Öppna utskicket i din webbläsare

Hållbarhetsbrevet Nr 6 2019

Prenumerera | Skicka vidare |

Pixabay

I årets sista nummer summerar hållbarhetschef Charlotta Brask året som gått och blickar framåt mot 2020. Du får veta vad det innebär att Barnkonventionen blir lag 2020 och hur Region Stockholm inspirerar för hållbar hälso- och sjukvård internationellt. En ny reseapp testas som ska förenkla för resenärer och få fler att välja att resa kollektivt. Det finns nya datum för vårens utbildningar så se till att boka in dig redan nu. Miljöpriset 2020 drar snart igång - vem vill du nominera?

Fotograf: Anna Molander

Julhälsning från Charlotta Brask

När jag ser tillbaka på det gångna året så är en av de saker som slår mig den ökade medvetenheten i samhället om de utmaningar som världen står inför. Larmrapporter från den samlade forskningsvärlden har avlöst varandra rörande klimatförändringar och massutrotning av arter, och hur det hotar våra samhällen socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Vi har kunnat se demonstrationer i alla delar av världen inspirerade av Greta Thunberg där människor kräver mindre prat och mer handling. Året avslutas med att alla länder som skrivit under FN:s klimatkonvention samlas i Madrid för klimattoppmötet COP25 för att förhandla om hur klimatarbetet ska genomföras.

Region Stockholm är en viktig aktör nationellt för att Sverige ska nå hållbarhetsmålen, men är också en inspirationskälla internationellt. Vi ligger i framkant inom flera områden vilket gör att många tittar på vad vi gör för att inspireras och kroka arm för en hållbar utveckling.

Den politiska ledningen har beslutat att hållbarhet ska genomsyra Region Stockholms arbete och verksamheter. En hållbarhetspolicy och en hållbarhetsstrategi tas fram för att tydliggöra Region Stockholms ansvar och ambitioner inom social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Målen ska tydligt koppla till regionala, nationella och globala mål som RUFS 2050, Klimatavtalet från Paris och FN:s Agenda 2030.

Alla verksamheter som arbetar på uppdrag av Region Stockholm ska bedrivas så att invånarna bemöts likvärdigt, individuellt och utan diskriminering. Region Stockholm ska fortsätta att arbeta för att vara en ledande aktör i Europa gällande hållbarhetskrav vid offentlig upphandling.

Jag ser fram emot att utveckla arbetet ytterligare nästa år tillsammans med er. Ert engagemang gör det möjligt att nå målen! Stort tack för allt det arbete ni gör.

God Jul och Gott Nytt År!

Charlotta Brask
Hållbarhetschef, Region Stockholm

 

Barnkonventionen blir lag 2020

Från och med årsskiftet bli barnkonventionen lag. Det innebär att Region Stockholm liksom andra myndigheter får ett större ansvar att tillämpa rättigheterna i konventionen.

– Barnkonventionen har gällt i Sverige i 30 år och får nu en ökad status i och med att den blir lag, säger Ludmilla von Zweigbergk, strateg för barnrättsfrågor på avdelningen Hållbarhet på regionledningskontoret.

Hon sammanfattar innebörden i den nya lagstiftningen i fyra punkter:

  • Det blir ännu tydligare att barn och unga är egna individer med egna rättigheter.
  • Barnkonventionen får samma status som andra svenska lagar.
  • Den ställer krav på tillräcklig kunskap om barns rättigheter och hur dessa ska omsättas utifrån verksamhetens uppdrag.
  • Det blir ett ansvar att tillämpa rättigheterna i konventionen så att den får större genomslag vid bedömningar, ärenden och beslut som berör barn och unga.

– För att uppmärksamma att barnkonventionen bli lag 2020 har vi tagit fram korta informationsfilmer till intranätet. Målgruppen är chefer och medarbetare, berättar Ludmilla von Zweigbergk.

Filmerna tar upp goda exempel i arbetet med barnkonventionen från Region Stockholms fyra kärnverksamheter – hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, tillväxt- och regionplanering och kultur.

Barnrättsombud stärker arbetet

Ett annat sätt att lära sig mer om barnkonventionen och få den att leva i praktiken är att utbilda sig till barnrättsombud. Under 2020 erbjuds två barnrättsombudsutbildningar under våren respektive hösten för hälso- och sjukvårdspersonal inom Stockholms län. Utbildningen ges under sex halvdagar och äger rum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. 

- Det finns stora möjligheter att stärka barns och ungas rättigheter i våra verksamheter, säger Ludmilla von Zweigbergk.

Medarbetare inom Region Stockholm kan se filmerna om att barnkonventionen blir lag här.

Kontakt:

Anmälan till barnrättsombudsutbildningen: Jennie Ståhlberg, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, jennie.stahlberg@sll.se.

För frågor om att barnkonventionen blir lag: Ludmilla von Zweigbergk, Hållbarhet, regionledningskontoret, ludmilla.vonzweigbergk@sll.se

 

Miljöpriset 2020

Snart är det dags för Region Stockholms årliga Miljöpris som lyfter inspirerande medarbetare och sprider goda idéer inom miljöområdet.

Engagemanget för en bättre miljö är stort i Region Stockholm och det finns många idéer, projekt och personer som förtjänar att uppmärksammas. Börja redan nu att fundera på vad du eller dina kollegor gjort för att Region Stockholm ska nå miljömålen och vem du vill nominera till Miljöpriset 2020.

Det finns tre olika kategorier som du har chans att kamma hem vinst i:

  • Miljöpriset 
  • Årets Eldsjäl
  • Hederspriset

Alla bidrag bedöms av en sakkunnig jury och miljö- och hållbarhetsberedningen utser vinnarna av Miljöpriset och Årets Eldsjäl. Hederspriset går till det bidrag som har fått flest röster på miljopriset.se.

Efter årsskiftet kommer mer information om hur du nominerar ditt bidrag. Till dess – låt dig inspireras av tidigare vinnare och nominerade bidrag på miljopriset.se.

Region Stockholms miljömål hittar du i miljöprogram 2017-2021.

Kontakt: Christl Kronfeld, Hållbarhet, regionledningskontoret, christl.kronfeld@sll.se 

 

Region Stockholm inspirerar för hållbar hälso- och sjukvård internationellt

Det är inte alltid storleken som avgör i vilken grad en aktör kan påverka utvecklingen mot hållbarhet. Genom att sprida kunskap om framgångsrika insatser kan andra ta efter. Hållbarhetschef Charlotta Brask lyfte nyligen miljöarbetet i Regions Stockholms hälso- och sjukvård för en internationell publik.

Det var vid en konferens i Montreal i Kanada som Charlotta Brask berättade om Regions Stockholms arbete med att minska utsläpp av växthusgaser och att genomföra klimatanpassningar i hälso- och sjukvården. Deltagarna var från Kanada, USA, Frankrike, Sverige och de nordiska grannländerna. De representerade både privat och offentlig hälso- och sjukvård och företag som tillverkar hållbara lösningar för sjukvården.

Hälso- och sjukvårdens klimatpåverkan motsvarar 4,4 procent av de globala nettoutsläppen. Anledning är att stora mängder energi, material, läkemedel och livsmedel behövs för att driva vård.

Metoder som ger större effekt

– Det är väldigt viktigt att förstå att vi som globalt sett är en liten aktör ändå kan bidra till stora förändringar. Om vi inspirerar andra i världen att använda metoder och tekniker som vi utvecklat och att ställa krav på hållbarhet i upphandlingar kan effekten bli mycket stor, säger Charlotta Brask.

Som konkret exempel lyfter hon upp att Region Stockholm har bidragit till att teknik för lustgasdestruktion utvecklats och etablerats på den svenska marknaden. Lustgas är en av vårdens stora klimatbovar och Region Stockholm har genom att införa destruktion av lustgas vid verksamheter som använder mycket lustgas, exempelvis förlossning och viss tandvård, lyckats minska utsläppen radikalt, utan att patienter påverkas negativt.

Ett annat exempel är arbetet med att beakta miljöaspekter i Kloka listan. Kloka listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmaceutisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter.

Framgångsrikt klimatarbete – men mycket återstår

Under konferensen kunde hon även berätta om andra delar av Region Stockholms framgångsrika arbete när de gäller att minska klimatpåverkan:

Sedan 2018 drivs
• SL-bussarna till 100 procent av förnybara drivmedel
• tågen till 100 procent på förnybar el
• byggnaderna till 96 procent på förnybar energi. Det gäller kyla, värme och el.

– Däremot finns det en hel del kvar att göra när det gäller indirekt klimatpåverkan från byggnadsmaterial och produkter. Sjukvården använder mycket engångsartiklar, där många är nödvändiga för att upprätthålla en god patientsäkerhet. För de produkterna handlar det om att gå över till biobaserade material snarare än att minska användningen. Ett bra exempel är att det numera enbart används sopsäckar, soppåsar och fryspåsar av biobaserade material. En övergång sker också till biobaserade skyddsförkläden.

Hälso- och sjukvården arbetar förebyggande och för att människor ska bli friska, men bidrar samtidigt till miljö- och klimatpåverkan som i sin tur påverkar natur och människa negativt.

– Men det behöver inte vara så, framhåller Charlotta Brask. Vi ska fortsätta hitta lösningar för framtidens hållbara hälso- och sjukvård och göra allt vi kan för att minska vår klimatpåverkan.

Exempel på Region Stockholms och andra aktörers förebyggande arbete lyfts i artikeln How healthcare can help heal communities and the planet som Charlotta Brask skrivit tillsammans med internationella kolleger i den medicinska tidskriften BMJ.

Kontakt: Charlotta Brask, hållbarhetschef, Region Stockholm, charlotta.brask@sll.se 

 

Ny app samlar alla resealternativ

Kollektivtrafik, elsparkcykel, elcykel, elbilpool eller taxi? Appen Travis ska göra det enklare att se olika resalternativ och att betala för vald resa direkt i tjänsten.

Travis är en del av Region Stockholms, Järfälla kommuns och Nobinas kollektivtrafiksatsning i Barkabystaden, där de självkörande elbussarna i linjetrafik nog har fått mest uppmärksamhet hittills.

Med den nya appen är ambitionen att ta ett större grepp runt vardagsresandet. För att kunna välja och betala för alla resealternativ är det än så länge Järfälla kommun och i synnerhet Barkabystaden som gäller. Det är där anslutna cyklar och bilar främst finns. Som reseplanerare och för köp av digitala biljetter i kollektivtrafiken fungerar Travis i hela länet.

Första gången appen öppnas blir användaren välkomnad till ”din alldeles egna reseassistent för ett smidigare vardagsresande.” På klickbara kartor syns all kollektivtrafik och även andra resealternativ som anslutna företag erbjuder.

Enklare för kunden, bättre för miljön

Håkan Karlsson arbetar med strategisk utveckling och är trafikförvaltningens person i projektet.

– Syftet är förstås att göra det enklare för kunderna. Långsiktigt är målet att fler ska välja att åka kollektivt.

Hypotesen är att fler väljer att åka kollektivt jämfört med till exempel bil när alternativen visas tydligt bredvid varandra.

– Det kan handla om pris eller om en ökad miljömedvetenhet i samhället. Vi tror att många tycker att pris och lägre miljöbelastning är en fördel, även om det i vissa fall kan innebära en längre restid.

Testperioden beräknas pågå i minst ett år.

– Då räknar vi med att ha tillräckligt med data för att analysera hur vi ska gå vidare, säger Håkan Karlsson.

Kontakt: Håkan Karlsson, Strategisk utveckling, trafikförvaltningen, hakan.karlsson@sll.se 

 

Miljöombudsutbildning våren 2020

Utbildningen ger dig som miljösamordnare/miljöombud fördjupad kunskap och verktyg för att driva miljöfrågor och skapa engagemang på din arbetsplats.

Den vänder sig till dig som är miljöombud/miljösamordnare inom hälso- och sjukvård och tandvård eller administrativa verksamheter, eller hos arbetsgivare som har avtal med Region Stockholm.

Utbildningen är uppdelad på två dagar och du kan välja mellan två olika utbildningstillfällen:

Kurstillfälle 1:

Tisdagen den 10 mars samt onsdagen den 1 april 2020 (heldagar)

Kurstillfälle 2:

Torsdagen den 23 april och tisdagen den 12 maj 2020 (heldagar)

Förkunskaper: För att gå miljöombudsutbildningen krävs att du har gått den grundläggande miljöutbildningen som baseras på miljöprogram 2017-2021 (antingen i lärarledd form eller den digitala versionen via Lärtorget).

Anmälan via Lärtorget.

Kontakt: Christl Kronfeld, Hållbarhet, regionledningskontoret, christl.kronfeld@sll.se 

Utbildning i intern miljörevision

En utbildning på tre dagar för dig som vill lära dig revisionens grunder.

I utbildningen ingår bland annat övningar i revisionsteknik och intervjuteknik, miljölagstiftning samt planering av miljörevision. Utbildningen avslutas med en miljörevision under handledning. 

Kurstillfälle:

Datum: 17 mars, 18 mars samt 25 mars 2020.
Tid: 08.30-16.30.

Förkunskaper: Utbildningen riktar sig till dig som har kännedom miljöledningsarbete och vill kunna genomföra miljörevisioner.

Anmälan via Lärtorget (fr o m den 20 december 2019).

Kontakt: Christl Kronfeld, Hållbarhet, regionledningskontoret, christl.kronfeld@sll.se 

Grundläggande miljöutbildning

Klimatförändringar, främmande ämnen och biologisk mångfald - den grundläggande miljöutbildningen ger kunskap och medvetenhet om aktuella miljöutmaningar och hur Region Stockholms verksamheter ska arbeta för att nå miljömålen.

Utbildningen grundas på miljöprogram 2017-2021 och vänder sig till dig som arbetar i Region Stockholm och till dig som arbetar hos arbetsgivare som har uppdrag åt Region Stockholm.

Utbildningen är digital och finns på Lärtorget samt på Folktandvårdens och AISABs utbildningsplattformar.

Kontakt: Hanna Karlsson, Hållbarhet, regionledningskontoret, hanna.m.karlsson@sll.se 

Utbildning Läkemedel och miljö

Utbildningen syftar till att öka kunskapen om läkemedels miljöpåverkan och vad förskrivare kan göra för att minska den.

Utbildningen vänder sig till läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och tandläkare som förskriver och ger råd om läkemedel till patienter inom Region Stockholm.

Målet är att förskrivare efter genomförd utbildning ska veta hur och varför läkemedel påverkar miljön, hur Region Stockholm arbetar med frågan och hur en ökad miljöhänsyn kan vägas in i vårdvardagen.

Utbildningen är digital och finns på Lärtorget.

Kontakt: Johanna Borgendahl, Hållbarhet, regionledningskontoret, johanna.borgendahl@sll.se 

Utbildningar inom social hållbarhet

Region Stockholm erbjuder flera utbildningar för att verka för jämlik service och arbetsmiljö för invånare och medarbetare.

  • Att undanröja hinder

  • Hbtq - normer, kön och sexualitet

  • Etnicitet, normer och möten i vardagen

Du hittar utbildningarna på Lärtorget.

Kontakt: Eva Bergman, Personal och utbildning, regionledningskontoret, eva.l.bergman@sll.se 

Hållbarhetsbrevet berättar löpande om ett urval av Region Stockholms arbete inom miljö och social hållbarhet. Läs mer om Region Stockholms hållbarhetsarbete på SLL.se.

Redaktör: Hanna Karlsson, Hållbarhet, regionledningskontoret, hanna.m.karlsson@sll.se 

Ansvarig utgivare: Charlotta Brask, Hållbarhet, regionledningskontoret, charlotta.brask@sll.se 

Region Stockholm