Finansierade forskningsprojekt

Webbversion


 

NYHETSBREV Nr. 5

december 2016

Finansierade forskningsprojekt

Den 1 november blev det klart vilka forskningsprojekt som beviljats bidrag från Skolforskningsinstitutets första utlysning för praktiknära skolforskning. Totalt inkom 122 ansökningar. Av dessa delar nu sju projekt på närmare 30 miljoner kronor över en period på tre år. Ämnesmässigt behandlar projekten språkutveckling, digitala verktyg i undervisningen, SO- och NO-ämnen samt matematikundervisning.

Projektsammanfattningar

 

Metodsamarbete kring systematiska översikter

Skolforskningsinstitutets medarbetare har besökt Kunnskapssenter for utdanning (KSU) i Oslo.

KSU genomför precis som Skolforskningsinstitutet systematiska kunskapsöversikter av utbildningsrelaterade frågor, och är därmed en viktig samarbetspartner för institutet. De två systerorganisationerna träffas ett par gånger per år för att utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Läs mer om besöket i Oslo

 

Skolforskningsinstitutet besöker KSU i Oslo

 

Nämndmöte

Skolforskningsnämnden

Vid nämndens tredje sammanträde den 28 november stod inga beslutsärenden på agendan. Professor Mikael Alexandersson, som varit ordförande i beredningsgruppen höll en dragning om beredningsprocessen. Fokus var i övrigt att förbereda inför februarimötet, då nämnden ska besluta om 2017 års forskningsutlysning.

Skolforskningsnämnden 

 

Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet hade sitt första sammanträde den 21 oktober. Mötet fokuserades på beslutet om vilka forskningsprojekt som skulle tilldelas bidrag i Skolforskningsinstitutets första utlysning.

Vetenskapliga rådet

 

 
 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -