Öppna utskicket i din webbläsare

Hållbarhetsbrevet Nr 6 2018

Prenumerera | Skicka vidare |

Locum AB och Södersjukhuset har kammat hem två priser, dels i Sweden Green Building Awards och dels landstingets Jämställdhetspris. Landstinget har emitterat sin sjätte gröna obligation för miljöinvesteringar. Snart drar Miljöpriset 2019 igång, börja redan nu att fundera på ditt bidrag! Se också till att boka in dig på kommande utbildningar och seminarier medan det finns platser kvar.

Framtidens Södersjukhus blev Årets Miljöbyggnad

Sweden Green Building Awards belönar de projekt, byggnader och personer som har varit föredömen och drivit på det hållbara byggandet under det gångna året. En av vinnarna vid årets prisutdelning var Framtidens Södersjukhus Byggnad 72.

Byggnaden är en del i Framtidens SöS, den största förändringen av Södersjukhuset i Stockholm sedan invigningen 1944. Den nya vårdbyggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld och uppnådde guldnivå i 14 av 15 indikatorer. Miljöbyggnad är ett verktyg som säkerställer att lokaler är energieffektiva, har bra inomhusmiljö och att byggnadsmaterial är miljöbedömda.

Viktig pusselbit

– Vi är väldigt glada över att bli uppmärksammade för vårt ambitiösa miljöarbete som vi bedriver tillsammans med Södersjukhuset och våra leverantörer. Locums övergripande miljömål är att vara klimatneutrala år 2030 och minimera den negativa påverkan på miljö och hälsa, säger Locums VD Anette Henriksson.

Byggprojekten vid Södersjukhuset är en viktig pusselbit i Stockholm läns landstings stora satsning på framtidens hälso- och sjukvård. Den belönade vårdbyggnaden är en av tre nya byggnader som uppförs vid Södersjukhuset.

Juryns motivering:
”Svåra utmaningar i en sjukhusbyggnad som dagsljus, ventilation och termiskt klimat, har lösts genom goda samarbeten och smarta lösningar. Det är ett väl genomfört och ambitiöst projekt där miljövinsterna kommer till nytta för personal och patienter en lång tid framöver."


Kontakt: Elisabeth Teichert, Locum AB, elisabeth.teichert@sll.se

Nytt grönt lån till miljöinvesteringar

Landstinget har emitterat en ny grön obligation. Det är ett sätt att låna pengar till särskilt miljöinriktade investeringsprojekt. Emissionen är den största gröna obligation som en svensk kommun eller landsting gett ut i Sverige. 

Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till särskilt miljöinriktade investeringsprojekt. Det är ett verktyg för att öka medvetenheten om klimatrelaterade utmaningar och lösningar samt samtidigt finansiera gröna utvecklingsprojekt i länet. Lånet uppgår till 2,5 miljard kronor och löper på nästan 3 år till en ränta på 0,19 procent.

Den nu emitterade gröna obligationen kommer att finansiera investeringar i bland annat utveckling av Roslagsbanan samt en utbyggnad av Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge som byggs i enlighet med Miljöbyggnad Guld. Det är den sjätte gröna obligationsemissionen som görs av landstinget.

Stort intresse för gröna investeringar

- Landstinget har emitterat gröna obligationer sedan 2014. Den aktuella gröna obligationen är den sjätte i ordningen. Vi märker ett stort intresse för landstingets gröna investeringar - pengarna går till tydliga och väldefinierade miljöprojekt vilket ger oss konkurrensmässiga villkor, säger Frida Korneliusson, VD AB Stockholms läns landstings Internfinans.

- Investeringen i Roslagsbanan ger ökad kapacitet och tillgänglighet samtidigt som vi tar stor miljöhänsyn under hela investeringsperioden genom att återanvända gammalt material och säkerställa att den naturliga miljön för djuren längs med banan tillvaratas, säger Charlotta Brask, hållbarhetschef i Stockholms läns landsting.

Kontakt: Frida Korneliusson, AB Stockholms läns landstings Internfinans, frida.korneliusson@sll.se

Diklofenaks miljöpåverkan uppmärksammas av apoteken

Det smärtstillande läkemedlet diklofenak är med på landstingets Förteckning över miljöbelastande läkemedelssubstanser sedan många år. Nyligen har medlemsföretagen i Sveriges Apoteksförening kommit överens om att alla apotek ska informera om diklofenaks negativa påverkan på miljön.

Diklofenak är ett läkemedel som avloppsreningsverk har mycket svårt att rena bort. Varje år kommer därför flera ton diklofenak ut i våra sjöar, vattendrag och hav från vår användning. Diklofenak kan orsaka skador på fiskar vid de halter som har uppmätts upp i miljön.

Från och med oktober i år finns information på apotekens hyllkantsskyltar att substansen påverkar miljön negativt och bör användas med eftertanke. Överenskommelsen gäller både försäljning i butik och e-handel.

Förskrivning har minskat medan receptfri försäljning har ökat

Diklofenak är ett populärt receptfritt smärtstillande läkemedel som idag säljs både på apotek och i övrig handel. Diklofenak utgick ur Kloka listan 2012 på grund av hjärt-kärlbiverkningar. Under de senaste fem åren har därför försäljningen av diklofenak på recept minskat medan den receptfria försäljningen däremot har ökat kraftigt i Stockholm.

Det är större risk för negativ miljöpåverkan med diklofenak jämfört med andra receptfria alternativ vid smärta, som paracetamol, naproxen och ibuprofen.

- Det är glädjande att apoteken informerar om detta eftersom diklofenak är en av de mest problematiska läkemedelssubstanserna ur miljösynpunkt, säger Johanna Borgendahl, läkemedelsexpert på landstingets hållbarhetsavdelning.

Mål om minskad användning

Sverige har sedan 2015 lagstiftning för hur mycket diklofenak som får släppas ut i vattendrag, detta regleras av Havs- och vattenmyndighetens föreskrift om särskilda förorenande ämnen. Dessa värden överskrids.

Många vårdverksamheter i landstinget har antagit lokala mål om att minska användningen av diklofenak eftersom substansen är med på landstingets Förteckning över miljöbelastande läkemedelssubstanser och inte är rekommenderad i Kloka listan.

Vården har dessutom uppmanats att se över sina muntliga rekommendationer vad gäller receptfria, smärtlindrande läkemedel. Artiklar har publicerats på Janusinfo och informationen om diklofenak på 1177 har uppdaterats.

Läs mer:
Janusinfo – miljö och läkemedel


Kontakt: Johanna Borgendahl, SLL Hållbarhet, johanna.borgendahl@sll.se

 Miljöpriset 2019

Landstingets årliga Miljöpris lyfter inspirerande medarbetare och goda idéer inom miljöområdet.Det finns många idéer, projekt och personer som förtjänar att uppmärksammas, så börja redan nu att fundera på vad du eller dina kollegor gjort för att landstinget ska nå miljömålen!

Efter årsskiftet kommer mer information om hur du nominerar ditt bidrag till Miljöpriset 2019.


Kontakt: Hanna Karlsson, SLL Hållbarhet, hanna.m.karlsson@sll.se

Josefina Liesaho-Åberg, specialistläkare, Bita Eshraghi, specialistläkare och medicinsk ansvarig, Petra Sjunnesson, projektledare, Emma Frövenholt-Hertting, överläkare obstetrik, Cecilia Berger, biträdande överläkare - vinnare av Jämställdhetspriset.

Amelmottagningen vann Jämställdhetspriset

Årets Jämställdhetspris gick till Amelmottagningen på Södersjukhuset – en unik mottagning för könsstympade kvinnor. De får priset för sin professionella vård till en utsatt grupp flickor och kvinnor och för sitt arbete med att sprida kunskap i ämnet.

Amelmottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning som är specialiserad inom kvinnlig könsstympning. Socialstyrelsen beräknar att omkring 38 000 kvinnor i Sverige har blivit könsstympade. Kunskapen om komplikationer som kan inträffa hos denna patientgrupp behöver bli större.

Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink delade ut priset den 6 november på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde.

Mer kunskap behövs

- Det här är en patientgrupp som sällan tar för sig och som inte ställer krav. Vi träffar en hel del patienter som sökt vård vid upprepade tillfällen för besvär som kan vara kopplade till själva könsstympningen. Men ingen åtgärd har gjorts för själva grundproblemet. Fler inom vården behöver alltså kunskap om problematiken så att de lättare kan erbjuda rätt behandling, säger Bita Eshraghi, specialistläkare och medicinsk ansvarig på Amelmottagningen.

Viktigt med ett bra bemötande

Könsstympning kan bland annat innebära stora risken under graviditet och förlossning och kan ge svåra besvär i det dagliga livet. Mottagningen erbjuder gynekologisk undersökning, behandling, operation och stödsamtal. Till Amelmottagningen kan kvinnorna komma via remiss eller genom att direkt kontakta mottagningen.

Genom projektet utbildar mottagningens personal olika yrkesgrupper om kvinnlig könsstympning, vad det kan ge för besvär och ger konkreta tips på hur man kan ställa frågan på ett bra sätt. Hittills har de utbildat nästan 4500 yrkesverksamma.


Kontakt: Petra Sjunneson, Amelmottagningen Södersjukhuset, petra.sjunnesson@sll.se

 Landstinget deltog på årets Mänskliga rättighetsdagar

Mänskliga rättighetsdagarna är Nordens viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära sig mer om mänskliga rättigheter.

I år ägde MR-dagarna rum i Stockholm 15-17 november. Landstinget arrangerade två seminarier; Amelmottagningen på Södersjukhuset föreläste om arbetet för könsstympade kvinnor och Regionalt Cancercentrum berättade om rätten till cancerförebyggande vård för alla.

Anna Kullberg, strateg inom jämlikhet och jämställdhet på SLL Hållbarhet, var projektledare för landstingets medverkan på MR-dagarna:

- Ett socialt hållbart samhälle är ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i landstingets verksamheter är att arbeta långsiktigt hållbart.

Löfte till invånarna

I landstinget välbesökta monter kunde mässdeltagarna ställa frågor om landstingets arbete. Svarade på frågor gjorde medarbetare från Amelmottagningen, Regional cancercentrum, patientnämnden, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Origo och SLL Hållbarhet.

- Landstingets löfte till invånarna är att i kontakten med landstinget ska de behandlas och bemötas likvärdigt och individuellt och ingen får diskrimineras. Alla ska ges möjlighet att ta del av landstingets service och utbud utifrån sina förutsättningar, avslutar Anna Kullberg.


Kontakt: Anna Kullberg, SLL Hållbarhet, anna.kullberg@sll.se

Seminarium 6 december:
Samhällsekonomiska aspekter på RUFS 2050

Välkommen till ett frukostseminarium om samhällsekonomiska analyser som en del i arbetet med regional utvecklingsplanering.

Samhällsekonomiska analyser har länge använts inom bland annat transportplanering för att göra prioriteringar mellan olika investeringsförslag. Metoder har tagits fram som baseras på åratal av forskning.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har påbörjat ett metodutvecklingsarbete där man har tittat på möjligheterna att använda sig av samhällsekonomiska analyser i det regionala utvecklingsarbetet. På seminariet kommer arbetet som påbörjats att presenteras.

Regionens aktörer bjuds in för att diskutera möjligheter och utmaningar med att arbeta med samhällsekonomiska analyser i arbetet med regional utvecklingsplanering.

Datum: Torsdag den 6 december 2018
Tid: 08:00-10:00 (Frukost serveras från 08:00, seminariet startar 08:30)

Läs mer och anmäl dig här.


Kontakt: Johanna Johansson, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, johanna.h.johansson@sll.se

Grundläggande miljöutbildning

Klimatförändringar, främmande ämnen och biologisk mångfald - den grundläggande miljöutbildningen ger kunskap och medvetenhet om aktuella miljöutmaningar och hur verksamheterna ska arbeta för att nå landstingets miljömål.

Utbildningen grundas på miljöprogram 2017-2021 och vänder sig till dig som arbetar i landstinget och till dig som arbetar hos arbetsgivare som har uppdrag åt landstinget.

Utbildningen är digital och tar ungefär 45 minuter att genomföra. Den finns på Lärtorget och Vårdgivarguiden samt på Folktandvårdens och AISABs utbildningsplattformar.


Kontakt: Hanna Karlsson, SLL Hållbarhet, hanna.m.karlsson@sll.se

Miljöombudsutbildning våren 2019

Välkommen på vårens utbildningstillfällen för dig som är miljöombud/miljösamordnare.

Utbildningen är uppdelad på två dagar och du får fördjupad kunskap och verktyg för att driva miljöfrågor och skapa engagemang på din arbetsplats.


Miljöombudsutbildning för hälso- och sjukvården och tandvården:

Kurstillfälle 1: 14 februari och 7 mars

eller

Kurstillfälle 2: 3 april och 11 april


Miljöombudsutbildning för handläggare inom övriga verksamheter:


6 mars och 9 april

Tid: kl.09:00-16:00 båda dagarna.

Anmälan görs på Lärtorget.
Privata vårdgivare anmäler sig på Vårdgivarguiden.

För att gå miljöombudsutbildningen krävs att du har gått den grundläggande miljöutbildningen (lärarledd eller digitalt), som baseras på Miljöprogram 2017-2021.
Den digitala utbildningen tar ca 45 minuter att genomföra och finns på Lärtorget och på Vårdgivarguiden.


Kontakt: Christl Kronfeld, SLL Hållbarhet, christl.kronfeld@sll.se

Utbildning i intern miljörevision

Välkommen på tre dagars utbildning i intern miljörevision.

Kursen ger dig kunskaper för att själv kunna revidera olika verksamheters miljöledningssystem. Dag 3 får du göra en praktikrevision under handledning.

Utbildning i intern miljörevision:

Dag 1: 19 mars
Dag 2: 20 mars
Dag 3: 27 mars

Tid: kl.08.30 -16.00 samtliga dagar.

Anmälan görs på Lärtorget.
Privata vårdgivare anmäler sig på Vårdgivarguiden.


Kontakt: Christl Kronfeld, SLL Hållbarhet, christl.kronfeld@sll.se

Hållbarhetsbrevet berättar löpande om ett urval av Stockholms läns landstings arbete inom miljö och social hållbarhet.

Redaktör: Hanna Karlsson, hanna.m.karlsson@sll.se
Ansvarig utgivare: Charlotta Brask, charlotta.brask@sll.se