Ett modernt vindkraftverk möjliggör en minskning av koldioxidutsläppen med 5 000 ton.
Skicka vidare till en vän »
 

De viktigaste nyheterna om vindkraft under maj 2011

Bild

Sätt förnybarhetsmålet till 45 procent år 2030

Det europeiska förnybarhetsrådet (EREC) uppmanar EU att formulera ett nytt bindande förnybarhetsmål. EREC föreslår att 45 procent av den totala energianvändningen i EU ska komma från förnybara energikällor år 2030. Detta ska ses som en naturlig fortsättning på det nuvarande målet om att 20 procent av energianvändningen i EU ska komma från förnybara energikällor år 2020.

Källa: EREC

 
 
 

Vindkraften blir billigare och kärnkraften dyrare

I en rapport från Elforsk "El från nya och framtida anläggningar 2011" kommer det fram att kostnadsskillnaden minskar mellan olika energislag. I rapporten för 2011 kostnadsbedöms även nya och framtida tekniker i tidsperspektivet 10-15 år framåt. Elforsk planerar att uppdatera rapporten år 2013.

Källa: Elforsk

 
 
 

Kommunalt veto bör bevaras

I ett yttrande till Näringsdepartementet menar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att det kommunala vetot i sin nuvarande form uppfyller sitt syfte och att det inte finns skäl att ändra lagstiftningen. SKL pekar också på det orimliga i att Försvarsmakten har undantagit stora områden för vindkraft i närheten av militära och civila flygplatser

Källa: SKL

 
 
 

Satsningar på förnybar energi avgörande för att nå klimatmål

Den tekniska potentialen för förnybar energi överskrider världens energibehov under detta sekel konstaterar IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change) i en ny rapport. Men politiska styrmedel som sätter ett pris på utsläpp av klimatgaser och styrmedel som stödjer teknikutveckling krävs för att nå tillräcklig spridning av förnybar energi för att nå uppsatta klimatmål.

Källa: Naturvårdsverket och IPCC

 
 
 

Utbyggnadstakten av vindkraft är snabbare under 2010

Energimyndigheten skriver i ett pressmeddelande: Vindkraften fortsätter att öka kraftigt i Sverige och statistik från elcertifikatsystemet visar att utbyggnadstakten under 2010 var den snabbaste hittills. Under 2010 installerades 583 MW vindkraft fördelat på 314 vindkraftverk.

Källa: Energimyndigheten och intervju Eric Birksten

 
 
 

Ansökan om miljötillstånd för första etappen i världens största vindkraftsprojekt inlämnat

Regeringen satte taket till 1 101 vindkraftverk. Nu ansöker Markbygdens Vind AB om ett miljötillstånd för att bygga första etappen. Det handlar om 314 vindkraftverk för 25 miljarder kronor.

Källa: Piteå Tidning

 
 
 

Vind ska driva LKAB

LKAB är delägare i Vindin aktiebolag, som ska bygga 150 vindkraftverk runt om i landet för uppskattningsvis en miljard kronor. De har tillsammans med andra processindustrier, som är elintensiva gett Vindin en ram för att bygga maximalt 150 vindkraftverk i syfte att skapa mer elproduktion och komma åt bra vindlägen för denna produktion.

Källa: LKAB

 
 
 

Debatt: Så kan du sänka ditt elpris

Tillsammans med Linda Magnusson, vd för O2:s vindkraftskooperativ, har Pär Holmgren, före detta SVT, skrivit en debattartikel som kommit in i en mängd landsortspress under månaden. Replikerna har varit lika många.

Källa: Artikel Pär Holmgren och Linda Magnusson

 
 
 

Debatt: Vindkraft är bra

Allt mer har samhället kommit att inse att vi behöver förnyelsebar energi. Vindkraft tillhör gruppen förnyelsebar energi. Vindkraft är alltså ett av många möjliga strategiska utbyggnadsmål för att komma ifrån klimatföroreningar, och även för att kunna avveckla det farligaste människan idag känner till, nämligen kärnkraften. Alltså vindkraft är bra tycker källorna på debattsidan i Jnytt.se.

Källa: Artikel Peter Lundvall (MP) och Emma Hult (MP), Stadsbyggnadsnämnden

 
 
 

Debatt: Kina energieffektiviserar och kapar kostnader

På Hagainitiativets blogg skriver Tomas Kåberger, Energimyndigheten att Kina gör det lönsamt att nå de Europeiska klimatmålen. De senaste tio åren har oljepriset stigit från 25 till 125 dollar per fat. Prisökningen motsvarar 1,5 kronor per kilo koldioxid, betydligt mer än den högsta svenska koldioxidskatten.

Källa: Artikel Tomas Kåberger, Energimyndigheten

 
 
 

Debatt: Det kostar att bygga ut ny elproduktion

Skånska folkpartister har debatterat om vindkraftens klimatnytta och kostnader. Tomas Kåberger, gd Energimyndigheten indikerar att effekten av ett lägre elpris blir större än kostnaden för elcertifikaten, och att elkunderna därmed totalt sett vinner på utbyggnaden av vindkraft. Svensk Vindenergi har efterfrågat en djupgående analys av hur elpriset påverkas av vindkraftsutbyggnaden och skulle välkomna en sådan granskning.

Källa: Artikel Annika Helker Lundström, Svensk Vindenergi, replik Ulf Sjöström med flera

 
 
 

Debatt: Nya havsplaner hindrar vindkraft offshore

Pia Pehrson och Sophia Linderstam skriver att risken är stor att den nya Havsmyndigheten kommer att försena vindkraften till havs ytterligare. En redan lång och byråkratisk tillståndsprocess kommer att bli ännu mer komplex. Detta var väl knappast vad regeringen tänkte sig när planeringsmålet för förnybar energi slogs fast.

Källa: Artikel Pia Perhson och Sophia Linderstam, Foyen advokatbyrå

 
 
 

Vind - TA TILLVARA KRAFTEN

Stockholmsmässan 14-15 september 2011.

Källa: Svensk Vindenergi

 
 
 

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Vi finns på Olof Palmes gata 31, 101 53 Stockholm, tel 08-677 25 06.


Följ oss även på Twitter - klicka här!
Detta mail skickas med IdRelay