Webbversion

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Gå direkt till: Miljömål | Klimat & Energi | Klimatanpassning
Illustrationer av Tobias Flygar.
 

Innehåll nr 2 - 2018

-Ny dataskyddsförordning
Miljömål
- Åtgärdsprogram för miljömålen 2019-2025 på remiss
- Invigning av Åsnens nationalpark
- Humlor och bin allt viktigare i städer
- En grön infrastruktur för hotade insekter
- Bli vattensmart så att dricksvattnet räcker åt alla
- Kalkning av sjöar och vattendrag 2017
- Olika konstgräs dammar olika mycket
- 7 600 dör varje år i förtid pga luftföroreningar
- Miljömålsdagarna 2018
- Guide till 35 vackra naturreservat
- Vattenblänk - nytt från Sveriges vattenmyndigheter
Klimat & Energi
Länsstyrelsen = cykelvänlig arbetsplats
- Nudging - en knuff för att ändra beteende
- Resolve - Årets enkätundersökning
- Resval, jämställdhet och hälsa
Klimatanpassning
- Klimatanpassa kommunens dricksvattenförsörjning
- I torkans spår: Brist på foder, vatten och livsmedel

Nästa nummer av nyhetsbrev Miljö & Klimat i Kronobergs län planerar vi i oktober 2018. Länsstyrelsen har även nyhetsbrev för Åsnens nationalpark (flera med olika målgrupper) och även för andra verksamheter. Anmäl epostadressen på Länsstyrelsens hemsida så kommer utskicken direkt i din epostlåda. Understruken text är en länk till vidare information. Illustrationerna till höger är gjorda av Tobias Flygar. 

Tipsa gärna om nyheter genom Miljömålsbrevlådan.

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/om-lansstyrelsen-i-kronobergs-lan/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
 

ny dataskyddsförordning i EU

Du får detta nyhetsbrev eftersom du finns med i vår prenumerationslista till Nyhetsbrev för Miljö & Klimat i Kronobergs län.

Vill du inte få det längre? Då kan du avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på länken längst ner i nyhetsbrevet.

Information om hur personuppgifter behandlas finns på länsstyrelsens hemsida.


MILJÖMÅL
 
 

Åtgärdsprogram för miljömålen på remiss till 15 okt 2018

Länsstyrelsen har tagit fram förslag till nya åtgärder i Åtgärdsprogram för miljömålen 2019-2025. 

Det gamla åtgärdsprogrammet gäller 2014-2020, men har följts upp, åtminstone delvis, inaktuella åtgärder har tagits bort. 
Kvar är sådana åtgärder som inte redan planeras.

De fyra temaområdena är kvar, men kallas nu Livsmiljö, Landskap, Klimat & energi samt Konsumtion. 

Alla handlingar finns på Länsstyrelsens hemsida. Lämna synpunkter senast 15 okt 2018 till miljömålsbrevlådan

Invigning Åsnens nationalpark Foto: Länsstyrelsen i Kronobergs län
 

Invigning av Åsnens nationalpark

Den 25 maj 2018 invigde vi Åsnens nationalpark i strålande sol och med en glittrande sjö. Guider visade naturen,16 olika organisationer visade sin verksamhet om natur och kultur, musik spelades utefter stigarna, trollmor med trolllungar dök upp. På scen skötte konferenciererna Niklas Källner och Martin Emtenäs programmet tillsammans med barn och vuxna.

Kronprinsessan Viktoria genomförde sin landskapsvandring (som Hovet filmade) vid Åsnen och fick uppleva nationalparken både på land och vatten innan hon invigde nationalparken. Alla fick njuta lokalproducerad äppelmust, mat, kaffe och fikabröd. Under dagen besökte ca 1 500 personer nationalparken och det blev en fin och positiv upplevelse som alla bidrog till genom sitt stora engagemang!

Under juni – augusti har cirka 32 000 personer besökt vår nationalpark!

Bokhultet
 

Humlor och bin allt viktigare i städer

I Enköping har man varit duktig på att berätta om sina parker och gröna stråk. I år är temat "Surrande trädgårdar" vilket uppmärksammas av Extrakt, en tidning från Formas i artikeln "Staden kan bli en tillgång för våra bin". Även i Växjö satsar man på surret, dels i Biparadiset i Bokhultet, som invigdes 2010, dels utmed Mörners väg och även vid Lillestad.

Martin Unell, kommunekolog i Växjö, säger att "Det funkar jättebra. Vi gör uppföljning både på artnivå och skötselaspekter. Även vid Lillestad har vi fått in nya rödlistade arter, trots att det ligger lite mer perifert. Ledningsgatan har vi ännu inte följt upp, men det är på gång. Vi hade en häckning av stenskvätta i stenröset som vi gjorde, men det är förstås landskapsberoende. Det lär ju ta längre tid och bli artfattigare om det ligger isolerat från ett redan bra område.Vi behöver fler och mer och alla biotoper så det vore ju jättebra om det görs fler. "  

I artikeln finns även länkar till en vetenskaplig sammanställning av urbana ekosystemtjänster (Bl.a pollinering) och en artikel från forskningsprojektet Bee Connected, en del av satsningen C/O City, ett samarbete mellan Chalmers, Sveriges lantbruksuniversitet och Beijerinstiutetet. Projektet visade att placeringen av de gröna ytorna i ett område har stor betydelse. 

Mindre bastardsvärmare på åkervädd. Foto Ellen Flygare
 

En grön infrastruktur för hotade insekter i nordöstra Kronoberg

I ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar och Jönköping, Svenska kraftnät, Trafikverket och Artdatabanken förbereds insatser för att skapa fler livsmiljöer för bland annat hotade insekter, som t.ex. vilda bin.

Fokus ligger på vägkanter och kraftledningsgator som ofta har blivit tillflyktsort för dessa arter i takt med att blomrika betesmarker försvinner och som kan fungera som spridningsvägar i landskapet. Förhoppningen är att fler aktörer ska vilja bidra till arbetet och att kunskapen om hur man kan gynna insekterna ska öka.

Det finns mer information om Grön Infrastruktur på Länsstyrelsens hemsida.

Kontaktperson: Mårten Västerdal tel 010-223 70 00. 

 

Bli Vattensmart så att dricksvattnet räcker åt alla

Länsstyrelsen och kommunerna i Kronobergs län har gått samman för att gemensamt sprida kunskap och tänkvärda råd i syfte att förebygga vattenbrist i länet.

De senaste åren har låga grundvattennivåer och lite nederbörd tydligt visat att vatten inte är något vi kan ta för givet. 

Dricksvattenkampanjen Vattensmart med kamelen ”Törsten” i centrum, ger sedan 4 juni enkla tips, via sociala medier, på hur man kan hushålla med vattnet. Nu när sommarens varma/torra väder passerat övergår kampanjen i den mer allmänna uppmaningen ”behåll dina goda vanor året runt”.

På SGU:s hemsida om grundvatten finns aktuella uppgifter om nivåer med mera.  

Kontaktperson: Linda Westeson, tel 010-223 70 00

 

Kalkning av sjöar och vattendrag 2017

Under 2017 spreds 8 500 ton kalk i länets sjöar och vattendrag. Kalkning motverkar försurningens negativa effekter på vattenlevande organismer. Årliga provfisken visar att mörten kan fortplanta sig i 90 % av de kalkade sjöarna, vilket motsvarar 97 % av den totala ytan kalkade sjöar.

Rapporten Kalkning av sjöar och vattendrag 2017 är Länsstyrelsens verksamhetsberättelse för länets kalkningsverksamhet under 2017. Hur kalkning av försurade vatten går till beskrivs på Länsstyrelsens hemsida

Kontaktperson Anders Ahlström, kalkningshandläggare, tel 010-223 74 57

 

Olika konstgräs dammar olika mycket

KTH-studenterna Roland Nyberg och Oskar Johansson visar, i sitt kandidatexamensarbete i maskinkonstruktion, att valet av gummigranulat i konstgräs kan ge signifikanta skillnader i antalet luftburna partiklar som bildas.

Efter däckslitage är fotbollsplaner med konstgräs den största källan till utsläpp av mikroplaster, vilket skadar havslevande djur, som misstar plastkornen för mat. Men mikroplasterna stannar inte bara i fiskar och andra djur, de följer med upp genom näringskedjan och hamnar till slut i människans mage. Om de inte andas in (som partiklar) av bollspelaren.

Konstgräs används inte bara till fotbollsplaner. Det finns även på rid- och golfbanor samt lekplatser. Enligt Naturvårdsverket finns det idag över 1 000 konstgräsplaner i Sverige och cirka 100 nya byggs varje år.

 

7 600 dör varje år i förtid på grund av luftföroreningar

Trots att Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar dör omkring 7 600 personer i förtid varje år på grund av exponering för framförallt kvävedioxid och partiklar. De sammanlagda hälsoeffekterna beräknas kosta samhället motsvarande 56 miljarder kronor varje år. Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet har utfört på uppdrag av Naturvårdsverket.

IVL:s pressmeddelande och länk till rapporten IVL C 317 (engelska med svensk sammanfattning)

 

Miljömålsdagarna 2018

Miljömålsdagarna är årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål. Årets konferens ägde rum i Uppsala den 14–15 maj.

Temat för årets Miljömålsdagar var "Stora utmaningar, nya lösningar" med fokus på biologisk mångfald, kemikalier och klimat

På Länsstyrelsernas gemensamma sida för miljömålsarbete, RUS hemsida, ligger presentationer och länkar till föredragen. Det finns också en länk till inspelningar av föredragen på youtube. 

Du som arbetar för att nå miljömålen, boka in nästa års miljömålsdagar, som genomförs den 14-15 maj i Karlskrona, redan nu i din kalender. 

Foto: Tobias Ivarsson
 

Guide till 35 vackra naturreservat

Länsstyrelsen har tagit fram en helt ny bok som presenterar 35 av de mest besöksvärda naturreservaten i Kronobergs län. På över 100 sidor tipsas om olika reservat där läsaren får chansen att hitta nya magiska platser eller återupptäcka gamla favoriter.

Naturreservaten presenteras i ord och bild och med uppgifter om växt- och djurliv samt anordningar för friluftslivet. Boken är tänkt som vägvisare ut till reservaten och vänder sig till alla som vill upptäcka mer av Kronobergs fantastiska natur. Boken är även indelad efter vilken slags naturtyp man vill besöka och den rymmer myrmarker, skogsreservat, slåtterängar, ekhagmarker, ädellövskogar och tätortsnära reservat.

Boken finns tillgänglig på länets olika turistbyråer, bibliotek och vårdcentraler. Boken finns även att ladda ner som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida. Kontaktperson Ellen Flygare tel 010-223 70 00.

MIljökvalitetsmålet Ingen övergödning, Illustration Tobias Flygar
 

Vattenblänk - nyhetsbrev från Sveriges vattenmyndigheter

Sveriges vattenmyndigheter skickar regelbundet ut ett nyhetsbrev, anmäl prenumeration här. I senaste numret lyftes bland annat en storstatsning på lokalt arbete mot övegödning, ta del av senaste nyhetsbrevet på Vattenmyndigheternas hemsida

Bilden till höger är symbolen för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. Illustrationen har gjorts av Tobias Flygar.


KLIMAT & ENERGI
 
 

Länsstyrelsen = cykelvänlig arbetsplats 

Att cykla är ett av de enklaste sätten att motionera på, och det kan dessutom förebygga sjukdomar som diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och stress.

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar 30 minuters måttlig fysisk aktivitet dagligen – något som en daglig cykeltur till och från jobbet enkelt kan ge. Vardagscykling i hyfsat tempo har stor effekt och de direkta hälsovinsterna är många, som t.ex.

Bra för hjärtat
Starkare lungor
Bra för knän och leder

Läs mer på Växjö kommuns hemsida om cykelvänlig arbetsplats eller i boken Cykelsmart - ta steget från vanebilist till smart cyklist

 

 

Nudging - en knuff för att ändra beteende

Det ska vara lätt att göra rätt. Nudge betyder ”putta” och nudging handlar om att försiktigt leda människor i en önskvärd riktning, ofta med hjälp av humor.

Det är tydligt att mål för att lösa problemen med klimatförändringar och negativ miljöpåverkan behöver kompletteras med åtgärder för att förändra individers beteenden, t.ex. inom trafiksäkerhet, kost och motion, pensionsplaner och privatekonomi, nedskräpning och återvinning.

  • en hotellkedja minskade matsvinnet med 20 procent genom att minskade tallriksstorleken från 24 till 21 cm och en skola i Sollentuna minskade matsvinnet med 30% genom att minska storleken på tallrikarna
  • ICA fick kunder att blanda ut köttfärssåsen genom att lägga morötter bredvid köttfärsen i kyldisken
  • en livsmedelsbutik i Nyköping ökade försäljningen av ekologiska bananer genom att skylta upp de andra som ”besprutade bananer"

Läs mer i Naturvårdsverkets rapport 6642 eller läs och se SVT:nyheters inslag om 2017 års nobelpristagare í ekonomi Richard Thaler, eller se exempel på Nudging Swedens hemsida.  

 

Resolve - Årets enkätundersökning

Årets enkätundersökning bland stadens butiksägare och kunder är genomförd. Nästan 100 butiksägare och över 250 kunder svarade på enkäten. Undersökningarna har gjorts i Växjö både under 2017 och 2018. Resultatet finns på RESOLVE:s sida på Länsstyrelsens hemsida. Där finns även nyhetsbrev från projektet att ta del, det senaste skickades ut i mars 2018.  

Kontaktperson Aida Ramic, tel 010-223 70 00

Hållbar mobilitet
 

Resval, jämställdhet och hälsa

I maj anordnade Projektet Hållbar mobiltet en inspirationsdag om att resa mer medvetet och hållbart. Genom att köra sparsamt kan 5–10 procent i tid sparas och 5–10 procent i drivmedel. Dessutom uppmärksammades den hälsovinst som kan räknas hem när det blir enklare att gå och cykla i staden.

Vi bidrar olika mycket till utsläpp av växthusgaser genom olika konsumtionsmönster och livsstilsval. Länder med större jämlikhet mellan könen får en snabbare och mer hållbar utveckling. Enligt Konsumentverket marknadsundersökning står livsmedel för den största klimatpåverkan och därefter transporter. Trafikverkets klimatrapport redovisar att bilismen och lastbilstrafiken måste minska med 30 procent fram till 2030 för att vi ska nå klimatmålen. 


KLIMATANPASSNING
 
 

Klimatanpassa kommunens dricksvattenförsörjning

Livsmedelsverket och Länsstyrelsen bjuder in Kronobergs läns kommuner till workshop den 27 och 28 november i Växjö.

Klimat- och väderförändringarna påverkar redan dricksvattenförsörjningen i flera av landets kommuner. Problem med försörjningen av dricksvatten får stora konsekvenser för samhället. På eftermiddagen den
28 november redovisar kommunerna sina resultat från workshopen som de tagit fram med stöd av Livsmedelsverkets handbok KASKAD och experter från Livsmedelsverket, SGU, SMHI och Länsstyrelsen. 

Inbjudan med mer information      
Anmälan workshop båda dagarna     
Anmälan endast redovisning 28 november

Syftet är att förse kommunerna med ny kunskap och verktyg för att kunna påbörja eller fortsätta sin klimatanpassning. Kontaktperson Max van Meeningen, Länsstyrelsen, tel 010 223 74 90

 

I torkans spår: brist på foder, vatten och livsmedel 

Situationen efter sommarens torka är allvarlig. Länets lantbrukare rapporterar om dåliga skördar och brist på foder. Länsstyrelsen samverkar med intressenter i länet för att ta fram stöd och åtgärder och har samlat information på hemsidan om torkan och situationen för lantbrukare och djurägare i länet.

Ett uppföljande möte äger rum på Residenset den 26 september. Lantbrukare, banker, länsförsäkringar, LRF, Hushållningssällskapet, politiker med flera, som var på mötet den 9 aug ska diskutera fortsatt samverkan på bästa sätt. Kontaktperson är Liselott Nilsson, tel 010-223 70 00. 

Det är fortfarande låga vattennivåer i sjöarna och vattendragen i länet. I sjön Åsnen, till exempel, ligger nivån på 137,94 m.ö.h vilket är 6 cm under sänkningsgränsen (lägsta tillåtna nivå enligt regleringstillståndet). Vi hoppas verkligen på mer regn så systemen fylls på. Det är fortfarande torrt i flera vattendrag, till exempel Trässhults kanal vid Åsnen, som är ett viktigt område för musslor, är torr med mindre pölar, vilket har inneburit musseldöd.

 


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg