Bild
Nyhetsbrev
Hållbarhetskriterier
2017-01-24
 

 

Tipsa om nyhetsbrevet
   

 
Årets rapporteringsmall publicerad

Den årliga rapporteringen enligt hållbarhetslagen och drivmedelslagen ska vara inskickad senast den 1 april. Nu har vi publicerat en reviderad mall som ska användas för rapporteringen. Nytt för i år är att de aktörer som endast rapporterar flytande biobränslen har fått en egen flik för att förenkla. Läs gärna mer om rapportering av hållbara mängder och rapportering enligt drivmedelslagen på vår webbplats, där finns också mallen och tillhörande instruktioner tillgängliga.


 
Energimyndigheten föreslår nya styrmedel för biodrivmedel

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att samordna omställningen av transporter till fossilfrihet. Inom uppdraget har vi hittills rapporterat två saker, en nulägesanalys och ett förslag på nytt styrmedel för ökad andel biodrivmedel i bensin och diesel. Det föreslagna styrmedlet är en reduktionsplikt som ska styra mot minskade utsläpp av växthusgaser från drivmedel. Förslaget innebär separata reduktionskvoter för bensin respektive diesel. Rena och höginblandade drivmedel föreslås ligga utanför reduktionsplikten och istället få fortsatt skattebefrielse. Läs förslaget i sin helhet här.


 
Miljömärkning av drivmedel ska utredas

Energimyndigheten har fått i uppdrag att utreda hur en märkning av drivmedel avseende klimat- och miljöpåverkan kan utformas. I uppdraget ingår att ta fram en uppdelning för hur värdering kan ske utifrån andel biodrivmedel, klimatpåverkan, råvaror och ursprung. Förslag som myndigheten lämnar ska vara utformade för att minska den administrativa bördan och därför förenlig med hållbarhetslagen och drivmedelslagen. Uppdraget ska redovisas den 29 april 2017.


 
Förslag till ändringar i drivmedelslagen

Miljö- och energidepartementet har skickat ut en promemoria om ändringar i drivmedelslagen och drivmedelsförordningen på remiss. Förslagen innebär bland annat förtydligande om den baslinje som ska användas för att räkna ut utsläppsminskningar och möjlighet för flera aktörer att samrapportera. Ta del av remissen på regeringskansliets webbplats.


 
Ökade krav på utsläppsminskning

Hållbarhetslagen anger att kraven på minskade växthusgasutsläpp i livscykelperspektiv ska vara minst 50 procent från och med 2017-01-01. För att biodrivmedel och flytande biobränslen ska kunna betraktas som hållbara måste denna nivå vara uppfylld. Om inte minimikravet är uppnått kan därför inte skattebefrielse och elcertifikat medges, inte heller kan flytande biobränslen befrias från krav att annullera utsläppsrätter.


 
Prenumerera på våra nyheter

Energimyndigheten publicerar löpande nyheter och pressmeddelanden om bland annat hållbara bränslen på myndighetens webbsida. Du kan enkelt ta del av vårt flöde genom att starta en prenumeration. Välj ämne och hur ofta du vill bli uppdaterad så får du nyheterna direkt till din mejl. Mer information om hur du börjar prenumerera på våra nyheter.


 


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43
Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99

Besök webben: www.energimyndigheten.se