Bild
Nytt om
Elcertifikat
2015-03-11
 Tipsa om nyhetsbrevet
Kontakta oss via e-post
   


Deklaration av kvotplikt

Under mars granskar Energimyndigheten inlämnade deklarationer och skickar ut beslut om annullering till de företag och privatpersoner som deklarerat kvotplikt. Den 1 april kommer Energimyndigheten annullera det antal elcertifikat som Energimyndigheten beslutat om i kontoföringssystemet Cesar.

I Energimyndighetens kontoföringssystem Cesar bör de som deklarerat kontrollera att det finns tillräckligt med elcertifikat på kontot för att uppfylla kvotplikten. Senast den 31 mars måste elcertifikaten finnas på kontot. Det förekommer att kvotpliktiga som deklarerat har sina elcertifikat för annullering på ett annat konto än på det kvotpliktiga företagets eller privatpersonens konto. Detta innebär att Energimyndigheten inte kan annullera elcertifikaten och kommer att besluta om kvotpliktsavgift istället.

Bild

 
Kontoföringssystemet Cesar

Den 1 januari 2015 tog Energimyndigheten över rollen som kontoföringsmyndighet för elcertifikat och ursprungsgarantier från Svenska kraftnät. Energimyndigheten övertog även kontoföringssystemet Cesar.

Det förekommer att aktörerna har problem att genomföra överföringar av certifikat och deklarera bränslen, vanligen beror det på att aktören har en popup-blockerare inställd i sin webbläsare vilket medför att signeringsrutan inte kan visas. Aktören måste då, under inställningar i sin webbläsare, avaktivera popup-blockeraren för att kunna genomföra åtgärden.

Inför annulleringen den 1 april rekommenderar Energimyndigheten att alla kvotpliktiga och deklarationsskyldiga loggar in på den aktuella kontohavarens certifikatkonto och kontrollerar att där finns tillräckligt med elcertifikat för att uppfylla kvotplikten. Det förekommer varje år att leverantörer överför certifikat till fel kontohavare (juridisk person) eller att certifikat inte överförts enligt överenskommelse. Därför är det viktigt att kontrollera att till exempel köpta elcertifikat levererats.

Om du är producent och kvotpliktig, och har registrerat automatisk överföring till en köpare av dina elcertifikat måste du innan den 16 mars, då sista utfärdande och automatiska överföringen sker innan annulleringen den 1 april, ta bort den automatiska överföringen, för att kunna behålla certifikaten.

Om antal utfärdade elcertifikat inte räcker för att uppfylla kvotplikten måste du köpa elcertifikat så att tillräckligt antal elcertifikat finns på ditt konto senast den 31 mars 2015.


 
Energimyndigheten och NVE bjuder in till elcertifikatseminarium

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatsmarknaden. Ett led i det arbetet är att arrangera ett svensk-norskt elcertifikatseminarium. Seminariet, som i år arrangeras för första gången i Sverige, ska bli en återkommande mötesplats. På seminariet kommer myndigheterna att informera och diskutera aktuella och relevanta ämnen för den svensk-norska elcertifikatsmarknaden.

I år äger seminariet rum den 24 april 2015 klockan 10-15.

Plats: Stockholm Radisson Blu Arlandia Hotel

Kostnad: 700 SEK (varav 140 kr moms). I priset ingår fm-kaffe, lunch, em-kaffe

Detaljerat program kommer senare.

Du anmäler dig till seminariet här, senast den 27 mars. På anmälningsformuläret hittar du även mer information kring seminariet.

Alla praktiska frågor kring arrangemanget ska ställas till Energimyndigheten och då gärna genom att ta kontakt via elcertifikat@energimyndigheten.se

Välkomna!


 
Utfasning av godkända elproduktionsanläggningar

Svenska elproduktionsanläggningar som tagits i drift före den 1 maj 2003 och som fått statligt bidrag till en investering eller ombyggnad av anläggningen fasades ut ur elcertifikatsystemet vid utgången av 2014. Energimyndigheten har fattat beslut om att återkalla godkännandet för tilldelning av elcertifikat för drygt 270 anläggningar. Dessa anläggningar har sammanlagt en normalårsproduktion på cirka 1,3 TWh. En kraftvärmeanläggning som egentligen skulle ha fasats ut ur elcertifikatsystemet vid utgången av 2014 har fått förlängd tilldelning av elcertifikat till den 4 juni 2016. Kraftvärmeanläggningen har en förväntad normalårsproduktion på 0,18 TWh. 
Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Energimyndigheten redovisade i februari 2014 en rapport med resultaten från den första kontrollstationen inom den gemensamma marknaden. Bland annat föreslås justeringar av kvoterna och införande av marknadsförbättrande åtgärder. Justeringar av kvoterna är enligt Energimyndigheten och Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE) nödvändiga för att uppnå det gemensamma målet med Norge till 2020. De marknadsförbättrande åtgärderna syftar till att öka transparensen för aktörerna inom den gemensamma marknaden.

Den svenska rapporten remitterades under februari till juni 2014. Rapporten samt remissvaren kommer utgöra grund för en kommande proposition med förslag till lagändringar. Målet är att eventuella lagändringar, exempelvis införandet av nya kvoter, ska träda i kraft den 1 januari 2016.

Läs mer om den fortsatta processen för kontrollstationen på regeringens webbsida.


 
Ambitionshöjning inom elcertifikatsystemet

Regeringskansliet skickade den 10 februari 2015 ut en promemoria med förslag på ambitionshöjning inom elcertifikatsystemet till år 2020. Förslaget innebär att Sverige ska finansiera 30 TWh ny förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 2002 och att målet inom den gemensamma elcertifikatsmarknaden med Norge därmed måste höjas från 26,4 TWh till 28,4 TWh. För att ambitionshöjningen ska kunna beslutas krävs en överenskommelse mellan Sverige och Norge om att justera avtalet som reglerar samarbetet om den gemensamma marknaden och just nu pågår samtal med Norge om detta.

Mer information om processen framåt och promemorian i sin helhet hittar du på regeringens webbsida.


 
Prenumerera på Energimyndighetens nyheter

Energimyndigheten publicerar löpande nyheter och pressmeddelanden om elcertifikatsystemet på myndighetens webbsida. Du kan få våra nyheter direkt via ett så kallat RSS-flöde. Med hjälp av RSS så kan du enkelt prenumerera på Energimyndighetens nyheter utan att behöva besöka vår webbsida.

Mer information och hur du börjar prenumerera på våra nyheter via RSS hittar du här.
 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se