Bild
Nytt om
Elcertifikat
2016-01-19
 Tipsa om nyhetsbrevet
Kontakta oss via e-post
   


Bild

 
Nu är det dags att deklarera kvotplikten för beräkningsår 2015

Detta nyhetsbrev innehåller information om hur och när deklarationen ska genomföras. Nyhetsbrevet skickas ut till dig som var kontaktperson vid föregående års deklaration eller kontaktperson vid anmälan om kvotplikt. För dig som redan skickat in deklarationen innehåller nyhetsbrevet information om annulleringen.

Deklarera senast den 1 mars 2016
Din eller ditt företags deklaration ska vara Energimyndigheten tillhanda senast den 1 mars 2016. Du är välkommen att höra av dig med eventuella frågor angående deklarationen via e-post. Skriv gärna "Deklaration" i ärendemeningen så kan vi snabbare besvara din fråga. Du kan också kontakta någon av våra handläggare på tfn 016-544 20 00 (vxl).


 
Så här deklarerar du

Deklarationen görs via Energimyndighetens IT-stöd för elcertifikat och ursprungsgarantier, EUGEN. Energimyndigheten skickar inte ut några deklarationer på papper.

Genom att deklarera elektroniskt har du tillgång till föregående års inlämnade deklaration. På Energimyndighetens webbplats hittar du information om hur du deklarerar som kan vara till hjälp i deklarationsarbetet.
Läs mer om hur du deklarerar på Energimyndighetens webbplats.


 
Har du alla verktyg för att deklarera?

Förbered deklarationsarbetet genom att se till att du har följande:

  1. Behörighet till företaget i Energimyndighetens IT-stöd, EUGEN. För att komma åt företagets deklaration måste du ha ansökt om behörighet till företaget via Energimyndighetens e-tjänster. Om du saknar behörighet i EUGEN till det företag du ska deklarera åt ansöker du om det här.
  2. Fullmakt krävs om du inte är firmatecknare för det företag du ska deklarera. Fullmakten skickas in per post i original till Energimyndigheten. Här finns blankett för fullmakt.
  3. Giltig e-legitimation. Har du ingen e-legitimation - kontakta din bank.
 
Annullering av elcertifikat sker den 1 april

Utifrån den deklaration som företaget lämnar in beslutar Energimyndigheten om hur många elcertifikat som ska annulleras. Den 1 april 2016 annullerar Energimyndigheten det antal som det beslutats om, från ditt eller ditt företags certifikatkonto.
Under annulleringen är Energimyndighetens kontoföringssystem Cesar stängt. Det är inte möjligt att logga in i Cesar från och med klockan 11 den 1 april 2016 till och med klockan 9 den 2 april.


Rätt antal elcertifikat - på rätt konto

Om det inte finns tillräckligt många elcertifikat på certifikatkontot vid annulleringen den 1 april 2016 beslutar Energimyndigheten om en kvotpliktsavgift för företaget. Kontrollera att du har ett tillräckligt antal elcertifikat på rätt konto.

Det påträffas varje år efter annulleringen att en eller flera aktörer haft sina elcertifikat placerade på fel konto vid annulleringstillfället. Det kan bero på att den kvotpliktige, ett ombud, eller försäljaren av elcertifikaten, fört över elcertifikaten till fel företags konto. Energimyndigheten kan inte ta detta i beaktande. Om elcertifikaten finns på fel företags konto, kan elcertifikaten inte annulleras och Energimyndigheten kommer att besluta om kvotpliktsavgift istället. Det är det kvotpliktiga företagets ansvar att företaget innehar elcertifikat motsvarande sin kvotplikt på sitt konto.
Kontrollera därför i god tid inför annulleringen den 1 april att företaget verkligen har tillräckligt med elcertifikat på rätt konto i Energimyndighetens kontoföringssystem Cesar. Företagets kontonummer är det samma som företagets organisationsnummer. För att logga in på företagets konto i Cesar behöver du en e-legitimation och behörighet till företagets konto. Kontoföringssystemet Cesar: https://cesar.energimyndigheten.se

Observera att Cesar är stängt för inloggning från och med klockan 11 den 1 april 2016.

 
Hur funkar det för ombud?

Om du är registrerad som ombud genom att Energimyndigheten har mottagit en fullmakt i original per post, kommer du åt företagets deklaration elektroniskt i EUGEN efter att du ansökt om behörighet till företaget via våra e-tjänster. Det krävs också att du har en e-legitimation.

Om ditt åtagande som ombud upphör
Det är viktigt att du meddelar Energimyndigheten i fall ditt åttagande som ombud upphör eller kommer att upphöra, då ska fullmakten återkallas. I samband med detta är det också viktigt att du överlämnar ansvaret till den registrerade kvotpliktige för att denne ska vara medveten om sina skyldigheter, såsom deklarationsskyldighet och skyldighet att inneha elcertifikat för annullering. Företaget är även skyldigt att anmäla väsentliga förändringar, till exempel om företaget ska avregistreras som kvotpliktig.


 
Deklaration för elintensiv industri

Under 2015 har Energimyndigheten omprövat flera företags registrering som elintensiv industri. Det har medfört att företag under året har avregistrerats som kvotpliktig elintensiv industri. Företag som avregistrerats ska bara deklarera för den period som de varit registrerade som elintensiv industri.

På samma sätt ska nya företag som har registrerats som kvotpliktiga under året, bara deklarera för den tid de varit registrerade som kvotpliktig (elintensiv industri). För tiden fram till registreringen deklarerar elleverantören företagets kvotplikt.

Avdrag
Energimyndighetens omprövning har lett till att vissa företag har, under en del av 2015, varit registrerade som elintensiv industri eftersom de uppfyller kravet på 190 MWh/miljoner kronor i förädlingsvärde, och under den andra delen av året varit registrerat för att de uppfyller kraven enligt 11 kap 9 § 2, 3 eller 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE). Dessa företag gör i deklarationen avdrag enligt respektive regel för respektive period.

De företag som uppfyller kravet på 190 MWh/miljoner kronor i förädlingsvärde har rätt att göra avdrag för all el som används tillverkningsprocessen. De företag som är registrerade för att de uppfyller kraven enligt 11 kap 9 § 2, 3 eller 5 LSE har rätt att göra avdrag för den el som använts i den specifika process för vilken de är registrerade för, avdraget för de registrerade enligt LSE omfattar därmed inte hela tillverkningsprocessen. Läs mer om registrerad elintensiv industri här.

Deklarationsbefrielse
Om ett elintensivt företag tidigare varit registrerat som deklarationsskyldigt men under år 2015 fått ett beslut om deklarationsbefrielse, gäller deklarationsbefrielsen för hela beräkningsåret 2015. Ingen deklaration behöver därför lämnas in för beräkningsåret 2015. 
Deklaration för elleverantörer

Elleverantören ska i sin deklaration ta upp alla elleveranser till slutanvändare. Observera att i posten fakturerad el (fakturerad försäljning till elanvändare) anges den mängd el som företaget fakturerat under beräkningsåret, dvs. 2015. Försäljningen av el anses motsvara den mängd el som fakturerats under 2015 oavsett under vilket år elen använts.

Som elleverantör kan du bland annat göra avdrag för fakturerad el till registrerade elintensiva företag och el som använts till hjälpkraft. Hur du gör avdrag för elintensiva företag, hjälpkraft och hur du ska hantera övriga kategorier av registrerade kvotpliktiga företag och privatpersonerkan du läsa om nedan:

Avdrag för el till elintensiv industri
En elleverantör beviljas endast avdrag i deklarationen för el som fakturerats till en elintensiv industri om det elintensiva företaget är registrerat av Energimyndigheten och finns med i
Lista över registrerade kvotpliktiga aktörer på Energimyndighetens webb.

Elleverantören ska göra avdrag för all el som faktureras till det elintensiva företaget, det elintensiva företaget deklarerar själv till Energimyndigheten om det använder el som är kvotpliktig.

Avdrag för el som levererats till hjälpkraft
Elleverantörer som gör avdrag för el fakturerad som hjälpkraft (el som använts vid produktion av el) som avser ett kraftvärmeverk eller en mottrycksanläggning ska redovisa vilken metod som använts för att beräkna hur mycket el som förbrukats i produktionen av el (hjälpkraft). Om avdraget görs för faktisk hjälpkraft ska det i deklarationen framgå hur avdragets storlek beräknats. Läs mer om hjälpkraft och metoder nedan under ”Deklaration för elanvändare”.

Kvotpliktiga elanvändare
Observera att de företag som är registrerade som kvotpliktiga elanvändare bara är kvotpliktiga för den el de producerar, importerar eller köper från den nordiska elbörsen och använder själv. El som en kvotpliktig elanvändare köper från en elleverantör, är elleverantören kvotpliktig för.

Kvotpliktiga elleverantörer
El som är såld till andra elleverantörer för egen användning, där elleverantören är slutanvändare ska deklareras som fakturerad försäljning till elanvändare. El som är såld till andra elleverantörer för vidare leverans ska inte ingå i fakturerad försäljning. Många fastighetsbolag som är registrerade som elleverantörer säljer delar av sin el vidare till andra slutanvändare och använder resterande del själv. Fastighetsbolaget tar i sin deklaration upp den el som fastighetsbolaget säljer till slutanvändare medan elleverantören i sin deklaration tar upp elen som fastighetsbolaget använder själv i posten fakturerad försäljning till användare.


 
Deklaration för elanvändare

De företag som är registrerade som kvotpliktiga elanvändare är endast kvotpliktiga för den el de producerar, importerar eller köper från den nordiska elbörsen och använder själv. El som en kvotpliktig elanvändare köper från en elleverantör, är elleverantören kvotpliktig för.

Kvotpliktiga elproducenter som gör avdrag för el som används vid produktion av el i kraftvärme och industriella mottrycksanläggningar (hjälpkraft)

Om anläggningen har mätning av den el som använts i produktionen av el kan schablonavdraget frångås. De företag som gör avdrag för uppmätt faktisk hjälpkraft får bestämma avdragets storlek med ledning av mängden använd el i förhållande till mängden producerad el respektive värme, så kallad proportionering. En annan godkänd metod är den beräkning som innebär att hjälpkraften uppskattas utifrån en jämförelse mellan anläggningens elverkningsgrad och elverkningsgraden hos ett typiskt kondenskraftverk, som i regel antas vara 38 procent. Om du gör avdrag för faktisk hjälpkraft ska det i deklarationen framgå hur du har beräknat avdragets storlek, det räcker inte att till exempel hänvisa till föregående års deklaration.

Efter avgörande i Kammarrätten under 2014 vill Energimyndigheten förtydliga följande: för att avdraget ska anses vara rimligt krävs någon form av fördelning av producerad el respektive värme. Den meråtgångsmetod som innebär att den ytterligare mängd el som använts jämfört med om bara el producerats i anläggningen ska hänföras till produktionen av värme godkänns inte av Energimyndigheten. Detta eftersom metoden inte innebär någon egentlig fördelning av den gemensamt förbrukade elen.
 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se