Webbversion| Skicka vidare

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Gå direkt till: Miljömål | Klimat & Energi | Klimatanpassning
 

INNEHÅLL NR 4 - 2019

Miljömål
-
Sök LOVA-bidrag senast 31 jan 2020
- Vattentäkten Bolmen ska skyddas
- Arbetet mot granbarkborren fortsätter
- Många bra åtgärder bidrar till att nå miljömålen
- Åk på workshop i Manchester den 21 jan 2020
- Restaurering av Nässjöån och Våtmarker vid Källekulla mad
- Kommuner satser på Naturvård med LONA
- Svarthuvad snigel, en objuden gäst i länet
- Projekt för att fasa ut PFAS
- Succé för kulturmiljödagen 24 okt 2019
- Den lokala handeln blomstrar i REKO-ringar
- Sanering inför bostadsbyggande i Hovmantorp
- Nya rutiner vid anmälan om avverkning eller vägbygge
- Större kulturreservat i Råshult 

Klimat & Energi
- Tänd i toppen för din grannes skull

Klimatanpassning
- Nya klimatanpassning.se lanserad


Nästa nummer av nyhetsbrev Miljö & Klimat i Kronobergs län planeras i januari 2020. Länsstyrelsen ger ut nyhetsbrev även för andra verksamheter. Anmäl epostadressen på Länsstyrelsens webplats så kommer utskicken direkt i din epostlåda. Understruken text är en länk till vidare information. Illustrationerna till höger är gjorda av Tobias Flygar. Tipsa gärna om ny

- visualiserar Klimatomställningenheter genom ett epostmeddelande till Miljömålsbrevlådan.


MILJÖMÅL
 

Sök LOVA-bidrag senast 31 januari 2020 

Med LOVA-bidraget, statligt bidrag för lokala vattenvårdsprojekt, kan åtgärder genomföras för att minska transporten av kväve och fosfor till havet, vilket orsakar övergödning i sjöar och vattendrag. I vissa fall går det att söka upp till 90 procent i statligt bidrag.

De senaste 10 åren har Länsstyrelsen i Kronoberg beviljat över 20 miljoner kronor till olika LOVA-projekt. I år beviljade vi bidrag till:

 • Reduktionsfiske i Norra Bergundasjön (Växjö kommun)
 • Kvalitetssäkring av nyanlagda avlopp (Växjö kommun)
 • Förstudie av Fiskestadsjöns belastningssituation (Tingsryds kommun)
 • Kalkfilter och våtmarker kring Södra Bergundasjön (Växjö kommun)
 • VA-plan (Ljungby kommun)
 • Hållbar fiskeförvaltning i Växjösjöarna (Växjö kommun)
 • Uppföljning av åtgärder i Södra Bergundasjön (Växjö kommun)

Sista ansökningsdag för 2020 är den 31 januari 2020. LOVA-ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdagen behandlas löpande efter medelstillgång och angelägenhetsgrad. 
Läs mer om LOVA på Länsstyrelsens webplats.

Kontaktperson Åsa Fredriksson tfn 010-223 71 78

Karta över föreslaget vattenskyddsområde Bolmen.

Vattentäkten Bolmen ska skyddas

Sydvatten har ansökt hos Länsstyrelsen om bildande av vattenskyddsområde för Bolmen. Alla sakägare har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget senast den 31 januari 2020. På sidan www.bolmenvatten.se finns information om arbetet. 

De största riskerna för vattentäkten Bolmen är strandbete, olyckor med farligt gods, utsläpp från äldre tvåtaktsmotorer i sjön, spridning av naturgödsel och bekämpningsmedel, bristfälliga avloppsanläggningar och effekter av översvämning och höga flöden. Med särskilda föreskrifter kan man skydda vattentäkten mot föroreningar och sådan markanvändning som kan försämra vattenkvaliteten.

Målet med vattenskyddsområdet är att även framtida generationer ska få bra dricksvatten.

Kontakt: Monica Andersson, tfn 010-223 70 00. 

FOTO: Sara Lamme, Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Länsstyrelsens arbete mot granbarkborre fortsätter

I Sundranäs naturreservat vid Bolmen har under hösten stora ytor med gran avverkats för att minska risken för angrepp och spridning av granbarkborre. Åtgärden innebär att vi påskyndar restaureringen av dessa ytor från granplantering till en framtida bokdominerad blandskog. Åtgärden innebär förvisso en period av kalmark och ungskog, men på sikt återskapas en mer naturlig skog i enlighet med reservatets syfte. I detta fall sammanfaller alltså naturvårdens intressen med behovet av åtgärder mot granbarkborre. För att inte orsaka körskador i delar av reservatet har även utkörning av virke gjorts med häst och svåråtkomliga granar avverkats och randbarkats manuellt för att inte vara skadliga.

Kontakt: Sara Lamme eller Jonas Nordanstig, tfn 010-223 70 00

Illustrationer: Tobias Flygar

Många bra åtgärder för miljömålen

Många bra åtgärder görs i länet, och en sammanställning finns för varje miljömål.

Länsstyrelsen har ställt samman vad som görs för att nå miljömålen i Kronobergs län. Läs hela rapporten på Länsstyrelsen i Kronobergs läns webplats. I den årliga uppföljningen av miljömålen redovisas ett urval av viktiga åtgärder samt en beskrivning av miljötillståndet. Alla läns rapporter finns på en Länsstyrelsegemensam webplats.

Jord- och skogsbruk är viktiga näringar, som påverkar livet på landsbygden, biologisk mångfald och landskapets attraktivitet för friluftsliv.

Ändrade vanor, skärpt lagstiftning, effektivare styrmedel och att framtagna åtgärder genomförs, behövs för att nå målen.

Kontaktperson Louise Ellman Kareld, tfn 010-223 78 96 

Parklets är ett annat sätt att använda urbana ytor
än som parkeringsplats. FOTO: www.cyclehoop.com

Workshop i Manchester den 21 januari

Projektet RESOLVE anordnar en teknisk workshop den 21 januari 2020 i Manchester där olika sätt att minska koldioxidutsläppen i stadsmiljöer kommer att diskuteras. Parklets är en av lösningar som kommer att tas upp.

Låter det intressant?
Vill du veta mer om workshopen och möjligheten att delta?

Kontakta Aida Ramic, projektledare Resolve.

FOTO: Martin Wargren Länsstyrelsen

Restaurering av Nässjöån och våtmarker vid Källekulla mad

Länsstyrelsen har restaurerat en del av Nässjöån i naturreservatet Stocksmyr-Brännan. Den gamla flottledsrensade åsträckan har fått ett nytt helt nytt utseende och funktion. Den fördjupade åbottnen har fyllts upp, åkanter har planats ut och sten och lekgrus har placerats ut. Åtgärden är viktig för många vattenlevande arter bl.a. öring. Dessutom har flera våtmarksdiken som mynnar ut i ån lagts igen. Genom åtgärden bromsas vattnet upp i våtmarken, vilket motverkar den pågående igenväxningen samt skapar en bättre vattenhushållning i området. Klicka på bilden för att se en film om restaureringen

Se kontaktperson Magnus Strindell, tfn 010-223 70 00 visa och berätta i en film på Youtube

FOTO: Elin Åkelius, Länsstyrelsen

Kommuner satsar på naturvård

För 2019 har LONA-medel beviljat till 7 projekt fördelat på 4 kommuner fördelat på följande inriktning:

 • Två handlar om Friluftsliv
 • Tre handlar om Planeringsunderlag för natur
 • Två handlar om Biologisk mångfald

Växjö har fått fyra projekt beviljade, övriga beviljade projekt kommer från Ljungby, Tingsryd och Älmhult. Särskilt intressanta är projekten om restaurering av betesmarker och inventering av invasiva arter.

Naturvårdsverket har mer information om LONA

Kontaktpersoner Peter Wredin och Karin Kanterud, Länsstyrelsen, tel 010-223 70 00

FOTO: Per Ekerholm, Länsstyrelsen

Svarthuvad snigel: objuden gäst i Kronoberg

I oktober och november påträffades ett drygt tiotal exemplar av den svarthuvade snigeln på en plats i nordvästra Kronobergs län.

Snigeln kommer från Kaukasus och är klassad som potentiellt invasiv. Snigeln övervintrar endast som ägg.

Naturvårdsverkets webplats finns mera information.

Kontaktperson Per Ekerholm, 010-223 70 00

Projekt för att fasa ut PFAS

Länsstyrelsen medverkar i ett projekt om PFAS (högflourerade ämnen) i Östersjöregionen som finansieras av Svenska Institutet. Projektet syftar till att höja medvetenheten och kompetensen rörande PFAS relaterade problem, skapa ett nätverk och en gränsöverskridande strategi för att kunna fasa ut PFAS i länderna kring Östersjön. 

Kontaktperson Madeleine Ullerhed, tfn 010 223 70 00

 

 

Ola Broms Wessels inspirationsföreläsning avslutades med en reflektionsstund.

FOTO: Gunilla Lindbladh, Länsstyrelsen.

Succé för Kulturmiljödagen 24 oktober

Kulturmiljödagen är en ny årlig plattform för kulturmiljöfrågorna i länet och på premiären deltog 109 personer från 45 organisationer.

Syftet var att föra dialog med länets aktörer om dagsaktuella frågor och om kulturmiljöarbetet. Dokumentation finns på Länsstyrelsens hemsida.

Tema för nästa år blir Boverkets utbildningssatsning PBL och kulturvärden. På Boverkets webplats finns information om kommande utbildningar

Kontakt Heidi Vassi eller Catarina Nilsson,
tfn 010-223 70 00

FOTO: Rebecka Wikström, Länsstyrelsen i Kronobergs län.

handeln blomstrar i fyra reko-RINGAR

REKO-ringarna är en spännande mötesplats för producenter och konsumenter.

REKO-ring står för Rejäl Konsumtion och finns runt om i hela Sverige. Framförallt matproducenter erbjuder sina varor på en Facebook-sida och konsumenter beställer det de vill  ha. Sidan är öppen för alla. Utlämning av varorna, som betalas innan eller på plats, sker på ett samlat ställe.

Det finns fyra REKO-ringar i länet. De finns i Älmhult, Växjö, Ljungby/Sunnerbo och Tannåker/Bolmsö. Antalet producenter och konsumenter ökar stadigt.

Läs mer:

Artikel från Landsbygd i Kronoberg nr 3-2019-om-reko-ring

 

FOTO: Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Sanering inför bostadsbyggande i Hovmantorp

En sanering av ett tidigare glasbruksområde har utförts i Hovmantorp, där kommunen nu kommer att bygga bostäder.

Området var förorenat av bland annat arsenik och bly och fanns med på Länsstyrelsens prioriteringslista över de mest förorenade områdena i länet. Projektet finansierades av Naturvårdsverkets bidrag för sanering inför bostadsbyggande då det inte fanns någon ansvarig.

Kontaktperson Madeleine Ullerhed, tfn 010-223 70 00

FOTO: Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Nya rutiner vid anmälan om avverkning eller anläggning av väg

Den 1 september 2019 ändrade Skogsstyrelsen sina rutiner för anmälningar om avverkning eller anläggning av väg. Det innebär att du som planerar att utföra skogsbruksåtgärder på eller intill fornlämning behöver kontakta Länsstyrelsen om det planerade arbetet samt vid behov ansöka om tillstånd.

Du som är markägare eller ombud ansvarar för att ta reda på vilka intressen som berörs av planerade åtgärder. Du måste själv skaffa de tillstånd som behövs beroende på om till exempel fornlämningar (enligt Kulturmiljölagen) eller biotoper (Miljöbalken) berörs.

Läs mer i   artikeln från Landsbygdikronoberg-om-nya-rutiner-vid-forlämning.

Kontakt: Sofie Ekstrand

 

FOTO: Marion Jannes, Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Större kulturreservat i Råshult

Länsstyrelsen har beslutat om att utöka kulturreservatet Komministerbostället Råshult med drygt 12 ha. Reservatet är nu 58,3 ha. Hela området är rikt på höga kultur- och naturvärden.

Genom utökningen omfattas större delen av den inägomark som brukades under Carl von Linnés tid och som nu ger en bättre förståelse för hur ett landskap kunde se ut under1700-talet. Områdets rika förekomst av historiska spår levandegör markanvändningen och jordbrukets utveckling i Råshults by. Det är strukturer av åkerparceller, åkerhak, rösen och det är biologiskt kulturarv i form av hamlade träd och en rik flora och fauna. De kulturhistoriska spåren kommer att tas fram och området kan användas som en levande historiebok. De nya miljöerna kan göras tillgängliga för allmänheten och i möjligaste mån anpassas så att alla får tillträde.

Ta del av kungörelsen på Länsstyrelsens webplats. 

Kontakt: Heidi Vassi, Marion Jannes och Annika Bladh, tfn 010-223 70 00.


KLIMAT & ENERGI
 

Tänd i toppen för din grannes skull

I Kronoberg är fler störda av vedeldningsrök än av bilavgaser.

Genom att elda rätt minskar rökutvecklingen. 64 % I Kronobergs län svarade i en enkät att de hade grannar som regelbundet eldade ved eller annat fast bränsle i när­heten av bostaden under delar av året. För vedeldningsrök rapporterades en förbättring mellan 1999 till 2007, men sedan en försämring igen till år 2015. Genom att tända i toppen är utsläppen av partiklar bara 17 procent jämfört med när man tänder brasan underifrån, om man har en braskamin. Om man har en kakelugn blir utsläppen ännu mindre när man tänder i toppen.

Bra information finns på Naturvårdsverkets webplats, bland annat med en film. Flera av länets kommuner har också bra information på sina hemsidor, bland annat Ljungby kommun.

Kronobergs luftvårdsförbund, webplats www.kronobergsluft.se


KLIMATANPASSNING
 

Nya webplatsen Klimatanpassning.se

Nya Klimatanpassning.se lanserad

Alla berörs av att klimatet förändras. Längre värmeböljor, fler översvämningar och en förändrad tillgång till dricksvatten och livsmedel är några exempel. Att arbeta med klimatanpassning innebär bland annat att minska riskerna som följer med ett varmare klimat.

Klimatanpassning.se innehåller:

 • ”Klimatanpassa”, där du som arbetar med klimatanpassning hittar vägledning
 • ”Hur klimatet förändras” och ”Hur samhället påverkas” beskriver hur klimatförändringen påverkar olika områden
 • ”Vem gör vad” förklarar hur ansvaret för arbetet ser ut idag och presenterar nätverk och forskning
 • ”Exempel” är en idébank med praktiska åtgärder för att klimatanpassa
 • Startsidan innehåller nyheter och aktuella händelser kring klimatanpassning
 • Kontaktuppgifter till alla myndigheter

 Läs mer om hur nya klimatanpassning.se kan vara till hjälp i ditt arbete.

 


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Dela detta utskick:
Facebook Twitter LinkedIn