Öppna utskicket i din webbläsare

Hållbarhetsbrevet Nr 1 2018

Skicka vidare |

Arbetet med nya tunnelbanan ska bli ännu mer klimatvänligt, landstinget har firat samernas nationaldag, Kloka listan 2018 har kommit ut och du kan ansöka om hållbarhets- och skärgårdsbidrag 2018. En bra början på året är att gå den digitala grundläggande miljöutbildningen eller utbildning i miljörevision. Fundera också på vad du och dina kollegor har gjort för att bidra till miljöarbetet och nominera till årets Miljöpris!  

Nominera till årets miljöpris

För femte året delar Stockholms läns landsting ut Miljöpriset. Nu är nomineringsperioden i full gång och alla landstingsfinansierade verksamheter kan delta. Det kan vara en person, en idé, en avdelning eller arbetsplats som bidragit till miljöarbetet.

Miljöpriset ska stimulera och uppmärksamma goda exempel inom miljöarbetet. Tre utmärkelser kommer att delas ut vid landstingsfullmäktige 8 maj; vinnaren av Miljöpriset, Årets eldsjäl och Hederspriset.

Miljöprisvinnaren och Årets eldsjäl utses av landstingets miljö- och skärgårdsberedning. Bidraget som får flest röster vinner Hederspriset.

Tidigare år har det varit ett stort engagemang kring Miljöpriset och många har röstat. Du lämnar fortfarande ditt bidrag på miljopriset.se men nytt för i år är att kommentarerna och omröstningen sker på landstingets Facebook-sida. På så sätt kan vi sprida de goda idéerna ännu bättre.

Kort om Miljöpriset:

  • Nomeringsperioden pågår 29 jan – 15 mars.
  • Prissumman på 20 000 kronor ska användas till att sprida och utveckla den vinnande idén
  • Alla kan rösta på bidragen på landstingets Facebook-sida. Röstningen pågår 29 jan – 30 april.

Kontakt: Christl Kronfeld, christl.kronfeld@sll.se 

Klimatarbetet växlas upp för nya tunnelbanan

Att resa med tunnelbanan är bra och miljövänligt. Men att bygga ut tunnelbanan innebär stora utsläpp av klimatgaser – en siffra som nu ska sänkas med minst 25 procent.

– Vi har alltid haft som mål att påverka klimatet så lite som möjligt. Det nya nu är att vi har satt en siffra på det: Vi ska ner med en fjärdedel under projektets utförande från tidigt skede till färdig anläggning, säger förvaltningschef Mårten Frumerie.

De största utsläppen av klimatgaser kommer från all den betong som behövs för att bygga tunnelbanan, så det betyder mycket att få ner mängden betong.

Kraven uppfylls

I arbetet med bygghandlingsprojekteringen som pågår just nu optimeras anläggningen för att bli så liten som möjligt men ändå uppfylla alla krav som finns på till exempel tillgänglighet och säkerhet.

Eftersom det inte är landstinget som kommer att utföra själva byggentreprenaderna är entreprenörerna viktiga. Under hösten har hållbarhetsenheten på förvaltningen därför skickat ut en enkät med syftet att undersöka marknadens kapacitet och kompetens.

– Responsen var över förväntan! Vår höga ambitionsnivå inom hållbarhetsområdet kommer att kunna axlas av entreprenörerna, berättar Steve Persson, hållbarhetschef för nya tunnelbanan.

Konkreta förslag

Resultaten från enkätsvaren återspeglar en bransch som har arbetat med hållbarhetsfrågor under lång tid, de är vana vid att kunderna ställer krav och är positiva till det. Många av företagen kom också med konkreta förslag på hur klimatpåverkan kan minskas.

– Alla bidrag är viktiga och det är en hel del intressanta förslag som vi kommer att titta närmare på, säger Steve Persson.

Se filmen om nya tunnelbanan.

Kontakt: Stefan Persson, stefan.j.persson@sll.se 

Kloka Listan - utvalda läkemedel med miljöhänsyn

Nu finns Kloka Listan 2018 tillgänglig som innehåller rekommenderade läkemedel för behandling av vanliga sjukdomar. Genom att följa Kloka Listan bidrar landstingets verksamheter till att ge patienten den bästa läkemedelsbehandlingen. Inte bara ur medicinsk synpunkt utan även ur ett miljöperspektiv.

 

- Att miljöaspekter redan är invägda i Kloka Listan underlättar för förskrivarna att också göra bra miljöval vid förskrivning av läkemedel i den stressade kliniska vardagen, säger Helena Ramström, apotekare med miljöansvar på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Det är Stockholms läns läkemedelskommitté som, efter förslag från läkemedelskommitténs expertråd, beslutar vilka läkemedel som ska rekommenderas i Kloka Listan. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmaceutisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och där det är möjligt, även miljöaspekter.

- Då följsamheten till Kloka Listan är hög, mer än 80 % av förskrivna läkemedel, innebär det att rekommendationerna har en stor genomslagskraft, berättar Helena.

Minska utsläpp och kassation

Enligt landstingets miljömål ska utsläppen av miljöbelastande läkemedelssubstanser och kassationen av läkemedel minska. Läkemedelssubstanserna finns listade i landstingets Förteckning över miljöbelastande läkemedel, tillsammans med förslag på åtgärder.

Flera läkemedel i förteckningen finns också med i Kloka Listan, men även för sådana läkemedel finns konkreta tips på hur man kan arbeta för att minska utsläppen till miljön.

Beställ Kloka Listan

Den tryckta versionen av Kloka Listan 2018 har skickats ut till vårdcentralerna, akutsjukhusen, vissa privata mottagningar samt till de geriatriska enheterna i Stockholms län. Övriga vårdgivare är välkomna att beställa Kloka Listan via klokalistan.hsf@sll.se.

  • Kloka Listan 2018 för förskrivare finns också i elektronisk version här.

  • Patientversionen – Kloka Listan för patienter – finns förutom i tryckt form även på 1177 Vårdguiden.

Kontakt: lakemedelskommitten.hsf@sll.se 

Samernas nationaldag 6 februari

Visste du att de flesta samer bor i Stockholm? Stockholms läns landsting firade samernas nationaldag den 6 februari genom att flagga med den samiska flaggan på landstingstomten.

I Sverige idag finns mellan 20 000 och 35 000 samer som talar någon av de två olika varianterna av samiska, nord- och sydsamiska. Landstinget har i uppgift att skydda och främja de nationella minoritetsgruppernas språk och kultur. Det görs till exempel genom att erbjuda nyblivna föräldrar ett samiskt språkpaket, för att fler barn ska få ta del av sitt språk tidigt i livet. På 1177 Vårdguiden finns också information på samiska.

Sveriges fem nationella minoriteter

Sverige har fem erkända nationella minoriteter. Det är samer, sverigefinnar, romer, judar och tornedalingar. Lagen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråk innehåller bestämmelser om de nationella minoriteternas rätt till information och inflytande samt rätten att använda sitt eget språk i kontakt med offentliga verksamheter.

Stockholms läns landsting har tagit fram en åtgärdsplan som handlar om nationella minoriteter och rätten till minoritetsspråk. 

Kort film om samernas nationaldag 6 februari i landstinget.

Kontakt: Veera Florica Rajala, veera.florica-rajala@sll.se 

Sök hållbarhets- och skärgårdsbidrag för 2018

Hållbara energilösningar och innovation för utveckling av skärgården – det är fokus för landstingets utlysning av hållbarhets- och skärgårdsanslag.

Stockholms läns landsting delar varje år ut bidrag till projekt och andra aktiviteter i syfte att stärka en hållbar utveckling i regionen. Kommuner, organisationer och ideella föreningar är exempel på de som kan ansöka om medfinansiering av regionala projekt.

2018 riktas utlysningen till projekt inom två områden:

  • Utveckla Stockholmsregionens hållbara energilösningar

  • Utveckla Stockholmsregionens skärgård genom innovation och förnyelse

På så vis styrs anslaget i en riktning som möter regionens långsiktiga utmaningar enligt den regionala utvecklingsplanen RUFS. 

– Vi ser fram emot att ta emot ansökningar från fler håll än tidigare. Det finns många spännande projekt för regional utveckling som genom landstingets stöd kan få extra skjuts och förverkligas, säger Inger Lagerquist, chef för tillväxtavdelningen på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Energieffektivisering och förnybar regional energiproduktion prioriterade områden som kan ge förutsättning att minska klimatpåverkan och utmaningar kring ändliga resurser.

Bidraget kan exempelvis användas för att ta fram kunskapsunderlag, metodutveckla eller projektera utbyggnad och innovation för energieffektivisering och energiproduktionslösningar.

Ansök 2018

Det finns två beslutstillfällen i tillväxt- och regionplanenämnden under 2018. Sista ansökningsdag är 6 mars och 16 juli.

Beslut om mindre projekt sker löpande under året. 

Ansökningsblankett och riktlinjer.

Kontakt: Christina Larsson, christina.larssson@sll.se 

Hållbarhetsfrukost 14 mars

Välkommen på frukostseminarium!

Karolinska Universitetssjukhuset nya hållbarhetsprogram 2018-2021 presenteras av Gustav Eriksson, chef för miljöavdelningen.

Du får också veta vad som är aktuellt på hållbarhetsområdet i landstinget just nu.

Datum: 14 mars
Tid: 08:00 -09:00

Seminarierna vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor inom Stockholms läns landsting. Seminariet är kostnadsfritt och frukost ingår. Vi tar ut en administrativ avgift om du uteblir utan att avanmäla dig.

Anmälan görs på landstingets intranät.
Privata vårdgivare anmäler sig via Vårdgivarguiden.

Kontakt: Christl Kronfeld, christl.kronfeld@sll.se 

Utbildning i intern miljörevision

Tre dagars utbildning för dig som vill lära dig revisionens grunder och själv kunna revidera olika verksamheters miljöledningssystem. Dag 3 får du göra en praktikrevision under handledning.

Datum: 19 februari, 12 mars och 13 mars.
Samtliga dagar 08.30 -16.00

Anmälan görs på landstingets intranät.
Privata vårdgivare anmäler sig via Vårdgivarguiden.

Kontakt: Christl Kronfeld, christl.kronfeld@sll.se 

Digital grundläggande miljöutbildning

Den grundläggande miljöutbildningens syfte är att ge chefer och medarbetare kunskap och medvetenhet om aktuella miljöutmaningar och om hur verksamheterna ska arbeta för att nå miljömålen.

Utbildningen grundas på Miljöprogram 2017-2021 och vänder sig till alla som arbetar i landstinget och för alla som arbetar hos arbetsgivare som har uppdrag åt landstinget. Den tar ungefär 45 minuter att genomföra.

Utbildningen finns på Lärtorget och Vårdgivarguiden samt på Folktandvårdens och AISABs utbildningsplattformar.

Kontakt: Hanna Karlsson, hanna.m.karlsson@sll.se 

Hållbarhetsbrevet berättar löpande om ett urval av Stockholms läns landstings arbete med miljö och social hållbarhet.

Redaktör: Hanna Karlsson, hanna.m.karlsson@sll.se 
Ansvarig utgivare: Charlotta Brask, charlotta.brask@sll.se