Webbversion

Länsstyrelsen i Kronobergs län
 

 

Innehåll:

 

Torkans effekter

Hur länge kan betesdjur gå ute?

Sök investeringsstöd

Skogen som betesmark

Enklare betesförmedling

Deltagare sökes till betesprojekt

Ökad ekologisk certifiering

Livsmedelsstrategin blir verklighet

Ny våtmarkssatsning

Polisen lämnar över uppgifter till länsstyrelserna

Kompetensutveckling och rådgivning

 

 

 

Ledare

Full aktivitet för att lindra torkans effekter

Sommarens värme och torka har bytts till normalt svenskt väder. Under perioden maj till mitten av augusti regnade det på de flesta ställen i princip ingen­ting. Torkans påverkan på samtliga jordbruksgrödor är stor och en lägre skörd leder förstås till brist och högre foderkostnader framöver. Många lantbrukare hade i juli–augusti brist på bete och på många håll stängslades ny mark. Även skogen har drabbats. Lantbrukets olika aktörer arbetar för fullt för att lindra effekterna av torkan.

 

Läs mer om hur vi kan lindra torkans effekter

 

Djurskyddet avgör hur länge betesdjur kan gå ute

Det finns inget exakt datum fastställt för hur länge betesdjur kan gå ute på hösten. Det avgörande är fodertillgången, väderförhållandena och möjligheten till skydd.

Läs mer om hur länge betesdjur kan gå ute

 

Landsbygdsprogrammet öppet för ansökningar

Landsbygdsprogrammet är som vanligt öppet för ansökningar om investeringsstöd. Med tanke på de svåra utmaningar som jordbruket ställts inför i sommar är det särskilt viktigt att bibehålla framtidstron och investeringsviljan. Här kommer en påminnelse om var det finns pengar kvar.

Läs mer om landsbygdsprogrammet

 

Utmark och skog nygammal beteslösning

Under den gångna sommaren har många tvingats hägna in nya marker för att få tillräckligt med bete till sina djur. En del av den inhägnade marken har varit skogsmark. Kan en gammal typ av hävdform bli en aktuell metod i ett förändrat klimat?

Läs mer om utmarks- och skogsbete

 

Enklare betesförmedling

Från och med oktober tillhandahåller Länsstyrelsen en digital betesförmedlingstjänst på sin hemsida. Syftet är att underlätta kontakter mellan djurägare och markägare för att värdefulla marker ska kunna skötas.

Läs mer om betesförmedling

 

Deltagare sökes till betesprojekt

Bor du i en by där det råder brist på betesdjur? Är ni flera i byn som vill jobba för en förändring för att bevara och utveckla ängs- och betesmarkerna i er omgivning?

Vi söker intresserade till ett projekt som kan skapa samverkan, lokala nätverk och öka kunskapen om alternativa skötselmetoder. Vill du anmäla intresse eller veta mer, kontakta Maria Sjöberg, telefon 010-22 37 333.

 

Stimulans för ökad ekologisk certifiering

Att lägga om till ekologisk produktion är en affärsmöjlighet för både stora och små företag. Täcks inte behovet kommer konsumenterna att köpa ekologiska livsmedel från andra delar av landet eller importerade varor.

Läs mer om ekologisk certifiering

 

Livsmedelsstrategin blir verklighet

Som ni kan ana är livsmedelsstrategin mycket omfattande och rör många aspekter av livsmedel, vilket gör arbetet spännande och varierat. Förverkligandet av strategin kommer att ske i nära samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Kronoberg och LRF Sydost.

Läs mer om livsmedelsstrategin

 

Ny våtmarkssatsning

Våtmarker kan stärka landskapets förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden och öka tillskottet till grundvattnet. De bidrar också till ökad biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan, minskad övergödning och klimatanpassning. Det är kommuner som kan ansöka om LONA- och LOVA-bidrag, men olika lokala aktörer (t.ex. intresseorganisationer, enskilda) kan initiera projekt.

Läs mer om våtmarksstöd

 

Polisen lämnar över uppgifter till länsstyrelserna

Länsstyrelserna tog den 1 juni 2018 över uppgifter från Polismyndigheten gällande lagen om tillsyn över hundar och katter samt verkställigheten vid omhändertagande av djur.

Läs mer om tillsyn över hund och katt

 

Kompetensutvecklling och rådgivning hösten 2018:

 Detta nyhetsbrev ingår i det svenska landsbygdsprogrammet som finansieras av Sverige och EU.

 

 

Behörighetskurser för bekämpningsmedel

Grundkurs för att använda kemiska bekämpningsmedel genomförs under februari. Kursen omfattar fyra dagar, med möjlighet till en dag ytterligare för dem som önskar trädgård/växthus.

De som behöver gå repetitionskurs för att behålla sin behörighet kommer att kallas per brev.

För information/anmälan kontakta Anders Joelsson, anders.joelsson@lansstyrelsen.se, tel. 010-223 73 51.

 

 

Rådgivning efter torkan

Sviterna efter sommarens torka frestar alla lantbrukares plånböcker. Vill du prata med en rådgivare om hur du ska hantera din ekonomi framöver? Eller behöver du foderrådgivning för att klara djuren över vintern?

Subventionerad likviditets- och foderplanering erbjuds från bl.a. följande företag:

Växa Sverige, Benny Karlsson, benny.karlsson@vxa.se, 072-704 13 94

Hushållningssällskapet, Sofia Eitrem, sofia.eitrem@hushallningssallskapet.se, 070-602 54 20

LRF konsult, Jakob Söderberg, jakob.soderberg@lrfkonsult.se, 072 9747099

Du betalar 30 % av kostnaden för rådgivningen och landsbygdsprogrammet står för resterande 70 %. Du behöver bruka minst 50 ha eller ha minst 25 djurenheter för att få delta.

 

Här finns en fullständig lista över alla aktuella rådgivare

 

Kurs i livsmedelshygien

Funderar du på att börja sälja kött­lådor, öppna gårdsbutik eller café? Då är du välkommen till en dag där du lär dig grunderna i livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet samt vilka lagar och regler som gäller. Per Nilsson från Profox håller i utbildningen och anpassar den efter deltagarnas behov.

Tid och plats: Torsdagen den 25 oktober kl.9.00–16.00, Best Western Hotel i Ljungby.

Kostnad: 500 kr exkl. moms som faktureras efter kursen. Deltagarna betalar lunch var för sig.

Anmälan görs via http://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog senast den 18 oktober.

Välkomna hälsar Anna-­Stina Karlsson, 010-22 37 137, anna-stina.karlsson@lansstyrelsen.se.

 


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg