Webbversion

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Gå direkt till: Miljömål | Klimat & Energi
 

Innehåll nr 1 - 2019

Miljömål
-
Växjö har bra luft
- Naturutflykter 2019
- Verksamhetsutövare nöjda med Länsstyrelsens hantering
- Barnmiljöhälsoenkäten 2019
- Vill du inventera fåglar i maj?
- Trygg vattenförsörjning i framtiden
- Vägen framåt - nytt åtgärdsprogram för miljömålen 2019-2025
- Miljösmart samverkan på ny digital plattform

Klimat & Energi
- Senaste energidata sammanställda
- Regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel
- Energieffektiviseringsnätverket besökte BK Produkter i Alvesta
- Resultat från Resolve diskuterades
- Vad händer inom CRKKL i mars-april 2019? 

Vi planerar att nästa nummer av nyhetsbrev Miljö & Klimat i Kronobergs län ska komma ut i maj 2019. Länsstyrelsen ger ut nyhetsbrev även för andra verksamheter. Anmäl epostadressen på Länsstyrelsens hemsida så kommer utskicken direkt i din epostlåda. Understruken text är en länk till vidare information. Illustrationerna till höger är gjorda av Tobias Flygar.

Tipsa oss gärna om nyheter genom Miljömålsbrevlådan.


MILJÖMÅL
 
Del av Tätortsrapportens framsida. Foto: Eva Hallgren Larsson, Växjö kommun.
 

Växjö har bra luft

Luften, särskilt innehållet av små partiklar, PM2,5, i Växjö och i flera andra svenska städer har beskrivits i några artiklar under mars månad. Några av dem har Kronobergs luftvårdsförbund samlat på sin hemsida under fliken i Debatten. På Luftvårdsförbundets hemsida förtydligas hur man mäter luftkvalitet och att det är viktigt i vilken miljö man mäter och att man jämför rätt mätvären med varandra. 

Granskade mätresultat finns i rapporten Tätortsprogram i Kronobergs län Resultat 2007 - 2017. Bedömningen där, är att det mål som satts upp genom preciseringarna för miljökvalitetsmålet Frisk luft nåddes 2017 i hela länet för de mindre partiklarna, PM2,5

Kontaktperson Lars Jeppesen, Växjö kommun

 

 

77 naturupplevelser väntar på dej

Vårt län erbjuder många spännande, vackra och fascinerande naturupplevelser. Detta häfte är en samling av aktiviteter som länets olika arrangörer erbjuder. De allra flesta är gratis så att alla kan vara med. I guiden hittar du aktiviteter som fågelskådning, slåtter, svampguidning och mycket mer.

Passa på att uppleva den fantastiska naturen med guidade turer i Kronobergs län. Glöm inte bort fikakorgen och se till att njuta av den sköna naturen.

Programmet finns på Länsstyrelsens hemsida och vill man hellre ha en pappersfolder, så kan man hämta den på länets turistbyråer, bibliotek eller i Länsstyrelsens reception.

Den som vill uppleva naturen på egen hand, kan hämta inspiration från Länsstyrelsens naturförvaltnings Facebook-sida.  

Kontaktperson Ellen Flygare, tfn 010-223 70 00. 

Nedgrävning av kabel. Foto: Länsstyrelsen.
 

Verksamhetsutövare nöjda med Länsstyrelsens hantering

Länsstyrelsen får mycket gott betyg avseende hantering av samråd om kabelnedgrävning med flera åtgärder som kan komma att ändra naturmiljön på ett väsentligt sätt. Varje år gör landets länsstyrelser en så kallad ”Brukarundersökning” som innebär att verksamhetsutövare tillfrågas genom intervjuer hur de upplever hantering av vissa typer av ärenden. Resultaten ger oss ledning i vad vi ska fortsätta att göra bra och vad vi kan bli bättre på.

Här kan du ta del av Brukarundersökning 2018.

Kontaktperson Elisabet Ardö, tfn 010-223 70 00

Framsidan på den enkät som skickas till 4-åriga barn.
 

Om du har tur att få miljöhälso-enkäten - kan du bidra till bättre miljö

Håll koll i brevlådan!

Du som har fått en enkät är en av 4128 slumpmässigt utvalda, som tillfrågas om hur ditt barn upplever sin hälsa. Du som fyller i den ger ett viktigt bidrag till att förbättra vår miljö genom att det samlas in uppgifter om vad som upplevs som störningar av olika slag. Störningar kan vara allt från gatubuller, vedeldningsrök, fukt/mögel, med mera. Det samlas också in uppgifter om utevistelse, träning, hur barn skyddas mot solljus, hur ofta de äter fisk, var dricksvattnet kommer från och mycket annat.

Enkäten skickas till vårdnadshavare till barn som är 12 år, 4 år eller 6-10 månader gamla. Svaren kommer att jämföras med de två tidigare enkäterna som skickades ut 2003 och 2011. Här finns pressmeddelandet.

Motsvarande frågor, fast till vuxna, skickades ut 2015 och sammanställdes i Miljöhälsorapport Kronoberg 2017, som finns på Länsstyrelsens hemsida. Arbetet med enkäten och en rapportsammanställning är en viktig del av Länsstyrelsens miljöövervakning och arbete för en god folkhälsa. Läs mer om hälsoövervakning på Länsstyrelsens hemsida.  

Kontaktpersoner Louise Ellman Kareld, tfn 010-223 78 96 och Anna Ståhl, tfn 010-223 71 82

 

Foto ur rapporten: Stefan Lindahl. Rödstjärt, en fågel som det gått mycket bra för under perioden.
 

Vill du inventera fåglar i maj?

Lunds universitet inventerar varje år häckande fåglar genom sin häckfågeltaxering. Är du duktig på fåglar och vill du bidra genom att inventera en ruta? Du kan prova om dina kunskaper räcker på Lunds universitets hemsida om Häckfågeltaxeringen, där du också kan anmäla ditt intresse för att inventera en ruta i maj månad. Än så länge finns det rutter kvar att boka.   

För några år sedan sammanställdes fyra läns resultat i en regional rapport, men för att kunna följa utvecklingen framåt behöver inventeringarna fortsätta. Inventeringarna är en del av den regionala miljöövervakningen i Kronobergs län och en liten ersättning utgår till de ideella inventerare som gör en insats.

Kontaktpersoner Martin Green eller Åke Lindström, Svensk Fågeltaxering, Lunds Universitet.

Foto: Linda Westeson, Länsstyrelsen
 

Trygg vattenförsörjning i framtiden

Länsstyrelsen kommer, i samarbete med länets kommuner, att ta fram en ny regional vattenförsörjningsplan för Kronobergs län. Syftet med planen är att säkra tillgången till vatten på lång sikt, för dricksvatten och andra samhällsbehov.

Planen ska vara ett stöd i planeringsarbetet och i myndighetsutövningen i län och kommuner för att förhindra att viktiga vattenresurser går till spillo.

Läs mer på Länsstyrelsen hemsida om vattenförsörjningsplanen  

Kontaktperson Linda Westeson, tfn 010-223 70 00

 

Vägen framåt – nytt åtgärdsprogram för miljömålen i Kronobergs län 

Den 5 februari 2019 lanserades ett nytt åtgärdsprogram för miljömålen i Kronobergs län, Vägen framåt.

Programmet sträcker sig från 2019 till 2025 och består av fyra temaområden samt ett övergripande tema. Det fokuserar på åtgärder som behöver genomföras för att vi ska kunna nå miljömålen. Många av åtgärderna kräver åtgärder av flera aktörer, vilka dessutom behöver samverka.

Ta del av programmet och alla åtgärderna på Länsstyrelsens hemsida

Det nya åtgärdsprogrammet lanserades vid ett strategiskt samtal på residenset, Länsstyrelsen i Växjö. Dokumentation från det strategiska samtalet den 5 februari 2019 finns på Länsstyrelsens hemsida.

Sammanlagt deltog 65 personer vid samtalet, som i workshopsform påbörjade genomförandet av åtgärderna. Anteckningar från workshoparna finns i dokumentationen. Mycket arbete återstår, men en del har redan kommit igång, till exempel inom GreenAct och inom ramen för genomförandet av Kronobergs livsmedelsstrategi. 

Kontaktperson Per-Anders Persson, Länsstyrelsen, tel 010-223 70 00.  

 

Miljösmart samverkan på ny digital plattform 

Miljösmart konsumtion är ett regeringsuppdrag till Konsumentverket. Nu finns plattformen, redo att använda för alla som påverkar vanliga människors konsumtion. Målgruppen för plattformen är alltså tjänstemän, politiker och organisationer som påverkar allmänhetens konsumtion. 

Genom sajten kan du, när du har registrerat dej, få nya samverkanskompisar, hitta finansiering, få inspiration, följa webbinarier och få information om vad som händer inom området konsumtion.

Registrera dej på www.forummiljosmart.se och kom igång med digital samverkan. Det är precis så smart som det verkar!


KLIMAT & ENERGI
 
 

Senaste energidata sammanställda

Nu finns en ny energibalans med senast tillgängliga data om energiflödena i och till Kronobergs län. 

Av rapporten framgår bland annat att en stor andel av länets elanvändning är importerad, dessbättre kommer fjärrvärmen till stor del från förnybara källor. Transporterna drivs fortfarande till allra största del av oljeprodukter och är också den del i samhället som orsakar störst utsläpp av växthusgaser. Kronoberg har många industrier som har påbörjat sin energiomställning.

Vidare har statistik för utsläpp av klimatpåverkande gaser sammanställts. Statistiken över energibalansen och utsläppsnivåer har sedan jämförts med regionens uppsatta miljömål.

Energibalansen finns på Länsstyrelsens hemsida och även på Region Kronobergs hemsida. 

Kontaktpersoner 
Ida Andreasson, tfn 010-223 70 00 och
Johanna Bergström, Region Kronoberg, tfn 0470-587146

foto: Pixabay
 

Regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

Länsstyrelsen har under 2018-2019 uppdrag av regeringen att utveckla regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Syftet med uppdraget är att öka möjligheterna till att ladda elfordon och att tanka förnybara drivmedel i länet.

Just nu pågår en kommunturné där kommunernas representanter bidrar med information från sitt geografiska område. Vi har hittills träffat representanter för Växjö, Älmhult, Ljungby, Alvesta och Markaryds kommuner. Besök är bokat i Tingsryds kommun den 1 april och i Lessebo kommun den 7 maj. För Uppvidinge finns ännu inget datum bokat. 

Kontaktperson Per-Anders Persson, tfn 010-223 74 62 

Foto: Anna Gilius, Länsstyrelsen
 

Energieffektiviseringsnätverket besökte BK produkter i Alvesta 

Den senaste träffen i nätverket var hos BK Produkter i Alvesta, ett av nätverksföretagen i länet. Det är Birgitta Bjäde och Sven-Erik Nilsson som äger företaget. De berättade om sin verksamhet och hur de automatiserat den och ökat omsättningen sedan de övertog verksamheten. BK-produkter är ett gott föredöme inom små- och medelstora företag som arbetar aktivt med energieffektivisering. Nätverket i Kronobergs län består av nio stycken ytbehandlings- och plåtteknikföretag i länet med en energianvändning över en gigawattimme (GWh).

312 företag i 38 nätverk över hela landet arbetar med energieffektivisering koordinerat av energikontor och länsstyrelser. Nätverksarbetet är nu i fasen att börja genomföra åtgärder. I det arbetet finns både koordinator, energiexpert och resten av nätverket som stöd. Fokus är hur man som företag kan jobba med förbättringsarbete och förändringsledning. Nätverket syftar till att ge stöd att genomföra lönsamma energieffektiviseringsåtgärder.

Projektet pågår till 2020 och det sätts både individuella mål per företag och energimål för nätverket som helhet (minst 15 procent energieffektivisering).

Läs mer om energieffektivisering på Länsstyrelsens hemsida. 
Kontaktperson är Anna Gilius, tfn 010-223 70 00. 

Föreläsaren Giuliano Mingardo kommer från Universitetet i Rotterdam.
 

Resultat från Resolve diskuterades

Den 15 januari samlades 50 personer, butiksägare, politiker och tjänstemän, som jobbat med Resolve sedan april 2016.

Vid mötet i residenset redovisades resultat från genomförda enkätundersökningar 2017 och 2018. Det viktiga, fortsatta arbetet för större attraktionskraft samt mindre utsläpp från handelsrelaterade transporter diskuterades.

Resolve är ett femårigt EU-finansierat projekt med målet att stärka attraktionskraften i citykärnan samt hålla nere utsläppsnivåer från personal- och godstransporter. Information om Resolve finns på Länsstyrelsens hemsida.

Kontaktperson Aida Ramic, tfn 010-223 70 00

 

Vad händer inom CRKKL i mars-april?

Att odla, förädla och äta mer cirkulärt och hållbart – så gör vi det i Småland
28 mars 2019 kl. 18.00-20.00, Växjö stadsbibliotek - Earth Week (Ingen anmälan behövs)

Skrota skräpet – så minskar vi avfallet och gör en stor miljöinsats i våra verksamheter
11 april 2019 kl. 08.30-12.30, World Trade Center, Växjö. Anmälan.

Skrota skräpet – så minskar vi avfallet och gör en stor miljöinsats i våra verksamheter
12 april 2019 kl. 08.45-13.00, Linnaeus Innovation Design Lab – Kompetenscenter Pukeberg (Nybro). Anmälan.

Besöksnäringens utmaningar i ett förändrat klimat– hur kan den cirkulära ekonomin bidra med lösningar?
23 april 2019, i samband med Turism-mingel Kronoberg. Anmälan.

CRKKL är Kronoberg och Kalmar läns gemensamma satsning för cirkulär ekonomi för att stödja näringslivet och offentlig verksamhet i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi och bidra till en hållbar omställning som gagnar regionernas miljö, hållbara tillväxt och konkurrenskraft. Satsningen genomförs under tre år och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Kronoberg och Region Kalmar län. Medverkar i projektet gör också Linnéuniversitetet, Energikontor Sydost och Sustainable Småland.

Kontaktperson Natalie Hafdelin, projektledare Region Kronoberg


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg