Webbversion

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Gå direkt till: Miljömål | Klimat & Energi | Klimatanpassning
Illustration: Tobias Flygar
 

Innehåll nr 1 - 2018

Miljömål
Invigning av Åsnens nationalpark den 25 maj
Gröna jobb 
Seminarium om upphandling och giftfri vardag 26 april
22 mars Drivkraft för tillväxt och utveckling
Bidrag till att sanera förorenad mark för bostäder
Ny våtmarkssatsning via LONA
PFAS eftersöks i Kronobergs län
Bättre vandringsmöjligheter vid kulturmiljöer vid vatten
Agenda 2030 gör Sverige hållbart
Det blir hälsoeffekter av dålig luftkvalitet
Förslag att utöka kulturreservatet i Råshult
Snart är 2018 års Naturutflykter i Kronoberg klar

Klimat & Energi 
Klimatklivet laddar Kronoberg och Sverige
Regional strategi för att stärka Smålands skogar

Klimatanpassning
Lathund för klimatanpassning - websändning 12 mars 

Tipsa oss gärna genom Miljömålsbrevlådan! Nästa nummer av nyhetsbrev Miljö & Klimat i Kronobergs län planerar vi i maj 2018. Länsstyrelsen har även nyhetsbrev för Åsnens nationalpark (flera med olika målgrupper) och även för andra verksamheter.

Illustration: Tobias Flygar


MILJÖMÅL
 
Boken Åsnens natur är en guide till naturen i Åsnen.
 

Invigning av Åsnens nationalpark

Invigning av Sveriges 30:e nationalpark blir den 25 maj 2018 och det är Åsnens nationalpark. 

Många fina planer smids så programmet blir något alldeles extra! Senaste nytt finns på hemsidan för Åsnens nationalpark och på facebook

Entréer är klara att besöka vid Sunnabron, i Bjurkärr och i Trollberget. Porten till nationalparken blir Naturum Kronoberg på Huseby Bruk

I väntan på invigningsdagen tipsar vi om mycket trevlig läsning om djur och natur i Åsnens natur - Din guide till unika upplevelser av Tobias Ivarsson och Mikael Persson. 

Rita en nationalparksstjärna den 25 maj 2018 i din kalender och välkommen till invigningen!

Fotograf: Yaman Albohol. Genom att blanda svenskar och nyanlända i arbetslagen skapas tillfällen för språkträning.
 

Gröna jobb - storsatsning
med minst två flugor i en smäll

Länsstyrelserna har tillsammans med flera myndigheter fått i uppdrag av regeringen att under 2018 starta ett nationellt arbetsmarknadsprojekt, Gröna Jobb. Nu efterlyser Länsstyrelsen förslag på uppdrag runt om i Kronobergs län. Det kan vara arbeten inom de gröna näringarna viket syftar på ökad miljönytta. Exempel på det är naturvård, jordbruk, skogsbruk, vattenbruk, trädgårdsodling och gränsskötsel/anläggning. 
Projektet innebär en möjlighet för kommuner och ideella föreningar att få arbete utfört som inte ryms inom ordinarie verksamhet.

Syftet är att långtidsarbetslösa och nyanlända ska få insikt i den svenska arbetsmarknaden och den gröna sektorn.

- Länsstyrelsens roll är att samla in uppdrag som Skogsstyrelsen kan utföra med handledda arbetslag. Arbetet med gröna-jobb-uppdrag kan handla om olika naturvårdsåtgärder runt om i länet, t.ex. förbättring av vandrings- och cykelleder, säger Gunilla Claesson, samordnare för Gröna Jobb vid Länsstyrelsen i Kronobergs län.

- Det handlar helt enkelt om jobb som ger människor ett sammanhang, kunskap och självförtroende. Årets ökade anslag, samarbetet med Skogsstyrelsen och de Gröna Jobben ger dessutom möjligheter till ökade insatser som gynnar både miljö och friluftsliv, fortsätter kontaktpersonen Gunilla Claesson

 

Seminarium om upphandling och giftfri vardag 26 april

Kemikalieinspektionen och Upphandlingsmyndigheten åker på turné med seminarium om upphandling och giftfri vardag. De genomförs som en del av länsstyrelsernas uppdrag kring genomförande av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - för att ge ökad kunskap om giftfri vardag och upphandling som verktyg.

De som är berörda av detta är alla som arbetar med, beslutar om eller på annat sätt kommer i kontakt med upphandling och inköp i offentlig sektor. Det kan exempelvis vara upphandlare, inköpare, enhetschefer, projektledare, miljö- och kemikaliesamordnare, leverantörer och lokala politiker.

Mer information och länk till anmälan (Länsstyrelsens kalender). Kontaktperson är Anna Gilius.

 

Drivkraft för tillväxt och utveckling 

22 mars genomförs en konferens om miljö, regional tillväxt och hållbar utveckling, för personer i ledande positioner från näringsliv och offentlig verksamhet i Jönköping. Den genomförs även i Västerås 20 mars och i Sundsvall 28 mars. Anmälan senast 8 mars 2018.

PÅ KONFERENSEN FÅR DU:

  • Verktyg för hur näringsliv och offentlig verksamhet kan arbeta tillsammans kring miljö, tillväxt och hållbar utveckling.
  • Inspiration av lärande exempel från kommuner, regioner och företag.
  • Diskutera ledarskapets betydelse för tillväxt och ekologiskt hållbar utveckling.
  • Aktuell information om statliga finansieringsformer och regeringens uppdrag till regionala aktörer att integrera klimat och miljö i tillväxtarbetet.
 

Bidrag till att sanera förorenad mark för bostäder

Alla kommuner kan ansöka om bidrag för sanering inför bostadsbyggande. Bidraget infördes 2016. Från år 2018 och framåt finns det 200 miljoner kr per år i potten. Ett stort antal markområden i länet kan vara aktuella för bidraget och dessa redovisas i en rapport.

Fler bostäder behövs samtidigt som förorenade områden kan saneras. Länsstyrelsen vill öka kännedomen om saneringsbidraget och dels att visa vilka områden i länet som kan vara aktuella för bidraget. Rapporten och mer information om bidraget finns på Länsstyrelsens hemsida. Kontaktperson: Madeleine Ullerhed

 

Ny våtmarkssatsning via LONA

Under 2018 startar en ny våtmarkssatsning för att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden mm. På Länsstyrelsens hemsida finns information om vilka åtgärder man kan få bidrag för, och hur stort bidraget kan bli samt hur ansökan görs. Bidrag kommer även att kunna ges för att ta fram mer kunskap och underlag. Ansökan sker vid två tillfällen under 2018, 10 april och 1 oktober.

Kontaktperson Karin Kanterud och Peter Wredin

 

PFAS eftersöks i Kronobergs län 

PFAS, högflourerade ämnen, har hittats på flera platser i länet. Det är viktigt att ta reda på var de finns och att lokalisera områden där dessa ämnen kan förekomma.  Ämnena är mycket långlivade och kan lagras i kroppen, både i människor och djur. Vissa av ämnena kan vara toxiska. De förekommer i ett stort antal produkter till exempel kläder, skidvallor, rengöringsmedel och brandsläckningsskum. Under våren driver Länsstyrelsen ett projekt där fisk från flera sjöar i länet analyseras för att översiktligt undersöka förekomsten av PFAS. Kontaktperson Madeleine Ullerhed 

Myndighetsnätverket för PFAS-frågor har sammanställt en guide om PFAS där många frågor om PFAS besvaras.  
Kvarndammen vid Engaholm. Foto Jakob Marktorp.
 

Bättre vandringsmöjligheter vid kulturmiljöer vid vatten

Runt om längs våra vattendrag finns en mängd historiska spår i form av kvarnar och sågar, gamla kraftverk, dammar, flottledsrensningar, stampar m.m. Samtidigt som dessa lämningar och miljöer utgör en del av vår gemensamma historia är många av dem till hinder för fisk och andra vattenlevande organismer som behöver röra sig upp och ned i vattendragen. På flera ställen över hela landet pågår det arbeten för att förbättra vandringsmöjligheterna, men samtidigt gäller det att inte mista delar av vårt rika kulturarv.

Länsstyrelsen i Kronoberg bedriver tillsammans med länsstyrelserna i Blekinge och Skåne det gemensamma projektet Kulturmiljö och Vattenförvaltning för att hitta lösningar där kulturmiljövärden tas tillvara samtidigt som vandringsmöjligheter förbättras. Vi besöker vattenanknutna kulturmiljöer som dokumenteras, värderas kulturhistoriskt och vi försöker se förslag till lösningar. Sedan 2014 har 205 platser i de tre länen inventerats på detta sätt. Inventeringarna har resulterat i flera rikligt illustrerade rapporter som finns på länsstyrelsens hemsida.
Kontaktperson Karl-Oskar Erlandsson, tfn 010-224 02 27.

 

Agenda 2030 gör Sverige hållbart

Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting genomför en gemensam nationell satsning som svar på kommunernas önskan att bli hållbara. Sju kommuner och landsting, bland annat Växjö, deltar i ett pilotprojekt (se Växjö kommuns nyhet) som startar under våren med syftet att bidra till att förverkliga de globala målen och Agenda 2030.

FN-förbundets pressmeddelande (2018-02-22) om satsningen framgår att syftet är att stärka kunskapen och engagemanget för Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner genom att jobba med kommunikationssatsningar. Med stöd från SIDA drivs projektet under tre år till och med 2020 som ett led i det nationella uppfyllandet av de 17 globala målen.

 

Det blir hälsoeffekter av dålig luftkvalitet

Vid Kronobergs luftvårdsförbunds seminarium den 7 feb 2018 informerades om hälsopåverkan redan vid låga halter av luftföroreningar. Det finns vetenskapliga undersökningar som styrker kopplingen mellan luftföroreningar och hjärt- och kärlsjukdomar men även samband med demens, inklusive Alzheimers sjukdom.

Det är bäst, alltså, att göra allt vad vi kan för att bibehålla den goda luftkvalitet vi har i länet och att ta till oss kunskapen om hur man utformar miljöer inom tätbebyggt område som är både trivsamma, säkra och bra för hälsan. 

Dokumentation från luftseminariet finns på Kronobergs luftvårdsförbunds hemsida

Ängsmetallvinge Adscita statices (NT) är beroende av blomrika gräsmarker. Foto: ©Länsstyrelsen i Kronoberg, Marion Jannes
 

Förslag att utöka kulturreservatet i Råshult

Kulturreservatet komministerbostället Råshult är ett av Sveriges bästa exempel på hur ett tidigt 1700-tals landskap kan ha sett ut och brukats. När reservatet bildades ingick endast den del av Råshults by som utgjordes av Södregårdens ägor, där Carl von Linné föddes. I byn fanns då ytterligare en gård, Norregården.

Under 2016 och 2017 inventerade Länsstyrelsen därför resten av det som var inägomark till byn Råshult i början av 1700-talet. Även i dessa marker finns höga natur- och kulturvärden som kan knytas till Carl von Linnés tid. Den hävdade marken i stora delar av utredningsområdet har gott om biologiskt kulturarv i form av hävdgynnade växter och ängssvampar samt inslag av därtill hörande insekter.

Genom att utöka reservatet kan odlingslandskapet bindas samman till en helhet i Råshult som bidrar till förbättrade förutsättningar för fortlevnad och spridning av det biologiska kulturarvet. Länsstyrelsen kommer med anledning av detta att remittera ett förslag till utökning av kulturresevatet under våren 2018. Kontaktperson Marion Jannes

 

Snart är 2018 års Naturutflykter i Kronoberg klar

Länsstyrelsen lanserar varje år ett samlat kalendarium med flera gratis aktiviteter för hela familjen i naturen som olika föreningar arrangerar.

Här finns allt från fågelexkursioner, kräldjurssafari, vandringar i spännande miljöer, till att prova på traditionell slåtter med lie. Det finns aktiveter för barnfamiljer men även för den äventyrliga vuxna i alla delar av länet.

Guiden sträcker sig ifrån mars till oktober och de allra flesta aktiviteter är gratis att delta i. Många av de aktiviteter som länets föreningar, organisationer, kommuner och myndigheter erbjuder är barnvänliga och tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. I utflyktsguiden finns en symbolmärkning för att det lätt ska gå att se vilka aktiviteter som är lämpliga för vem.

foldern finns att hämta på länets bibliotek, turistbyråer samt på Länsstyrelsen i Kronobergs län från och med den 14 mars. 


KLIMAT & ENERGI
 
 

Klimatklivet laddar Kronoberg och Sverige

Klimatklivet har bidragit med stöd till 14 000 laddpunkter i Sverige. Ansökningar för att installera laddstationer för elfordon har varit den i särklass mest populära kategorin inom Klimatklivet hittills skriver Naturvårdsverket i pressmeddelande 20 feb 2018. Nästa ansökningsomgång öppnar den 17 april 2018.

I länet har hittills 41 åtgärder beviljats stöd genom Klimatklivet. 26 av dessa hör till kategorin laddstationer. Sammantaget förväntas beviljade åtgärder minska CO2-utsläppen i länet med 12 463 ton per år. Kontaktperson Ida Andreasson

 

Regional strategi för att stärka Smålands skogar

I de tre skogslänen i Småland har vi samlats i en unik samverkan för att stärka skogens olika värden. Den första strategin är antagen och handlingsplanens åtgärder ska genomföras. 

-Tolv organisationer står bakom strategin, men fler har varit involverade och kommer att delta i genomförandet, säger Malin S Pettersson, som lett processen med att ta fram strategin. Hon berättar vidare att en samordnare ska rekryteras som ska hålla ihop och driva arbetet. 

Ett exempel ur handlingsplanen handlar om att främja klimatsmart byggande av trä. Arbetet med strategin ska vara en levande process, bland annat planeras en förnyad dialog årligen för uppföljning, utvärdering och eventuella revideringar.      


KLIMATANPASSNING
 
Foto: SMHI. Så här pigg blir man av SMHI:s verktyg!
 

Lathund för klimatanpassning
web-sändning 12 mars

SMHI har tillsammans med kommuner och länsstyrelser utvecklat en lathund som ska underlätta arbetet med klimatanpassning. I ett direktsänt seminarium den 12 mars kommer representanter för kommuner, länsstyrelsen, SMHI och SKL att berätta vad de tycker om lathunden för klimatanpassning samt hur den kan användas. Detta är troligen det mest genomarbetade verktyget som tagits fram. Det riktar sig mot små och medelstora kommuner som behöver komma igång med klimatanpassning i sin kommun.


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg