Nyhetsbrev från Energimyndigheten

Webbversion | Skicka vidare

2016-09-20

Foto: Bjorn Holland / Photodisc

Nytt uppdrag till Energimyndigheten

I den energiöverenskommelse som presenterades i början av sommaren pekas elcertifikatsystemet ut som det styrmedel som ska ge oss ytterligare 18 TWh förnybar elproduktion till 2030.

Energimyndigheten har sedan tidigare ett uppdrag att utreda situationen efter 2020 tillsammans med våra norska kollegor i NVE.

I månadsskiftet augusti-september kom ytterligare ett uppdrag till myndigheten, ett uppdrag att omsätta energiöverenskommelsens 18 TWh i ett förslag på kvotkurva . Det är det första konkreta uppdraget från överenskommelsen. Det snabbt utformade uppdraget och det snäva tidschemat möjliggör för proposition till våren.

 

Ny ändringsföreskrift om elcertifikat från och med
1 augusti 2016

Under sommaren kom Energimyndighetens nya föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2011:4) om elcertifikat (STEMFS 2016:2) ut.

Ändringsföreskriften berör främst ansökan om registrering av elintensiv industri och producenter som ansöker om tilldelning för produktionsökning eller tilldelning efter ombyggnad. Syftet med ändringsföreskriften har varit att åtgärda vissa tillämpningsproblem samt förenkla och förtydliga vilka krav som ställs på dokumentation och verifiering vid en produktionsökning eller ombyggnation. När det gäller den elintensiva industrin så har det skett en förändring i hur beräkningen av den genomsnittliga elintensiteten går till, detta för att minska omotiverade avvikelser och undvika negativa värden. På vår sida om Lag och rätt  finns den nya föreskriften att läsa i sin helhet.

En konsoliderad (sammanslagen) version av föreskrifterna kommer att publiceras på webben inom kort.

 

 

Foto: Per Westergård

Viktigt att anmäla förändringar i era anläggningar

Har du i din anläggning gjort väsentliga förändringar, till exempel installerat ytterligare produktionskapacitet bakom samma mätpunkt, är du enligt lagen om elcertifikat och ursprungsgarantier skyldig att anmäla det till Energimyndigheten. Denna bestämmelse gäller även för mindre anläggningar, till exempel solcellsanläggningar. I det fall en anmälan uteblir kan det bli problem med inläsning av mätvärden vilket resulterar i att du får färre certifikat. Formuläret du ska använda heter Anmälan om förändring och finns på vår webbsida.

 

 


Kontoföringssystemet Cesar

Observera att privatpersoner inte behöver skicka in formuläret ”Anmälan om certifikatkonto” såvida de inte vill att ett ombud ska få tillgång till och administrera deras certifikatkonto.

Energimyndigheten har tagit fram nya manualer för att underlätta för kontohavare att genomföra registeringar i kontoföringssystemet Cesar, manualerna hittar du här.

 

 

Ny portal för Energimyndighetens e-tjänster

En ny portal för Energimyndighetens e-tjänster har nu lanserats.

Syftet med den nya portalen är en ökad transparens och enhetlig hantering av myndighetens ärenden. Nu kommer det att vara möjligt att se utdrag ur myndighetens diarium, vilket innebär att du kommer att kunna ta del av dina pågående och avslutade ärenden. En ny tjänst kallad ”indirekt ombud” innebär att ombud som företräder privatpersoner numera kan ansöka om elcertifikat och/eller ursprungsgarantier elektroniskt.

Här hittar du Energimyndighetens e-tjänster. Har du tidigare sparat en genväg till IT-stödet för elcertifikat och ursprungsgarantier Eugen behöver du uppdatera denna.

 

 

Internationell handel med ursprungsgarantier

Energimyndigheten har ansökt om medlemskap i AIB (Association of Issuing Body) för att kunna utfärda ursprungsgarantier för internationell handel, så kallade EECS-certifikat (European Energy Certificate System), i kontoföringssystemet Cesar.

Det kommer även att krävas lag- och förordningsändringar, vilka förväntas remissbehandlas under hösten. De som tilldelas EECS-certifikat och handlar med internationella ursprungsgarantier kommer att behöva skicka in en särskild ansökan till Energimyndigheten. Särskilda avgifter tillkommer också. Regelverket kommer troligen att börja gälla från och med den 1 juni 2017, och Energimyndigheten kommer löpande att informera om hur bestämmelserna utformas.

 

 

Prenumerera på våra nyheter

Energimyndigheten publicerar löpande nyheter och pressmeddelanden om elcertifikatsystemet på myndighetens webbsida.

Du kan få våra nyheter direkt via ett så kallat RSS-flöde. Med hjälp av RSS så kan du enkelt prenumerera på Energimyndighetens nyheter utan att behöva besöka vår webbsida. Mer information och hur du börjar prenumerera på våra nyheter via RSS.

 

 


Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+