Bild
Nyhetsbrev
Hållbarhetskriterier
2014-10-02
 

 

Tipsa om nyhetsbrevet
   

 
Forum Hållbara bränslen

Forum Hållbara bränslen hålls en gång per år och riktar sig främst till företag som är rapporteringsskyldiga enligt hållbarhetslagen och drivmedelslagen. Andra aktörer som direkt eller indirekt påverkas av regelverken är också välkomna att delta.

Träffen ger Energimyndigheten och berörda företag möjlighet att utbyta erfarenheter kring hur regelverken fungerar. Energimyndigheten informerar om nyheter som berör lagstiftningarna, och berörda företag eller organisationer får möjlighet att ställa frågor.

Vill du delta på nästa forum Hållbara bränslen? Det kommer att hållas den 3 december på World Trade Center i Stockholm. Läs mer på Energimyndighetens webbplats.


 
Finskt nationellt system för hållbarhetskriterier godkänt

Finland har implementerat hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle i förnybartdirektivet genom ett nationellt system. Energimyndigheten har gjort en detaljerad granskning av det finska systemet som i flera aspekter är likt det svenska nationella systemet. Granskningen har resulterat i att myndigheten beslutat att godkänna det finska systemet. Det finska systemet skiljer sig från det svenska bland annat genom att deras motsvarighet till det svenska hållbarhetsbeskedet gäller i fem år, granskare godkänns i förväg, och förhandsbesked avseende avfall och restprodukter kan lämnas.

Godkännandet underlättar en del inköp från finska aktörer för svenska företag. Detta genom att den rapporteringsskyldige som köper biobränslen av en aktör som fått godkännande i Finland kan hantera dessa biobränslen på samma sätt som om dessa levereras av en aktör som innehar ett svenskt hållbarhetsbesked eller ett certifikat från ett EU-godkänt certifieringssystem. Det vill säga att spårbarhet bara ska finnas tillbaka till den aktör som har godkänts av det finska nationella systemet.


 
Drivmedel i Sverige 2013

Enligt drivmedelslagen ska varje drivmedelsleverantör se till att de växthusgasutsläpp som drivmedlen orsakar minskar med 6 procent till 2020 jämfört med 2010.
Rapporten Drivmedel i Sverige 2013 beskriver växthusgasutsläpp från drivmedel i Sverige under 2011, 2012 och 2013. Våra vanliga drivmedel jämförs med en så kallad baslinje – ett genomsnittligt fossilt drivmedelsutsläpp som är representativt för år 2010 på EU-nivå. Rapporten visar även den fossila råvarans geografiska ursprung.

Några korta slutsatser som kan dras ur rapporten är att:

· Växthusgasutsläppen som drivmedel orsakar, beräknat med ur ett livscykelperspektiv, har minskat under de tre åren.

· Under det första året klarade endast två leverantörer kravet om sex procent minskning, vilket motsvarade mindre än en procent av drivmedlen. Under 2013 klarade 19 leverantörer kraven och dessa levererade 83 procent av drivmedlen på marknaden under året.

· Under 2011 importerades 27 procent av de fossila komponenterna i drivmedlen från Norge och åtta procent från Danmark. Antalet ursprungsländer för fossila komponenter i drivmedel har ökat och under 2013 importerades 16 procent från Norge, sju procent från Danmark, fem procent från Nigeria och 19 procent från Ryssland.


 


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se