Webbversion| Skicka vidare

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Gå direkt till: Miljömål | Klimat & Energi | Klimatanpassning
 

INNEHÅLL NR 1 - 2020

Miljömål
- Satsning på skyddsvärda träd
- Ny upphandling för skötseln av ängsmarker
- Mossa bekämpas med gräsbrand
- Uppdrag vildsvin
- Ät och upplev nära dig
- Länsstyrelsen satsar på vård av fornlämningar och         kulturhistoriska platser
Bränningssäsongen har startat
- Länsstyrelsen fortsätter arbetet med granbarkborre
- Projektidéer i linje med Smålands skogs- och trästrategi

Klimat & Energi
Fem viktiga områden där vi kan bidra
-  Klimatinvesteringsstöd

Miljöövervakning
- Länsstyrelsen vill driva fler vattenprojekt
- Pågående sanering inför bostadsbyggande vid Holmsborg, Ljungby kommun

Friluftsliv
- Kolla in våren under Valborg
- Växtsäsongen blir allt längre i Sydsverige...


Nästa nummer av nyhetsbrev Miljö & Klimat i Kronobergs län planeras i juni 2020. Länsstyrelsen ger ut nyhetsbrev även för andra verksamheter. Anmäl epostadressen på Länsstyrelsens hemsida så kommer utskicken direkt i din epostlåda. Understruken text är en länk till vidare information. Illustrationerna till höger är gjorda av Tobias Flygar.

Tipsa oss gärna om nyheter genom Miljömålsbrevlådan.

 


MILJÖMÅL
 

Satsning på skyddsvärda träd

Nu satsar Länsstyrelsen på skyddsvärda träd i odlingslandskapet utifrån kulturmiljö och biologisk mångfald. Konkret innebär detta att vi kommer att erbjuda frihuggning, beskärning och kronstabilisering av värdefulla träd samt arboriståtgärder. Projektet bidrar bl.a. till att flera olika mål kan nås genom att insatserna förbättrar och stärker ekosystemtjänster och den gröna infrastrukturen. Men framför allt så bidrar projektet till "Åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd i kulturlandskapet" (Naturvårdsverket, 2012). Projektet finansieras till 70 % av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

LÄS MER
Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd: (Naturvårdsverker 2012) 
Resultatet från åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd
Åtgärder som påverkar särskilt skyddsvärda träd kan kräva samråd, mer information hittar du på Naturvårdsverkets hemsida

 Kontakt: Marion Jannes tfn 010-223 70 00

Ny upphandling för skötseln av ängsmarker

Länsstyrelsen sköter om ängarna i länets skyddade områden. Länsstyrelsen har i år genomfört en ny upphandling för skötseln av ängsmarkerna. Avtal har skrivits för skötsel av 35 ängar, vilket kommer att sysselsätta nio entreprenörer från olika delar av landet. Arbete för biologisk mångfald och sysselsättning går hand i hand!

FOTO: Ellen Flygare

Mossa bekämpas med gräsbrand

Länsstyrelsen genomförde i början av april arbetet med aktiv gräsbränning i ängsmarkerna i länets skyddade natur. Åtgärden görs för att skapa jordblottor dit svårspridda ängsväxter lättare kan sprida sig. Arter som gynnas av gräsbränning är bl.a. kattfot, slåttergubbe och ängsvädd.

FOTO: PIXABY

Uppdrag vildsvin

Länsstyrelsen i Kronobergs län har fått regeringsuppdraget att föreslå olika åtgärder som gör det enklare att få ut vildsvinskött på marknaden. Att regeringen satsar på vildsvinsfrågan är avgörande för vår livsmedelsförsörjning och för odlingslandskapet.

 

LÄS MER 

 

Kontakt: Martin Sjödahl, Stefan Carlsson tfn 0102237000

FOTO: Rebecka Wikström

Ät och upplev nära dig!

I tider som dessa blir vikten av en lokal livsmedelsförsörjning påtaglig. Vi behöver konsumera det som produceras nära oss för att alla företag som säkerställer vår tillgång till mat och fantastiska upplevelser ska klara sig igenom krisen. Men också för att vi ska stå bättre rustade för nästa kris. Här är tips på var du hittar nära upplevelser och lokalproducerad mat.

LÄS MER 
Hemmatipset
REKO-ringar i Växjö, Ljungby och Älmhult 
MAThantverk 

 

 

 

Kontakt: Rebecka Wikström tfn 010 223 70 00

FOTO: Sune Jönsson

Länsstyrelsen satsar på vård av fornlämningar och kulturhistoriska platser

Länet har gott om fornminnen och kulturhistoriskt viktiga platser som vittnar om hur människor levde och verkade förr. För att bevara dessa satsar Länsstyrelsen nu 2,1 miljoner kronor från kulturmiljöbidraget för vård och skötsel. Detta är mer än en fördubbling av bidraget jämfört med 2019. Du kan läsa mer om denna satsning på vår hemsida.

LÄS MER

Kontakt: Sofie Ekstrand, Heidi Vassi tfn 010 223 70 00

FOTO: Martin Wargren

Bränningssäsongen har startat

Det har torkat upp i markerna och säsongen för kontrollerad naturvårdsbränning är nu igång. När vi naturvårdsbränner så blir skogen ljusare och öppnare, vilket gynnar många arter som fått allt mindre plats i skogslandskapet. När vi bränner så gör vi det med hög säkerhet och särskilt utbildad personal. Även om rök och brandlukt kan upplevas störande så är det övergående. Inför varje bränning skickas information ut till räddningstjänst, närboende och andra och för varje område finns det en noggrann plan för hur bränningen ska gå till. Under 2020 siktar vi på att bränna tre områden, alla i Uppvidinge kommun.

LÄS MER Kontakt: Sara Lamme, tfn 010 223 70 00

FOTO: Jonas Nordanstig

Länsstyrelsen fortsätter arbetet med granbarkborre

Under 2020 fortsätter Länsstyrelsens arbete mot granbarkborre i och kring skyddade områden. Vi arbetar både med förebyggande avverkningar, fällning och barkning av angripna träd i reservat med värdefull granskog och med fällor för att minska risken för skador på omgivande skog.

 

 

Kontakt: Sara Lamme, Jonas Nordanstig tfn 0102237000

Projektidéer i linje med Smålands skogs- och trästrategi

Under våren har länsstyrelserna i Småland gemensamt tagit fram projektidéer som ligger i linje med Smålands skogs- och trästrategier för att sedan söka extern finansiering för projekten. Exempel på projektidéer är: skötsel av kalkbarrskog, fornlämningar i skog, nyskapande naturvård, älgförvaltning och jämställdhet, friluftsskogar samt vandringsleder.

LÄS MER Kontakt: Annika BLadh, tfn 010 223 70 00 Magnus Hellgren, tfn 0470 58 80 00 


KLIMAT & ENERGI
 

Fem viktiga områden där vi kan bidra

Det finns mycket vi kan göra för att bidra till ett stabilare klimat – utöver att påverka politiker. Hur vi bor, hur vi transporterar oss, vad vi äter och hur våra pengar investeras spelar en stor roll i hur mycket utsläpp vi orsakar i vår vardag. Det som är bra för klimatet är bra för oss. Ofta upptäcker man att det som är bra för klimatet även är bra för vår hälsa och vårt välbefinnande. Som att cykla korta sträckor istället för att ta bilen. Eller att äta en mer varierad kost genom att öka mängden vegetariskt och minska på köttet.

LÄS MER Kontakt: Anna Gilius, tfn 010 223 70 00

Klimatinvesteringsstöd

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka investeringsstöd från KlimatKlivet för att utföra åtgärden. Nedan har vi samlat ett antal goda exempel på framgångsrika ansökningar inom KlimatKlivet.

LÄS MER 

Kontakt: Aida Ramic, tfn 010 223 70 00


MILJÖÖVERVAKNING
 

FOTO: Henric Linge

Länsstyrelsen vill driva fler vattenprojekt

Under våren har Länsstyrelsen sökt medel för vattenprojekt hos Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Projektet ska undersöka och beskriva miljötillståndet i grundvatten, sjöar och vattendrag samt visa om miljökvalitetsmålen uppfylls. Hittills beviljade projekt är:
Biokartering av samtliga vattenförekomster i länet
Utvärdering av råvattenkontroll av grundvatten och
Provtagning av relevanta kvalitetsfaktorer i vattenförekomster med fokus på övergödning.


LÄS MER Kontakt: Henric Linge, tfn 010 223 70 00

FOTO: Britta Palm

Pågående sanering inför bostadsbyggande vid Holmsborg, Ljungby kommun

Ljungby kommun har via Länsstyrelsen sökt och beviljats drygt 6 miljoner kronor i bidrag för att sanera en förorenad fastighet och bygga bostäder i Holmsborg. Till följd av bostadsbrist för personer med funktionsvariationer planerar nu kommunen att uppföra nya lägenheter på platsen. Mer information om hur en kommun kan söka bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder finns nedan.

LÄS MER Kontakt: Britta Palm, tfn 010 223 70 00


FRILUFTSLIV
 

FOTO: Gert Olsson/Scandinav

 

 

Kolla in våren under Valborg

Under valborgshelgen genomförs Vårkollen för att få veta hur långt våren kommit på Valborgshelgen (30 april – 1 maj) i hela landet.

Flera länsstyrelser i Sverige samarbetar med SLU i Naturens kalender för att samla in data som kan användas för att följa upp t.ex. miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Data som sedan kan användas för att följa till exempel växtperiodens längd.

Bli fenologiväktare och rapportera dina observationer. Arter som används för att studera växtsäsongens längd är bland annat Tussilago, sälg, vitsippa och hägg (blomstart) och vårtbjörk, glasbjörk, hägg och asp (lövsprickning).

På hemsidan www.naturenskalender.se kan du följa blomningen av vitsippa, hassel, snödroppe, blåsippa med flera arter över landet. Där kan du också skaffa inloggningsuppgifter till appen Naturens kalender för att rapportera dina egna observationer.

Kontakt: Louise Ellman Kareld, tfn 010 223 70 00

FOTO: Dan Karlsson-Azote

Växtsäsongen blir allt längre i Sydsverige...

…visar data från Naturens kalender. I Skåne var växtsäsongen i genomsnitt 8 dagar längre under perioden 2011-2019 jämfört med referensperioden 1873-1951.

Det visar data om blomningsstart, lövsprickning och höstlövsfärger som samlas in via appen Naturens kalender och som redovisas på SLU:s hemsida om Naturens kalender.

Flera länsstyrelser i Sverige samarbetar med SLU i Naturens kalender för att samla in data som kan användas för att följa upp t.ex. miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Data samkörs även med europeiska data där numera även historiska svenska data sedan 1870 ingår.

 

Kontakt: Louise Ellman Kareld, tfn 010 223 70 00


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Dela detta utskick:
Facebook Twitter LinkedIn