Webbversion

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Gå direkt till: Miljömål | Klimat & Energi | Klimatanpassning
 

Innehåll nr 3 - 2018

Miljömål
-
Behövs pengar till ditt miljömålsprojekt?
- Rekord siktdjup i Växjösjön - Framgångsrika LOVA-projekt
- Pengar till Lokala naturvårdsprojekt
- Ny våtmarkssatsning inom LONA
- Vattenprojekt
- Livsmedelsstrategin
- Ny plan för områdesskydd 2018-2022
- Dokumentation av skyddad natur
- Hållbarhet i staden

Klimat & Energi
- Bättre infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

Klimatanpassning
- Värmekartor avslöjar hälsorisker

Nästa nummer av nyhetsbrev Miljö & Klimat i Kronobergs län planeras i december 2018. Länsstyrelsen ger ut nyhetsbrev även för andra verksamheter. Anmäl epostadressen på Länsstyrelsens hemsida så kommer utskicken direkt i din epostlåda. Understruken text är en länk till vidare information. Miljömålssymbolerna ovan till höger är gjorda av Tobias Flygar. Tipsa gärna om nyheter genom Miljömålsbrevlådan eller tala om vad du vill läsa om eller saknar. Kontaktperson Louise Ellman Kareld tfn 010-223 78 96. 


MILJÖMÅL
 
 

Behövs pengar till ditt miljömålsprojekt?

I sammanställningen "Var finns pengarna?" har olika finansieringsmöjligheter, med fokus på att nå miljömålen, samlats. 

Har du en idé? Vill du få vägledning och diskutera olika finansieringsmöjligheter till projekt?

Kontakt Anette Olsson, Länsstyrelsen, tfn 010-223 70 00. 

Sammanställningen har tagits fram av RUS, Regional ut-veckling och samverkan i miljömålssystemet, en grupp av medarbetare vid olika Länsstyrelser som arbetar med länsstyrelsegemensamma uppgifter och samordning mellan olika parter i miljömålssystemet, inklusive nationella myndigheter och kommuner.  

 

 

Rekord siktdjup i Växjösjön - Framgångsrika LOVAprojekt

Växjö kommun har sedan 2011 beviljats över 8 miljoner kronor i LOVA-bidrag till projekt i Växjösjöarna. Effekterna av åtgärderna börjar nu märkas och i september 2018 vad siktdjupet i Växjösjön hela 5,3 meter! 2018 är enligt kommunen första året i modern tid med riktigt bra vattenkvalitet även på sensommaren.

Mer information om de åtgärder som har genomförts finns på Växjö kommuns hemsida.

LOVA är ett statligt bidrag för lokala vattenvårdsprojekt med syftet att minska övergödning i sjöar, vattendrag och hav. Information om LOVA-bidraget finns på Länsstyrelsens hemsida

Kontaktperson Åsa Fredriksson tfn 010-223 71 78.

 

Pengar till Lokala naturvårdsprojekt

LONA (lokala naturvårdssatsningen) är en statlig satsning där kommuner kan söka pengar för olika naturvårdsprojekt. Det är alltid kommunen som står som huvudman för projektet men även en förening eller privatperson kan söka via kommunen. Kontakta din kommun för att presentera din projektidé. Bidrag lämnas till 50 procent för ”ordinarie” LONA och 90 procent för våtmarksåtgärder.

Ansökningsdatum för nya projekt med start 2019 är senast den 1 december 2018. Det gäller både våtmarksprojekt och övriga projekt. På Länsstyrelsens hemsida finns mer information

Kontaktpersoner Karin Kanterud tfn 010-223 74 95 eller Peter Wredin, tfn 010-223 74 32 

 

Ny våtmarkssatsning inom LONA

Våtmarker kan stärka landskapets förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden och öka tillskottet till grundvattnet. De bidrar också till ökad biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan, minskad övergödning och klimatanpassning. Det är kommuner som kan ansöka om LONA- och LOVA-bidrag, men olika lokala aktörer (t.ex. intresseorganisationer, enskilda) kan initiera projekt. Bidrag lämnas till 50 procent för ”ordinarie” LONA och 90 procent för våtmarksåtgärder. Läs mer om våtmarksstödet.

Information med länkar till ansökningsblanketter på Länsstyrelsens hemsida.

Kontaktpersoner Karin Kanterud tfn 010-223 74 95 eller Peter Wredin, tfn 010-223 74 32

Rydefors kraftstation uppförd 1938. Foto Karl-Oskar Erlandsson.
 

Vattenprojekt

I våras gjordes fältarbeten vid Alsteråns Kronobergsdel där flera kulturmiljöer besöktes, allt ifrån de gamla pappersbrukslokalerna vid Alstermo bruk, den på sin tid världsledande spegelfabriken i Fröseke och flera små kraftverk från 1900-talets början. Rapporten kommer när den är klar finnas tillgänglig på Länsstyrelsens hemsida.

Tidigare rapporter finns på hemsidan till Länsstyrelsen i Blekinge län.

Kontaktperson Karl-Oskar Erlandsson tfn 010-224 02 27

 

Livsmedelsstrategin

”Med stolthet skapar vi bra råvaror, god mat och utvecklingsmöjligheter i Kronobergs län”. Så lyder visionen för Kronobergs livsmedelsstrategi. Livsmedelsstrategins syfte är att ligga grund för ett brett och långsiktigt arbete mot hållbar tillväxt på landsbygden, genom att bl.a. öka och förbättra matproduktionen, öka förädlingsgraden av mat och utveckla besöksnäringen runt mat.

Livsmedelsstrategin är framarbetad av länsstyrelsen, Region Kronoberg och LRF-Sydost och berör många olika aktörer, från jord till bord.

Arbetet med att förverkliga handlingsplanens åtgärder är i full gång och under den kommande tiden kommer arbetet att bli mer och mer synligt. Ett exempel på planerade aktivitet inom kort är livsmedelsträffar i länets åtta kommuner där representanter från lantbruk, förädling, restaurang, kommunal upphandling, dagligvaruhandel och politiken kan samverka för framtidens mat.

Kontaktperson Rebecka Wikström, tfn 010-223 73 84

 

Ny plan för områdesskydd

Länsstyrelsen arbetar, parallellt med Skogsstyrelsen och kommunerna, med formellt skydd av natur i länet. Skyddet kan omfatta flera typer av natur som skog, odlingslandskap, våtmarker och vatten. Sedan 1994 finns en plan för vilka områden som ska skyddas, för att bidra till öppenhet, skapa framförhållning, göra nödvändiga prioriteringar och presentera hur miljömålen ska kunna nås. Arbetet med områdesskydd utgår på detta sätt ifrån en systematisk länsövergripande analys av kända naturvärden och styrs mindre av akuta situationer som uppstår. Planen ska styra och underlätta arbetet men är inte bindande.

En ny plan har beslutats: ”Plan för skydd av värdefull natur 2018 – 2022”. Särskilt fokus har områden med ädellövskog och tätortsnära områden fått. Mellan åren 2008-2017 har 37 områden i förra planen fått nytt formellt skydd. Utöver områdena i planen kan fastighetsägare också själva föreslå områden för formellt skydd genom att göra en s.k. Komet-anmälan. 43 områden, skyddades efter att ha kommit in som KOMET-anmälningar.

Länsstyrelsen har ett ansvar att arbeta med formellt skydd i hela länet. Det är viktigt inte minst utifrån friluftslivssynpunkt att naturreservaten som visas upp och där det satsas på friluftslivsanordningar har en geografisk spridning och kan bli en tillgång för skolor, besöksnäring, m.m. Ta del av planen på Länsstyrelsens hemsida

Naturreservatet Tiafly. Foto Martin Wargren.
 

Dokumentation av skyddad natur 

Under perioden oktober – mars är Martin Wargren projektanställd på halvtid som fotograf och mediearbetare på Länsstyrelsens miljövårdsenhet. Han kommer att fortsätta dokumentera naturreservaten under de olika årstiderna, samt verksamhetsåtgärder. Den närmaste månaden kommer han att ägna i stort sett all sin tid åt den nya boken om Fiske och fiskar i Kronobergs län.

Transporter är en del av gatubilden. Foto Simon Svendler, praktikant Länsstyrelsen 2018.
 

Hållbarhet i staden

Butiker och kunder i Växjö centrum frågades om hållbarhet som en del av EU-projektet RESOLVE.

Butiksförsäljarna fick svara på hur de skulle kunna bidra till mer hållbar konsumtion/tjänster. De svarade: genom att sälja produkter med högre miljöprestanda, minska antalet leveranstillfällen och genom att samarbeta mellan butikerna.

Kunderna tillfrågades vad de skulle behöva för att bli motiverade till en mer hållbar livsstil men lyfte enbart hälsoaspekter av hållbarhet, vilket kan tyda på att medvetenheten om ekologisk hållbarhet är låg.

Kontaktperson Aida Ramic 010-223 71 77.


KLIMAT & ENERGI
 
Dialogmyrorna. Illustration: Catti Sammelin, Länsstyrelsen
 

Bättre infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel 

Länsstyrelsen har i uppdrag att utveckla regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Syftet med uppdraget är att öka möjligheterna till att ladda elfordon och att tanka förnybara drivmedel i länet.

Kommunernas roll i arbetet är avgörande och Länsstyrelsen önskar träffa såväl politiker som tjänstemän i frågorna för dialog någon gång under perioden november 2018-februari 2019. De förvaltningar som kan beröras är samhällsplanering, tekniska förvaltningar och miljöförvaltningar. Länsstyrelsen har skickat en förfrågan till kommunerna den 5 november 2018 och kommer även att ha träffar med regionen och näringslivet. 

Kontakperson Per-Anders Persson tfn 010 223 74 62.


KLIMATANPASSNING
 
Foto iStock.
 

Värmekartor avslöjar hälsorisker

Med anledning av den varma sommaren har Länssty-relsen tagit initiativ till att köpa in en modellering av strålningstemperaturen i Växjö och Alvesta. Den kommer att presenteras i kartor som visar hur ofta det blir ohälsosamt varmt för känsliga grupper, till exempel äldre och personer med hjärt- och kärlsjukdomar. Modelleringen kommer att utföras av SMHI och ger en bild av hur upplevd temperatur kan variera inom en stad.

Eftersom detta är ett oprövat underlag kommer Länsstyrelsen tillsammans med Växjö och Alvesta genomföra ett pilotprojekt under 2019 för att se om och hur det kan användas till att identifiera områden med behov av mer skugga från träd eller andra struktureer.

P4 Kronobergs radioreportage om modelleringen (Inslaget är tillgängligt till 20 november 2018). Kontaktperson Max van Meeningen, tfn 010-223 74 90


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg