Bild
Nyhetsbrev
Hållbarhetskriterier
2015-02-11
 

 

Tipsa om nyhetsbrevet
   

 
Uppdaterat rapporteringsverktyg för rapportering av 2014 års mängder

Rapportering enligt drivmedelslagen och hållbarhetslagen för 2014 års mängder ska vara Energimyndigheten tillhanda senast den 1 april 2015.

Energimyndighetens webbplats finns ett uppdaterat verktyg (excel-fil) som ska användas vid rapporteringen. Vissa mindre förändringar har gjorts i verktyget jämfört med tidigare år, vilket gör att det är viktigt att använda årets version.

För de företag som rapporterar biogas och använder sig av beräkningsverktyget HBK-Biogasredovisning finns en uppdaterad version av verktyget på Energigas Sveriges hemsida. Den senaste versionen ska användas då tidigare versioner inte är kompatibla med Energimyndighetens rapporteringsmall.


 
Utvärdering av systemet för hållbarhetskriterier

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera hur systemet med hållbarhetskriterier fungerar i praktiken. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2015.

Utdrag ur Energimyndighetens regleringsbrev:

Statens energimyndighet ska utreda hur systemet med hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen fungerar i praktiken och föreslå förbättringar utifrån de erfarenheter som vunnits sedan regelverket trädde ikraft. Särskild vikt ska läggas vid tillsynsmyndighetens roll och sanktionsmöjligheter, samordningen med andra regelverk, miljöeffekter samt kostnaden och regelbördan för rapporteringsskyldiga.


 
Horisont 2020 bidrar till genomförandet av EU:s politik på bland annat bioenergiområdet

Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram som ger ekonomiskt stöd till forskning, utveckling, innovation och demonstration, till såväl mer marknadsnära åtgärder som till exempel projekt inom policyutveckling, kapacitetsuppbyggnad, beteendeförändring och tillgång till olika typer av finansiella instrument.

Målet med Horisont 2020 är att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till nya affärsmöjligheter, jobb och som kan förbättra människors liv. Programmet erbjuder möjligheter för olika aktörer, bland annat universitet och högskolor, näringsliv, forskningsinstitut, offentlig sektor och föreningar.

Utlysningar inom programmet är öppna sedan december 2014 och stänger den 5 maj 2015. För er kan vara utlysningar under delen Competitive Low-carbon, Sustainable biofuels and alternative fuels for the European transport fuel mix vara intressanta.

Utlysning:

LCE 12 – 2014/2015: Demonstrating advanced biofuel technologies (Aktiviteter för innovation)
LCE 14 – 2014/2015: Market uptake of existing and emerging sustainable bioenergy (Aktiviteter för samordning och stöd)
Läs mer om Horisont 2020 på Energimyndighetens webbplats eller på programmet Horisont 2020s webbplats.


 
Nya Enheten för miljöanalys hanterar hållbara bränslen

Energimyndighetens enhet för hållbara bränslen har slagits ihop med en annan enhet, och därefter fått namnet Enheten för miljöanalys. Verksamheten för hållbara bränslen finns kvar och fungerar precis som tidigare. Våra ingångar energimyndigheten.se/hbk, E-tjänsten hållbara bränslen och mailadressen hbk@energimyndigheten.se har inte ändrats.


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se