Öppna utskicket i din webbläsare

Hållbarhetsbrevet Nr 4 2019

Prenumerera | Skicka vidare |

Årets vinnare av Region Stockholms Miljöpris är utsedda! Ett nytt projekt för cirkulära plastflöden är på gång och du kan redan nu boka in dig på höstens utbildningar och Hållbarhetsfrukostar. Hållbarhetschef Charlotta Brask summerar första halvan av 2019.

Sommarhälsning från Charlotta Brask

När ett halvår har gått av det här året kan jag konstatera att Region Stockholm fortsätter att bidra regionalt och globalt med att minska sina klimatutsläpp, målet för 2018 var att minska klimatpåverkan med 42 procent jämfört med 2011 och det har uppnåtts med god marginal. Jämfört med 1990 uppskattas klimatpåverkan vara nästan 70 procent lägre.

Nulägesanalysen kring hur bra Region Stockholm är på att klimatanpassa sina verksamheter har uppdaterats med information och data från den förra extremt varma sommaren och ska ligga till grund för en klimanpassningsplan.

Klimatförändringarnas konsekvenser på hälsa

En nyligen släppt rapport från EASAC – the European Academies' Science Advisory Council summerar klimatförändringarnas konsekvenser på hälsa vilket förstås berör Region Stockholm i allra högra grad. Klimatförändringarna förväntas leda till fler dödsfall orsakade av hetta och naturkatastrofer, ökning av infektionssjukdomar, njursjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, ökade allergibesvär, ökning av psykiska besvär och våldsbrott. Region Stockholm arbetar både för att minska sin klimatpåverkan och att anpassa verksamheterna inför framtiden.

Barnkonventionen blir lag

Barnkonventionen blir lag i januari 2020. För att förbereda våra verksamheter har det under våren genomförts en konsekvensanalys och behovsinventering för att förstå vad förändringen innebär rent konkret. I teorin innebär förändringen att barnkonventionen får en ökad tyngd i relation till andra lagar. Regionens verksamheter kommer att behöva utveckla och förtydliga det strategiska barnrättsarbetet för att kunna möta lagkraven. Stöd kring vad det innebär rent praktiskt i vardagen kommer att utvecklas och kommuniceras under hösten 2019.

Hållbart Region Stockholm

Till hösten börjar arbetet med framtagande av hållbarhetspolicy och hållbarhetsprogram vilket ska fortsätta att driva på arbetet för ett hållbart Region Stockholm. Region Stockholm är en nyckelaktör regionalt och nationellt i arbetet med att bidra till att Sverige uppnår FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Några som tydligt bidrar till det är vinnarna i Miljöpriset 2019. Ni är förebilder i miljöarbetet och jag är så imponerad av era insatser. Stort grattis till de välförtjänta utmärkelserna!


Jag önskar alla läsare en härlig sommar!

Hälsar Charlotta Brask, hållbarhetschef

Vinnare av Miljöpriset 2019

Nu har vinnarna av Region Stockholms Miljöpris 2019 utsetts! Bland 14 starka bidrag tog Södersjukhusets nya måltidskoncept – för patienten och miljön, hem segern.

Utöver Miljöpriset delades ytterligare två utmärkelser ut vid regionfullmäktiges sammanträde den 11 juni. Bodil Johansson, miljösamordnare på trafikförvaltningen, utsågs till Årets Eldsjäl för sitt stora miljöengagemang i arbetet med utbyggnaden av Roslagsbanan. Hederspriset gick till Julia Perez Castro, avdelningsassistent på Karolinska Universitetssjukhuset, som fick flest röster av alla bidrag på miljopriset.se.

Södersjukhusets nya måltidskoncept - för patienten och miljön

Södersjukhusets nya måltidskoncept har resulterat i ett minskat matsvinn med över 70 procent jämfört med tidigare måltidssystem och en ökad andel ekologiska livsmedel. Transporter har minskat och matavfallet omvandlas till biogas. Personalen arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan genom att säsongsanpassa menyn. Patienterna är dessutom mer nöjda med maten än tidigare.

Priset togs emot av projektledare Linda Hagdahl och köksmästare Håkan Lundholm på sektionerna Facility Management och Måltidsservice.

Efter att noggrant ha tagit reda på patienternas behov, lanserades konceptet där patienten själv kan välja från den varierade menyn. Måltiderna levereras sedan kylda och enportionsförpackade till kylskåp på varje avdelning och patienten kan välja att äta när det passar.

"Mer, godare och miljövänligare mat"

I det nya måltidskonceptet ingår också andra delar med tydliga miljöperspektiv.

- Vi räknar på koldioxidekvivalenter, alltså matens klimatpåverkan och anpassar rätterna efter det. Vi har också utvecklat en kylskåpsapp som effektiviserar och kontrollerar hela kedjan, berättar Linda Hagdahl.

I sjukhusets egna kök lagas maten från grunden, ofta med ekologiska råvaror. Fisken som serveras är msc-märkt och köttet som används till pannbiffarna och de hemrullade köttbullarna är svenskt.

– Vi har patientens bästa för ögonen. Med det här systemet får vi mer, godare och miljövänligare mat för pengarna, konstaterar Linda Hagdahl.

Utöver äran, blommorna och diplomet följer också en prissumma på 20 000 kronor med utmärkelsen. Pengar som ska användas till att sprida de goda idéerna vidare till andra verksamheter.

Årets Eldsjäl driver miljöarbetet framåt

Bodil Johansson, miljösamordnare på trafikförvaltningen, mottog priset som Årets Eldsjäl för sitt miljöarbete i Program Roslagsbanans Utbyggnad. Med engagemang, kreativitet och uthållighet driver hon miljöarbetet på ett sätt som inspirerar både den egna och andra verksamheter. Projektet omfattar alla delar av trafiksystemet.

- Vi är fyra personer i Team Miljö som arbetar med nya fordon, spår, stationer, ny depå, bullerskydd, ja allt som har med utbyggnaden att göra. Aspekter som naturvärden, kulturvärden, produktval, energiåtgång, avfallshantering, återvinning och återanvändning ska vägas in. Allt utifrån ett livscykelperspektiv, säger Bodil Johansson.

– När vi beställer nya fordon till exempel, ska de inte bara fungera här och nu. De måste också vara hållbart producerade och gå att återvinna den dag de ska skrotas.

Biologisk mångfald och social hållbarhet

Tusentals produkter och material som används i järnvägsutbyggnaden och i fordonstillverkningen ska granskas på substansnivå. Pilotprojekt inom olika miljöområden har testats inom ramen för investeringsuppdraget; allt från nya byggmaterial och solceller på teknikhus till salamanderhotell, insektshotell och faunapassager för grod- och kräldjur.

– Vi har satt upp hundratals fågelholkar, fladdermusholkar och insektshotell vid den nya depån i Vallentuna. Personer i sysselsättningsåtgärder har varit involverade i tillverkningen av holkarna så det har också blivit ett socialt hållbarhetsarbete. Det känns extra viktigt, säger Bodil Johansson.

Roslagsbanans utbyggnad innebär att fler kan resa kollektivt. Klimatnyttan beräknas till 15 000 ton per år.

Hederspristagare inspirerar till en bättre miljö

Julia Pérez Castro, avdelningsassistent på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, har för sitt miljöarbete i både stort och smått röstats fram som årets Hederspristagare. Med till synes outsinlig kraft inspirerar hon sina medarbetare i arbetet för en bättre och mer hållbar miljö.

- Målet är att vi ska nå upp till sjukhusets miljöpolicy på alla områden, säger Julia Pérez Castro.

Tack vare henne har sortering av miljöfarligt avfall blivit bättre och användningen av engångsartiklar minskat betydligt. Inga fler pappersmuggar slängs efter eftermiddagskaffet som nu dricks i porlinsmuggar och engångsvärmekoftorna i pappmaterial är bortplockade ur sortimentet. Istället är det nu koftor av ekologisk bomull som värmer den frusne. Även sortering i personalmatsal och patientkök har förbättrats eftersom Julia finns på plats och ser till att det blir rätt.

Julia Pérez Castro är hedrad över utmärkelsen men konstaterar samtidigt att ensam kommer man sällan någon vart.

- Mina chefer inom hjärt- och kärl har varit mycket stöttande och det är väldigt betydelsefullt. Jag gör mitt bästa, men för att vi ska komma någon vart måste alla bidra. Och det gör de också.


Kontakt: Hanna Karlsson, Hållbarhet, regionledningskontoret, hanna.m.karlsson@sll.se 

Projekt för cirkulära plastflöden

Region Stockholm har beviljats medel från Naturvårdsverket för att genomföra ett projekt på temat hållbar plastanvändning med fokus på cirkulära plastflöden, från upphandling till avfallshantering.

Plast är ett stort miljöproblem. Inom Region Stockholm skapas stora mängder plastavfall, framför allt inom hälso-och sjukvården som är beroende av stora mängder förbrukningsmaterial. Ett fortsatt steg i det arbete som redan görs är det nya projektet för cirkulära plastflöden.

Elsa Härdelin, strateg för hållbar konsumtion på regionledningskontoret, berättar:

-
Vi använder mycket förbrukningsmaterial i plast inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna, som ofta är svåra att byta ut mot andra material. Genom att ställa krav i upphandling hoppas vi kunna säkerställa att de plastprodukter vi köper in bidrar till cirkulära plastflöden, och att plastens livslängd förlängs.

Främja innovation

Projektet ska utveckla en färdplan för att Region Stockholm ska kunna ställa krav som främjar innovation och premierar leverantörer som lämnar anbud på produkter i återvunnen plast samt som är designade för återvinning. Projektet ska identifiera ett antal produktgrupper där det är lämpligt att ställa sådana krav.

Under projektet kommer också en studie genomföras på ett antal operations- och intensivvårdsavdelningar kring ett separat avfallsflöde för att kunna ta tillvara på den högkvalitativa plast som finns i plastprodukter inom hälso- och sjukvården.


Kontakt: Elsa Härdelin, Hållbarhet, regionledningskontoret, elsa.hardelin@sll.se 

Tornedalingarnas dag firas den 15 juli

Den 15 juli uppmärksammar Region Stockholm tornedalingarnas dag genom att hissa flaggan på landstingstomten.

Tornedalingar är en av Sveriges fem nationella minoriteter och språket heter meänkieli. En tornedaling är en person som bor eller härstammar från områden kring Torne älv. I dag bor cirka 50 000 tornedalingar i framför allt Haparanda, Övertorneå och Pajala kommuner samt i delar av Kiruna och Gällivare kommuner. Tornedalingens kultur är flerspråkig och mångkulturell, präglad av såväl samiska som svenska och finska influenser.

Region Stockholm förvaltningsområde för tornedalingar

Från och med den 1 februari 2019 är Region Stockholm förvaltningsområde för tornedalingar. Det innebär att tornedalingar i likhet med finnar och samer ska kunna använda sitt språk i kontakt med Region Stockholm som förvaltningsmyndighet, både skriftligt och muntligt, i ärenden där de är part.

Lagen om nationella minoriteter gäller i hela Sverige och innebär att:

• minoritetsspråken ska skyddas och främjas
• de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur
• förvaltningsmyndigheterna är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i egna frågor.


Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk
De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.


Kontakt: Dilani Sätterström Brante, Hållbarhet, regionledningskontoret, dilani.satterstrom-brante@sll.se 

Rättelse

I Hållbarhetsbrevet Nr 3 2019 samt i filmen om miljöredovisning 2018 uppgavs att när det kommer till patientmåltider kan två fasta mål mat bytas ut till en större måltid kompletterat med smårätter och att detta ska ha lett till minskat matsvinn. Så arbetar inte verksamheterna, utan det som har gjorts är att man arbetar med att öka flexibiliteten både när det gäller storlek på måltiden och när den serveras. Detta kan i förlängningen leda till att matsvinnet minskar i och med att måltiden bättre anpassas efter patientens behov.

Kontakt: Anne Karlsson, Hållbarhet, regionledningskontoret, anne.karlsson@sll.se 

Hållbarhetsfrukostar hösten 2019

På våra Hållbarhetsfrukostar får du ta del av omvärldsspaningar inom hållbarhet och vad som händer inom området i Region Stockholm.

Boka in höstens frukostar i kalendern redan nu:

  • Onsdag 4 september
  • Onsdag 9 oktober
  • Tisdag 12 november

Tid: 08:00-09:00 (frukost serveras från 07:45)

Anmälan via Lärtorget.

Kontakt: Hanna Karlsson, Hållbarhet, regionledningskontoret, hanna.m.karlsson@sll.se 

Miljöutbildningar

Utbildning i intern miljörevision

En utbildning på tre dagar för dig som vill lära dig revisionens grunder. I utbildningen ingår bland annat övningar i revisionsteknik och intervjuteknik, miljölagstiftning samt planering av miljörevision. Utbildningen avslutas med en miljörevision under handledning.

Kurstillfälle:

Datum: Tisdag 17 september, onsdag 18 september samt 25 september 2019.
Tid: 08.30-16.00.

Förkunskaper: Utbildningen riktar sig till dig som har kännedom miljöledningsarbete och vill kunna genomföra miljörevisioner.

Anmälan via Lärtorget.

Kontakt: Christl Kronfeld, Hållbarhet, regionledningskontoret, christl.kronfeld@sll.se 

Miljöombudsutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som är miljöombud/miljösamordnare inom hälso- och sjukvård och tandvård eller inom administrativa verksamheter inom Region Stockholm eller hos arbetsgivare som har avtal med Region Stockholm.

Utbildningen är uppdelad på två dagar och du får fördjupad kunskap och verktyg för att driva miljöfrågor och skapa engagemang på din arbetsplats.

Kurstillfälle 1:

Torsdag 3 oktober samt måndag 21 oktober 2019 (heldagar)

Kurstillfälle 2:

Torsdag 14 november samt torsdag 5 december 2019 (heldagar)

Förkunskaper: För att gå miljöombudsutbildningen krävs att du har gått den grundläggande miljöutbildningen som baseras på miljöprogram 2017-2021 (antingen i lärarledd form eller den digitala versionen via Lärtorget).

Anmälan via Lärtorget.

Kontakt: Christl Kronfeld, Hållbarhet, regionledningskontoret, christl.kronfeld@sll.se 

Grundläggande miljöutbildning

Klimatförändringar, främmande ämnen och biologisk mångfald - den grundläggande miljöutbildningen ger kunskap och medvetenhet om aktuella miljöutmaningar och hur Region Stockholms verksamheter ska arbeta för att nå miljömålen.

Utbildningen grundas på miljöprogram 2017-2021 och vänder sig till dig som arbetar i Region Stockholm och till dig som arbetar hos arbetsgivare som har uppdrag åt Region Stockholm.

Utbildningen är digital och finns på Lärtorget samt på Folktandvårdens och AISABs utbildningsplattformar.

Kontakt: Hanna Karlsson, Hållbarhet, regionledningskontoret, hanna.m.karlsson@sll.se 

Utbildning Läkemedel och miljö

Utbildningen syftar till att öka kunskapen om läkemedels miljöpåverkan och vad förskrivare kan göra för att minska den.

Utbildningen vänder sig till läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och tandläkare som förskriver och ger råd om läkemedel till patienter inom Stockholms läns landsting.

Målet är att förskrivare efter genomförd utbildning ska veta hur och varför läkemedel påverkar miljön, hur landstinget arbetar med frågan och hur en ökad miljöhänsyn kan vägas in i vårdvardagen.

Utbildningen är digital och finns på Lärtorget.

Kontakt: Johanna Borgendahl, Hållbarhet, regionledningskontoret, johanna.borgendahl@sll.se 

Utbildningar social hållbarhet

Region Stockholm erbjuder flera utbildningar för att verka för jämlik service och arbetsmiljö för invånare och medarbetare:
Att undanröja hinder

Hbtq - normer, kön och sexualitet

Etnicitet, normer och möten i vardagen

Du hittar utbildningarna på Lärtorget.

Kontakt: Eva Bergman, Personal och utbildning, regionledningskontoret, eva.l.bergman@sll.se 

Hållbarhetsbrevet berättar löpande om ett urval av Region Stockholms arbete inom miljö och social hållbarhet. Läs mer om Region Stockholms hållbarhetsarbete.

Redaktör: Hanna Karlsson, Hållbarhet, regionledningskontoret, hanna.m.karlsson@sll.se

Ansvarig utgivare: Charlotta Brask, Hållbarhet, regionledningskontoret, charlotta.brask@sll.se 

Region Stockholm