Öppna utskicket i din webbläsare

Hållbarhetsbrevet nr 5 2017

Skicka vidare |

Läs om landstingets överträffade klimatmål och passa på att anmäla dig till intressanta seminarier som handlar om genus i vården, om socialt hållbar bostadsförsörjning och om bullerskydd på Roslagsbanan och Saltsjöbanan. 

Landstinget överträffar klimatmål

Flera av de tuffaste målen i Miljöutmaning 2016 har överträffats, tack vare engagerade och kunniga medarbetare. 

Slutredovisningen av landstingets miljöprogram för perioden 2012-2016 visar att 18 av 29 mål har helt uppnåtts, tre mål har uppnåtts till stor del, tre till viss del och fem har inte uppnåtts.

Målen sattes medvetet högt och kallades Miljöutmaning 2016. De innebar en utmaning för alla delar av organisationen. Utan engagemanget från verksamheter, bolag och våra leverantörer skulle landstinget inte kunnat nå målen, enligt Charlotta Brask, landstingets hållbarhetschef.

- Jag är väldigt stolt över resultatet och den absolut viktigaste anledningen till att vi nått så långt är medarbetarnas arbete. De har arbetat målmedvetet, ställt krav i upphandlingar, genomfört miljö- och materialronder, sparat energi, kommit med innovativa idéer, och vågat göra saker annorlunda, säger hon.

Förnybar energi och utfasning av farliga kemikalier

Landstingets klimatpåverkan är i dag 42 procent lägre jämfört med 2011 (målet var 30 procent) och 72 procent lägre än 1990. Det nationella målet är att minska de klimatpåverkande utsläppen med 40 procent från 1990 till 2020. Den största minskningen har skett inom kollektivtrafiken där koldioxidutsläppen halverats på fem år, trots att antalet resenärer och resor ökat.

Under flera år har ett stort arbete med att fasa ut miljö- och hälsofarliga kemikalier pågått. Inom vården och tandvården har användningen av dessa kemikalier nu minskat med 90 procent sedan 2006. De senaste fem åren har kemikaliekrav ställts i alla relevanta centrala upphandlingar. Framgången har inspirerat andra offentliga beställare och påverkat leverantörer att utveckla nya produkter.

Ännu ambitiösare miljömål 2021

Landstingets miljöarbete fortsätter med ännu högre ambitioner i det nya miljöprogrammet för åren 2017-2021. Ett viktigt områden är de stora utbyggnaderna och ombyggnationerna inom sjukvården och kollektivtrafiken där byggprocessen, energieffektivitet, materialanvändning och återvinning påverkar klimatet.

Övergången till förnybar energi i alla verksamheter och transporter är i stort sett genomförd. När det gäller energieffektivisering finns mer att göra, och där är Locum ett gott exempel med besparingar på omkring 25 miljoner kronor årligen.
Landstinget är nu redo att växla upp en nivå och se det miljöarbetet i ett bredare perspektiv, enligt Charlotta Brask.

- Miljö- och hållbarhetsfrågorna blir allt synligare i samhällsdebatten. Vi arbetar med frågor som berör och är viktiga för oss, både i dag och många år framöver, säger Charlotta Brask.

Kontakt: Charlotta Brask, SLL Hållbarhet, charlotta.brask@sll.se

Seminarium om socialt hållbar bostadsförsörjning 13/10

Utifrån den beräknade framtida befolkningsökningen behöver det byggas drygt 20 000 bostäder om året i Stockholms län. Vad innebär det? Hur bor människor i dag, hur vill de bo framöver och hur ser alternativen på bostadsmarknaden ut för olika typer av hushåll? Det är frågor som Tillväxt- och regionplaneförvaltningen lyfter vid ett seminarium fredagen den 13 oktober.

Läs mer och anmäl dig här.

Kontakt: Karin Styrenius, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, karin.styrenius@sll.se 

Seminarium om genus i vården 27/11

Påverkas vården omotiverat av vilket kön du har? Detta diskuteras under seminariet och goda exempel ges på verksamheter som jobbar för att få en mer jämställd och jämlik vård. Seminariet vänder sig till politiker, tjänstepersoner och anställda inom såväl landstingsdriven som privat vård.

Seminariet kommer hållas i Landstingssalen, Hantverkargatan 45 och preliminär tid är kl.08:30-12:30.

För mer information och detaljerat program kontakta: Anna Kullberg, SLL Hållbarhet, anna.kullberg@sll.se

Anmälan görs till Hanna Karlsson, SLL Hållbarhet, hanna.m.karlsson@sll.se 

Hållbarhetsfrukost den 17/10

Åke Alexandersson som arbetar vid Trafikförvaltningen och har utsetts till årets eldsjäl, berättar om arbetet med bullerskydd på Roslagsbanan och Saltsjöbanan.

Du får också veta mer om miljöprogrammets kompetensutvecklingspaket av Hanna Karlsson på SLL Hållbarhet. 

Boka redan nu in resten av höstens frukosttillfällen; 15/11 och 12/12.

Anmälan görs via landstingets intranät.

Privata vårdgivare anmäler sig på Vårdgivarguiden.

Kontakt: Christl Kronfeld, SLL Hållbarhet, christl.kronfeld@sll.se 

Miljöutbildningar

Lärarledda utbildningar

SLL Hållbarhet fortsätter under hösten att erbjuda centralt anordnade lärarledda miljöutbildningar. Utbildningarna blir snabbt fullbokade så se till att säkra din plats genom att anmäla dig nedan.

Grundutbildning i miljöfrågor

Du får en grundläggande utbildning om landstinget miljöarbete och miljöprogrammet 2017-2021. Du får även inblick i lokala såväl som globala miljöfrågor.

19 oktober kl.09-12
14 november kl.09-12
29 november kl.13-16

Utbildning i intern miljörevision

Tre dagars utbildning för dig som vill lära dig revisionens grunder och själv kunna revidera olika verksamheters miljöledningssystem. Dag 3 får du göra en praktikrevision under handledning.
Datum: 7-8 november samt 5 december. Kl.08.30-16.00 samtliga dagar.

Webbaserade utbildningar

Nya miljöutbildningar som baseras på miljöprogrammet 2017-2021 kommer att lanseras under hösten och finnas tillgängliga på Lärtorget.

Den grundläggande utbildning i miljö finns tillgänglig från och med mitten av oktober.

I december kommer även en ny utbildning för förskrivare om Läkemedel och miljö.

 

Anmälan och mer information:

För anställda på landstinget: Landstingets intranät
Privata vårdgivare: Vårdgivarguiden

Kontakt: Christl Kronfeld, SLL Hållbarhet, christl.kronfeld@sll.se 

I Hållbarhetsbrevet kan du läsa om delar av Stockholms läns landstings arbete inom miljö och social hållbarhet. Social hållbarhet omfattar här barns rättigheter, jämställdhet och jämlikhet, delaktighet för personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter samt uppförandekod för leverantörer.

Redaktör: Hanna Karlsson, hanna.m.karlsson@sll.se
Ansvarig utgivare: Charlotta Brask, charlotta.brask@sll.se