Bild
Nyhetsbrev
Hållbarhetskriterier
2015-09-25
 

 

Tipsa om nyhetsbrevet
   

 
Nytt direktiv om ILUC publicerat

Nu har ett direktiv med bestämmelser om indirekt markanvändning publicerats. Direktivet innebär bland annat att målet om tio procent förnybart i transportsektorn får uppfyllas till max sju procent av biodrivmedel som producerats av livsmedelsgrödor. En lista över råvaror som klassas som avancerade biodrivmedel och som får räknas dubbelt mot måluppfyllnaderna. Det finns även en lista över ILUC-faktorer som ska användas vid redovisningen av utsläpp från biodrivmedel enligt bränslekvalitetsdirektivet.


 
Förordning om gräsmarker

Förordningen för gräsmarker med hög biologisk mångfald träder i kraft den 1 oktober 2015. Energimyndigheten har i samråd med andra berörda myndigheter konstaterat att befintliga regler i vägledningen till regelverket för hållbarhetskriterier är tillräckliga för att täcka även de nya reglerna i den förordningen.


 
Anläggningsbesked

Enligt statsstödsreglerna får inte statligt stöd ges till biodrivmedel som producerats i anläggningar som använder livsmedelsgrödor som råvara och som har avskrivits fullständigt. Miljö- och Energidepartementet har därför föreslagit ett tillägg till hållbarhetslagen som går ut på att berörda aktörer ska ha ett anläggningsbesked. Syftet med detta är att bevisa att de biodrivmedel som företagen gör avdrag för inte kommer från sådana anläggningar.


 
Utredning om regelverket för hållbarhetskriterier

Miljö- och energidepartementet har gett Energimyndigheten i uppdrag att utvärdera systemet för hållbarhetskriterier i Sverige. Utredningen ska visa hur systemet har fungerat i praktiken och vid behov föreslå förbättringar. I utredningen tas hänsyn till erfarenheter från införandet av hållbarhetskriterier, men också genom insamling genom enkäter och intervjuer. För mer information, kontakta Noak Westerberg som leder utredningen.


 
Internationell standard om hållbar bioenergi beslutad

Under fem år har förhandlingar om en internationell standard om hållbarhetskriterier för bioenergi pågått. Energimyndigheten har deltagit i detta arbete. Standarden har nu beslutats och finns tillgänglig, se ISO:s webbplats. Se även SIS webbplats för mer info om pågående standardiseringsarbete.


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se