsmål, bland annat finns det mer än 80 artiklar som rör Begränsad klimatpåverkan, mer än 50 som rör God bebyggd miljö och mer än 40 som passar in under Giftfri miljö. Här finns goda exempel där affärsnytta och miljönytta går hand i hand och samtidigt bidrar till att Sveriges miljökvalitetsmål kan utvecklas i rätt riktning.

Näringslivet är en viktig aktör i Sveriges miljöarbete, både genom de miljöanpassningar som görs i produktionsanläggningar, transporter och tjänster, men också den miljöanpassning som görs av existerande och nya produkter och genom innovationer inom miljöområdet.

Har ni goda exempel som ni vill nominera, både varor och tjänster, som bidrar till miljönytta, och vill läsa mer om projektet kan ni läsa HÄR.

ÅI:s yttrande; Vägledning från Boverket om buller vid bostäder

Boverkets förslag till vägledning Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder.

ÅI anser bl a att;
Undantag för höjda bullernivåer bör endast utnyttjas i undantagsfall och under en begränsad tid. Det ska ses som en temporär lösning. Översiktsplaneringen har en viktig roll att säkerställa att det finns industrimark för återvinningsföretag. Läs yttrandet HÄR.

Handboken för återvinning av avfall i anläggningsarbeten ska utvärderas

Resultatet av utvärderingen ska ge tillräckligt underlag för att bedöma om och i så fall i vilka delar som handboken behöver omarbetas och utvecklas för att öka andelen avfall som återvinns utan risk för skadliga miljö- och hälsoeffekter.

Utvärderingen ska pågå under våren och belysa hur handboken tillämpats och vilka effekter som den har gett. Läs mer HÄR.

Källa: Naturvårdsverkets hemsida

Olika villkor för jungfruliga och återvunna råvaror

Tre forskare på Linköpings Universitet Nils Johansson, Joakim Krook and Mats Eklund har publicerat en vetenskaplig artikel där de jämfört förutsättningarna att använda jungfruliga och materialåtervunna råvaror.

Artikeln visar att genom bl a politiska beslut, exempelvis deponiskatten, är de ekonomiska villkoren delvis olika.
Med anledning av artikeln skrev Nils Johansson, en av författarna, en debattartikel med rubriken "Omformulera svensk metallpolitik". Läs debattartikeln HÄR.

Artikeln "Institutional conditions for Swedish metal production: a comparison of subsidies to metal mining and metal recyclin" kan ni läsa HÄR.Ny metod för sanering av förorenade markområden

Ett forskningsprojekt som Ragn-Sells inledde 2011 tillsammans med Luleå Tekniska Universitet, Stabsuecia i Södra Vi och Statens Geotekniska Institut (SGI) har nu resulterat i en ny patenterad metod för tvättning av komplext förorenade jordar.
Teknologin gör saneringen av Sveriges förorenade områden mer resurseffektiv genom att öka återanvändningen av förorenad jord.
I korthet innebär uppfinningen att föroreningar kan tvättas ut ur jorden med en speciell tvättvätska som är biologiskt nedbrytningsbar. Tvättvätskan i sig tillverkas av avfall och blir därför väldigt resurssnål.

Ragn-Sells utvecklingschef Anders Kihl hoppas att tekniken snart kan prövas i större skala. Läs mer HÄR.

Källa: Pressmeddelande från Ragn-Sells

Kundens miljönytta presenteras i ny rapportmodell

IL Recycling har presenterat en ny typ av miljörapport som ska bli ett stöd i deras kunders förbättringsarbete för en effektivare och mer hållbar återvinning.

Rapporten belyser utveckling av kundens återvinning och kan därför lätt användas som underlag för måluppföljning. Rapporten ger ett lättillgängligt statistikunderlag som kan användas i kundernas interna diskussioner men även i dialog med oss som leverantör av återvinningstjänsterna. Läs mer HÄR.

Källa: Pressmeddelande från IL Recycling

Vinnova informerar om EU:s satsning om forskning och innovation

Vinnova; "Nyfiken på Horisont 2020" är EU:s största satsning på forskning och innovation och har en budget. på runt 80 miljarder euro under perioden 2014-2020.

VINNOVA arrangerar under våren 2015 ett flertal kortare informationsmöten om möjligheter inom det nya programmet. Det första informationsmötet är den 18 februari.
Läs mer HÄR.

IVL:s kommande seminarium

18 februari; "Resurseffektivitet – vägen till ett konkurrenskraftigt företag"
Få en inblick i initiativ som ska bidra till ett resurseffektivt och konkurrenskraftigt Europa, med en hållbar konsumtion och produktion. Frukostseminarium.

19 februari "Seminarium om hållbar utveckling", med IVL och KTH
Lyssna på exempel om hur forskning blir till verklighet och hur forskning av hög vetenskaplig kvalitet kan bli nyttigare för näringslivet och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Heldag.

4 mars; "Vägen till giftfritt byggande 2015"
Fokus kommer att vara på forskningen, debatterna och framtidsfrågorna för att skapa ett giftfritt byggande. Heldag.


Läs mer i kalendariet HÄR.


VD har ordet

EU:s nya förslag till Cirkulärt ekonomipaket - en möjlighet för branschen

EU-kommissionens har aviserat ett mer ambitiöst Cirkulärt ekonomipaket som kommer att presenteras i slutet av året. Inom ÅI välkomnar vi ett nytt förslag och vi hoppas att det kommer att inkludera även design för återvinning och andra åtgärder för att öka användningen av återvunna råvaror, t ex att den offentliga sektorn vid upphandlingar börjar ställa krav på både användning av återvunna råvaror och produkter som går lätt att återvinna.

Begreppet Kommunalt avfall hör inte hemma i en Cirkulär ekonomi. I nuvarande förslag till avfallsdirektiv föreslås återvinningsmålen sättas för kommunalt avfall, med en definition som inkluderar flera avfallsfraktioner som idag hanteras på en konkurrensutsatt marknad. Det är dags att sätta separata mål för avfall från hushåll respektive verksamheter. Då skapas förutsättningar för ökat ansvar och engagemang både genom att materialvärdet blir synligt och genom bättre uppföljning. Redan idag rapporterar de privata återvinningsföretagen statistik till sina kunder. Där hoppas vi på en förändring i EU:s nya förslag till Cirkulärt ekonomipaket.

Detta nummer av ÅtervinningsNytt har en ny layout. Vi tar tacksam emot synpunkter på förbättringar.

Britt Sahleström
vd

 

LagNytt

Förordning om fartygsåtervinning:
Det är en ny förordning om fartygsåtervinning, SFS 2015:18, som kompletterar EU:s regelverk, om återvinning av fartyg. Den svenska förordningen möjliggör att Sverige kan ha anläggningar som återvinner fartyg, och anger bl a vad en auktorisation ska omfatta. Förordningen träder ikraft den 15 mars 2015. Läs förordningen HÄR.

Miljösanktionsavgifter/ producentansvar elutrustning
Förordningsändringen ger Naturvårdsverket rätt att utfärda nya miljösanktionsavgifter till företag som inte skickar in uppgifter om vilka mängder avfall som har samlats in och behandlats under föregående år. De nya sanktionerna behövs för att komplettera EU:s regelverk om producentansvar för elutrustning. Ändringen träder ikraft den 1 mars 2015. Läs förordningen HÄR.

 
 
Prenumerationsregler

Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

Copyright © Återvinningsindustrins Service AB
 

 
Ansvarig utgivare

Viveke Ihd,
Återvinningsindustrierna
 

 
Kontakt

Återvinningsindustrins Service AB
Box 5501
114 85 Stockholm

08-783 83 70
kansli@recycling.se 
 

 
Avregistrera

Vill du avsluta din prenumeration av Återvinningsnytt, .

 
 
 
Återvinningsindustrierna Dela detta nyhetsbrev på

Send to Facebook  Tweet This  Send to LinkedIn  More sharing options

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -