Webbversion| Skicka vidare

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Gå direkt till: Miljömål | Klimat & Energi | Klimatanpassning
 

MILJÖ & KLIMAT är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Kronobergs län. Vi vill gärna berätta om goda exempel inom miljöområdet.

Tipsa oss om nyheter genom Miljömålsbrevlådan.

 

Nästa nummer av nyhetsbrev Miljö & Klimat i Kronobergs län planeras i september 2020. Länsstyrelsen ger ut nyhetsbrev även för andra verksamheter. Anmäl epostadressen på Länsstyrelsens hemsida så kommer utskicken direkt i din epostlåda. Understruken text är en länk till vidare information. Illustrationerna till höger är gjorda av Tobias Flygar.

 

GLAD SOMMAR!

FOTO: Energikontor Sydost

Vindkraft - mycket på G

I Kronobergs län har det fram tills nu funnits väldigt lite vindkraft trots att många vindparker sedan länge har haft tillstånd. Nu är det ändring på gång. Flera vindkraftbolag aviserar att de kommer att påbörja byggnation av vindkraftverk inom de närmaste åren. 

Läs mer om vindkraft här

 

Kontakt: Margaretha Johansson, tfn 010 223 70 00

KLIMATINVESTERINGSSTÖD

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka investeringsstöd från KlimatKlivet för att utföra åtgärden. Nästa ansökningsperiod är planerad för september 2020.

Här har vi samlat ett antal goda exempel på framgångsrika ansökningar inom KlimatKlivet.

 

Kontakt: Aida Ramic, tfn 010 223 70 00

NYA REGIONALA MILJÖMÅL

Länets 45 regionala miljömål sträcker sig fram till 2020 och ska nu förnyas. Arbetet påbörjas med utvärdering och därefter görs analys och revidering. Berörda aktörer får tycka till om ett förslag och i april 2021 kommer de nya regionala miljömålen att beslutas.

 

LÄS MER

 

Kontakt: Aida Ramic, tfn 010 223 70 00

FOTO: SLU

filmtips för en regnig kväll: Kan mångbruket rädda glesbygden?

SLU:s nyhetsbrev Miljötrender tipsar om dokumentärfilmen Guld och gröna skogar? Kan mångbruk av skogen vara en del av lösningen när priserna på virke, spannmål och mjölk ständigt sjunker och infrastrukturen blir allt sämre för de som fortfarande bor på glesbygden. I filmen medverkar skogsägare och entreprenörer, bland annat intervjuas Erik Hjärtfors, Åseda, som berättar om villkoren för att bedriva verksamhet på landet.

Filmen är 30 minuter lång och finns på på SLU:s Youtube-kanal och på Facebooksidan #Vimåsteprataomskogen.

Therese Bjärstig, som forskar om landsbygdsfrågor vid Umeå universitet har tillsammans med sina forskarkollegor analyserat möjligheterna för mångbruk och formulerat råd till beslutsfattarna. Råden är utformade inom ramen för Future Forest, som är en plattform för tvärvetenskaplig skogsforskning, samverkan och forskningskommunikation vid SLU i samarbete med Umeå universitet och Skogforsk. 

LÄS MER om mångbruk i SLU:s pressmeddelande.

FOTO: Birgitta Sundholm

STÖD TILL VATTENKIOSKER

Fyra olika projekt som involverar fem av länets kommuner har fått pengar för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten. Projekten som innebär allt ifrån praktiska åtgärder som anläggande av ny brunn, ledningsrenovering och vattenkiosk för dagvatten till utredning av gemensam vattenförsörjning bidrar till att nå bland annat målet ”Grundvatten av god kvalitet”.

Samtliga landets länsstyrelser har fått bidrag att fördela för ändamålet från Havs- och vattenmyndigheten.

 

Kontakt: Linda Westeson, tfm 010 223 70 00

 

Invigning Libbhults ängar 2009
FOTO: Kristina Alsér

SCB-STATISTIK OM FRILUFTSLIV

I slutet av april presenterade SCB statistik om hur vi svenskar varit ute i skog och mark de senaste 12 månaderna, 2018-2019. Noterbart är skillnaderna mellan könen men också regionala skillnader såsom att Norr och Småland och öarnar har liknande mönster. Hur dessa siffror för 2019-2020 påverkas av Coronanpandemin och myndigheternas rekommendationer om nyttan med utevistelse blir intressant att följa.

LÄS MER

 

Kontakt: Gunilla Claesson, tfn 010 223 70 00

FOTO: Smålandsturism

ÅRETS FRILUFTSKOMMUN

Jönköping är Sveriges friluftskommun 2020. Kommunen fick topp poäng i undersökningen om kommunernas arbete för friluftsliv. Sveriges friluftskommun är en årlig utmärksel som ska uppmuntra och stimulera kommunernas arbete med friluftsliv. Bakom priset står Naturvårdsverket, Svenskt friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening. I Kronobergs län blev utfallet, placeringen, för de deltagande kommunerna Växjö 16, Alvesta 74, Lessebo 92, Markaryd 148, Ljungby 155 samt Älmhult 228

LÄS MER

Kontakt: Gunilla Claesson, tfn 010 223 70 00

Sjögull, Blidingsholm

FOTO: Peter Olsson

PROJEKT SJÖGULL SLUTFÖRT

Tillsammans med markägare och berörda kommuner har Länsstyrelsen under tre år, 2017-2019, drivit ett projekt för att bekämpa Sjögull i Mörrumsåns vattensystem. Projektet har gett ny information och många viktiga erfarenheter. Finansieringen till projektet har lämnats från Havs- och vattenmyndigheten.

LÄS MER
FILM OM BEKÄMPNINGEN

 

Kontakt: Peter Olsson, tfn 010 223 70 00

 

Skunkkalla

FOTO: Linda Griffiths

FRÄMMANDE INVASIVA ARTER PÅ WEBBEN - VAR MED OCH RAPPORTERa

Bekämpningen av invasiva arter intensifieras. Fokus ligger nu främst på informationsspridning och rapportering. Att rapportera in invasiva främmande arter har aldrig varit enklare och går nu att göra direkt i mobilen i valfri webbläsaren. Surfa till: invasivaarter.nu och rapportera! På de flesta telefonmodeller går det att lägga till sidan som en ’app’ på startskärmen.

LÄS MER

FILM

 

Kontakt: Jurjen Schmidt, tfn 010 223 70 00

LONA - TILL NYTTA FÖR NATURVÅRD, FRILUFTSLIV OCH FOLKHÄLSA

För att stimulera kommuner och lokala aktörer att göra olika naturvårdssatsningar finns LONA - den lokala naturvårdssatsningen. Länsstyrelsen har sedan starten beviljat medel till nästan 80 projekt i länet. Särskilda satsningar har tillkommit för våtmarker 2018 och för pollinering 2020. För ordinarie LONA och pollinatörs LONA kan man få upp till 50 % i bidrag medan projekt inom våtmarks LONA kan beviljas med upp till 90 % i bidrag. I tabellen nedan redovisas hur bidraget fördelat mellan kommunerna utifrån summan bidrag per kommuninvånare. 

Tabell

LÄS MER

Kontakt: Karin Kanterud och Peter Wredin, tfn 010 223 70 00

F.D. Hovmantorps nya glasbruk

FOTO:Britta Palm

UDDEN - FRÅN BeTRÄDNADSFÖRBUD TILL BOSTADSIDYLL

Inom området för f.d. Hovmantorps nya glasbruk i Lessebo kommun bedrevs tidigare glasbruksverksamhet. Denna verksamhet har förorenat området med tungmetaller. Länsstyrelsen har klassat området som ett av de mest förorenade i länet och fört upp det på sin prioriteringslista. Nu har en sanering genomförts med medel från Naturvårdsverkets saneringsbidrag för bostadsbyggande och på platsen planeras för bostäder.

LÄS MER

 

Kontakt: Madeleine Ullenhed, tfn 010 223 70 00 

Chemwood i Alvesta.

FOTO: Madeleine Ullenhed

AKUT SANERING CHEMWOOD

Alvesta kommun har beviljats bidrag från Länsstyrelsen för att utföra akut sanering av det förorenade regnvattnet på den f.d. impregneringsverksamheten Chemwoods fastighet. Efter åtgärderna kommer marken att undersökas. Det långsiktiga målet är att fastigheten åter, utan risk, ska kunna användas för industriändamål. Bidraget kommer från Naturvårdsverket.

 

Kontakt: Madeleine Ullenhed, tfn 010 223 70 00

FOTO: Nicklas Jansson

HJÄLP TILL ATT KARTLÄGGA EKOXENS UTBREDNING

Just nu pågår ”Ekoxeupproret” vars syfte är att kartlägga ekoxens utbredning inom Sverige. Vi uppmanar er att hjälpa till att hålla utkik efter skalbaggen under sommaren och rapportera in era fynd. Insekten är lätt att känna igen, den är 9 centimeter stor och har karaktäristiska betar.

LÄS MER OCH RAPPORTERA

 

Kontakt: Marion Jannes, tfn 010 223 70 00

 

Näringsämnen och miljögifter ska övervakas.

FOTO: Birgitta Sundholm

ÖKAD KUNSKAP OM NÄRINGSÄMNEN OCH MILJÖFARLIGA ÄMNEN

Havs- och vattenmyndigheten ger Länsstyrelsen 550 tkr till övervakning i 60 sjöar och vattendrag. Under två år ska ytvatten och sediment provtas för att klarlägga status vad gäller näringsämnen och miljöfarliga ämnen.

LÄS MER

 

Kontakt: Elin Wallquist & Liselott Nilsson, tfn 010 223 70 00

Närbild av Sjögull

FOTO: Peter Olsson, tfn 010 223 70 00

GENOTYPBESTÄMNING AV SJÖGULL

Havs- och vattenmyndigheten ger Länsstyrelsen 68 tkr för att genotypbestämma tolv kolonier av sjögull. Projektet ger kunskap om det finns olika genotyper och om det därmed sker en fungerande fröföryngring. Detta är viktig kunskap för att rikta bekämpningsinsaterna rätt mot sjögull.

 

Kontakt: Peter Olsson, tfn 010 223 70 00

Omslagsbild Tofsvipa

FOTO: Johan Wallander

LÄR KÄNNA ODLINGSLANDSKAPETS FÅGLAR

Lär känna 46 fågelarter i odlingslandskapet lite närmare. Den här nya skriften från Jordbruksverket ger tips om hur du kan skapa gynnsamma miljöer för olika fågelarter. I Jordbruksverkets app LärKvitter kan du dessutom lyssna på tofsvipans, gulsparvens och de andra fåglarnas läten läsa om de olika fåglarna.
Jordbruksverkets webbutik kan skriften beställas eller laddas ner utan kostnad.

 

Kontakt: Louise Ellman Kareld, tfn 010 223 70 00

Omslagsbild Naturutflykter Kronoberg 2020

FOTO: Ellen Flygare

Naturen är smittfri

Att vistas i naturen och vara ute i friska luften är något som de flesta mår bra av, inte minst i dessa Coronatider. I Länsstyrelsens Naturutflyktsprogram hittar du tips på guidade turer och andra aktiviteter i naturen. Programmet finns i tryckt form på länets turistbyråer, vårdcentraler, bibliotek och på Länsstyrelsen. Här kan du ladda ner en PDF av 2020 års Naturutflyktsprogram.

 

friluftslivets år 2021 - mer info kommer

Kontakt: Annika Bladh, tfn 010 223 70 00


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Dela detta utskick:
Facebook Twitter LinkedIn