Öppna utskicket i din webbläsare

Hållbarhetsbrevet Nr 4 2018

Prenumerera | Skicka vidare |

I det här numret kan du läsa om årets vinnare av Miljöpriset och ta del av resultatet av landstingets miljöarbete i Miljöredovisning 2017. Landstingets verksamheter får stöd i tillgänglighetsarbetet genom en ny tillämpningsanvisning och checklista. En ny Plan för hållbara patientmåltider är beslutad och du kan redan nu boka in höstens utbildningar i kalendern.


Innehåll:

- Miljöpris för minskat matsvinn
Miljöredovisning 2017
Verktyg delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Ny Plan för hållbara patientmåltider
Kathleen McCaughey - ny strateg hållbara leverantörskedjor
Hållbarhetsfrukost 13 september
Utbildningar

Fotograf Danish Saroee

Miljöpris för minskat matsvinn

Årets miljöpris tilldelades måltidsenheten vid Tiohundra i Norrtälje som lyckats minska matsvinnet med 13 ton under 2017.


En stor del av framgången beror på att sjukhus och äldreboenden numera kan beställa måltidens olika komponenter separat. 

Under 2017 serverade måltidsenhetens tre tillagningskök 381 000 portioner till de patienter som ligger inne på sjukhuset och till de äldre vid Tiohundras vård- och omsorgsboenden. Tack vare möjligheten för avdelningarna att beställa protein, kolhydrater och grönsaker var för sig har matsvinnet minskat kraftigt, med 13 ton eller 24 procent. Detta motsvarar 500 000 kronor.

Det är måltidsenhetens chef Niclas Gerdsling som är arkitekten bakom det nya sättet att beställa mat.

- Det är fantastiskt roligt att få ett kvitto på att vi har tänkt rätt, säger han.

Personalen på äldreboendena och sjukhuset har bidragit mycket till den nya ordningen genom att dokumentera vad som slängs, berättar Niclas Gerdsling. Dokumentationen visade att det framför allt var potatis, potatismos, gratänger, ris och pasta som slängdes. Med den kunskapen har personalen kunnat vässa sina beställningar. Men det är inte alltid ett lätt arbete.

- Från början var många rädda för att maten skulle ta slut. Det får inte hända och det har inte heller hänt. Skulle något ta slut på en avdelning finns det på en annan och så har vi alltid frysta matlådor att ta till, säger Niclas Gerdsling.

Eldsjälspris för arbete med databas om läkemedels påverkan

Eldsjälspriset går till apotekarna Siv Martini och Helena Ramström på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för en databas som ökar kunskapen om läkemedels miljöpåverkan.

Under 2016 överförde Siv Martini informationen från den tidigare broschyren "Miljöklassade läkemedel" till en fritt tillgänglig, sökbar databas som utvecklas kontinuerligt. Ett tidskrävande arbete som rönt stort intresse runt om i världen och som Helena fortsatt att utveckla efter det att Siv gått i pension. 

Databasen är unik i sitt slag där kunskap om läkemedels miljöpåverkan finns samlad på ett och samma ställe. Den sparar tid för förskrivaren och ökar dennes möjlighet att i sin tidspressade vardag även göra bra miljöval.

Hederspris för arbete med bättre spårövervakning

Hederpriset går till den arbetsgrupp på Trafikförvaltningen som infört ett unikt system för spårövervakning med särskild tonvikt på ljud. Systemet används idag i hela tunnelbanenätet och är kopplad till ett GPS-system. Det är monterat på trafikfordon, vilket ger en direkt information om fel och brister som orsakar spårskrik och annat buller på grund av ojämna spår.

Den direkta och detaljerade informationen ökar möjligheten till snabb och korrekt åtgärd. Systemet leder till minskat buller, förbättrad resekomfort och boendemiljö, liksom kraftigt minskade underhållskostnader.

Läs mer:
Miljöpriset.se
Vårdbolaget Tiohundras miljöarbete
Databas om miljöpåverkande läkemedel på Janusinfo.se
Film om Quiet Track  Monitoring System

Kontakt: Kristian Hemström, SLL Hållbarhet, kristian.hemstrom@sll.se 

Miljöredovisning 2017 - minskad klimatpåverkan och innovationsvänliga hållbarhetskrav i upphandlingar


Landstinget fortsätter att minska sin klimatpåverkan, andelen förnybar energi i transporterna ökar och allt fler miljö- och hälsofarliga ämnen fasas ut. Det visar 2017 års miljöredovisning som godkändes av landstingsfullmäktige den 12 juni.

Sedan början av 1990-talet har landstingets klimatpåverkan minskat med 70 procent, trots den kraftiga befolkningsökningen i länet. 2017 var inget undantag, klimatpåverkan från verksamheterna fortsätter att minska. En anledning till minskningen förra året är satsningen på förnybara drivmedel i sjötrafiken. Spårtrafiken och busstrafiken drivs sedan tidigare nästan uteslutande med förnybar energi.

Även energianvändningen i landstingets fastigheter minskar. Landstingets fastighetsförvaltare Locum erbjuder nu verksamheter möjligheten att teckna gröna hyresavtal som innehåller rutiner för att systematiskt arbeta med energisparåtgärder.

Ledande inom hållbar upphandling 

Miljökrav i landstingets upphandlingar är ett av de viktigaste verktygen för att minska miljöpåverkan från varor och tjänster, såväl inom regionen som globalt. Landstinget är ledande inom flera områden när det gäller hållbarhetskrav i upphandlingar.

Genom innovationsvänliga krav är exempelvis sopsäckar, plastpåsar och vissa skyddsförkläden som upphandlas i samordnade avtal nu helt biobaserade. Hållbarhetskrav i upphandlingar gör att miljö- och hälsofarliga ämnen systematiskt fasas ut från upphandlade varor.

Miljöprogram

Miljöarbetet inom landstinget styrs främst genom miljöprogram 2017-2021. Miljöprogrammet ska bidra till att uppnå nationella och internationella mål samt en hållbar utveckling. Programmet innehåller 15 mål och 24 indikatorer, därtill finns riktlinjer och grundläggande krav för miljöarbetet. Miljöprogrammet gäller för alla landstingsfinansierade verksamheter och följs upp varje år.

Utöver miljöprogrammet arbetar landstinget med miljö- och klimatfrågor även genom den övergripande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, som antogs 12 juni av landstingsfullmäktige.

Miljöredovisning 2017
Miljöprogram 2017-2021
Landstingets miljöarbete

Kontakt: Carolina Andrén Eriksson, SLL Hållbarhet, carolina.andren-eriksson@sll.se 

Verktyg för arbete rörande delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Delaktighet och tillgänglighet i samhället är en mänsklig rättighet. För att landstinget ska vara en arbetsplats som är tillgänglig för alla, och för att service och tjänster ska erbjudas på lika villkor till alla invånare, har landstinget tagit fram en policy samt tillämpningsanvisningar och checklista.

Policyn och tillämpningsanvisningarna/checklistan utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, gällande lagstiftning och EU-förordningar.

Dokumenten har tagits fram i samarbete med landstingets förvaltningar och bolag, samt i samverkan med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

Vägledning

Alla verksamheter ska arbeta för att förbättra delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Tillämpningsanvisningarna och checklistan ger en tydlig vägledning för hur verksamheterna ska gå tillväga i detta arbete.

Ett bra sätt att börja är att välja ett eller flera av de fem områdena i policyn genom att gå igenom checklistan och besvara de frågor som berör den egna verksamheten. Åtgärder kan därefter planeras med utgångspunkt i analysen.

Policyns fem områden är:

• Möta människor med respekt
• Användarvänlig kommunikation
• Fysiskt tillgängligt
• Öppenhet och samverkan
• Allas arbetsförmåga tillvaratas

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Tillämpningsanvisningar och checklista finns på landstingets intranät.

Fotograf Anna Molander

Ny Plan för hållbara patientmåltider

Landstinget arbetar målmedvetet med att bidra på ett positivt sätt till miljön. Det omfattar även maten som serveras till patienter.


Landstingets Plan för hållbara patientmåltider binder ihop miljöprogrammet indikatorer för hållbara patientmåltider och belyser vikten av att arbeta med alla delar kring måltiden.

Planen konkretiserar arbetet med för att nå landstingets övergripande miljömål om Hållbara patientmåltider i miljöprogram 2017–2021. Den definierar vilka hållbarhetskrav som ska ställas, vilka ekologiska livsmedel landstinget ska fokusera på samt beskriver landstingets geografiska avgränsning för lokalproducerade livsmedel.

Planen ska dessutom vägleda berörda vårdverksamheter att nå miljöprogrammets mål för hållbara patientmåltider genom att planera lokala åtgärder anpassade till den egna verksamheten.

Kvalitetshöjande åtgärder

Kvalitetshöjande åtgärder ska genomsyra hela måltidskedjan - från inköp till avfall och planen ska också bidra till en helhetssyn på måltiden som ett led i patientens tillfrisknande.

Planen vänder sig till landstingsägda vårdverksamheter som serverar patientmåltider. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen omsätter relevanta delar av planen till krav i vårdavtal. Privata vårdgivare omfattas i första hand av dessa avtalskrav.

Planen gäller under perioden 2018–2021 och ingår i Stockholms läns landstings miljöprogram 2017–2021.

Plan för hållbara patientmåltider
Miljöprogram 2017-2021

Kontakt: Anne Karlsson, SLL Hållbarhet, anne.karlsson@sll.se 

Kathleen McCaughey – landstingets nya strateg för hållbara leverantörskedjor

 

Hej Kathleen! Vad innebär din roll som strateg för hållbara leverantörskedjor?
- Jag arbetar med tillämpningen av vår uppförandekod för leverantörer och fokuserar på de sociala kraven. Det handlar om att ställa krav på och följa upp våra leverantörer och på sikt utveckla våra metoder så att vi på ett så effektivt sätt som möjligt ser till att leverantörer lever upp till uppförandekoden.

Vad har du jobbat med tidigare?
- I fem år arbetade jag med företags ansvar på svenska Amnesty. Vi utgick ifrån gällande internationella standarder för att granska företag, i synnerhet företag med verksamhet i högriskländer eller i högrisksektorer. Jag arbetade även en del med politisk påverkan för att få statliga aktörer att ställa krav på företag gällande mänskliga rättigheter.

Vad driver dig?
- Jag drivs av möjligheten att förbättra människors liv.

Vad hoppas du uppnå?
- Landstinget är längst ut på en kedja som är kopplad till människor som arbetar för att producera varor som vi köper. Dessa människors rättigheter ska respekteras. Genom att ställa krav på våra leverantörer och följa upp deras arbete kan vi påverka människors liv till det bättre. På en mer konkret nivå vill jag även utveckla ett sätt att kvantifiera de besparingar som hållbarhetskrav vid upphandling kan leda till, både för landstingets verksamhets och för samhället i stort.

Vad ser du mest fram emot?
- Upphandling inom landstinget är ett enormt område. Jag ser fram emot att förstå hela bilden, ta ett helhetsgrepp för att kunna utveckla våra metoder, se till att vi ställer rätt krav vid rätt tidpunkt för att på sikt förbättra situationen för människorna som arbetar med att producera det som används inom landstinget.

Uppförandekod för leverantörer
Landstingets arbete med hållbara leverantörskedjor
Hållbarupphandling.se

Kontakt: Kathleen McCaughey, SLL Hållbarhet, kathleen.mccaughey@sll.se 

Hållbarhetsfrukost 13 september 

Årets vinnare av Miljöpriset blev måltidsenheten vid Tiohundra AB och enhetschef Niclas Gerdling berättar om hur de lyckades minska matsvinnet med 13 ton, motsvarande 24 procent och 500 000 kr, under 2017.

Carolina Andrén Eriksson, hållbarhetscontroller på SLL Hållbarhet, sammanfattar resultatet av landstingets miljöarbete och miljöredovisningen 2017. Vilka mål nåddes, vilka mål överträffades, vilka nåddes inte och varför?

Frukosten avslutas med aktuell information inom hållbarhetsområdet från SLL Hållbarhet.

Tid: 08:00-09:00 (Frukost serveras från 07:45)
Plats: Meddelas senare
Anmälan: Via landstingets intranät och Vårdgivarguiden

Kontakt: Hanna Karlsson, SLL Hållbarhet, hanna.m.karlsson@sll.se 

Miljöombudsutbildning

Välkommen på höstens utbildningstillfällen för dig som är miljöombud/miljösamordnare. Utbildningen är uppdelad på två dagar och du får fördjupad kunskap och verktyg för att driva miljöfrågor och skapa engagemang på din arbetsplats.

Miljöombudsutbildning för hälso- och sjukvården och tandvården:

Tillfälle 1
Dag 1: 17 september 2018
Dag 2: 24 september 2018

eller

Tillfälle 2:
Dag 1: 12 november 2018
Dag 2: 19 november 2018

Miljöombudsutbildning för administrativa verkamheter:

Dag 1: 8 oktober 2018
Dag 2: 15 oktober 2018

Anmälan görs på Lärtorget eller Vårdgivarguiden från och med vecka 27.

För att gå miljöombudsutbildningen krävs att du har gått den grundläggande miljöutbildningen (lärarledd eller digitalt), som baseras på Miljöprogram 2017-2021. Den digitala utbildningen tar ca 45 minuter att genomföra och finns på Lärtorget.

Kontakt: Hanna Karlsson, SLL Hållbarhet, hanna.m.karlsson@sll.se 

Utbildning i intern miljörevision

Välkommen på 3 dagars utbildning i intern miljörevision. Kursen ger dig kunskaper för att själv kunna revidera olika verksamheters miljöledningssystem. Dag 3 får du göra en praktikrevision under handledning.

Datum: 6 september, 11 september och 13 september
Tid: kl.08.30 -16.00

Anmälan görs på landstingets intranät.
Privata vårdgivare anmäler sig på Vårdgivarguiden.

Kontakt: Christl Kronfeld, SLL Hållbarhet, christl.kronfeld@sll.se 

Språket är en tillgång - seminarium för finsktalande medarbetare

Välkommen till en dag med inspirerande föreläsningar och erfarenhetsutbyten. Finskspråkiga medarbetare är en tillgång och landstinget vill främja det finska språket och mångfalden i landstinget.

Kom och bli inspirerad av föreläsare som Stefan Aro, författaren, till samtalsboken "Ette tohtia olla oma itte" och Venla Odenbalk, projektledare till boken Stolt sverigefinne, med flera. Du får också chansen att nätverka med andra finsktalande kollegor.

Seminariet vänder sig till medarbetare som kan finska och dagen hålls i huvudsak på finska.

Datum: Fredag den 5 oktober 2018
Tid: 08:30-15.30
Plats: Centrala Stockholm (plats meddelas senare)
Pris: Avgiftsfri, vi bjuder på lunch och eftermiddagsfika
Sista anmälningsdag: 26 september, observera att antalet platser är begränsat.

Du anmäler dig på Lärtorget.

Kontakt: Veera Florica Rajala, SLL Hållbarhet, veera.florica-rajala@sll.se 

Hållbarhetsbrevet berättar löpande om ett urval av Stockholms läns landstings arbete med miljö och social hållbarhet.

Redaktör: Hanna Karlsson, hanna.m.karlsson@sll.se 
Ansvarig utgivare: Charlotta Brask, charlotta.brask@sll.se