Havs- och kustplanering

Havs- och kustplanering
Nummer 1, februari 2018 Webbversion | Skicka vidare | Prenumerera

De tre samordnande länsstyrelserna vill med detta brev informera om länsstyrelsernas arbete med den statliga havsplaneringen, den kommunala planeringen av kust och hav och andra intressanta initiativ med bäring på havs- och kustplanering.

Solnedgång över havet. Foto: Gunnar Åkerlund

Dags för samråd om Sveriges första havsplaner

Den 15 februari presenterade Havs- och vattenmyndigheten sina förslag till havsplaner för Sveriges tre havsområden: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Kommuner, regionala organ, myndigheter, bransch- och intresseorganisationer bjuds in att komma med synpunkter och förbättringsförslag under samrådsperioden som sträcker sig fram till den 15 augusti 2018. 

Vi på landets kustlänsstyrelser hjälper Havs- och vattenmyndigheten (HaV) att hålla i samrådet med kustkommuner och berörda regioner. Under mars ordnar vi startmöten i varje havsplaneområde. Då ger HaV en introduktion till förslagen till havsplaner och belyser kopplingen mellan kommunal och statlig planering. Boverket finns också på plats och berättar om en kommande vägledning för kommunal kust- och havsplanering. Vi ger också utrymme för gruppdiskussioner för att ringa in frågor att arbeta vidare med vid de uppföljande samrådsmötena som hålls i respektive län lite längre fram i vår.

– Vi hoppas på ett högt deltagande från såväl tjänstemän som politiker under samrådet. Det är nu det finns chans att påverka den slutliga utformningen av planen, säger Ingela Isaksson på Länsstyrelsen i Västra Götaland som samordnar länsstyrelsernas arbete med havsplanering i Västerhavets havsplaneområde.

Kopplingar till regional och kommunal nivå
Den statliga havsplaneringen har tydliga kopplingar till kommunal och regional nivå, till exempel när det gäller fysisk planering, miljö och sysselsättning.

– Det som händer på land och i kustzonen påverkar havsområdet längre ut, och vice versa. I vissa delar av havet kommer den statliga havsplanen och kommunernas översiktsplaner att överlappa, säger Ingela Isaksson.

Synpunkter och förbättringsförslag ska lämnas som skriftliga remissvar till HaV senast den 15 augusti 2018. För kommunerna kan det innebära att politiska beslut behöver tas före sommaren. 

Tidig avstämning våren 2017
Under våren 2017 förde Länsstyrelsen dialog med kustkommuner och andra för att hjälpa HaV att få in tidiga förbättringsförslag på de första skisserna som HaV presenterade då. HaV har även pratat med myndigheter, intresseorganisationer, branschorganisationer och grannländer om de tidiga skisserna. Totalt har över 150 aktörer bidragit med förbättringsförslag. Synpunkterna som kom in under den tidiga avstämningen har funnits med i arbetet med de planer som nu är ute på samråd. 

Efter samrådet följer en granskning och hösten 2019 ska de slutliga förslagen lämnas vidare till regeringen som fattar beslut senast 2021.

Havsplanerna ska visa statens samlade syn på användningen av havet och ska förena näringspolitiska och sociala mål med miljömål. När havsplanerna är på plats ska de ge vägledning för kommuner, regioner och myndigheter när de planlägger, ger tillstånd eller förvaltar havet.

Mer information
Startmöten för kustkommuner och regionala organ – se kalendariet nedan för datum och länkar till mer information.  

HaV:s pressmeddelande med mer detaljer om de föreslagna havsplanerna

På HaV:s webbplats hittar du förslagen till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet

Vad är en havsplan? Susanne Gustafsson, utredare på HaV, förklarar i en film

Ny period med KOMPIS-stöd

Havs- och vattenmyndigheten har avsatt 4 miljoner kronor för en ny stödperiod 2018. Bidraget riktar sig främst till pågående projekt som med ytterligare stöd kan förlängas under 2018. Landets fjorton kustlänsstyrelser kan fram till den 23 februari 2018 ansöka om medel hos Havs- och vattenmyndigheten för vidare fördelning till kustkommunerna. Kontakta din länsstyrelse för besked om det finns bidrag att söka i ditt län.

KOMPIS - Kommunal planering i  statlig samverkan - ska underlätta kommunernas deltagande i havsplaneringen. Bidraget riktar sig till kustkommuner och gäller översiktlig planering med koppling till havet.

Läs mer om KOMPIS hos Havs- och vattenmyndigheten

Länsstyrelsernas sammanställning av beviljade KOMPIS-bidrag (länk till pdf-fil) 

Coast4us utvecklar nya planeringsverktyg för kust och hav

Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans med 15 andra organisationer sökt och blivit beviljade 31 miljoner kronor ur EU:s Central Baltic-program för att utveckla kust- och havsplaner. I projektet, som kallas Coast4us, ska olika värden och intressen kartläggas och planeringsverktyg tas fram och testas.

Syftet med projektet är att i lokal samverkan genomföra en smart och långsiktigt hållbar planering med nya verktyg och metoder inom utpekade pilotområden i kustzonen. Förhoppningen är att arbetet kommer att leda till friskare kustvattenmiljöer, nya arbeten och bättre nätverk på Östersjönivå, med stor hänsyn till de marina ekosystemtjänsterna.

Det är viktigt med bra och uppdaterade kartunderlag för att tydliggöra var olika värden och intressen är av stor betydelse. Nya planeringsverktyg kan även underlätta ett lokalt deltagande i planeringsprocessen.

I projektet Coast4us ingår myndigheter, kommuner, universitet, olika organisationer och företag från Sverige, Åland, Estland och Lettland. Från Sveriges sida deltar förutom Länsstyrelsen Östergötland även Norrköpings kommun, Valdemarsviks kommun, Linköpings universitet, organisationerna Hela Sverige ska leva och Coompanion Östergötland samt företaget Aspöja fastigheter.

Läs mer om projektet Coast4us

Bild på workshopdeltagare Foto: Jenny Nord

Workshop om havsplanering och marina kulturmiljöer

Den 12-13 februari samlades kulturmiljöhandläggare från tio av landets fjorton kustlänsstyrelser till en workshop om havplanering och marina kulturmiljöer. Syftet var att ringa in hur länsstyrelserna kan samverka framåt i dessa frågor. 

Sally Marshall och Melissa Conway från Land Use Consultants i England, höll en inspirationsföreläsning om Englands arbete med havsplanering. Där har man bland annat använt sig av en historisk karaktäriseringsmetod - historic seascape charactarisation - vilket kan beskrivas som en metod för att inventera och analysera kulturhistoriska spår i havs- och kustlandskap. Peter Norman från Lunds universitet berättade om ett forskningsprojekt kring sjunkna landskap i Hanöbukten och om den lagstiftning som berör kulturmiljöer i havet. Alexander Gill, Riksantikvarieämbetet, berättade om myndighetens tankar om arbetet med havsplanering.

Den efterföljande workshopen mynnade ut i flera konstruktiva idéer kring de utmaningar och möjligheter som havsplaneringen innebär ur ett kulturmiljöperspektiv. Inte minst hur fortsatt samverkan mellan länsstyrelserna skulle kunna stärka och utveckla kulturmiljöarbetet i havs- och kustfrågor över länsgränserna.

Kontaktperson: Daniel Langhammer, handläggare på enheten för samhälle och kulturmiljö vid Länsstyrelsen Gotland

Kalender

12-13 mars  Vasa i Finland

Konferens om havsmiljöns tillstånd och hållbar utveckling i Kvarkenregionen

Den 12-13 mars är du välkommen att delta i slutkonferensen för projektet SeaGis 2.0.

12 mars, kvällsföreläsningar 18.00–20.00 om bland annat

  • Hur mår Kvarken och norra Bottenhavet?

  • Vad finns det för utvecklingspotential?

  • Demonstration av projektets nya karttjänst för blå tillväxt.

13 mars handlar programmet bland annat om

  • Miljötillståndet i Östersjön och norra Kvarken

  • Aktuell havsplanering i Finland och Sverige

  • Ekosystemtjänster i planering och förvaltning av kust och hav

  • Möjligheter till blå tillväxt i Kvarkenregionen

Konferensen är kostnadsfri och äger rum på Åbo Akademi i Vasa i Finland. Vi bjuder på lättare lunch och fika den 13 mars.
Resa från Sverige: Konferensen är anpassad till färjans tidtabell. Paketpris tas fram.

Läs mer om SeaGIS-konferensen och anmäl dig senast den 28 februari via Länsstyrelsen Västerbottens webbplats.

13 mars  Göteborg

Startmöte - samråd havsplan Västerhavet

Den 13 mars ordnar kustlänsstyrelserna inom Västerhavets havsplaneområde ett gemensamt startmöte där HaV ger en introduktion till samrådsmaterialet och förslaget till havsplan för Västerhavet. Mötet riktar sig till kustkommuner och regioner.  

13 mars i Göteborg Klicka på länken för mer information om mötet.

Havsplaneområde Västerhavet omfattar Västra Götalands, Hallands och den nordligaste delen av Skåne län.

15 och 20 mars  Kristianstad och Linköping

Startmöten - samråd havsplan Östersjön

Under mars ordnar kustlänsstyrelserna inom Östersjöns havsplaneområde två startmöten där HaV ger en introdkution till samrådsmaterialet och förslaget till havsplan för Östersjön. Mötet riktar sig till kustkommuner och regioner.

15 mars i Kristianstad Klicka på länken för mer information.

20 mars i Linköping Klicka på länken för mer information.

Havsplaneområde Östersjön omfattar Stockholm, Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Blekinge och större delen av Skåne län.

21, 23, 26, 28 mars  Umeå, Härnösand, Gävle, Luleå

Startmöten - samråd havsplan Bottniska viken

Under mars ordnar kustlänsstyrelserna inom Bottniska vikens havsplaneområde fyra startmöten där HaV ger en introduktion till samrådsmaterialet och förslaget till havsplan för Bottniska viken. Mötet riktar sig till kustkommuner och regioner.

21 mars i Umeå
23 mars i Härnösand
26 mars i Gävle
28 mars i Luleå

Mer information om startmötena i Bottniska viken

Havsplaneområde Bottniska viken omfattar Uppsala, Gävleborgs, Västernorrlands, Norrbottens och Västerbottens län.

27 mars  Örnsköldsvik

Utbildning i karttjänsten SeaGis 2.0

Lär dig nyttja vårt öppna kartverktyg med över 400 insamlade nationella och regionala underlag. Kursen genomförs den 27 mars i Örnsköldsvik.

Information om anmälan och mer information om SeaGis-utbildningen hittar du hos Länsstyrelsen i Västernorrland.

Information från Länsstyrelserna

Kontaktpersoner:

Ingela Isaksson, 010-224 48 71, Länsstyrelsen Västra Götaland
Robert Dobak, 010-223 84 70, Länsstyrelsen Kalmar
Karin Andersson, 0611-34 93 10, Länsstyrelsen Västernorrland
Copyright: Länsstyrelsen och respektive fotograf

Prenumerera
Skicka vidare