Öppna utskicket i din webbläsare

Hållbarhetsbrevet nr 6 2017

Skicka vidare |

I det här numret kan du läsa om hur Stockholms läns landsting ställer krav i upphandling för att minska miljöpåverkan, om nordiskt samarbete kring gröna obligationer och hur lärdomar från arbetet med utfasning av farliga kemikalier delas med andra aktörer i Europa. Du får också veta hur kollektivtrafiken och vårdfastigheter ska bli ännu mer tillgängliga för personer med nedsatt syn, och vilken verksamhet som vann årets jämställdhetspris. Passa också på att anmäla dig till intressanta seminarier och att gå landstingets nya grundläggande miljöutbildning på webben.

Krav i upphandling allt viktigare för att minska miljöpåverkan

Sveriges Kommuner och Landsting har publicerat öppna jämförelser om miljöarbete. Inom landstinget sker en positiv utveckling.

Ett viktigt verktyg i landstingets miljöarbete är att genom krav i upphandlingar styra utvecklingen mot produkter med bra miljöprestanda. Regioner och landsting har en viktig roll i miljöarbetet nationellt och rapporten visar på en positiv trend över hela Sverige. Stockholms läns landsting har under de senaste åren gjort särskilt stora framsteg inom kollektivtrafiken. När landstinget egna miljöprogram för åren 2012-2016 nyligen summerades visade siffrorna att landstingets klimatpåverkan i dag är 42 procent lägre jämfört med 2011 och 72 procent lägre än 1990. All busstrafik och spårbunden trafiken drivs i dag på förnybar energi. Nu ligger fokus på att minska utsläppen inom sjötrafiken där målet är 90 procent förnybar energi 2021 (i dag är siffran 20 procent).

Krav i upphandling möjliggör produktutveckling

För Stockholms läns landsting är krav i upphandling ett av de viktigaste verktygen för att styra miljö- och hållbarhetsarbetet. Genom tydliga krav och noggranna uppföljningar har landstinget till exempel kunnat fasa ut ett stort antal miljö- och hälsofarliga kemikalier, minskat klimatpåverkan och förbättrat arbetsförhållanden hos leverantörer.

Landstinget har också ställt krav på produkter som inte finns på marknaden. Exempel är utveckling av nya miljövänliga textilier till hälso- och sjukvården och biobaserade sopsäckar, någonting som inte fanns på marknaden för några år sedan. Landstinget använder årligen tio miljoner sopsäckar och soppåsar. Genom dialog med leverantörer och upphandlingskriterier kunde landstinget skapa incitament för leverantörer att utveckla nya biobaserade produkter med låg klimatpåverkan.

- Som en stor organisation har vi möjlighet att skapa marknadsförutsättningar och göra det lönsamt för leverantörer att utveckla mer miljövänliga produkter, säger Kristian Hemström, biträdande hållbarhetschef i Stockholms läns landsting.

Mindre utsläpp från lustgas och mer ekologisk mat

SKL:s öppna jämförelser visar att Stockholms läns landsting ligger bra till när det gäller minskningen av klimatpåverkan från medicinska gaser. En av de främsta anledningarna är det målmedvetna arbetet med att minska utsläppen från lustgas, bland annat genom att alla förlossningssjukhus i länet i dag har anläggningar för att destruera använd lustgas.

Andelen ekologiska livsmedel har kraftigt ökat de senaste åren inom Stockholms läns landsting. I dag är 43 procent av livsmedlen som serveras ekologiska, att jämföra med 11 procent år 2009. Men landstingets arbete med hållbara patientmåltider handlar också om att bland annat öka andelen lokalproducerade råvaror, minska klimatpåverkan och minska matsvinnet.

Fortsatt fokus på energieffektivisering och återvinning

Landstinget har flera projekt igång för att öka återvinningen, men SKL:s rapport visar att mer behöver göras för att återvinna och återanvända mer av avfallet. De kommande åren sker flera stora utbyggnader och ombyggnationer inom såväl hälso- och sjukvården som kollektivtrafiken. Ett viktigt fokus blir då att minska klimatpåverkan från byggprocessen, inte minst genom resurseffektivisering och ökad återvinning.

Energieffektivisering i landstingets fastigheter är en fråga som landstinget arbetar med systematiskt. Ett gott exempel är Locums arbete, de sparar i dag omkring 25 miljoner kronor årligen tack vare genomförda energieffektiviseringar. SKL:s öppna jämförelser visar dock att takten på energieffektiviseringen behöver öka.

Läs mer:

SKL:s öppna jämförelser

Miljöprogram 2017-2021

Miljöredovisning 2016 

Kontakt: Kristian Hemström, SLL Hållbarhet, kristian.hemstrom@sll.se    

Nordiskt samarbete om gröna obligationer

I takt med att Stockholms län växer finansieras många offentliga investeringar i hälso- och sjukvård eller kollektivtrafik med så kallade gröna obligationer.

En grön obligation innebär att pengarna som landstinget lånar uteslutande kommer att användas för att finansiera olika miljöprojekt inom ramen för landstingets ramverk för gröna obligationer och miljöprogram.

Stockholms läns landsting har, i samarbete med andra nordiska emittenter av gröna obligationer, tagit fram en guide för återrapportering av gröna obligationer. Guiden syftar till att ge stöd i arbetet med en ambitiös och tydlig återrapportering vad gäller nyttan av de gröna projekt som finansieras via gröna obligationer.

Läs mer om arbetet med gröna obligationer på SLL.se

Kontakt:

Frida Korneliusson, AB SLL Internfinans, frida.korneliusson@sll.se 

Charlotta Brask, SLL Hållbarhet, charlotta.brask@sll.se 

Landstinget utvecklar arbetet med utfasning av farliga kemikalier

Under många år har Stockholms läns landsting arbetat systematiskt med att få bort miljö- och hälsofarliga kemikalier inom alla sina verksamheter. Landstinget ställer tuffa krav på leverantörer och sprider nu sina erfarenheter till andra aktörer i Europa.

Genom att tydligt visa vilka kemikalier som inte får användas har landstinget de senaste åren fasat ut ett antal miljö- och hälsofarliga ämnen och därmed förbättrat arbetsmiljön, minskat farliga ämnen som till exempel patienter riskerar få i sig och bidragit till en bättre yttre miljö.

Tuffa krav mot leverantörer

Landstingets kemikaliekrav har bidragit till ett förbättrat utbud av miljövänligare produkter på en internationell marknad och på så sätt även möjliggjort för andra landsting och regioner i Sverige och även internationellt att beställa samma produkter.

Landstingets systematiska arbete inspirerar nu regioner i andra delar av Europa. Den 6 november deltog Hanna Jonsson, kemikalieexpert inom Stockholms läns landsting, vid ett seminarium i Bryssel för att presentera hur långt man kan komma genom att ställa krav i upphandlingar.

- Det är fantastiskt med det stora intresset för vårt arbete. Vi har arbetat progressivt under många år för att förbättra innehållet i varor vi upphandlar och det pågår ett bra arbete på många andra håll i Europa. Men genom att intresset nu ökar hos fler regioner kan vi förstås påverka marknaden och utvecklingen ännu mer, säger Hanna Jonsson.

Stockholms läns landsting har en utfasningslista för kemikalier där det samlat beskrivs vilka ämnen, relevanta för landstinget, som är miljö- och hälsofarliga och därmed bör fasas ut. Syftet med listan är också att visa för leverantörer hur landstinget tänker utveckla kemikaliekraven framöver och på så sätt ge dem möjligheter att anpassa sina produkter.

I juni i år beslutade landstingsstyrelsen om en ny tuffare lista som efter stor efterfrågan nyligen översatts till engelska.


Läs mer:

Miljöprogram 2017-2021

Utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier i kemiska produkter

Utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier i varor

Kontakt: Hanna Jonsson, SLL Hållbarhet, hanna.k.jonsson@sll.se 

Experter testar framtidens ledstråk

Locum och Trafikförvaltningen genomförde nyligen ett test där sex experter fick sätta betyg på material och utformning av nya ledstråk. 

Ett gemensamt mål är att länets kollektivtrafik och vårdfastigheter ska bli mer användbara för personer med synnedsättning. Personer som är blinda eller har nedsatt syn behöver så kallade ledstråk för att kunna orientera sig vid busshållplatser, i tunnelbanan och till vårdenheter. Valytor är ytor med avvikande material i ledstråket som är viktiga för orientering och säkerhet. Där gäller det att stanna upp och byta riktning.

För att öka användbarheten har Locum och Trafikförvaltningen startat ett samverkansprojekt kring utformningen av ledstråk och valytor utomhus som pågår till och med våren 2018.

Ledstråksleverantörer har fått möjlighet att bidra med nya materiallösningar som nu testas på en yta på Landstingshusets tomtmark. I den senaste testomgången deltog sex personer som har synnedsättning eller är blinda. Deras synpunkter och betyg protokollfördes noga av ledsagare.

– Målet är att alla ska kunna orientera och förflytta sig självständigt i våra miljöer så långt det är möjligt, säger Anna Bergqvist, specialist tillgänglighet på Locum, som förvaltar landstingets vårdfastigheter.

Kontakt: Anna Bergqvist, Locum, anna.e.bergqvist@sll.se 

RCC tilldelas landstingets jämställdhetspris 2017

Regionalt cancercentrum Stockholm och Gotland, RCC, tilldelas landstingets första jämställdhetspris.

Regionalt cancercentrum Stockholm och Gotland, RCC, har tilldelats landstingets första jämställdhetspris. Motiveringen är att ”RCC arbetar med jämställdhetsfrågor från ax till limpa, med allt från att införa jämställdhetskonsekvenser i verkställighetsbeslut till att anställa lokala hälsoinformatörer. RCC använder ett systematiskt angreppssätt, i kombination med ett kreativt angreppssätt, för att nå ut till grupper som är svåra att nå. RCC:s arbete kan med fördel användas som inspiration till andra verksamheter som vill ta ett systematiskt grepp kring jämställdhet.”

Utbildning i jämställdhet och jämlikhet

Samtliga medarbetare på RCC (cirka 90 personer) har genomgått en verksamhetsanpassad version av landstingets certifierade utbildning i jämställdhet och jämlikhet, vilket har gett en bra grund för att skapa nya arbetssätt. Efter utbildningen initierades ett 30-tal olika förbättringsprojekt med fokus på en mer jämställd och jämlik vård. En mer genomgripande satsning har också gjorts i Botkyrka i samarbete med kommunen, som resulterat i ökat deltagande från deras invånare i screeningverksamhet. Denna satsning ska nu spridas till fler kommuner.

RCC:s chef Roger Henriksson, mottog priset på Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 24 oktober. Det inleddes med ett extra seminarium där jämställdhetsfrågorna uppmärksammades och priset delades ut. Priset bestod av ett diplom och en prissumma om 50 000 kronor, som ska användas till kompetensutveckling eller någon form av verksamhetsutveckling.

Mia von Euler och Karin Schenk Gustafsson vid Karolinska universitetssjukhuset tilldelades ett hederspris för sitt arbete med jämställdhet inom läkemedelsområdet.

Bakgrund

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har beslutat att ett jämställdhetspris ska delas ut från och med år 2017 inom hälso- och sjukvård och tandvård. Priset inrättas för att uppmärksamma en verksamhet eller en eller flera medarbetare som gjort särskilda insatser för att främja en jämställd hälso- och sjukvård eller tandvård. Landstingets jämställdhetspolicy är vägledande vid bedömning av nominerade bidrag. Vinnaren utses av en kommitté som består av personer från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Landstingsstyrelsens förvaltning.

Kontakt: Anna Kullberg, SLL Hållbarhet, anna.kullberg@sll.se 

Nominera till Miljöpriset 2018

Snart har du chansen att sprida din idé som bidragit till landstingets miljöarbete

Nominera till Miljöpriset 2018, nomineringsperioden startar i början av nästa år. Det årliga miljöpriset för bästa innovation, teknikutveckling eller nytänkande ska stimulera och uppmärksamma goda exempel från miljöarbetet i verksamheter finansierade av Stockholms läns landsting. Mer information om Miljöpriset 2018 kommer att läggas ut på miljopriset.se, SLL intranät och Vårdgivarguiden under december.

Kontakt: Christl Kronfeld, SLL Hållbarhet, christl.kronfeld@sll.se 

Seminarium om jämställd vård

Stockholms läns landsting ska vara ett föredöme ur jämställdhetsperspektiv och alla patienter ska få en likvärdig behandling inom vården. Det slår landstingets jämställdhetspolicy fast. Men hur ser jämställdheten ut inom hälso- och sjukvården i Stockholms län idag? 

Välkommen till ett seminarium om jämställdhet i vården. Vi kommer bland annat att få ta del av hur man kan arbeta på ett systematiskt sätt för en mer jämställd och jämlik vård och vad vården kan göra för att upptäcka och stödja personer som blir utsatta för våld i nära relationer. Du kommer också att få möjlighet att bidra med erfarenheter och idéer under seminariet.

Seminariet arrangeras av SLL Hållbarhet och riktar sig särskilt till förtroendevalda samt handläggare och verksamhetsansvariga inom alla delar av hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting.

Datum: 27 november 2017
Tid: 08:30-12:30
Plats: Landstingssalen, Hantverkargatan 45

Seminariet är kostnadsfritt men anmälan krävs. Du anmäler dig via e-post till hanna.m.karlsson@sll.se senast den 21 november. Lunch på restaurang Asplunden ingår för dem som vill. Anmäl i så fall detta.

Kontakt: Anna Kullberg, SLL Hållbarhet, anna.kullberg@sll.se 

Ny grundläggande miljöutbildning på webben

Den nya grundläggande miljöutbildningens syfte är att ge chefer och medarbetare kunskap och medvetenhet om aktuella miljöutmaningar och om hur verksamheterna ska arbeta för att nå miljömålen.

Utbildningen grundas på Miljöprogram 2017-2021 och är obligatorisk för alla som arbetar i landstinget och för alla som arbetar hos arbetsgivare som har uppdrag åt landstinget.

Utbildningen finns på Lärtorget och Vårdgivarguiden samt på Folktandvårdens och AISABs utbildningsplattformar. Den ersätter landstingets tidigare grundläggande miljöutbildning.

Kontakt: Hanna Karlsson, SLL Hållbarhet, hanna.m.karlsson@sll.se 

Hållbarhetsfrukost 12 december

Billiga läkemedel – men till vilket pris?

Pauline Göthberg, nationell samordnare för hållbar upphandling på Nationella kansliet, berättar om en ny rapport som pekar på att våra läkemedel tillverkas i länder som har svag miljölagstiftning och där läkemedel släpps ut i naturen. Vad gör landsting och regioner för att komma till rätta med problemet?

Datum: 12 december
Tid: 08:00-09:00

Seminariet vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor inom Stockholms läns landsting. Seminariet är kostnadsfritt och frukost ingår. Vi tar ut en administrativ avgift om du uteblir utan att avanmäla dig.

Anmälan görs på landstingets intranät
Privata vårdgivare anmäler sig via Vårdgivarguiden

Kontakt: Christl Kronfeld, SLL Hållbarhet, christl.kronfeld@sll.se 

I Hållbarhetsbrevet kan du läsa om delar av Stockholms läns landstings arbete inom miljö och social hållbarhet. Social hållbarhet omfattar här barns rättigheter, jämställdhet och jämlikhet, delaktighet för personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteters rättigheter samt uppförandekod för leverantörer.

Redaktör: Hanna Karlsson, hanna.m.karlsson@sll.se 
Ansvarig utgivare: Charlotta Brask, charlotta.brask@sll.se