Öppna utskicket i din webbläsare

Hållbarhetsbrevet Nr 5 2019

Prenumerera | Skicka vidare |


I här numret kan du läsa om Region Stockholms kommande hållbarhetspolicy och hållbarhetsprogram som ska stärka hållbarhetsarbetet ytterligare. Södersjukhuset deltar just nu i ett spännande innovationsprojekt där en ny biobaserad värmerock tas fram. Du får veta viktig information som rör den nya lagen om tillgänglighet i digital offentlig service. Hösten bjuder på flera spännande seminarier och utbildningar, se till att boka in dig medan det finns platser kvar!

Hållbarhetspolicy och hållbarhetsprogram tas fram för Region Stockholm

Hållbarhet är en prioriterad fråga för Region Stockholm och nu ska ambitionerna tydliggöras i en hållbarhetspolicy och ett hållbarhetsprogram.

Policyn och programmet ska möjliggöra ett sammanhållet arbete med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet och utmynna i mätbara mål och indikatorer som följs upp årligen. Region Stockholm har länge legat i framkant i miljöarbetet och har haft miljöprogram i över 30 år. I och med budget 2019 beslutade den politiska ledningen att det systematiska arbetet ska breddas och en hållbarhetspolicy och ett hållbarhetsprogram ska för första gången tas fram.

 • Hållbarhetspolicyn ska möjliggöra ett sammanhållet arbete med Region Stockholms ambitioner när det gäller ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.
 • Hållbarhetsprogrammet i sin tur ska innehålla mätbara hållbarhetsmål och indikatorer som bidrar till att uppnå Region Stockholms mål och vision och tydligt koppla till regionala, nationella och globala mål som RUFS 2050, FN:s Agenda 2030 och Klimatavtalet från Paris.

Minskad miljöbelastning, förbättrad folkhälsa och minskad ojämlikhet

Projektägare är Carl Rydingstam, stabschef på regionledningskontoret;

- Hållbarhetspolicyn och hållbarhetsprogrammet innebär ett helhetstänk kring hållbarhet som kommer att gagna länets invånare. Effekten av ett systematiskt hållbarhetsarbete är förbättrad folkhälsa och minskad ojämlikhet i regionen. Det leder även till minskad miljöbelastning så väl i regionen som nationellt och globalt.

Hållbarhetsarbetet innebär också positiva effekter för Region Stockholm som organisation:

- Det målstyrda hållbarhetsarbetet möjliggör ökad effektivitet och kvalitet i verksamheterna, liksom minskade kostnader relaterat till effektivitet och minskad resursförbrukning. Ytterligare en effekt är ökad medarbetarnöjdhet och stärkt arbetsgivarvarumärke, säger Carl Rydingstam.

”Hållbar utveckling nu och i framtiden”

Arbetet leds av avdelningen Hållbarhet på regionledningskontoret, och kommer att ske i samverkan med Region Stockholms verksamheter. Projektledare är Carolina Andrén Eriksson, hållbarhetscontroller på Hållbarhet;

- Jag ser fram emot att leda arbetet med att ta fram en ny hållbarhetspolicy och ett nytt hållbarhetsprogram tillsammans med våra kompetenta kollegor i Region Stockholms verksamheter. Tillsammans kan vi skapa ännu mer nytta för invånarna och bidra till en hållbar utveckling nu och i framtiden.

Tidplan

 • Hållbarhetspolicyn beslutas av regionfullmäktige under hösten 2020.
 • Hållbarhetsprogrammet beslutas av regionfullmäktige 2021.
 • Miljöprogram 2017-2021 gäller fram till 31 december 2021 och slutrapporteras i början av 2022.
 • Hållbarhetsprogrammet kommer att gälla 2022-2026.

Kontakt:
Projektledare Carolina Andrén Eriksson, Hållbarhet, regionledningskontoret, carolina.andren-eriksson@sll.se 

Biträdande projektledare Hanna Karlsson, Hållbarhet, regionledningskontoret, hanna.m.karlsson@sll.se 

Hållbar innovation - ny biobaserad värmerock

Inom hälso- och sjukvården används stora mängder engångsmaterial. Engångsprodukterna är ofta tillverkade av olja, vilket har en negativ miljöpåverkan. Just nu deltar Södersjukhuset i ett projekt för att ta fram en ny typ av biobaserad värmerock som sparar på miljön.

Utvinning och förbränning av oljebaserade material driver på klimatförändringar. Därför arbetar Region Stockholm för att minska användningen av engångsmaterial till förmån för flergångsprodukter där det är möjligt och lämpligt, men också för att öka andelen biobaserade produkter bland engångsmaterialet.

Värmerock av träfibrer

Värmerockar används av personalen för att hålla värmen i luftkonditionerad miljö på sjukhusen och används i mycket stora kvantiteter. Utvecklingsprojektet Biorock har tagit fram den nya värmerocken som är tillverkad i cellulosa – träfiber.

Projektet vill både visa att engångshanteringen, som den ser ut idag, kan rationaliseras ytterligare med smarta hållbara materialval, samt också visa att nya biobaserade material bättre vårdar materialens funktion och värde genom att underlätta för återbruk och återvinning.

Tydliga miljöfördelar

Projektet är finansierat av Vinnova och avslutas under 2019. Syftet är att ta fram en demoprodukt som därefter kan bli en kommersiellt gångbar produkt. Fungerar materialet för en värmerock, så kan det även bana väg för att ta fram ett antal andra produkter i samma material.

Projektet drivs av Wargön Innovation som är projektledare, och projektmedlemmar är Södersjukhuset, Smart Textiles, Cellcomb, OrganoClick och Re:Newcell.

- Vi på Wargön Innovation är väldigt glada att få vara med och driva ett projekt som har så tydliga miljöfördelar. Vi har i detta projekt bevisat att värmerockar kan tillverkas i nonwoven av träfibrer, vilket både är ett mjukt och skönt material, samt har bättre miljöprestanda. Till exempel kan man använda sig av lokal träråvara och behöver inte skeppa in material från andra sidan jorden, säger Johan Haglund, projektledare.

Viktigt att gå före

Att öka användandet av biobaserade produkter är en del av Region Stockholms arbete för att nå uppsatta miljömål. I nuläget består det biobaserade engångssortimentet exempelvis av skyddsförkläde, sugrör, sopsäckar, soppåsar och lakan. Bland flergångsmaterialet finns exempel på andra innovativa material, som till exempel lakan och handdukar som är tillverkade av PET-flaskor och träfibrer.

Sedan 2011 har Region Stockholms klimatpåverkan minskat med 45 procent och ambitionsnivån är fortsatt hög.

- Det är viktigt att vi som stor offentlig aktör går före och visar vägen, både i landet men även internationellt. Många länder tittar på vad vi i Norden gör för att skapa en hållbar hälso- och sjukvård och det ger ringar på vattnet, säger Charlotta Brask, hållbarhetschef, Region Stockholm.

Kontakt: Sebastian Törnfeldt, Södersjukhuset, sebastian.tornfeldt@sll.se 

September viktig månad för ny lag om tillgänglighet i digital offentlig service

I år trädde lagen om tillgänglighet till digital service i kraft. Förarbetet till lagen är mer känt som EU:s webbtillgänglighetsdirektiv. Målet är ökad tillgänglighet till offentlig digital service för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighet i digital offentlig service handlar om att tillgodose mänskliga och demokratiska rättigheter och att inte stänga ute någon användare. Den nya lagen ställer högre krav på Region Stockholm och andra offentliga aktörer än tidigare.

Viktiga datum:

 • Den 23 september 2019 ska webbplatser, intranät och dokument som publicerats efter den 23 september 2018 vara tillgängliga enligt den nya tillgänglighetslagen.
 • Den 23 september 2020 ska webbplatser samt dokument som publicerats före den 23 september 2018 vara tillgängliga enligt lagen. Även tredjepartsinnehåll (till exempel nyheter som flödas in från sociala medier) ska vara tillgänglighetsanpassat då.
 • Den 23 juni 2021 gäller detta även appar.

Myndigheten för digital förvaltning ser till att lagen efterlevs.
 
Du kan lära dig mer i e-utbildningen Tillgänglig digital service i Region Stockholm, den riktar sig till dig som ansvarar för eller utvecklar, skapar och förvaltar digitala tjänster i Region Stockholm.

Länk till utbildningen.

Kontakt: Åsa Reiland, Digital kommunikation, serviceförvaltningen, asa.reiland@sll.se 

1/10: Välkommen på lansering av Region Stockholms klimatkansli

Region Stockholm växlar upp arbetet med klimatfrågan och inrättar ett klimatkansli. Det blir ett stöd för kommuner och andra aktörer som tillsammans med Region Stockholm arbetar för att nå klimatmålen på netto-noll-utsläpp senast 2045. Välkommen att i sista stund anmäla dig till lanseringen senast fredag 27 september.

Invigningen den 1 oktober blir ett tillfälle att samlas kring en av våra mest angelägna utmaningar. Du får ta del av hur klimatarbetet fortlöper på såväl nationellt som regionalt och kommunalt plan - samt få information om hur Region Stockholms klimatkansli kan stötta dig i ditt eget arbete.

Värd för lanseringen av klimatkansliet är Malin Fiijen Pacsay (MP), ordförande för tillväxt- och regionplanenämndens klimatberedning, Region Stockholm. Bland talarna finns bland annat Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet; Johan von Sydow, Länsöverdirektör, Länsstyrelsen Stockholm samt Anna-Lena Johansson (L), 1:e vice ordförande Storsthlm.

Läs mer om programmet och anmäl dig här.

Kontakt: Karin Styrenius, tillväxt- och regionplaneförvaltningen, karin.styrenius@sll.se 

Välkommen på utbildningsseminarium i Agenda 2030 för Region Stockhom

Region Stockholm är en av 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Nu har du som är chef, tjänsteperson eller förtroendevald inom Region Stockholm möjlighet att höja dina kunskaper om Agenda 2030 genom en halvdags utbildning under ledning av Svenska FN-förbundet och SKL.

Tid: 13:00–16:00
Plats: Blique by Nobis, Gävlegatan 18, 113 30 Stockholm
Målgrupp: Förtroendevalda, chefer och tjänstepersoner (t.ex. projektledare) i Region Stockholm.
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt. Vi förbehåller oss rätten att fördela platserna på seminariet och att ta ut en avgift om du inte avbokar i tid. Läs mer i våra bokningsvillkor.
Övrigt: Fika ingår

Läs mer om programmet och anmäl dig här.

Kontakt: Anna Viklund, tillväxt- och regionplaneförvaltningen, anna.viklund@sll.se 

Välkommen på Hållbarhetsfrukost 

På våra Hållbarhetsfrukostar får du ta del av omvärldsspaningar och få veta vad som händer inom hållbarhet i Region Stockholm.

Onsdag 9 oktober - Mat och hållbar utveckling

Konsumtion och produktion av mat har en enorm påverkan på miljön. Det bidrar till klimatpåverkande utsläpp, skogsskövling, utarmning av biologisk mångfald och användning av enorma mängder vatten. Samtidigt slängs en tredjedel av all mat som produceras i världen.

Den här morgonen får du en inblick i utmaningar och lösningar både i det globala och lokala perspektivet:

 • Markku Rummukainen, Sveriges representant i FN:s klimatpanel IPCC, professor i klimatologi vid Lunds universitet och expert vid SMHI, berättar om globala utmaningar kopplat till matproduktion, vad som kan göras för att möta dem och hur organisationer som Region Stockholm kan bidra.

 • Linda Hagdahl, projektledare på Södersjukhuset, berättar om deras måltidskoncept som vann Miljöpriset 2019. Konceptet har resulterat i minskat matsvinn med 70 procent, minskat antal transporter, ökad andel ekologisk mat och nöjdare patienter.

Tisdag 12 november - Barnkonventionen blir lag 2020

Hur arbetar Region Stockholm med barns rättigheter?


Tid:
08:00-09:00 (frukost serveras från 07:45)

Anmälan: via Lärtorget

Kontakt: Hanna Karlsson, Hållbarhet, regionledningskontoret, hanna.m.karlsson@sll.se 

Miljöombudsutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som är miljöombud/miljösamordnare inom hälso- och sjukvård och tandvård eller inom administrativa verksamheter inom Region Stockholm eller hos arbetsgivare som har avtal med Region Stockholm.

Utbildningen är uppdelad på två dagar och du får fördjupad kunskap och verktyg för att driva miljöfrågor och skapa engagemang på din arbetsplats.


Kurstillfälle 1:

Torsdag 3 oktober samt måndag 21 oktober 2019 (heldagar)

Kurstillfälle 2:

Torsdag 14 november samt torsdag 5 december 2019 (heldagar)

Förkunskaper: För att gå miljöombudsutbildningen krävs att du har gått den grundläggande miljöutbildningen som baseras på miljöprogram 2017-2021 (antingen i lärarledd form eller den digitala versionen via Lärtorget).

Anmälan via Lärtorget

Kontakt: Christl Kronfeld, Hållbarhet, regionledningskontoret, christl.kronfeld@sll.se 

Grundläggande miljöutbildning

Klimatförändringar, främmande ämnen och biologisk mångfald - den grundläggande miljöutbildningen ger kunskap och medvetenhet om aktuella miljöutmaningar och hur Region Stockholms verksamheter ska arbeta för att nå miljömålen.

Utbildningen grundas på miljöprogram 2017-2021 och vänder sig till dig som arbetar i Region Stockholm och till dig som arbetar hos arbetsgivare som har uppdrag åt Region Stockholm.

Utbildningen är digital och finns på Lärtorget samt på Folktandvårdens och AISABs utbildningsplattformar.

Kontakt: Hanna Karlsson, Hållbarhet, regionledningskontoret, hanna.m.karlsson@sll.se 

Utbildning Läkemedel och miljö

Utbildningen syftar till att öka kunskapen om läkemedels miljöpåverkan och vad förskrivare kan göra för att minska den.

Utbildningen vänder sig till läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och tandläkare som förskriver och ger råd om läkemedel till patienter inom Stockholms läns landsting.

Målet är att förskrivare efter genomförd utbildning ska veta hur och varför läkemedel påverkar miljön, hur landstinget arbetar med frågan och hur en ökad miljöhänsyn kan vägas in i vårdvardagen.

Utbildningen är digital och finns på Lärtorget.

Kontakt: Johanna Borgendahl, Hållbarhet, regionledningskontoret, johanna.borgendahl@sll.se 

Utbildningar inom social hållbarhet

Region Stockholm erbjuder flera utbildningar för att verka för jämlik service och arbetsmiljö för invånare och medarbetare.

 • Att undanröja hinder
 • Hbtq - normer, kön och sexualitet
 • Etnicitet, normer och möten i vardagen

Du hittar utbildningarna på Lärtorget.

Kontakt: Eva Bergman, Personal och utbildning, regionledningskontoret, eva.l.bergman@sll.se 

Hållbarhetsbrevet berättar löpande om ett urval av Region Stockholms arbete inom miljö och social hållbarhet. Läs mer om Region Stockholms hållbarhetsarbete på SLL.se.

Redaktör: Hanna Karlsson, Hållbarhet, regionledningskontoret, hanna.m.karlsson@sll.se 

Ansvarig utgivare: Charlotta Brask, Hållbarhet, regionledningskontoret, charlotta.brask@sll.se 

Region Stockholm