Juni 2015

Webbversion | Hemsida | Skicka vidare

Juni - 2015

Senaste nytt om återvinning

ÅI uppmanar regeringen att införa styrmedel för ökad materialåtervinning på DN-debatt

Debatt om förbränning och import av avfall

Välkommen till frukostseminarium om cirkulär ekonomi i Almedalen

Återvinningsföretag diskuterade styrmedelsförslag med klimat- och miljöminister Åsa Romson

Två EU-konsultationer - en om cirkulär ekonomi och en om hur avfallsmarknaden fungerar

Konsultation om kommunal funktionsupphandling

Återvinningsindustriernas remissvar på överprövningsutredningen

Ny statistik från FTI och Avfall Sverige

EU-samarbete för att motverka metallstölder

Riksrevisionen har granskat avfallstransporter

Domstolsbeslut om producentansvar

Nya styrelseledamöter hos Återvinningsindustrierna

Varmt tack till Viveke Ihd för alla insatser för ÅI och lycka till med nya utmaningar

Nya tjänster på Återvinningsindustriernas kansli

Recycling Cup på Knistad Golfklubb

ÅI uppmanar regeringen att införa styrmedel för ökad materialåtervinning på DN-debatt

Den 16 juni skrev Återvinningsindustrierna tillsammans med flera av medlemsföretagens vd:ar en uppmaning till regeringen om att införa styrmedel för ökad materialåtervinning till nya råvaror. Detta skapar nya jobb och minskar klimatpåverkan.

Mycket värdefullt material i avfallet går till spillo när avfall förbränns. Materialet bör istället återvinnas för att spara på jungfruliga råvaror, för klimatet och för att skapa nya jobb. En regering som säger sig värna jobben, klimatet och näringslivet måste satsa på att återvinna så mycket som möjligt av avfallet för att skapa nya industriella råvaror. Vi uppmanar nu näringsminister Mikael Damberg och klimat- och miljöminister Åsa Romson att införa styrmedel som ökar drivkraften för företag och verksamheter att sortera ut återvinningsbart material ur avfall.

Läs artikeln

Läs också om Återvinningsindustriernas brev till näringsminister Mikael Damberg och klimat- och miljöminister Åsa Romson. Brevet innehåller flera styrmedelsförslag för att återvinna mer avfall till råvaror.

Läs mer

Debatt om förbränning och import av avfall

Bild
Avfallsförbränningen och import av avfall har debatterats aktivt i media de senaste dagarna och SVT:s Gomorron Sverige följde upp detta med en debatt mellan ÅI:s ordförande Anders Wijkman och Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist den 11 juni.

Anders Wijkman var tydlig med att osorterat avfall inte ska få förbrännas utan först måste sorteras så att det tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. Avfallshierarkin måste följas och avfallsförbränning ska utnyttjas först när återanvändning och materialåtervinning inte längre är möjlig.

Se inslaget

Välkommen till frukostseminarium om cirkulär ekonomi i Almedalen

Bild

Återvinningsindustrierna arrangerar i år ett frukostseminarium i Almedalen, tisdagen den 30 juni, under rubriken Innovation, tillväxt och nya jobb i en cirkulär ekonomi - Hur kommer vi dit och vem gör vad?

Återvinning av råvaror har en nyckelroll för en minskad klimatpåverkan. Om målet ska nås krävs det kraftfulla insatser, en målmedveten strategi och möjligheter att skapa innovativa lösningar. Vilket ansvar har politiken och vilket ansvar har företagen? Maria Wetterstrand, som leder regeringens analysgrupp för en Grön omställning inleder seminariet. Politiker och företag diskuterar sedan behovet av styrmedel och förändrade regelverk i hela värdekedjan och vad som behövs för att mer avfall ska återvinnas till nya råvaror. Goda exempel och framtidsmöjligheter lyfts fram. Kom och lyssna samt ta chansen att lämna dina egna konkreta förslag till styrmedel.

Medverkande: Maria Wetterstrand, ordförande, regeringens analysgrupp för Grön omställning, Maria Strömkvist, ledamot (S), miljö- och jordbruksutskottet, Johan Hultberg, ledamot (M), miljö- och jordbruksutskottet, Staffan Persson, vd, Stena Recycling, Mårten Widlund, vd, Suez environnement/Sverige, Lars-Gunnar Almryd, vd, IL Recycling, Jonas Roupé, marknadsdirektör, Ragn-Sells, Britt Sahleström, vd, Återvinningsindustierna. Anders Wijkman, ordförande, Återvinningsindustrierna är moderator.

Läs mer

Återvinningsföretag diskuterade styrmedelsförslag med klimat- och miljöminister Åsa Romson

Bild

Flera återvinningsföretag berättade om sina verksamheter och gav förslag på styrmedel till klimat- och miljöminister Åsa Romson under Återvinningsindustriernas konferens Ökad konkurrenskraft för återvunna råvaror och möjligheter i en cirkulär ekonomi den 1 juni.

Fokus för konferensen var en mer cirkulär ekonomi samt vilka styrmedel och regelverk som behöver förändras för att nå dit. Klimat- och miljöminister Åsa Romson talade utifrån regeringens syn på cirkulär ekonomi och återvinningsfrågorna samt deltog i ett samtal med företrädare för återvinningsföretag. Samtalet handlade om behovet av förändring av regelverket på avfallsmarknaden.

Anders Wijkman inledde konferensen med att berätta om Romklubbens nya rapport om vinsterna med cirkulär ekonomi i form av nya jobb och minskade koldioxidutsläpp. Ola Eriksson från Högskolan i Gävle presenterade resultat från en ny nordisk forskningsstudie om klimatnyttan med återvinning. Särskilt fokus riktades mot återvinningspotentialen för svenska metall- och mineraltillgångar samt textil- och plaståtervinning genom Erika Ingvald, enhetschef för mineralinformation och gruvnäring vid SGU. Joakim Krook, docent vid Linköpings universitet, talade om vad som krävs för att sekundära resurser ska kunna spela en större roll för samhällets materialförsörjning, främst i form av styrmedelsförslag och förändrade regelverk.

Därefter presenterade Sanna Due Sjöström, ordförande i Nordiska Avfallsgruppen i Nordiska Ministerrådet nya rapporter om hur marknaden kan utvecklas när det gäller textil- och plaståtervinning. Vikten av konkurrensutsatta marknaders betydelse för ökad återvinning betonades av Martin Bäckström, Konkurrensverket, och förslag för ökad konkurrens diskuterades med Ellen Hausel Heldahl, projektledare för Svenskt Näringslivs upphandlingsprojekt och Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna.

Under konferensen diskuterade alla deltagare också vilka styrmedel de ser som viktigast och effektivast för att uppnå en mer cirkulär ekonomi.

Läs mer

Två EU-konsultationer - en om cirkulär ekonomi och en om hur avfallsmarknaden fungerar

Bild

Den nya EU-kommissionens ambition är att presentera ett nytt Cirkulärt ekonomipaket under hösten 2015. Samtliga medborgare, företag och organisationer i unionen bjuds nu in att vara med och påverka utformningen av lagar och regler kopplade till cirkulär ekonomi.

Frågor som adresseras i konsultationen om cirkulär ekonomi berör de delar av den cirkulära ekonomin som inte direkt tillhör avfallslagstiftningen. Alla har möjlighet att delta och lämna synpunkter fram till den 20 augusti. Huvudfokus är:

  • Produktionsfasen
  • Konsumtionsfasen
  • Marknaden för sekundära råmaterial
  • Sektorsspecifika åtgärder
  • Faktorer som möjliggör en cirkulär ekonomi, inklusive innovation och investeringar
Kommissionen har också nyligen lagt ut ytterligare en konsultation som handlar om hinder på avfallsmarknaden. Svarstiden för den konsultationen är den 4 september och huvudfokus är:
  • Identifiering av centrala problem med regelverken.
  • Hinder för en fungerande avfallsmarknad och med koppling till EU:s avfallslagstiftning eller annan EU-lagstiftning.
  • Hinder för en fungerande avfallsmarknad utifrån nationella, regionala eller lokala regelverk och beslut som inte har direkt koppling till EU-lagstiftning.
-Återvinningsindustrierna uppmuntrar alla företag och organisationer att delta i konsultationerna om vilka konkreta åtgärder som krävs för att skapa en mer cirkulär ekonomi. Ju fler som bidrar, desto större blir Sveriges avtryck i det slutliga förslaget, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

Läs mer och delta i konsultationen om cirkulär ekonomi

Läs mer och delta i konsultationen om hinder på avfallsmarknaden

Konsultation om kommunal funktionsupphandling

Sveriges kommuner och landsting, Fastighetsägarna och Återvinningsindustrierna har tillsammans tagit fram ett utkast till rapporten Funktionsupphandling - ett sätt att klara avfallshanteringens utmaningar.

Förhoppningen är att rapporten ska ge ökad kunskap om funktionsupphandling och att exemplen ska inspirera till fortsatt utveckling mot nöjdare kunder och ökad återvinning. Synpunkter på rapporten kan lämnas in senast den 1 september.

Funktionsupphandling innebär att beställaren beskriver egenskaper hos den färdiga produkten eller tjänsten, så kallade funktionskrav, utan att ange hur dessa ska uppnås. I den nya rapporten analyseras avfallshanteringens funktioner och exempel illustrerar hur funktionskrav skulle kunna utformas.

När det gäller innehållet i rapporten är följande frågor särskilt intressanta:
1. Anser du att avfallshanteringens funktioner är riktigt beskrivna?
2. Har du förslag på hur exemplen på funktionskrav kan göras mer precisa?
3. Vilken utveckling och kunskap krävs för att funktionskrav ska vara möjliga att använda i upphandlingar?

Läs mer och lämna synpunkter

Återvinningsindustriernas remissvar på överprövningsutredningen

Återvinningsindustrierna ställer sig bakom Svenskt Näringslivs remissvar och har lämnat kompletterande synpunkter på de frågor som bedöms ha särskilt stor betydelse för återvinningsbranschen.

Återvinningsindustrierna har lämnat ett remissvar på Överprövningsutredningen (SOU 2015:12) med fokus på följande tillägg:

ÅI avstyrker förslaget om preklusionsfrist eller så kallad påtalandeskyldighet avseende fel och brister i förfrågningsunderlaget innan halva tiden för att lämna anbud i upphandlingen har löpt ut. Förslaget innebär en alltför stor inskränkning i möjligheten att kunna överklaga upphandlingen.

ÅI föreslår att tidsfristen för att ansöka om utdömande av upphandlingsskadeavgift förlängs, så att Konkurrensverket ges tillräckligt med tid för att kunna utreda de överträdelser som begåtts.

Läs mer

Ny statistik från FTI och Avfall Sverige

Förpacknings- och tidningsinsamling
Svenskarna lämnar allt fler plastförpackningar till återvinning och Sveriges glasåtervinning ligger på hela 93 procent. För 2014 kan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, återigen redovisa ett resultat till Naturvårdsverket som överträffar regeringens mål för materialutnyttjande:

Pappersförpackningar, 78 procent
Plastförpackningar, 38 procent
Metallförpackningar, 73 procent
Glasförpackningar, 93 procent

Läs mer

Svenskarnas syn på insamling av förpackningar och tidningar
Åtta av tio, 82 procent, av svenska konsumenter tycker att tidningsinsamlingen fungerar bra eller mycket bra. Det visar en ny undersökning som United Minds har tagit fram åt Pressretur. Undersökningen visar att tidningar, pappersförpackningar och glasförpackningar är de avfallstyper som svenskarna tycker är enklast att hantera i samband med återvinning.

Läs mer

Hushållsavfall
Enligt ny statistik från Avfall Sverige behandlades 4 542 670 ton hushållsavfall i Sverige 2014. Det motsvarar 466 kg per person och det är en ökning med 2 procent jämfört med 2013. Materialåtervinningen och den biologiska återvinningen utgör 52 procent av den totala andelen hushållsavfall. 47,3 procent gick till avfallsförbränning. Deponeringen av hushållsavfall utgör endast 0,7 procent.

Läs mer

EU-samarbete för att motverka metallstölder

Bild
Företrädare för järnväg, kollektivtrafik, energisektorer och återvinningsindustrin, har nu bestämt sig för att samarbeta på europeisk nivå för att komma till rätta med metallstölder. Dessa aktörer är alla påverkade av metallstölderna och tillsammans förespråkar de nu åtgärder från EU:s beslutsfattare för att motverka metallstölder.

Samarbetet syftar till att öka medvetenheten om de negativa effekterna vid metallstölder och aktörerna uppmanar nu EU:s beslutsfattare att vidta lämpliga åtgärder inom tre områden där aktörerna bedömer att nationella åtgärder kan kompletteras.

1. Korrekt genomförande och tillämpning av avfallslagstiftningen i Europa är avgörande för att förhindra okontrollerad hantering av metallavfall och skrot.

2. Metallstölders gränsöverskridande karaktär och band till organiserad brottslighet kräver en förstärkt internationell samordning och samarbete mellan de brottsbekämpande myndigheterna, samt ett bättre utbyte av uppgifter.

3. Gemensamma definitioner och sanktioner måste införas så att metallstölderna sätts i proportion till effekten och kostnaden för brottet.

- Vår europeiska branschorganisation EFR/Eurometrec har varit pådrivande för att ta ett helhetsgrepp på europeisk nivå och det är mycket positivt, säger Viveke Ihd, chef miljö- och utveckling, Återvinningsindustrierna.

Läs mer

Riksrevisionen har granskat avfallstransporter

Bild

Miljön och människors hälsa riskerar att skadas allvarligt om farligt avfall inte hanteras och transporteras på rätt sätt. En granskning från Riksrevisionen visar att det finns en mängd brister i tillsynen av avfallstransporter och att det saknas överblick över vart det farliga avfallet tar vägen.

Riksrevisionen har granskat om regeringen och de ansvariga myndigheterna har överblick över vart det farliga avfallet tar vägen och om tillsynen är effektiv. Granskningen visar att informationen om hur mycket farligt avfall som uppkommer och behandlas är mycket osäker. Samtidigt finns det stora svårigheter med att spåra det farliga avfallet. Den bristande överblicken och en avsaknad av kartläggning av den olagliga avfallshanteringen gör det svårt att dimensionera tillsynen och sätta in resurser där de gör mest nytta.

-Återvinningsindustrierna välkomnar Riksrevisionens granskning. En effektiv tillsyn är en förutsättning för att förhindra illegala avfallstransporter, säger Viveke Ihd, chef för miljö & utveckling på Återvinningsindustrierna.

Granskningen visar att problemen i tillsynsverksamheten är många. Till exempel kontrolleras nästan inga transporter av farligt avfall till Sverige eller inom landets gränser. Genomförandet av tillsynen är också delvis ineffektiv. Bland annat är det svårt att genomföra tillsyn utanför kontorstid trots att avfallstransporterna sker dygnet runt. Tillsynen skulle även i större utsträckning behöva ske i hamnarna där det finns tillgång till rätt utrustning. Dessutom är sanktionerna som kan bli aktuella vid överträdelser av bestämmelserna sannolikt inte tillräckliga för att avskräcka oseriösa aktörer.

Läs mer

Domstolsbeslut om producentansvar

Mark- och miljödomstolen har nu prövat frågan om Vafab kan anses vara producent av tidningspapper och därmed ha rätt att samla in och sälja returpapper.

Domstolen kommer fram till att Vafab inte är en producent i lagstiftningens mening och därför står länsstyrelsens beslut fast att Vafab måste sluta med sin insamling senast två månader efter att domen vunnit laga kraft. Mark- och miljööverdomstolens dom kan inte överklagas och vinner därmed laga kraft direkt, så senast den 21 juli 2015 måste Vafab sluta med insamlingen.

Läs mer

Nya styrelseledamöter hos Återvinningsindustrierna

Bild
På Återvinningsindustriernas årsstämma den 1 juni valdes två nya ledamöter, Lin Tennung, NCC Roads/NCC Recycling, och Karin Eberle, Liselotte Lööf Miljö, in i styrelsen.

Övriga ledamöter är Anders Jansson, Heidelberg Cement Miljö, Christer Forsgren, Stena Recycling, David Schelin, Ragn-Sells, Felix Lindberg, Lindberg & Son, Jörgen Sabel, Swerec, Lars-Gunnar Almryd, IL Recycling, Mårten Widlund, SITA Sverige och Sebastian Wessman, Hans Andersson Recycling. Styrelsen leds av Anders Wijkman.

Varmt tack till Viveke Ihd för alla insatser för ÅI och lycka till med nya utmaningar

Bild
Viveke Ihd (Vick), chef miljö och utveckling, kommer att sluta på sin tjänst den 3 juli, efter 14 år hos Återvinningsindustrierna.

- Vi är många som vill framföra vårt varma tack till Vick för alla de år och det fantastiska arbete som hon lagt ner för återvinningsbranschens med medlemmarnas bästa för ögonen. Vick har varit en klippa för många av oss, i både små och stora frågor, i både Sverige och på EU-nivå. Vi önskar henne lycka till i nya utmaningar på Ragn-Sells och gläds över att hon med sin kunskap och erfarenhet finns kvar i branschen, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

-Efter 14 år på ÅI:s kansli kommer jag att gå vidare mot nya utmaningar. Det har varit spännande år då resurseffektivitet, klimatnyttan med materialåtervinning och avfallslagstiftningen har kommit allt mer i fokus. Avfallet ses numera som en resurs som flera olika aktörer vill äga. Det är en utveckling som vi med stor sannolikhet bara har sett början på, säger Viveke Ihd, chef miljö & utveckling, Återvinningsindustrierna.

Nya tjänster på Återvinningsindustriernas kansli

Bild
Just nu pågår förändringar på Återvinningsindustriernas kansli. Under sommaren kommer Återvinningsindustrierna att rekrytera en vice vd. Sedan april arbetar också Ellen Einebrant halvtid som kommunikationschef på kansliet.

- Vi välkomnar Ellen Einebrant till Återvinningsindustriernas kansli. Hon kommer att arbeta för att växla upp ÅI:s kommunikation ytterligare och framöver bland annat vara ansvarig för detta nyhetsbrev. Ellen Einebrant är konsult med mångårig erfarenhet av kommunikationsfrågor och opinionsbildning, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

- Tjänsten som vice vd kommer att annonseras ut inom kort i media och på vår hemsida. Vi uppmuntrar alla i vårt nätverk att sprida information om tjänsten till lämpliga kandidater, säger Britt Sahleström.

Recycling Cup på Knistad Golfklubb

Bild
Det går fortfarande bra att anmäla sig till Recycling Cup på Knistad Golfklubb den 27 augusti 2015.

Recycling Cup innehåller både en lagtävling och en individuell tävling. Återvinningsindustrierna är med som medarrangör. Sista anmälningsdag är 21 augusti.

Mer information och anmälan

VD har ordet

Avfall och återvinning är en het fråga både i Sverige och på EU-nivå

Det är mycket positivt att EU, förutom det cirkulära ekonomipaketet, i dagarna även har utlyst en ny konsultation om hur väl avfallsmarknaden fungerar, vilka hindren är och vilka åtgärder som behövs för att marknaden ska fungera bättre. En fråga som har varit central för ÅI och flera andra branscher är att företagen ska få ta ansvar för allt sitt avfall och därmed kunna driva på för att återvinningsmålen ska uppnås. Det var ett gammaldags tänk i EU-kommissionens förslag förra året att koppla återvinningsmål till begreppet kommunalt avfall. ÅI hoppas nu att både svenska och europeiska politiker driver på för att alla aktörer i hela värdekedjan ska få ta ansvar för att uppnå målen och att regelverket ska bli mer marknadsanpassat och likt andra marknader.

Idag vill företagen ofta gå längre än politikerna, vilket inte minst framgår av det brev som ÅI skrivit till de båda ministrarna Åsa Romson och Mikael Damberg. Det handlar om att införa styrmedel för att mer avfall ska återvinnas till nya råvaror. Materialåtervinningen borde få ett betydligt större utrymme i media än sopförbränningen. Det skapar både nya jobb och minskar klimatpåverkan.

Från kansliet önskar vi er alla en avkopplande sommar och hoppas att vi ses i Almedalen!

Britt Sahleström
Vd, Återvinningsindustrierna

 

LagNytt


Nytt i avfallslagstiftningen

Från den 1 juni 2015 gäller nya regler och kriterier för klassificering av avfall som farligt respektive icke farligt avfall. Detta styrs av förordningen 1357/2014 som ersätter bilaga III i avfallsdirektivet (ersätter bilaga I i avfallsförordningen) och får direktverkande effekt i alla EU-länder. De avfall som berörs är framförallt de avfallskoder (EWC) med "dubbla ingångar" i avfallsförordningen. Några exempel på avfall som berörs är; förorenade massor, bottenaskor och slagger.

Läs mer

 
 
Prenumerationsregler

Återvinningsnytt är upphovsrättsligt skyddat. Citera gärna Återvinningsnytt, men uppge källa.

Copyright © Återvinningsindustrins Service AB
 

 
Ansvarig utgivare

Viveke Ihd,
Återvinningsindustrierna
 

 
Kontakt

Återvinningsindustrins Service AB
Box 5501
114 85 Stockholm

08-783 83 70
kansli@recycling.se 
 

 
Avregistrera

Vill du avsluta din prenumeration av Återvinningsnytt, .

 
 
 
Återvinningsindustrierna Dela detta nyhetsbrev på

Send to Facebook  Tweet This  Send to LinkedIn  More sharing options

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -