Webbversion

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Gå direkt till: Miljömål | Klimat & Energi | Klimatanpassning
 

Innehåll i Nyhetsbrev Miljö & Klimat
nr 4 2017 

Miljömål
Barn drabbas av luftföroreningar 
Fokus på hälsa den 17 januari 2018 - anmäl dej!
Luftseminarium den 7 februari 2018 - boka dagen
Drivkraft för tillväxt & utveckling - 3 möten i mars 2018
GreenActs styrgrupps miljömålslöften den 21 nov 2017
Biologisk mångfald på länsmiljömålsdagen den 21 nov 2017
Stärkt kulturmiljö genom dialog

Klimat & Energi
Attraktiv stadskärna med minskande luftföroreningar

Klimatanpassning
Kunskapsöversyn om ekosystembaserad klimatanpassning

Julkalender om 50 år av miljöarbete

Nästa nummer av nyhetsbrev Miljö & Klimat i Kronobergs län planerar vi i februari 2018. Länsstyrelsen har även nyhetsbrev för Åsnens nationalpark (flera med olika målgrupper) och även för andra verksamheter. Anmäl epostadressen på hemsidan så missar du inget nyhetsbrev.

Tipsa oss gärna genom Miljömålsbrevlådan.


MILJÖMÅL
 
 

Barn drabbas av luftföroreningar när samhällsplanering brister

För att skapa en luftmiljö som är bra för barns hälsoutveckling, krävs att barnperspektivet kommer med i samhällsplaneringen i ökad utsträckning. Det framgår av Naturvårdsverkets rapport om barn och luft från Naturvårdsverket. Luft & miljö 2017 Barns hälsa fokuserar på barnen och hur de påverkas av den luftkvalitet som omger dem. Många barn växer idag upp i miljöer där dålig luft kan påverka deras hälsa.

Rapporten pekar på hälsoeffekter på kort och lång sikt, men också på möjligheterna att skapa en bra luftmiljö för barns hälsoutveckling, vilket bidrar till att miljökvalitetsmålen nås. Målgruppen är handläggare på kommuner och länsstyrelser som arbetar med miljö- och planeringsfrågor samt politiker.

Ett barnperspektiv vid planering och beslut banar vägen för en framtid med bättre luft för alla.

 

Om hälsa den 17 januari 2018

Välkommen på seminariedag om hälsa och hur den påverkas av vår miljö!

Förmiddagen ägnas åt ”Ställ om för framgång – med hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål och hållbar utveckling”. Johan Hallberg, samhällsmedicinsk läkare vid Landstinget Dalarna, guidar oss genom förmiddagen fram till ett nytt perspektiv där människans och individens perspektiv blir grunden för bygget av ett hållbart samhälle. Han utlovar helt nya perspektiv!

Under eftermiddagen presenterar Kristoffer Mattisson och Estelle Larsson från Arbets- och Miljömedicin Syd Miljöhälsorapport 2017 och den regionala miljöhälsorapport som tagits fram under hösten 2017. Rapporten som presenteras är viktiga underlag för samhällsplanering och ett tillfälle att diskutera effekter på hälsan med medicinska experter. Resultatet använder vi som underlag för att modernisera Åtgärdsprogrammen för miljömål 2014-2020.  

Välkommen med din anmälan senast den 10 januari 2018 genom Länsstyrelsens kalender

Kontaktperson Louise Ellman Kareld, tel 010 223 70 00

 

Fokus på Kronobergs luft 7 februari 

Den 7 februari 2018 anordnas ett seminarium med fokus på luftkvalitet och hälsa i Alvesta. 

Hälsoeffekter av dålig luftkvalitet
Visste du att 5 500 personer i Sverige dör i förtid på grund av luftföroreningar varje år? Hälsoeffekter från luftföroreningar beräknas kosta samhället omkring 42 miljarder kronor varje år. Bilavgaser, småskalig vedeldning och partiklar från vägslitage är några av de främsta källorna till luftföroreningar.

Hur behåller vi vår goda luftkvalitet och vad återstår för att nå det nationella miljömålet Frisk Luft? Under dagen föreläser bland andra Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet, som under flera år forskat på hälsoeffekter av luftföroreningar.

Boka in 7 februari 2018 i kalendern då Kronobergs luftvårdsförbund och Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge ordnar ett seminarium med inriktning på luftkvalitet och hälsa på Hotell Rådmannen i Alvesta.

 

Drivkraft för tillväxt och utveckling

Välkommen till en konferens om miljö, regional tillväxt och hållbar utveckling, för personer i ledande positioner från näringsliv och offentlig verksamhet.

PÅ KONFERENSEN FÅR DU:

  • Verktyg för hur näringsliv och offentlig verksamhet kan arbeta tillsammans kring miljö, tillväxt och hållbar utveckling.
  • Inspiration av lärande exempel från kommuner, regioner och företag.
  • Diskutera ledarskapets betydelse för tillväxt och ekologiskt hållbar utveckling.
  • Aktuell information om statliga finansieringsformer och regeringens uppdrag till regionala aktörer att integrera klimat och miljö i tillväxtarbetet.

Länk till anmälan till konferensen i Jönköping den 22 mars 2018

GreenActs styrgrupp undertecknar miljömålslöften, Foto P-A Persson.
 

Nya miljömålslöften

När GreenActs styrgrupp tecknade miljömålslöften visade det sig att tre av fyra nyckelaktörer inom miljö i länet lovar att arbetar för att minska kemikalieanvändningen. Detta gör man genom utbildningar och information om kemikalier, minskad användning i vardagen, ersätta eller fasa ut farliga ämnen och genom att rensa ut leksaker med skadliga ämnen i väntrum och på mottagningar. Minskad kemikalieanvändning bidrar till miljömålet Giftfri miljö.

Styrgruppen för GreenAct Kronoberg skrev under miljömålslöften den 21 november 2017. I styrgruppen ingår Linnéuniversersitetet, Region Kronoberg, Miljö Linné och Energikontor Sydost. Innehållet i löftena och vad miljömålslöften är, presenteras på Länsstyrelsens hemsida. Kontaktperson: Aida Ramic, tel 010 223 70 00  

Workshopens åtgärder fanns uppsatta på linan. Foto P-A Persson
 

Biologisk mångfald 

Vid länsmiljömålsdagen den 21 november 2017 talade Ulf Bjelke från Artdatabanken om läget för de hotade arterna i länet. Gunnar Isacsson, ekolog vid Skogsstyrelsen talade om de grova trädens betydelse för den biologiska mångfalden och Jens Rydell, naturfotograf, konsult & forskare, berättade om fladdermössens ekologi.

Under eftermiddagen presenterades möjligheter att söka bidrag för åtgärder genom LONA (Lokala naturvårdssatsningar) och samverkansprojektet Fria eller fälla. En workshop genomfördes för att komma vidare med bra åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden. Syftet är att få till en bättre samverkan för att minska gapet till att nå miljömålen framöver. Resultaten från Länsmiljömålsdagen och workshopen som genomfördes, kommer att användas i den översyn av åtgärdsprogrammet för miljömål som Länsstyrelsen planerar att göra under 2018. 

Dokumentation från dagen finns på Länsstyrelsens hemsida

 

Stärkt kulturmiljö i länets kommuner genom dialog

Bra samverkan och bra kommunikation är nyckeln till ett gott kulturmiljöarbete.

Länsstyrelsen har under 2017 träffat Alvesta, Ljungby, Växjö och Älmhults politiker och tjänstepersoner. Övriga kommuner får besök under 2018. Kommunbesöken planeras utifrån kommunens behov och önskemål. 

I Ljungby, till exempel, diskuterades samverkan och samsyn, antikvarisk kompetens och hur kulturmiljöer kan användas och utvecklas. 

På Länsstyrelsens hemsida finns bland annat dokumentation från alla möten samt länkar till checklista, hur man söker bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.  


KLIMAT & ENERGI
 
 

Attraktiv stadskärna med minskande luftföroreningar

Attraktionskraften i stadskärnan stärks samtidigt som koldioxidutsläppen från transporter minskar genom EU-projektet RESOLVE.

Projektet har tagit fram en trevlig och informativ film om hur du kommer att påverkas i framtiden och hur man arbetar tillsammans i projektet. En stor del av våra inköp kräver transporter, och de måste minska om klimatmålen ska kunna nås. Filmen, 4 minuter, bilder från projektets studiebesök i Växjö, samt minnesanteckningar från projektmöten finns på projektet Resolves sida på Länsstyrelsens hemsida

Kontaktperson: Aida Ramic, tel 010 223 70 00.  


KLIMATANPASSNING
 
 

Kunskapsöversyn om ekosystembaserad klimatanpassning

Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet har sammanställt underlag om ekosystembaserad klimatanpassning.

Kunskapsöversynen är en genomgång av forskningslitteratur inom bebyggd miljö, kulturmiljö, kustområden, skogsbruk och jordbruk och fokuserar på svenska förhållanden.

Rapporten ger en överblick av olika sätt som har prövats att arbeta med naturbaserade lösningar samt vilka synergieffekter de kan ha.

Länk till rapporten.

Naturvårdsverkets julkalender
 

Naturvårdsverkets julkalender

Naturvårdsverkets julkalender är en resa genom miljöarbetets 50-åriga historia. Öppna en lucka, du med! 

Lucka 4 tyckte vi var särskilt intressant, så här långt...

Njut av advent och se till att du får en stärkande, vilsam och riktigt God Jul! 

Vi ses igen 2018.


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg