Maj 2015

Webbversion | Hemsida | Skicka vidare

Maj - 2015

Senaste nytt om återvinning

Regeringen tillsätter ny utredare för att ge kommuner utökat ansvar för insamling av hushållsavfall

Debattartikel om kommunalt insamlingsansvar: 13 höjdare: ”Regeringen äventyrar miljömålen”

ÅI föreslår nya styrmedel för ökad återvinning

ÅI deltar i Kemikalieinspektionens nya näringslivsråd

Nordiska rapporter om plast- och textilåtervinning

Nordiska miljöministrar vill se hållbart mode

Ny statssekreterare på miljö- och energidepartementet

Nyheter i vårbudgeten

Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om bygg- och rivningsavfall

Överprövningsutredning av upphandlingsmål

ÅI:s yttrande: "Skrothandelsutredningen"

Vinnova har fattat beslut om RE:Source

Ny innovations- och entreprenörskapsutredning

Granskning av miljömyndigheterna är genomförd

Värmeljus omfattas inte av producentansvaret

Klimat- och miljöministern på ÅI:s stämma

Dags för Recycling Cup på Knistad Golfklubb

Regeringen tillsätter ny utredare för att ge kommuner utökat ansvar för insamling av hushållsavfall

En särskild utredare kommer att tillsätts för att ta fram förslag på hur ett kommunalt insamlingsansvar kan utformas. En viktig utgångspunkt för regeringen är att förenkla för hushållen att lämna ifrån sig sitt förpackningsavfall och returpapper.

Idag är insamlingsansvaret delat mellan kommunerna och producenterna. Det är också viktigt att den nya modellen för insamlingen håller en hög kvalitet och leder till en hög grad av materialåtervinning.

Utredaren ska:
• ge förslag på hur det insamlade avfallet ska överlämnas till producenterna, som fortsatt har ett producentansvar, och hur producenterna ska ersätta kommunerna för insamlingen,
• föreslå hur en effektiv tillsyn över insamlingen och återvinningen kan möjliggöras,
• undersöka vilka konsekvenser som ett förändrat ansvar får för de berörda aktörerna och samhället i stort, och
• lämna författningsförslag som lägger fast regelverket för den valda lösningen.
I samband med att utredningen tillsätts kommer kravet på tillstånd för insamling av förpackningsavfall och returpapper att skjutas två år framåt, till 1 april 2019. På så sätt behöver inte den som vill driva ett insamlingssystem påbörja eventuellt onödiga förberedelser. Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast 18 december 2015.

- Återvinningsföretagen har under mer än 15 år byggt ut den fastighetsnära insamlingen i samarbete med fastighetsägarna, helt i linje med regeringens ambitioner, säger Britt Sahleström, vd på Återvinningsindustrierna. Ändå väljer regeringen att kommunerna ska ta över det återvinningsföretagen har byggt upp. Det är ett förlegat sätt att tro att detta bara handlar om vem som hämtar avfallet. De tjänster våra medlemsföretag erbjuder är servicelösningar som innehåller en rad andra tjänster.

Läs mer

Debattartikel om kommunalt insamlingsansvar: 13 höjdare: ”Regeringen äventyrar miljömålen”

I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver 13 näringslivsorganisationer, däribland Återvinningsindustrierna, att näringslivet vill ha mer ansvar, inte mindre för att nå återvinningsmålen. Brev har också skickats till de tre ministrarna för miljö, närings- och finansdepartementen.

"Framgångar på återvinningsområdet riskeras - liksom möjligheten att nå de nya och ambitiösa mål som satts till år 2020. Så kan regeringens avisering om att kommunalisera stora delar av näringslivets arbete med återvinning sammanfattas. I stället för att låta näringslivet fortsätta satsa så väntar i värsta fall återigen långa och komplicerade utredningar med ett dödläge som följd, skriver 13 vd:ar."

Läs mer

ÅI föreslår nya styrmedel för ökad återvinning

I ett brev daterat den 30 april till klimat- och miljöminister Åsa Romson och näringsminister Mikael Damberg lämnar Återvinningsindustrierna konkreta förslag till styrmedel för att återvinna mer av avfallet till industriella råvaror.

Alltför mycket förbränns idag som skulle kunna återvinnas. ÅI föreslår att ett paket av styrmedel införs för att öka materialåtervinningen:

  • Krav på verksamheter och fastighetsägare till flerbostadshus att sortera ut avfall som kan materialåtervinnas, antingen vid källan eller genom avtal med ett återvinningsföretag.
  • Förbud att förbränna avfall, som inte först har sorterats för materialåtervinning, företag som levererar avfallsbränslen ska kunna dokumentera att det har sorterats innan.
  • Inför skatt på avfall som går till förbränning, det gör det mer lönsamt att sortera för de som genererar avfallet.
  • Inför en certifierbar branschstandard för insamlings- och återvinningsföretag, där vissa minimikrav ställs på företagens återvinningsarbete. Företagen som samlar in och återvinner måste vara registrerade.

Läs mer

ÅI deltar i Kemikalieinspektionens nya näringslivsråd

Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier har beslutat att bilda ett Näringslivsråd och Återvinningsindustriernas vd Britt Sahleström kommer att delta i rådet.

Syftet är att Kemikalieinspektionen och inbjudna deltagare från näringslivet ges möjlighet till en dialog på strategisk nivå om frågor inom myndighetens ansvarsområde och kemikaliefrågan i stort. Ordförande i rådet är generaldirektör Nina Cromnier och Näringslivsrådets första möte hålls den 7 maj 2015.

Läs mer

Nordiska rapporter om plast- och textilåtervinning

Bild
Plast
Varje år slängs runt 700 000 ton plast i hushållsavfallet i de nordiska länderna. Det är plast som skulle kunna återvinnas. Projektet har resulterat i ett antal vägledningar som kan tillämpas i de nordiska länderna.

Tre nya rapporter om plaståtervinning har tagits fram. De innehåller även förslag på olika styrmedel. Slutsatserna är att producenter behöver tänka återvinning redan i designstadiet, att konsumenter behöver sortera ut mer plast och att insamlings- och sorteringssystemen behöver förbättras. Läs mer

Textil
I ett samnordiskt projekt som finansierats av Nordiska ministerrådet (NMR), där nordiska textilflöden kartlades, visade att det årligen slängs 145.000 ton textilier i Sverige, Danmark och Finland. Det motsvarar hälften av den mängd textilier som släpps ut på marknaden årligen.

I rapporten Toward a Nordic textile strategy föreslås en gemensam nordisk strategi för ökad återanvändning och återvinning av textilavfall. Strategin avser att förlänga textiliers livslängd, och öka insamling, sortering och hantering av använda textilier.

I rapporten EPR systems and new business models har tre styrmedelspaket tagits fram och utvärderats för att öka återanvändning och materialåtervinning av begagnade textilier och textilavfall i den Nordiska regionen. Läs mer

Nordiska miljöministrar vill se hållbart mode

Bild

De nordiska miljöministrarna har beslutat om en gemensam handlingsplan för hållbart mode och hållbara textilier.

Ministrarna uppmanar samtidigt EU-kommissionen att skärpa lagstiftningen för att begränsa farliga kemikalier i kläder och att vidta åtgärder för att öka återanvändning och återvinning. Miljöministrarna i Norden har på svenskt initiativ skrivit brev till EU-kommissionen med en uppmaning om en skärpt lagstiftning för farliga kemikalier i textilier och åtgärder för att förebygga textilavfall. Syftet är att ta steg mot en cirkulär ekonomi inom EU.

Läs mer

Ny statssekreterare i Miljö- och energidepartementet

Regeringen har utsett Gunvor G Ericson till statssekreterare hos klimat- och miljöminister Åsa Romson. Gunvor G Ericson har lång politisk erfarenhet, bland annat som landstingsråd i Sörmland och gruppledare i riksdagen. Hon är utbildad sjuksköterska och har sedan hösten 2014 arbetat som politisk sakkunnig inom Statsrådsberedningen. Gunvor G Ericson tar över som statssekreterare efter Göran Enander.

Läs mer

Nyheter för branschen i vårbudgeten

Regeringen satsar 125 miljoner kronor på lokala och regionala klimatinvesteringar i vårbudgeten. Dessutom beräknas anslaget för sanering av förorenade områden höjas från och med 2016.

Stödet om 125 miljoner kr för 2015 ska gå till att förstärka klimatinvesteringarna i kommuner och regioner och ska gå till åtgärder där de investerade medlen får störst klimateffekt. Ytterligare 600 miljoner avses avsättas för åren 2016-2018.

- Det är mycket positivt att det blir pengar till klimatinvesteringar och vi ser fram emot att även den privata återvinningsindustrin får möjlighet att ansöka om projekt inom investeringsprogrammet, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

Ökad återvinning är en av de åtgärder som bidrar mest till minskade utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om bygg- och rivningsavfall

Bild
Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget kring behov av styrmedel för återvinning av bygg- och rivningsavfall har landat i att statistiken behöver förbättras.

Naturvårdsverket har genomfört ett regeringsuppdrag om att utreda behov av styrmedel för att nå etappmålet som avser: förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av byggnads- och rivningsavfall som ska nå upp till 70 viktprocent år 2020.
Naturvårdsverkets slutsats är att om det är så att Sverige redan idag når målet så är det i dagsläget inte ändamålsenligt att föreslå några styrmedel.

Naturvårdsverket anser därför att det är viktigt att förbättra befintlig statistik för att säkerställa om Sverige verkligen uppnår målet eller inte. Den åtgärd som har bäst förutsättning att ge en mer tillförlitlig uppföljning av återvinningsmålet är att införa ett lagstadgat rapporteringskrav på cirka 750 stycken mindre avfallsbehandlingsanläggningar (C-anläggningar).

Naturvårdsverket konstaterar också att om inte målet nås trots mer tillförlitlig statistik kan styrmedel för att öka återvinningen krävas i framtiden.

Läs mer

Överprövningsutredning av upphandlingsmål

Överprövningsutredningen överlämnade den 2 mars 2015 sitt betänkande " Överprövning av upphandlingsmål m.m." till regeringen.

Betänkandet innehåller författningsförslag som syftar till att öka effektiviteten i upphandlingsförfarandena. Förslagen påverkar i första hand dels företag som önskar delta i offentlig upphandling dels upphandlande myndigheter eller enheter men också allmänheten i form av skattebetalare och avnämare samt domstolar.

Läs mer

ÅI:s yttrande: ”Skrothandelsutredningen”

Bild
Regeringens utredning om Handel med begagnade varor och skrot har varit ute på remiss.

Återvinningsindustrierna ställer sig positiva till utredningens förslag att införa ett kontantförbud för handel med skrot men menar att ännu fler åtgärder skulle behöva genomföras.
- Vi välkomnar utredningens förslag att införa ett kontantförbud och ser även ett stort behov att snarast införa tillstånd för handel med skrot (tillståndsförfarande/ licens). Polisen bör vara tillståndsgivande myndighet, säger Viveke Ihd, chef miljö/ utveckling, Återvinningsindustrierna.

Läs mer

Sveriges materialåtervinning av hushållsavfall - på femte plats i Europa

Ny statistik från Eurostat, Europeiska unionens statistikkontor visar att Sverige ligger på femte plats när det gäller materialåtervinning efter länderna Slovenien, Tyskland, Belgien och Schweiz.

Statistiken avser år 2013 och visar hur hushållsavfallet behandlas i olika europeiska länder.

Tillsammans med Estland och Danmark förbränner Sverige en stor del av avfallet, 50 % eller mer. Norge, som inte är ett EU-land, förbränner också en stor del av avfallet.

Varje person i Europeiska unionen genererar 481 kilo kommunalt avfall. 43 procent av detta avfall återvinns eller komposteras.

Läs mer

Vinnova har fattat beslut om RE:Source

Vinnova har nu fattat beslut om forsknings- och innovationsprogrammet RE:Source som ska öka den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten inom resurs- och avfallshantering.

Målet är att Sverige ska vara världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall 2030. Programmet har inletts och planeras pågå i upp till tolv år. Vinnova, Energimyndigheten, Formas, producenter och återvinningsföretag satsar tillsammans cirka 100 Mkr per år. Återvinningsindustrierna stöder satsningen och SP leder arbetet.

Läs mer

Ny innovations- och entreprenörskapsutredning

Nu tillsätts en ny utredning med syfte att stärka innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige.

Regeringen ger den särskilda utredaren Pontus Braunerhjelm i uppdrag att se över det svenska innovations- och entreprenörskapsklimatet. Den nya utredningen Utveckling av innovations- och entreprenörsklimatet ska se över förutsättningarna att starta och driva företag, samt utveckla innovationer.

- Återvinning är en tillväxtbransch med många entreprenörer. Det är viktigt att de får rätt marknadsförutsättningar så att företagen kan utveckla innovativa lösningar, produkter och tjänster, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

Läs mer

Granskning av miljömyndigheterna är genomförd

Miljömyndighetsutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Bland annat föreslås åtgärder för förbättrad konkurrensneutralitet och införandet av en ny myndighet.

Utredningen konstaterar brister i effektivitet, enhetlighet, rättssäkerhet och konkurrensneutralitet i tillståndsgivning, tillsyn och tillsynsvägledning. För att öka effektiviteten och rättssäkerheten föreslår utredningen att en ny nationell myndighet - Miljöinspektionen - inrättas. Utredningen föreslår att samtliga förändringar genomförs den 1 januari 2017.

Läs utredningen

Värmeljus omfattas inte längre av producentansvaret

Aluminiumkopparna ska enligt ny tolkning av ett EU-direktiv inte längre betraktas som förpackningar.

Värmeljustillverkarna har betalat en avgift för att aluminiumkoppen ska samlas in och återvinnas, men med den nya tolkningen likställs värmeljus med gravljus, som inte räknas som förpackning. Kommunerna förväntas nu se till att kopparna samlas in på annat sätt.

Farligt avfall blir hållbar produkt

Stena Recycling har skapat en produkt av något som tidigare har klassats som farligt avfall.

Stena Recycling tar hand om spillolja och efter behandling kan den likställas med de tunga eldningsoljor som produceras ur jungfrulig råvara.

Enligt miljöbalken kan ett ämne eller ett föremål som blivit avfall upphöra att vara det om det hanteras på ett sätt som gör det jämförbart med de produkter som säljs på marknaden. Råvara framställd ur återvunnet material istället för att använda nya råmaterial innebär en stor energibesparing och bidrar därmed till miljönyttan.

Läs mer

Klimat- och miljöministern på ÅI:s stämma

Återvinningsindustrierna håller stämma och konferens för medlemmar och inbjudna gäster på Skeppsholmen i Stockholm den 1 juni. Åsa Romson medverkar.

Program och anmälan

Dags för Recycling Cup på Knistad Golfklubb

Bild
Välkommen till Recycling Cup på Knistad Golfklubb den 27 augusti 2015.

Det är möjligt att vinna flera olika priser, både i lagtävling och individuellt. Återvinningsindustrierna är med som medarrangör. Sista anmälningsdag är 21 augusti.

Mer information och anmälan

VD har ordet

Inför styrmedel för ökad materialåtervinning

Sverige införde tidigt deponiförbud, vilket har lett till att återvinningen har ökat. Nu är det dags för regeringen att ta nästa steg i avfallshierarkin: Säkerställa att återvinningsbart material i avfallet inte förbränns.

ÅI har skrivit brev till regeringen med förslag på styrmedel för att mer avfall ska återvinnas till råvaror.

Stödet är stort hos både svenska folket och riksdagsledamöterna. Hela 80 procent av de tillfrågade svenskarna och nästan nio av tio riksdagsledamöter svarade ja förra året på frågan ”Anser du att det bör ställas krav på att avfall som kan materialåtervinnas ska sorteras ut och inte förbrännas?”

Så varför vänta. Vi hoppas att regeringen agerar skyndsamt för att ta steget mot en mer cirkulär ekonomi.

Britt Sahleström
Vd, Återvinningsindustrierna

 

LagNytt


Reviderad avfallslista
EU-kommissionen har antagit en reviderad förteckning av avfall, den så kallade avfallslistan. Ett syfte med ändringarna är att anpassa avfallsklassificeringen till EU:s kemikalieregler. Mer avfall kan komma att klassas som farligt eftersom gränsvärdena för farliga egenskaper nu sänks. Avfallslistan träder i kraft den 1 juni 2015.

Länk till nya avfallslistan

Länk till bilaga III om farliga egenskaper


Nya föreskrifter för färre kemikalieolyckor
Nationella regler om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska enligt EU-direktiv träda i kraft den första juni 2015.

Läs mer

 
 
Prenumerationsregler

Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

Copyright © Återvinningsindustrins Service AB
 

 
Ansvarig utgivare

Viveke Ihd,
Återvinningsindustrierna
 

 
Kontakt

Återvinningsindustrins Service AB
Box 5501
114 85 Stockholm

08-783 83 70
kansli@recycling.se 
 

 
Avregistrera

Vill du avsluta din prenumeration av Återvinningsnytt, .

 
 
 
Återvinningsindustrierna Dela detta nyhetsbrev på

Send to Facebook  Tweet This  Send to LinkedIn  More sharing options

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -