Webbversion

Länsstyrelsen i Kronobergs län
 

LEDARE NR 2, 2018

- Förberedelserna i EU och Sverige pågår för ny jordbruks-
  politik som ska träda ikraft från 2021.

- SAM 2018, arbetet med att handlägga och kontrollera
  ansökningar i fält pågår.

- Pengar finns att söka till investeringar inom lantbruket.

  Läs mer.

 

 

UTBETALNINGAR AV JORDBRUKARSTÖD 2018

Oktober delutbetaln. 75 %: Betesmarker och slåtterängar
                                               Ekologisk produktion
                                               Omställn. ekologisk produktion
                                               Kompensationsstöd

December, slutbetalning: Gårdsstöd
                                             Förgröningsstöd
                                             Stöd till Unga Jordbrukare
                                             Nötkreatursstöd
                                             Restaurering av betesmarker och slåtterängar
                                             Skötsel av våtmarker och dammar
                                             Betesmarker och slåtterängar
                                             Ekologisk produktion
                                             Omställn. ekologisk produktion
                                             Kompensationsstöd

Ovanstående tidpunkter för utbetalningar är preliminära och kan ändras. Följ eventuella justeringar av utbetalningstider på www.jordbruksverket.se. Gå in under fliken Stöd och välj Jordbrukarstöd och därefter Utbetalningsplan. Utbetalningar efter första utbetalningstillfället görs löpande varje vecka.

På Mina sidor kan du följa dina ärenden, se när länsstyrelsen har fattat beslut om att du ska få ditt stöd och hur mycket pengar du ska få. Du hittar informationen under Mina utbetalningar.

Ulla-Britt Sahlin

 

ARRENDESYN

Visste du att Länsstyrelsen utser arrendesynemän? Synemännen är kunniga inom lantbruks- och arrendefrågor i länet och har av länsstyrelsens jurister förklarats som behöriga att hålla syn. Synemän ska vara ojäviga och förrättar syn över arrendeställens skick vid avräkningsperiodens början och slut. Vanligast är att arrendesyner görs i mars.

Dessa tre är synemän innevarande treårsperiod:

Stefan Bengtsson, Forsdala Toragård 6, 342 90 Alvesta

Tommy Albinsson, Lindehult 6, 360 10 Ryd

Marcus Brauer, Dädesjö Prästgård 1, 360 42 Braås

Mer information hittar du här:
http://www.synemannaforbundet.se/

 

Malin Fernholm

 

 

NY SÄSONG FÖR ÄNGS- OCH BETESMARKSINVENTERINGEN

Inventering av ängar och betesmarker kartlägger förändring i landskapet.

Läs mer.

 

 

 

NYA RUTINER VID BESTÄLLNING AV MÄRKESUTRUSTNING

Jordbruksverket har ändrat sina rutiner vid beställning av märkesutrustning samt tar ut en administrativ avgift vid dessa beställningar.

Läs mer.

 

 

FRAMTIDENS SMARTASTE STALL

En stallritning från Kronoberg har vunnit tävlingen Framtidens smartaste stall.

Läs mer.

 

 

SÖK STÖD FÖR KLIMAT-SMARTA INVESTERINGAR

Klimatklivet ger ytterligare en möjlighet att hitta finansiering för din klimatsmarta investering.

Läs mer.

 

NATURVÅRDSBRÄNNING

Varför ska vi göra naturvårdsbränningar?

Läs mer.

 

SERIE OM GRÄSMARKER, del 2 Bete med olika djurslag

Vilket djurslag som betar i en betesmark har stor betydelse för hur marken kommer utveckla sig. Det är stor skillnad mellan olika djurslag när det gäller betesteknik, betesvanor, betespreferenser samt påverkan genom tramp och slitage. Förr betades utmarkerna med flera djurslag dvs sambetning. En annan variant där man utnyttjar olika djurslag är växelbete. Sambete och växelbete är oftast positivt ur flera aspekter.

Läs mer.

 

NYTT PROJEKT: SKÖTSEL AV ÄNGS- OCH BETESMARKER

För att vända utvecklingen med minskande arealer betesmark och slåtterängar har länsstyrelserna fått medel för att driva ett projekt mellan åren 2018 och 2020..

Läs mer.

 

Information, användning av drönare

För att försöka effektivisera fältarbetet kan landsbygdsenheten på Länsstyrelsen eventuellt komma att använda sig av drönare.

Detta kan komma att ske vid areal- och djurkontroller, upprättande av åtagandeplaner och restaureringsplaner, ajourhållning av blockdatabasen samt vid slutbesiktningar av miljöinvesteringar.

Vid användandet kommer vi att informera stödsökanden och den som utför flygningen kommer att bära varselväst.

Vid frågor kontakta Mikael Briland, 010-22 37 329, mikael.briland@lansstyrelsen.se

 

KOMPETENSUTVECKLING OCH RÅDGIVNING SOMMAREN 2018

Detta nyhetsblad ingår i det svenska landsbygdsprogrammet som finansieras av Sverige och EU. Aktiviteterna är upphandlade eller i länsstyrelsens regi.

 

Ängsskötselkurs i Råshult

Michaël Michaëlsson lär dig mer om ängens historia, natur- och kulturvärden samt olika skötsel-moment. Prova manuell slåtterbalk och att slå med lie. Vi går också igenom vilka miljöersättningar som finns för ängsskötsel.

Tid: Tisdagen den 7 augusti,
kl. 16.00-20.00.

Plats: Kulturreservatet Komministerbostället Råshult

Anmälan görs via http://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog  senast den 1 augusti. Där finns också mer information om kursen.

Välkommen hälsar Maria Sjöberg, 010-22 37 333, maria.t.sjoberg@lansstyrelsen.se.

 

 

Är dina diken i behov av underhåll?

Ingrid Wesström från SLU har forskat om MADRAS-metoden där diken först bedöms i fält för att kunna avgöra var det behöver göras insatser. Metoden innebär att du kan spara tid och pengar samtidigt som du gör en insats för miljön.

Vi börjar med ett teoripass och sedan beger vi oss ut på en dikesvandring för att göra bedömningar i fält.

Tid: v. 42, dag, tid och plats meddelas senare.

Anmälan görs via http://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog.

Välkomna hälsar Anna-Stina Karlsson, 010-22 37 137,
anna-stina.karlsson@lansstyrelsen.se

 

Kurs i livsmedelshygien

Funderar du på att börja sälja köttlådor, öppna gårdsbutik eller café? Då är du välkommen till en dag där du lär dig grunderna i livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet samt vilka lagar och regler som gäller. Per Nilsson från Profox håller i utbildningen och anpassar den efter deltagarnas behov.

Tid: Torsdagen den 25 oktober,
kl. 9.00-16.00, plats meddelas senare.

Kostnad: 500 kr exkl moms som faktureras efter kursen. Deltagarna betalar lunch var för sig.

Anmälan görs via http://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog senast den 18 oktober.

Välkomna hälsar Anna-Stina Karlsson,
010-22 37 137, anna-stina.karlsson@lansstyrelsen.se.

 

Ekologisk grupp

Vill du vara med och utbyta erfarenheter och lära dig nytt om dina ekologiska produktion? En ERFA-grupp har startat i länet. Nästa träff är i juli.

Välkommen med din intresseanmälan, hälsar
Madeleine Wiström, 0708-29 08 32,
madeleine.wistrom@hushallningssallskapet.se.


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg