Öppna utskicket i din webbläsare

Hållbarhetsbrevet Nr 3 2018

Prenumerera | Skicka vidare |

I det här numret av Hållbarhetsbrevet kan du bland annat läsa om hur landstinget arbetar för en hållbar läkemedelskedja och hur krav och uppföljning i upphandling bidrar till bättre arbetsvillkor.

Det börjar dra ihop sig till utdelning av årets Miljöpris, du kommer väl ihåg att rösta på din favorit?

Hållbar läkemedelskedja för bättre miljö och hälsa

Landstinget arbetar aktivt för att minska sin negativa miljöpåverkan och nya Plan för läkemedel och miljö konkretiserar arbetet för en hållbar läkemedelskedja.

 

Ny plan för läkemedel och miljö 

Den ökande och åldrande befolkningen i länet gör att vårdbehovet växer. Det innebär också att miljöbelastningen ökar från vårdverksamheterna. Plan för läkemedel och miljö beskriver hur vård- och tandvårdsverksamheter, samt landstingsstyrelsens förvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska arbeta för att bidra till landstingets läkemedelsmål om en hållbar läkemedelskedja. I planen tydliggörs också hur arbetet ska följas upp.

Utsläpp av miljöpåverkande läkemedelssubstanser ska minska, och kassation av läkemedel minskar genom säkrare och effektivare läkemedelshantering. Med bibehållen patientnytta bidrar åtgärderna till att minska miljöpåverkan från läkemedel vid användning och kassation.

Kort fakta:
• Planen tillämpas av vård- och tandvårdsverksamheter inom Stockholms läns landsting, landstingsstyrelsens förvaltning samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen som omsätter planen till krav i vårdavtal.
• Privata vårdgivare omfattas i första hand genom krav i avtal.
• Planen gäller under perioden 2018–2021.


Ny webbutbildning

Utbildningen syftar till att öka kunskapen om läkemedels miljöpåverkan och vad förskrivare kan göra för att minska den. Utbildningen vänder sig till läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och tandläkare som förskriver och ger råd om läkemedel till patienter inom Stockholms läns landsting.

Målet är att förskrivare efter genomförd utbildning ska veta hur och varför läkemedel påverkar miljön, hur landstinget arbetar med frågan och hur en ökad miljöhänsyn kan vägas in i vårdvardagen.

Syftet är också ett ökat globalt perspektiv på hur till exempel utsläpp av antibiotika vid tillverkning av läkemedel påverkar oss människor genom ökande resistensproblematik, vilket minskar möjligheten att behandla och bota livshotande infektioner. Antibiotikaresistenta bakterier är ett av de största hoten mot folkhälsan enligt WHO. Här kan förskrivare bidra till att göra skillnad.

Utbildningen finns på Lärtorget och på Vårdgivarguiden

Länk till Plan för läkemedel och miljö
Länk till Miljöprogram 2017-2021

Kontakt: Johanna Borgendahl, SLL Hållbarhet johanna.borgendahl@sll.se

Miljöpriset – rösta på din favorit!

Du kan rösta fram till 31 maj – se till att rösta på din favorit!

Landstingets medarbetare gör ett fantastiskt arbete för att bidra till att landstingets miljömål nås. Du kan läsa om årets alla nominerade bidrag på miljopriset.se 

Prisutdelningen kommer att äga rum på landstingsfullmäktige 12 juni. Tre utmärkelser kommer att delas ut; vinnaren av miljöpriset, årets eldsjäl och det bidrag som får flest röster tilldelas hederspriset.

Kontakt: Christl Kronfeld, SLL Hållbarhet, christl.kronfeld@sll.se 

Landstingets krav och uppföljning leder till bättre arbetsvillkor

Det har rapporterats om att det finns en risk för att det förekommer barnarbete i fabriker som producerar kirurgiska instrument som används i vården och som landsting i Sverige upphandlar, däribland Stockholms läns landsting.

Barnarbete har inte identifierats vid tidigare revisioner av den fabrik i Sialkot i Pakistan som nämns i rapporteringen. Men leverantörsleden är komplexa och det finns risk för att barnarbete kan förekomma. På grund av den risken arbetar landstinget aktivt och systematiskt sedan 10 år tillbaka med att ställa krav i upphandling samt kontinuerligt följa upp att leverantörerna följer överenskomna avtal. Det är en mycket viktig fråga som landstinget tar på stort allvar.

Omedelbara åtgärder

Det finns stora utmaningar i de globala leverantörsleden. Arbetet med att säkerställa att leverantörer följer landstingets krav pågår hela tiden och de revisioner som landstinget, men även landstingets leverantörer genomför, ger viktig information. Om landstinget upptäcker avvikelser enligt avtalet så vidtas omedelbara åtgärder. Om leverantören inte följer åtgärdsplanen har landstinget rätt att införa avtalsstopp eller helt säga upp avtalen.

När det gäller just den leverantör som uppmärksammas så har landstinget sedan tidigare begärt en åtgärdsplan, då inte alla delar i leverantörskedjan var tillräckligt transparenta vid den senaste avtalsuppföljningen som gjordes hösten 2017. Leverantörens åtgärder kommer att följas upp under 2018.

Viktig fråga för landstinget

Landstinget har sedan 2008 en uppförandekod för leverantörer där sociala krav ställs i upphandling. Ett av de kraven är förbud mot barnarbete. Kontinuerliga uppföljningar görs för att säkerställa att kraven följs. Sedan 2010 finns det en gemensam uppförandekod för leverantörer som gäller alla landsting och regioner i Sverige.

Arbetet handlar bland annat om att kontinuerligt inhämta kunskap om risker i de länder där landstingets varor produceras, utveckla krav som premierar hållbar produktion, föra dialog med leverantörer och intresseorganisationer samt kontinuerligt förbättra rutiner och processer för att följa upp att kraven efterlevs.

Uppföljning visar på förbättrade villkor

Redan 2007 uppmärksammade Swedwatch att det fanns problem med barnarbete i Sialkot i Pakistan, den stad som nu rapporteras om. En del av de enklare kirurgiska instrument, så som saxar och pincetter, som används på svenska sjukhus och vårdcentraler är tillverkade där.

Tidigare studier har visat att tillverkningen är kantad av problem så som barnarbete, farliga arbetsmiljöer och löner långt under lagstadgad miniminivå. En rapport från Swedwatch 2015 visar att landstingens och regioners arbete med uppförandekoden för leverantörer har fått effekt på fabriksgolven i Sialkot. Lönerna ligger i dag på lagstadgade nivåer, övertiden är reglerad, barnarbete motverkas aktivt och arbetsmiljön har förbättrats.

I Swedwatch rapport framgår även att vid jämförelse mot de fabriker där svenska landsting och regioner inte har avtal är situationen i stort sett oförändrad jämfört med hur det var 2007.

Länk till Uppförandekod för leverantörer
Länk till Hållbarupphandling.se

Kontakt: Kristian Hemström, SLL Hållbarhet, kristian.hemstrom@sll.se 

Romernas internationella dag

Romerna är en av fem erkända historiska minoriteter i Sverige och den 8 april uppmärksammade landstinget romernas internationella dag.

Trots att romerna bor på alla världens kontinenter, finns det gemensamma symboler att samlas kring. En av dessa är den romska nationaldagen som firas världen över den 8 april. Landstinget uppmärksammade dagen genom att flagga med den romska flaggan på landstingstomten.

Samråd

Riksdagen har beslutat att alla de svenska nationella minoritetsgrupperna ska få särskilt stöd, av bland andra Stockholms läns landsting, för att bevara och utveckla sin kultur och sitt språk. Landstinget träffar romska representanter fyra gånger per år för att samråda kring frågor som berör den romska gruppen i länet.

- Frågorna kan handla om hur hälsofrämjande insatser kan nå ut även till romer. Det kan också handla om hur vi kan synliggöra den nationella minoriteten romer och exempelvis deras musik, konst och språk, säger landstingets strateg för nationella minoritetsfrågor, Veera Florica Rajala.

I landstingets åtgärdsplan konkretiseras vad landstinget ska göra inom ramen för lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Avseende den romska gruppen behöver landstinget fortsätta arbetet med folkhälsofrämjande insatser riktade mot gruppen enlighet med statens strategi för romsk inkludering.

Romerna en del av Sverige sedan länge

Romer har funnits i Sverige sedan 1500-talet och i dag bor mellan 50 000 - 100 000 romer i landet. Den romska populationen delas in i fem grupper: svenska romer, finska romer, resande, utomnordiska romer och nyanlända romer. Minoritetsspråket är olika varieteter av romani chib.

Åtgärdsplan avseende nationella minoriteter och rätten att använda minoritetsspråk

Här finns informationsfoldrar på romani chib:

1177 Vårdguiden 
Folktandvården Stockholm 
Patientnämnden 

Kontakt: Veera Florica Rajala, SLL Hållbarhet, veera.florica-rajala@sll.se 

Hållbarhet i fokus när framtidens utmaningar ska diskuteras

Den 13 juni bjuder landstinget in till ett seminarium om RUFS 2050. Som en del av programmet anordnas en paneldiskussion om hur regionens utmaningar kan vändas till möjligheter. Medverkar gör Stockholms handelskammare, BRIS, Historieberättarna och SLL Hållbarhet.

Välkommen att delta!

Länk till information och anmälan

Kontakt: Johanna Johansson, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, johanna.h.johansson@sll.se 

Hållbarhetsbrevet berättar löpande om ett urval av Stockholms läns landstings arbete med miljö och social hållbarhet.

Redaktör: Hanna Karlsson, hanna.m.karlsson@sll.se 
Ansvarig utgivare: Charlotta Brask, charlotta.brask@sll.se