Webbversion| Skicka vidare

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Gå direkt till: Miljömål | Klimat & Energi | Klimatanpassning
Illustration: Tobias Flygar.
 

Innehåll nr 2 - 2019

Miljömål
-
 Lokala äppelsorter odlas för framtiden 
- Förmedling av bete och djur
- Strategiskt samtal om betesmarker och ängar den 8 maj
- Gran tas bort för att inte sprida granbarkborre
- Pengar söks för tre EU-projekt
- Vattensituationen 2019 så här långt 
- Ambassadörer för Åsnens nationalpark utbildade
- Miljömålspriset 2019 till en eldsjäl

Klimat & Energi
- Ta bussen till naturen

Miljöövervakning 
- Forskning om malens vanor
- Har du skickat in miljöhälsorapporten? 

Klimatanpassning
- Resultat från Vårkollen 

Nästa nyhetsbrev för Miljö & Klimat i Kronobergs län planerar vi ska komma ut i september 2019. Länsstyrelsen ger ut fler nyhetsbrev. Anmäl e-postadressen på Länsstyrelsens hemsida så kommer utskicken direkt i din e-postlåda. Understruken text är en länk till vidare information. Illustration: Tobias Flygar.

Tipsa gärna om nyheter genom Miljömålsbrevlådan. Kontakt Louise Ellman Kareld tfn 010-223 70 00.


MILJÖMÅL
 

FOTO: Länsstyrelsen i Kronobergs län.  

Lokala äppelsorter odlas för framtiden

Länsstyrelsen arbetar för att bevara lokala fruktsorter för Urshultstrakten, i en befintlig ängsfruktodling i naturreservatet Hackekvarn.

Odlingen ska fungera som ett arkiv för den nationella genbanken för bevarande av odlad frukt.

Läs mera i Smålandspostens artikel från mars 2019

SLU:s hemsida finns mer information om lokala klonarkiv för frukt

Kontakt Ellen Flygare tfn 010-223 70 00

Foto: Anna-Karin Nyqvist

Hereford. Foto: Anna-Karin Nyqvist

Djur som behöver bete eller bete som behöver djur?

Digital förmedling för öppna landskap öppnade i april 2019 på Länsstyrelsens hemsida. Förmedlingen gör det lättare för markägare, djurhållare och ängsskötare att komma i kontakt med varandra och ska bidra till att värdefulla områden kan bevaras. Förmedlingen är gratis. Länsstyrelsen förmedlar kontakten, men ansvarar inte för markens eller betesdjurens skick.

Betesförmedling, en möjlighet både för dem som söker bete och för dem som söker betesdjur. Flera intresserade har redan anmält behov. 
Ängs- och slåtterförmedling, både för markägare som söker ängsskötare och för ängsskötare som vill sköta en äng. 

I Länsstyrelsens pressmeddelande finns mer information.   

Betesförmedling och ängs- och slåtterförmedlingarna finns på Länsstyrelsens hemsida.

Kontakt Maria Sjöberg tfn 010 223 73 33

Engagerad familj informerar om fördelarna med skogsbete
under torra somrar.
Foto: Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Många vill sköta värdefulla betesmarker och ängar 

Den 8 maj 2019 hölls ett strategiskt samtal om länets naturbetesmarker och ängar. Engagemanget var stort när de 59 deltagarna samlades.

Syftet var att skapa diskussioner och möjligheter till nätverk och samverkan men även att identifiera bromsklossar och framgångsfaktorer för att kunna nå miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”.

Anteckningar, presentationer och bilder finns på Länsstyrelsens hemsida.

Kontakt Maria Sjöberg tfn 010-223 73 33

Foto: Martin Wargren

Foto: Martin Wargren

Gran avverkas för att inte sprida granbarkborre

Just nu pågår avverkningar av barkborreangripen granskog i ett par av länets naturreservat, Årshultsmyren och Luberydsmossen. Åtgärderna bidrar till att begränsa tillgången på yngelmaterial för granbarkborren, som riskerar att leda till stora skador i länets granskogar. Samtidigt är avverkningarna ett sätt att omvandla planterad granskog med låga naturvärden till mer varierad, naturlig löv- och tallskog, som är målet med dessa delar av naturreservaten. Planering pågår samtidigt av ytterligare områden, där vi påskyndar restaureringen av naturskogar och samtidigt gör nytta för barkborrebekämpningen.

Kontakt Robert Simonsson eller Jonas Nordanstig tfn 010-223 70 00  

 

Skäraskog. Foto: Martin Wargren

Skäraskog. Foto: Martin Wargren

EU-pengar för restaurering

Länsstyrelsen förbereder tre så kallade Life-projektansökningar, där syftet är att få till stånd åtgärder i värdefull natur som annars inte blir gjorda och där nya metoder kan utvecklas, tillsammans med kunskap om lämpliga sätt att restaurera olika naturtyper.

Arbetet sker tillsammans med andra länsstyrelser och Naturvårdsverket, med sikte på projektstart tidigast under 2020. Två av projekten är helt nya och handlar om restaurering av igenvuxna odlingslandskap respektive återskapande av artrik och varierad bokskog. Det tredje projektet är en fortsättning på det tidigare projektet om naturvårdsbränning i skog, som nu är inne på sitt sista år.

Kontakt Jonas Nordanstig tfn 010-223 70 00

Trässhults kanal var torr i september 2018.
Foto: Länsstyrelsen

Vattensituationen 2019 så här långt

Länsstyrelsen har redovisat vattensituaitionen i länet med avseende på invånarnas behov av vatten, sektorers behov inklusive samhällsviktig verksamhet samt förmågan att hantera en vattenbristsituation.

Om resten av maj också blir torr, så bedöms ytvattennivåerna bli lägre än förra året och grundvattennivåerna bli minst lika låga som förra året.

Samverkan pågår med kommunerna. Fyllning av pooler kräver mycket vatten och gör att vattenverken kan ha svårt att leverera det vatten som behövs.  

Hela yttrandet om vattensituationen i Kronobergs län    Bilagor till yttrandet vattensituationen

Kontakt Annika Bladh tfn 010-223 70 00

Ambassadörer för Åsnens nationalpark

17 aktörer med verksamhet i Åsnenområdet har deltagit på Länsstyrelsens utbildning om Åsnens nationalpark.

Tillsammans har vi byggt vår kunskap bl a om nationalparkens natur- och kulturvärden, om vad du som besökare kan göra, var du upplever fina naturupplevelser. Allt för att kunna informera besökaren.

Snart finns alla ambassadörer och vad de erbjuder i sin verksamhet i Åsnens nationalpark på hemsidan för Sveriges nationalparker

Årets inspiratör - en eldsjäl för vattenvård och hållbart skogsbruk

Vinnare av Miljömålspriset 2019 är Göteborgs stad - Kretslopp och vatten, utvecklingsprojektet HYBRIT och Lennart Henrikson.

Priserna delades ut av Naturvårdsverkets generaldirektör på Miljömålsdagarna i Karlskrona den 14 maj 2019. Miljömålspriset finns i tre kategorier: Uthållighet och långsiktighet, Mod och tempo samt Årets inspiratör. 

Miljömålspriset är ett pris som Naturvårdsverket instiftat för att uppmärksamma och belöna ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå Sveriges miljömål.

Årets vinnare har bidragit till Miljömålen God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan och Levande sjöar och vattendrag.

Läs mer om priserna på Naturvårdsverkets hemsida.


KLIMAT & ENERGI
 
Foto: Martin Wargren

Foto: Martin Wargren

Ta bussen till naturen

Länsstyrelsen kartlägger förutsättningarna för att kunna ta sig kollektivt till länets skyddade natur.

Nästa steg blir att utveckla dialogen med länstrafiken så att fler busslinjer och hållplatser kan komma till stånd för att även icke-bilburna medborgare ska kunna uppleva vår mest värdefulla natur.

Kontakt Alexandra Nielsen, tfn  010-223 70 00


MILJÖÖVERVAKNING
 

Fisken mal. Foto: Theodor Samuelsson,
Länsstyrelsen i Kronobergs län

Forskning om malens vanor 

Linnéuniversitet undersöker fisken mal och dess vanor. Detta görs sedan några år tillbaka i samverkan med Länsstyrelsen och Fiskevårdsområdet. 

Malarna har märkts för att man ska kunna följa var fisken leker och hur långt upp i åarna fisken vandrar. Information som är viktig för att arten ska kunna fortsätta att finnas i våra vatten under många år framöver. 

Läs mer om undersökningar av fisken mal i Möckelnområdet. 
Kontakt Theodor Samuelsson, tfn 010-223 70 00.  

Bild på miljöhälsoenkätens framsida.
Foto: Folkhälsomyndigheten

Har du skickat in miljöhälsoenkäten?

Hade du och ditt barn tur att få miljöhälsoenkäten, men har glömt att svara?

Dina svar är värdefulla och bidrar till ett bättre kunskapsunderlag i planeringen av samhället. Du som fyller i den förbättrar kunskapsläget genom att bidra med uppgifter om vad som upplevs som störningar av olika slag. Störningar kan vara allt från gatubuller, vedeldningsrök, fukt/mögel med mera. Enkäten stängs den 24 juni 2019. 

Arbetet med enkäten och en rapportsammanställning är en viktig del av Länsstyrelsens miljöövervakning och arbete för en god folkhälsa. Läs mer om hälsoövervakning på Länsstyrelsens hemsida.

Kontakter Louise Ellman Kareld, tfn 010-223 78 96 och Anna Ståhl, tfn 010-223 71 82


KLIMATANPASSNING
 
Tussilago Foto: Gert Olsson/Scandinav

Tussilago Foto: Gert Olsson/Scandinav

Vårkollen visade att...

...tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, björk och hägg hade kommit rekordlångt norrut i år jämfört med observationerna från 2015-2018. Jämfört med för 100 år sedan är det extremt stor skillnad just i år.

Resultat från Naturens kalender och Vårkollen som genomfördes över Valborgshelgen, 30 april-1 maj, visade att lövsprickningen påbörjats i stort sett i hela landet, undantaget delar av fjällen och norra Norrlands kustband.

Tidigare "Vårkollar" har visat att lövsprickningen vid Valborg oftast har nått Mälardalen, enligt SLU:s pressmeddelande

Naturens kalender, där Vårkollen ingår, ingår i den regionala miljöövervakningen.  

Kontakter Ola Langvall, SLU, tfn 0472-26 31 80 och Louise Ellman Kareld, Länsstyrelsen, tfn 010-223 70 00


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg