Öppna utskicket i din webbläsare

Hållbarhetsbrevet Nr 3 2019

Prenumerera | Skicka vidare |

I det här numret får du veta hur Region Stockholm har gått till väga för att nära halvera sin klimatpåverkan sedan 2011. Du kan läsa om den kartläggning som gjorts om nya Tvärbanan Kistagrenen för att minska och motverka segregation. Du får också träffa Region Stockholm nya projektledare för kemikalier och giftfria miljöer. Kom ihåg att nominera din kandidat till årets Jämställdhetspris!

Region Stockholm uppnår tuffa klimatmål

Region Stockholm är världsledande när det gäller omställning till förnybar energi inom kollektivtrafik och har nära halverat sin klimatpåverkan sedan 2011. Det visar 2018 års miljöredovisning.

Målet för 2018 var att minska klimatpåverkan med 42 procent jämfört med 2011 och det har uppnåtts med god marginal. Jämfört med 1990 uppskattas klimatpåverkan vara nästan 70 procent lägre.

- Den stora minskningen beror främst på övergången till förnybara drivmedel inom kollektivtrafiken och förnybar energi inom fastigheter. Sedan 2018 drivs SL-bussarna till 100 procent av förnybara drivmedel, vilket gör Stockholm till första huvudstaden i världen med en bussflotta som drivs helt av förnybara drivmedel, säger Charlotta Brask, hållbarhetschef Region Stockholm.

All kollektivtrafik på land drivs med biobränslen eller el som kommer från sol, vind och vatten. Målet är att även båttrafiken ska vara fossilfri till år 2030.

Vad gäller energianvändning i fastigheter generellt så ligger Region Stockholm nära målet på en 10-procentig minskning till år 2021. Energianvändningen ligger på samma nivå som 2017 vilket får ses som ett bra resultat sett till den varma sommaren 2018 och de särskilda omständigheter som rått kring att upprätthålla patientsäkerhet och god vårdmiljö.

Minskat matsvinn

Ett annat mål är att klimatpåverkan från patientmåltider ska minska. Ett sätt är att minska mängden matavfall. Matsvinnet har i genomsnitt minskat med 13 procent jämfört med året innan. Dock visar mätningarna att totalt 350 ton slängdes under 2018, så det finns fortfarande mycket kvar att göra. Verksamheterna jobbar metodiskt med frågan och förändringar i måltidssystem har gjort att matsvinnet minskar. Charlotta Brask förklarar;

- Exempelvis kan två fasta mål mat bytas ut mot en större måltid kompletterat med några mellanmål eller smårätter om patienten önskar det. Detta har lett till att mängden svinn har minskat. På Danderyds sjukhus har portionssvinnet minskat från 31 procent till 18 procent det senaste året.

Ökad andel ekologiska livsmedel

Att öka mängden ekologiska livsmedel är ett mål som gynnar biologisk mångfald. Alla verksamheter uppvisar en ökning i andelen ekologiskt i patientmåltider och totalt uppgår andelen till 41 procent, en ökning med 14 procent jämfört med 2017. Charlotta Brask lyfter anledningen till framstegen:

- För att nå hit har det krävts ambitiösa politiska beslut och ett stort engagemang bland medarbetarna. Jag är väldigt stolt över vårt hållbarhetsarbete! Vi fortsätter att jobba för att vår växande region ska vara både attraktiv och hållbar.

Se film om miljöredovisning 2018.

Läs mer:
Miljöredovisning 2018
Miljöprogram 2017-2021

Kontakt: Charlotta Brask, Hållbarhet, regionledningskontoret, charlotta.brask@sll.se

Gröna obligationer sänker klimatpåverkan

Region Stockholm har publicerat sin årliga investerarrapport för gröna obligationer, Green Bond Impact Report. Rapporten visar att Region Stockholms gröna obligationer bidrog till att reducera och undvika utsläpp av 27 000 ton koldioxidekvivalenter under 2017 och 2018. Där går det också att läsa om de nya sjukhusbyggnaderna som har sänkt sin energiförbrukning med cirka 35 procent.

Läs mer i Green Bond Impact Report.

Kontakt: Frida Korneliusson, AB Stockholms läns landstings Internfinans, frida.korneliusson@sll.se

Kartläggning för att minska och motverka segregation

Tvärbanan Kistagrenen är en ny spårvägssträckning som just nu byggs. Den passerar genom Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. Vilka byggs Tvärbanan för och hur kommer det att påverka dem? Kan Tvärbanan Kistagrenen resultera i barriärer – eller bidra till att bygga broar mellan områdena?

De frågorna ställs i en ny studie som nyligen färdigställts. Spårvägen kommer att gå igenom områden med skilda socioekonomiska förhållanden med möjligheten med att knyta dessa samman - bygga broar mellan människor. Samtidigt finns risker med infrastrukturprojekt avseende segregation, exempelvis barriär- och undanträngningseffekter.

Program Tvärbanan Kistagrenen har med hjälp av bidrag från Delegationen mot segregation (Delmos) studerat de sociala förhållandena i områden längs tvärbanans sträckning utifrån socioekonomisk statistik och intervjuer med boende i områdena.

- Det är viktigt att synliggöra dessa förhållanden och skapa en medvetenhet kring det sociala och mänskliga perspektivet bortom de tekniska aspekterna av uppbyggnaden. På så vis hoppas vi att kunna stärka Tvärbanan Kistagrenens potentiella positiva effekter, i samverkan med externa aktörer, kommuner och andra myndigheter för att motverka segregation, säger Stéphane Blandeau, CSR-samordnare för Program Tvärbanan Kistagrenen.

Delaktighet och sammanhållning

Kunskapen avses användas dels i planerade medborgaraktiviteter för att stärka delaktighet och sammanhållning mellan områdena, och dels för att öka kunskapen om hur kollektivtrafiken kan påverka integration och segregation genom att jämföra denna kartläggning med en liknande i framtiden.

Ambitionen är att metoden för kartläggningen ska vidareutvecklas och användas som del av sociala konsekvensbeskrivningar i fler projekt inom trafikförvaltningen, gärna i ännu tidigare skeden, för att möjliggöra medvetna beslut avseende sociala aspekter vid utveckling av kollektivtrafiken.

Läs mer: Tvärbanan Kista Helenelund

Kontakt:
Stéphane Blandeau, trafikförvaltningen, stephane.blandeau@sl.se
Nicole Byskén, trafikförvaltningen, nicole.bysken@sl.se

Sofia Karlsson - ny projektledare för kemikalier

Hej Sofia! Du är nyanställd på regionledningskontorets hållbarhetsavdelning.

Vad innebär din roll?

- Jag arbetar delvis med kemikaliefrågor kopplade till Region Stockholms miljöprogram 2017-2021 och stöttar med kemikaliekompetens vid upphandling. Det innebär bland annat att vidareutveckla det arbete med utfasning av miljö- och hälsofarliga kemikalier som redan görs och att strategiskt arbeta för en giftfri miljö inom Region Stockholm.

Jag kommer även arbeta bredare med miljöfrågor och exempelvis stötta i olika projekt kopplade till bygg och anläggning.

Vad har du för bakgrund?

- Jag är kemiingenjör med inriktning på miljö i grunden, men kommer senast från ett företag som heter Byggvarubedömningen. Där arbetade jag främst med bedömningar av byggvarors kemiska innehåll och livscykelpåverkan samt med utbildningar inom kemikalielagstiftning och bedömningskriterier.

Vad driver dig?

- Jag har alltid haft ett stort hållbarhetsintresse och med tanke på de stora utmaningar vi står inför är det viktigt för mig att arbeta för ett giftfritt och mer hållbart samhälle.

Vad ser du mest fram emot?

- Att sätta mig in i det stora arbetet med utfasning av farliga kemikalier som pågår på olika håll inom Region Stockholm. Även att proaktivt vidareutveckla arbetet i takt med att kunskap kring kemikalier och materials påverkan samt lagstiftning utvecklas.

Vill du hälsa något till dina nya kollegor i Region Stockholm?

- Hör gärna av er om ni vill diskutera kemikalie- och materialvalsfrågor eller ett giftfritt Region Stockholm!

Kontakt: Sofia Karlsson, Hållbarhet, regionledningskontoret, sofia.d.karlsson@sll.se

Nominera till Region Stockholms jämställdhetspris

Jämställdhetspriset uppmärksammar en verksamhet eller medarbetare som arbetar med patienter och som har gjort särskilda insatser för att främja en jämställd hälso- och sjukvård eller tandvård.

Du kan nominera en person, en grupp eller verksamhet som arbetar med patienter och som har gjort särskilda insatser för att främja en jämställd hälso- och sjukvård eller tandvård. Nominera senast den 31 maj 2019.

Läs mer här.

Miljöutbildningar

Miljöombudsutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som är miljöombud/miljösamordnare inom hälso- och sjukvård och tandvård eller inom administrativa verksamheter inom Region Stockholm eller hos arbetsgivare som har avtal med Region Stockholm.

Utbildningen är uppdelad på två dagar och du får fördjupad kunskap och verktyg för att driva miljöfrågor och skapa engagemang på din arbetsplats.

Kurstillfälle 1:

Torsdag 3 oktober samt måndag 21 oktober 2019 (heldagar)

Kurstillfälle 2:

Torsdag 14 november samt torsdag 5 december 2019 (heldagar)

Förkunskaper: För att gå miljöombudsutbildningen krävs att du har gått den grundläggande miljöutbildningen som baseras på miljöprogram 2017-2021 (antingen i lärarledd form eller den digitala versionen via Lärtorget).

Anmälan via Lärtorget.

Kontakt: Christl Kronfeld, Hållbarhet, regionledningskontoret, christl.kronfeld@sll.se

Grundläggande miljöutbildning

Klimatförändringar, främmande ämnen och biologisk mångfald - den grundläggande miljöutbildningen ger kunskap och medvetenhet om aktuella miljöutmaningar och hur Region Stockholms verksamheter ska arbeta för att nå miljömålen.

Utbildningen grundas på miljöprogram 2017-2021 och vänder sig till dig som arbetar i Region Stockholm och till dig som arbetar hos arbetsgivare som har uppdrag åt Region Stockholm.

Utbildningen är digital och finns på Lärtorget samt på Folktandvårdens och AISABs utbildningsplattformar.

Kontakt: Hanna Karlsson, Hållbarhet, regionledningskontoret, hanna.m.karlsson@sll.se

Utbildning Läkemedel och miljö

Utbildningen syftar till att öka kunskapen om läkemedels miljöpåverkan och vad förskrivare kan göra för att minska den.

Utbildningen vänder sig till läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och tandläkare som förskriver och ger råd om läkemedel till patienter inom Stockholms läns landsting.

Målet är att förskrivare efter genomförd utbildning ska veta hur och varför läkemedel påverkar miljön, hur landstinget arbetar med frågan och hur en ökad miljöhänsyn kan vägas in i vårdvardagen.

Utbildningen är digital och finns på Lärtorget.

Kontakt: Johanna Borgendahl, Hållbarhet, regionledningskontoret, johanna.borgendahl@sll.se

Utbildningar social hållbarhet

Region Stockholm erbjuder flera utbildningar för att verka för jämlik service och arbetsmiljö för invånare och medarbetare:

  • Att undanröja hinder

  • Hbtq - normer, kön och sexualitet

  • Etnicitet, normer och möten i vardagen

Du hittar utbildningarna på Lärtorget.

Kontakt: Eva Bergman, Personal och utbildning, regionledningskontoret, eva.l.bergman@sll.se

Hållbarhetsbrevet berättar löpande om ett urval av Region Stockholms arbete inom miljö och social hållbarhet. Läs mer om Region Stockholms hållbarhetsarbete.

Redaktör: Hanna Karlsson, Hållbarhet, regionledningskontoret, hanna.m.karlsson@sll.se

Ansvarig utgivare: Charlotta Brask, Hållbarhet, regionledningskontoret, charlotta.brask@sll.se

Region Stockholm