Öppna utskicket i din webbläsare

Hållbarhetsbrevet Nr 2 2019

Prenumerera | Skicka vidare |

Nu kan du rösta på årets nominerade bidrag i Miljöpriset 2019. Länsstyrelsen har släppt en ny rapport om hur hållbarhetsläget i länet ser ut. Region Stockholm har en ny strateg för funktionsnedsättning och nationella minoriteter på plats. Läs om hur Region Stockholm arbetar för renare vatten, både i länet och utanför. Se också till att boka in dig på vårens sista Hållbarhetsfrukost den 16 maj!

Rösta på Miljöpriset!

Nu kan du rösta på årets nominerade bidrag. Det årliga Miljöpriset uppmärksammar medarbetare som bidrar till en bättre miljö.

Hållbarhetschef Charlotta Brask är imponerad av årets bidrag:

- Region Stockholm har utmanande miljömål och det är medarbetarna som gör det möjligt att nå dem. Jag hoppas att många blir inspirerade av årets bidrag och röstar på sin favorit. Det är fantastiska bidrag och de förtjänar att uppmärksammas!

Tre priser delas ut – din röst spelar roll

En sakkunnig jury bedömer bidragen och miljö- och hållbarhetsbredningen utser vinnarna i de två kategorierna Miljöpriset och Årets eldsjäl. Du kan påverka vem som vinner Hederspriset genom att rösta på miljopriset.se.

Du kan rösta fram till 18 april. Priserna delas ut vid regionfullmäktiges sammanträde 11 juni.

Kontakt: Hanna Karlsson, Hållbarhet Regionledningskontoret, hanna.m.karlsson@sll.se

Länsstyrelsen släpper ny rapport "Läget i länet - Hållbarhet"

Länsstyrelsen i Stockholm har gjort en analys av regionala indikatorer för hållbar utveckling i länet med utgångspunkt i Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vid lanseringen deltog regiondirektör Carina Lundberg Uudelepp i ett panelsamtal om rapporten.

 

Syftet med rapporten är att ge underlag på vägen mot en hållbar Stockholmsregion. Hur hållbart är Stockholms län? Var finns de största utmaningarna? Vilka satsningar behövs?

Utmaningar i länet

Rapporten tar upp mål 5 Jämställdhet, mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 11 Hållbara städer och samhällen och mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen. Enligt rapporten kommer länet inte nå målen fullt ut till 2030, med nuvarande utveckling för de indikatorer som undersökts.

Stockholm har kommit långt i arbetet med jämställdhet, men har också långt kvar. Medan könsfördelningen bland förtroendevalda inom Region Stockholm och länets kommuner är generellt sett jämn, är fler män än kvinnor chefer och olikheterna mellan offentlig sektor och näringsliv är stor. Kvinnorna arbetar även i större utsträckning halvtid. Kvinnor drabbas i högre utsträckning än män för sexualbrott, ett våldsbrott som ökar i länet.

Rapporten konstaterar vidare att det är stora och ökande sociala skillnader inom länet och inom länets kommuner. Man kan se en ökande segregation och minskad jämlikhet med betydelse för hälsa, utbildning, inkomst och levnadsvillkor. Detta gäller framför allt yngre och äldre, kvinnor, utrikes födda, personer med funktionsnedsättning och asylsökande. Den inkomstrelaterade ojämlikheten ökar mest.

Region Stockholms roll

Nyligen startade ”Stockholmsuppdraget”, ett återkommande forum för samverkan kring de insatser som krävs för att skapa en hållbar utveckling i Stockholmsregionen. Som grund ligger den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050. För att ställa om mot en region utan nettoutsläpp 2045 har Region Stockholm tagit fram en regional klimatfärdplan i samverkan med kommuner och andra aktörer.

- Den regionala utvecklingsplanen spänner i likhet med Agenda 2030 över många olika frågor och planens styrka är att koppla ihop dem för att kunna göra regionala avvägningar; hur kan till exempel en utbyggd kollektivtrafik bidra till att fler bostäder byggs, att den sociala sammanhållningen och tryggheten stärks, att fler arbetstillfällen skapas, att vår klimatpåverkan minskar? säger regiondirektör Carina Lundberg Uudelepp.

Jämlik hälso- och sjukvård och en kollektivtrafik för alla

Region Stockholm bidrar till de globala målen på flera sätt, däribland de mål som avhandlas i Länsstyrelsens rapport. Genom att erbjuda en jämlik hälso- och sjukvård kan Region Stockholm bidra till en minskad ojämlikhet i förutsättningarna för en god hälsa bland invånarna, och därmed bidra till mål 10 Minskad ojämlikhet.

Det innebär att bemötande, förebyggande insatser, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor och med hög kvalitet till alla oavsett personliga egenskaper, bostadsort, ålder, kön, funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Trygghet och tillgänglighet är avgörande frågor för kollektivtrafiken. Över tid har den upplevda tryggheten i kollektivtrafiken ökat. Statistiken visar dock att alltför många resenärer känner sig otrygga när de reser ensamma i kollektivtrafiken under kvällar och nätter. Därför är fortsatta trygghetsinsatser särskilt viktiga under 2019. Trygg och tillgänglig kollektivtrafik bidrar till ökat resande, och därmed bland annat till mål 11 Hållbara städer och samhällen.

Länk till rapporten Läget i länet - Hållbarhet

Kontakt: Charlotta Brask, Hållbarhet Regionledningskontoret, charlotta.brask@sll.se

Ny strateg för funktionsnedsättning och nationella minoriteter

Hej Dilani! Du är nyanställd på Regionledningskontorets hållbarhetsavdelning. Berätta, vad innebär din nya roll?

- Min roll som strateg för områdena funktionsnedsättning och nationella minoriteter omfattar att planera, utveckla och samordna Regionen Stockholms arbete inom dessa två områden. Jag kommer att vikariera på tjänsten året ut.

Vad var det som lockade med den här tjänsten?

- Tjänsten ger mig en möjlighet att arbeta för de frågor jag tidigare drivit ur ett funktionsrättsperspektiv på ideell nivå. Dessutom får jag möjlighet att fördjupa mig och bidra i arbete rörande nationella minoriteter vilket jag ser som en lärorik utmaning. Jag vill gärna bidra till en mer hållbar region och ett mer hållbart samhälle. Det är verkligen en förmån att få möjlighet att få arbeta på en så engagerad avdelning som brinner för hållbarhet ur så många perspektiv.

Vad jobbade du med innan?

- Jag har en klinisk bakgrund som arbetsterapeut och arbetade tidigare som handläggare på Funktionsrätt Stockholms län. Verksamheten bedrivs i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar med målsättningen att uppnå ett samhälle för alla. Jag har därför god kännedom om Regionledningskontorets samråd med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning, då jag suttit som representant ”på andra sidan bordet” under flera år.

Vad driver dig?

- Att ha stora grupper i samhället som står utanför arbetsmarknaden för att det inte finns möjligheter till anpassningar är varken demokratiskt, jämställt, jämlikt, socioekonomiskt smart eller hållbart i längden. Här finns massor att göra!

Vad hoppas du uppnå?

- Jag vill sprida kunskap om områdena funktionsnedsättning och nationella minoriteter. Bidra till att alla individers lika värde är vägledande för Region Stockholms arbete, att upparbeta metoder för invånare att ha demokratisk rätt till vård på lika villkor och att skapa förutsättningar för att Region Stockholm ska vara en arbetsgivare för alla i arbetsför ålder.

Vad ser du mest fram emot under 2019?

- Att testa och utvärdera nya arbetsformer tillsammans med mina arbetsgrupper. Att utifrån dessa nya idéer och arbetsformer hitta tillgängliga och användbara metoder, modeller, former för samverkan och nya kontakter. Digitaliseringen är ett angeläget fokusområde för framtidens vård. Det handlar om hur Region Stockholm kan lösa frågan om en inkluderande digital vård för alla. De som saknar kunskap, digital utrustning eller en stabil och säker uppkoppling måste ändå ha rätt till jämlik vård.

Vill du hälsa något till dina nya kollegor i Region Stockholm?

- Hör av er om det är något ni undrar över, jag tar gärna emot frågor!

Kontakt: Dilani Sätterström Brante, Hållbarhet Regionledningskontoret, dilani.satterstrom-brante@sll.se

Region Stockholm arbetar för renare vatten

Världsvattendagen sker varje år den 22 mars med målet att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Initiativet startades av FNs generalförsamling år 1992. Region Stockholm bidrar på flera sätt till att länets vattenresurser används hållbart.

Miljöbelastande läkemedel

Inom ramen för Region Stockholms miljöprogram 2017-2021 pågår ett arbete med att minska utsläpp av miljöbelastande läkemedelssubstanser. Som stöd till vårdverksamheterna finns en förteckning över dessa, tillsammans med förslag på åtgärder. Vårdverksamheter inom Region Stockholm väljer ut substanser från förteckningen som används hos dem och där en minskad användning är medicinskt möjlig och motiverad.

- Arbetet har pågått under flera år och redan under förra miljöprogramsperioden 2012-2016 minskade många vårdverksamheter sin användning av ett flertal miljöbelastande läkemedelssubstanser markant, säger Johanna Borgendahl, läkemedelsexpert på Regionledningskontorets hållbarhetsavdelning.

Hållbarhetskrav i upphandling

Region Stockholm arbetar även med att minska onödig kassation av läkemedel. Det inkluderar även att ta hand om de läkemedel som måste kasseras på ett korrekt sätt, så att de inte riskerar att spridas till vattenmiljön.

Johanna Borg tillägger;

- Genom att vi dessutom ställer och följer upp hållbarhetskrav vid upphandling av läkemedel till sjukhusen, bidrar vi till att leverantörerna tar ansvar för att ha kontroll över sin tillverkning. På så sätt arbetar vi för minskade utsläpp av läkemedelssubstanser till vatten i tillverkningsländer.

Utfasning av skadliga kemikalier

Region Stockholm har sedan drygt tio år arbetat aktivt med att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i verksamheterna. Arbetet har varit framgångsrikt och från 2007 till 2016 hade 90 % av dessa kemikalier fasats ut från vård- och tandvårdsverksamheterna. Med fastigehter och trafik inkluderade var minskningen drygt 60 %. Kemikaliekrav ställs också i upphandlingar av såväl kemiska produkter som av varor, för att förhindra att skadliga kemikalier åter köps in i verksamheterna.

Vattenstrategi

För att tydliggöra hur Region Stockholm ka bidra till att länets vattenresurser används på ett hållbart sätt, antogs hösten 2013 Region Stockholms regionala miljöstrategi för vatten - vattenstrategin - som gäller fram till 2021. En halvtidsuppföljning av vattenstrategin pågår och beräknas vara klar under april.

Kontakt: Johanna Borgendahl, Hållbarhet Regionledningskontoret, johanna.borgendahl@sll.se

Den romska nationaldagen firas 8 april

Romerna är en av fem erkända nationella minoriteter i Sverige och den 8 april uppmärksammar Region Stockholm romernas internationella dag. 

I Sverige har dagen firats officiellt sedan 2001 och Region Stockholm uppmärksammar dagen genom att flagga på landstingstomten.

Den 8 april 1971 genomförde Förenta nationerna (FN) en första världskongress med romska organisationer i London. År 2000 utropade International Romani Union Romanistan som romernas transnationella hemland, utan krav på territorium.

Riksdagen har beslutat att alla de svenska nationella minoritetsgrupperna ska få särskilt stöd, av bland andra Region Stockholm, att bevara och utveckla sin kultur och sitt språk. Region Stockholm träffar romska representanter för att samråda kring frågor som berör den romska gruppen i länet.

Romer har funnits i Sverige sedan 1500-talet. I Sverige bor idag cirka 50 000 romer som delas in i fem grupper: svenska romer, finska romer, resande, utomnordiska romer och nyanlända romer. Romernas språk kallas é romani chib och är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk. Romerna erkändes som en nationell minoritet 2000.

Sveriges andra nationella minoriteter är judar, tornedalingar, sverigefinnar samt samer.

Läs Region Stockholms åtgärdsplan för nationella minoriteter

Kontakt: Dilani Sätterström Brante, Hållbarhet Regionledningskontoret, dilani.satterstrom-brante@sll.se

Välkommen på vårens sista Hållbarhetsfrukost 16 maj

På våra Hållbarhetsfrukostar får du ta del av omvärldsspaningar och vad som händer inom hållbarhetsområdet i Region Stockholm.


Torsdag 16 maj
Region Stockholm upphandlar varor för flera miljarder varje år och många varor tillverkas på andra sidan jordklotet. Den här morgonen får du veta hur Region Stockholm arbetar med miljö och mänskliga rättigheter i leverantörsledet.

Tid: kl.08:00-09:00 (Kaffe och smörgås serveras från 07:45)
Anmälan: Via Lärtorget. Platserna är begränsade.

Kontakt: Hanna Karlsson, Hållbarhet Regionledningskontoret, hanna.m.karlsson@sll.se

Miljöutbildningar

Grundläggande miljöutbildning

Klimatförändringar, främmande ämnen och biologisk mångfald - den grundläggande miljöutbildningen ger kunskap och medvetenhet om aktuella miljöutmaningar och hur Region Stockholms verksamheter ska arbeta för att nå miljömålen.

Utbildningen grundas på miljöprogram 2017-2021 och vänder sig till dig som arbetar i Region Stockholm och till dig som arbetar hos arbetsgivare som har uppdrag åt Region Stockholm.

Utbildningen är digital och finns på Lärtorget och Vårdgivarguiden samt på Folktandvårdens och AISABs utbildningsplattformar.

Kontakt: Hanna Karlsson, Hållbarhet Regionledningskontoret, hanna.m.karlsson@sll.se


Utbildning Läkemedel och miljö

Utbildningen syftar till att öka kunskapen om läkemedels miljöpåverkan och vad förskrivare kan göra för att minska den.

Utbildningen vänder sig till läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och tandläkare som förskriver och ger råd om läkemedel till patienter inom Region Stockholm.

Målet är att förskrivare efter genomförd utbildning ska veta hur och varför läkemedel påverkar miljön, hur Region Stockholm arbetar med frågan och hur en ökad miljöhänsyn kan vägas in i vårdvardagen.

Utbildningen är digital och finns på Lärtorget.

Kontakt: Johanna Borgendahl, Hållbarhet Regionledningskontoret, johanna.borgendahl@sll.se

Utbildningar social hållbarhet

Region Stockholm erbjuder flera utbildningar för att verka för jämlik service och arbetsmiljö för invånare och medarbetare.

• Att undanröja hinder
• Hbtq - normer, kön och sexualitet
• Etnicitet, normer och möten i vardagen

Du hittar utbildningarna på Lärtorget.

Kontakt: Eva Bergman, Personal och utbildning Regionledningskontoret, eva.l.bergman@sll.se

Hållbarhetsbrevet berättar löpande om ett urval av Region Stockholms arbete inom miljö och social hållbarhet.

Läs mer om Region Stockholms hållbarhetsarbete.

Redaktör: Hanna Karlsson, hanna.m.karlsson@sll.se
Ansvarig utgivare: Charlotta Brask, charlotta.brask@sll.se

Region Stockholm