Bild
Nytt om
Elcertifikat
2015-06-15
 Tipsa om nyhetsbrevet
Kontakta oss via e-post
   


Omprövning av registrerade elintensiva industrier

Elintensiv industri som är registrerad som kvotpliktig kan göra undantag från kvotplikten för viss el som används i tillverkningsprocessen. Registreringen gäller normalt i tre år, och därefter omprövas företagets registrering. Det innebär att företagen åter måste komma in med uppgifter om sin elanvändning och förädlingsvärde för de senaste tre åren alternativt uppgifter som behövs för bedömning av om företaget bedriver sådan verksamhet som avses i 11 kap 9 § 2, 3 eller 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi.

I sommar kommer omkring 200 företag att omprövas och Energimyndigheten kontaktar företagen när det är dags att komma in med uppgifter. Inga åtgärder behöver vidtas innan dess, men det kan vara bra att kontrollera att rätt adressuppgifter finns registrerade hos Energimyndigheten och Bolagsverket. Kontrollera även att den som ska hantera ansökan till Energimyndigheten har ansökt om behörighet till Energimyndighetens IT-stöd och har en giltig e-legitimation.

De företag som berörs denna gång kommer att få till den 1 september på sig att komma in med uppgifter.

Bild

 
Förbättrad marknadsinformation

Energimyndigheten jobbar kontinuerligt med att förbättra informationen för elcertifikatsmarknaden. Under våren har Energimyndigheten lanserat två nya informationskällor, information om kvotpliktig elanvändning och information om svenska planerade projekt inom elcertifikatsmarknaden.

Information om kvotpliktig elanvändning
Kvotpliktig elanvändning redovisas endast en gång om året i samband med annulleringen av elcertifikat den 1 april. Det gör att det finns behov av att mer kontinuerligt kunna följa utvecklingen av kvotpliktig elanvändning under året. Energimyndigheten har låtit ta fram ett beräkningsverktyg för att ge stöd vid bedömning av hur den kvotpliktiga elanvändningen utvecklas på kvartalsbasis. Beräkningsverktyget använder SCBs officiella månatliga statistik över elanvändning (månadsel) som indata.

Energimyndigheten kommer att redovisa beräkningar av kvotpliktig elanvändning i kvartalsrapport för elcertifikatsmarknaden. Rapporten offentliggörs drygt en månad efter varje kvartal.

Mer information om beräkningsverktyget och beräkningar för första kvartalet hittar ni på sidan för marknadsinformation .

Information om tillkommande förnybar elproduktion
Som en del i en satsning att förbättra informationen på elcertifikatsmarknaden har Energimyndigheten tagit fram en sammanställning över planerad utbyggnad av förnybar elproduktion i Sverige inom elcertifikatsystemet. Sammanställningen bygger på offentlig information och innehåller bland annat uppgift om förväntad normalårsproduktion, installerad effekt och planerad drifttagning för respektive projekt. I sammanställningen finns även information om projektet är under byggnation. Det ingår ingen bedömning av vilka projekt som byggs eller inte, utan listan ska betraktas som en sammanställning av offentlig information för de identifierade projekten.
Här finner du mer information om sammanställningen och här hittar du listan med projekt .

NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) sammanställer kvartalsvis information om tillkommande förnybar elproduktion i Norge. Här hittar du kvartalsrapporter om tillståndsgivna projekt och projekt under byggnation.


 
Årsrapport för 2014 om den svensk-norska elcertifikatsmarknaden

Årsrapport för 2014 om den gemensamma elcertifikatsmarknaden är snart klar. Årsrapporten innehåller nyckeltal för den gemensamma elcertifikatsmarknaden bland annat information om utbyggnaden av förnybar el, elcertifikatpriser och handel med elcertifikat. Rapporten innehåller även en beskrivning av hur den gemensamma elcertifikatsmarknaden fungerar.
Rapporten finns tillgänglig här under nästa vecka.


 
Kontrollstation 2015 och ambitionshöjning – vad har hänt?

Energimyndigheten lämnade i början av 2014 förslag till Regeringskansliet om ökad efterfrågan på elcertifikat för att säkerställa Sveriges åtagande i enlighet med avtalet om en gemensam marknad för elcertifikat med Norge. I början av 2015 lämnade Energimyndigheten ytterligare ett förslag om ökad efterfrågan på elcertifikat för att möjliggöra regeringens aviserade ambitionshöjning inom elcertifikatsystemet. Ambitionshöjningen innebär att Sverige ska finansiera 30 TWh ny förnybar el inom ramen för elcertifikatsystemet till 2020 jämfört med 2002.
Regeringskansliet överlämnade den 29 maj 2015 över en proposition till riksdagen bland annat innehållande förslag till justering ökad efterfrågan på elcertifikat, baserat på Energimyndighetens beräkningar, för att uppfylla avtalet med Norge om en gemensam marknad för elcertifikat samt öka produktionen av förnybar elproduktion i enlighet med regeringens aviserade ambitionshöjning. De nya kvoterna planeras att träda i kraft den 1 januari 2016.

Mer information om propositionen hittar du här och här kan du läsa hela propositionen.


 
Kontoföringssystemet Cesar

Energimyndigheten skickar ut fakturor för kontoföringsavgiften en gång per kvartal, i de fall avgiften överstiger 200 kronor.
Vissa företag har anmält en specifik faktureringsadress. Om du behöver ändra er faktureringsadress kan du, som är registrerad som kontoansvarig eller användare med behörighet ”Alla rättigheter” på ditt eller ditt företags certifikatkonto, själv logga in och redigera faktureringsadressen i kontoföringssystemet Cesar under fliken ”Min sida”.
Som innehavare till en godkänd anläggning för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier är du skyldig att anmäla väsentliga förändringar gällande anläggningen till Energimyndigheten. Exempel på viktiga förändringar är ändringar i ägarförhållanden, installerad effekt och byte av rapporterande företag. Om ni inte anmäler dessa ändringar kan det orsaka att tilldelningen av certifikat upphör. Anmäl förändringen via Eugen, Energimyndighetens IT-stöd för elcertifikat och ursprungsgarantier.

Vi vill tipsa om att det i kontoföringssystemet Cesar finns manualer om hur du registrerar överföringar etc. Manualerna hittar du under Information/Vanliga frågor/Punkt 3.


 
Prenumerera på Energimyndighetens nyheter

Energimyndigheten publicerar löpande nyheter och pressmeddelanden om elcertifikatsystemet på myndighetens webbsida. Du kan få våra nyheter direkt via ett så kallat RSS-flöde. Med hjälp av RSS så kan du enkelt prenumerera på Energimyndighetens nyheter utan att behöva besöka vår webbsida.
Här hittar du mer information om hur du börjar prenumerera på våra nyheter via RSS.


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se