Bild
Nyhetsbrev
Styrel
2015-04-01
 


Glad påsk!
 

Tipsa om nyhetsbrevet
   


Viktig information och FAQ om planeringsdokumenten

På Energimyndighetens webbplats finns nu ett dokument som samlar vanlig frågor och svar, så kallade FAQ:s.

FAQ-dokumentet, tillsammans med dokumentet viktig information för styrelplanering, bör läsas och är ett bra stöd i ert arbete med styrel.

Dokumenten finns att ladda ner här.

På samma sida finns det också en användarhandledning för planeringsdokumenten.

Bild

 
Erfarenhetsforum 17-18 mars

Under årets första Erfarenhetsforum diskuterades den pågående planeringsprocessen. Länsstyrelserna delade med sig av erfarenheter från genomförda utbildningar och uppstartsmöten.


 
Referensgruppsmöte den 18 mars

Under den avslutande delen av Erfarenhetsforum deltog Referensgruppen för styrels planeringsomgång 2014-2015. Under mötet presenterade Joakim Aspengren från Post- och telestyrelsen de avvägningar de gjort under styrelplaneringen.

Markus Planmo från SKL hade innan mötet haft dialog med kommunerna om den pågående processen. Kommuner har framfört synpunkter dels på statliga myndigheters bristande respekt för tidsplaneringen och dels på svårigheter att göra lokala tolkningar av prioritetsklasser.


 
Statliga myndigheters deltagande

Under våren har Energimyndigheten skickat ut en enkät till länsstyrelserna för att undersöka vilka statliga myndigheter som lämnat in underlag under planeringsomgångarna 2011 respektive 2014-2015.

Enkätsvaren visar bland annat att en rad myndigheter som deltog i den förra planeringsomgången inte lämnat underlag denna gång. Detta kan bero på att myndigheter försenats i sitt arbete eller att de bedömt att det inte har behövts någon revidering av underlaget sedan förra planeringsomgången.

Energimyndigheten inväntar ytterligare underlag från länsstyrelserna för att få en samlad bild av deltagandet.


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se