Havs- och kustplanering

Havs- och kustplanering
Nummer 2 Juni 2018 Webbversion | Skicka vidare | Prenumerera

De tre samordnande länsstyrelserna vill med detta brev informera om länsstyrelsernas arbete med den statliga havsplaneringen, den kommunala planeringen av kust och hav och andra intressanta initiativ med bäring på havs- och kustplanering.

Stor uppslutning på startmötena

Västerhavet

Den 13 mars samlades närmare hundra deltagare från kustkommuner, kommunalförbund och regioner för en första djupdykning i förslaget till framtida havsplan för Västerhavet. Dagen arrangerades gemensamt av länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne. Under våren har vi genomfört uppföljande samrådsmöten i respektive län.

Här kan du se en film från startmötet där representanter från kommuner, Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheter delar med sig av sina tankar.

Här kan du läsa mer om startmötet.

 

Östersjön

I Östersjön besöktes de två uppstartsmötena av fler än 120 personer. Under mötena deltog kustkommuner, regionförbund och ideella organisationer. Dagarna genomfördes gemensamt av länsstyrelserna Stockholm, Gotland, Södermanland, Östergötland, Kalmar, Blekinge och Skåne. Efter uppstartsmötena fortsatte länsstyrelserna dialogen med regionala och lokala intressenter inom sina respektive län utifrån sina förutsättningar.

Om någon är intresserad av dokumentationen från startmötet, som kan vara ett stöd inför de fördjupande mötena inom respektive län, skicka efter dem via info.kalmar@lansstyrelsen.se

 

Bottniska viken

I norr hölls uppstartmöten i Umeå, Härnösand, Gävle och Luleå.

HaV

Under våren har Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna hållit flera samrådsmöten om de framtida havsplanerna. På HaV:s webbplats kan du läsa om flera av de möten som genomförts. Samrådet pågår fram till 15 augusti.

 

Utforska havsplanerna i kartor

Du vet väl att du kan utforska förslagen i både kartor och text på HaV:s webbplats.

För att se plankartan - klicka på Vägledning om mest lämplig användning

För att se kartor med eller utan riksintressen samt förslag till användningar - klicka på Teman

 

NATIONELLT:

Fisket ger jobb, livskvalitet och en attraktiv landsbygd

Att fiska är avkopplande, socialt och hälsofrämjande. Men även för samhället i stort har fritidsfisket både hälsofrämjande värden och är en potential för småföretagande och landsbygdsutveckling. För att värna och förädla dessa värden har Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en gemensam strategi.

Visionen är att Sverige ska ha ett fritidsfiske av minst samma omfattning som idag med mycket god tillgänglighet i såväl stadsnära miljöer som på landsbygden. Fisketurismen, som är en viktig del av svensk besöksnäring med arbetstillfällen och betydande samhällsekonomiska värden, ska minst fördubblas. Samtidigt ska fritidsfisket och fisketurismen bedrivas långsiktigt hållbart med hänsyn till miljön och ekosystemen.

Här kan ni läsa mer om strategin

NATIONELLT:
Symphony - ett planeringssystem för miljöpåverkan

Symphony är ett integrerat planeringsstöd för statlig havsplanering som Havs- och Vattenmyndigheten tagit fram. Med Symphony kan man beräkna den sammanlagda miljöpåverkan i havet. Beräkningarna baseras på en transparent vetenskaplig metod från nationellt täckande kartor över ekologiska värden och belastningar från mänskliga verksamheter.

Här kan ni läsa mer om Symphony

 

NATIONELLT:
Skydd av Östersjöns marina miljö

Helsingforskonventionen är en regional miljökonvention för Östersjöområdet, inklusive Kattegatt. Alla länder runt Östersjön och EU är med i HELCOM. I arbetet med Helsingforskonventionen samarbetar de deltagande länderna i frågor om övergödning, spridning av miljöfarliga ämnen och skydd och bevarande av den biologiska mångfalden i havet.

HELCOM har gjort en omfattade utvärdering av maritima aktiviteter i Östersjön och hur de påverkar miljön. Läs mer på HELCOMS webbplats där rapporten finns i sin helhet.

HELCOM arbetar efter en beslutad aktionsplan för Östersjön; HELCOM Baltic Sea Action Plan (BSAP), med syfte att återställa god ekologisk status i Östersjön till 2021.

Ny webb gör det enklare att hitta det du söker

Den 29 maj lanserades länsstyrelsens nya webbplats. Med ny design, ett enklare språk och förbättrad struktur ska det bli enklare för dig att hitta det du söker.

För att kunna förenkla har vi valt att skapa olika ingångar för våra olika målgrupper; privat, företag, förening, lantbruk och landsbygd, stat och kommun samt besök och upptäck.

Genom denna förändring kommer vi inte att behöva berätta allt för alla, utan kan istället skala av och bara berätta om just det som berör den aktuella målgruppen.

En annan stor förändring är också att webbplatsen nu är responsiv och därigenom fungerar lika bra vare sig besökaren använder dator, mobil eller surfplatta.

Välkommen att besöka oss!

www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

www.lansstyrelsen.se/kalmar

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

ÖSTERSJÖN:

Stöd för havsplaneringsarbete

Med EUs havsplaneringsdirektiv och därmed kustländernas antagande av havsplaner senast 2021, följer nya krav på kunskaper och kompetenser i planeringssammanhang. Kustzons- och havsplaneringen ska inte bara skydda det naturliga, kulturella och historiska arvet, utan även skapa affärsmöjligheter för kommuner och regioner. I Östersjöregionen har hittills få utbildningar genomförts som syftar till att höja kompetensen hos de som ska arbeta med havsplanering. Det nystartade projektet SEAPLANSPACE kommer att arbeta med dessa frågor under de kommande tre åren i tre steg. I ett första steg kartläggs utbildningsbehovet, i det andra tas ett utbildningsinnehåll fram och till slutligen skrivs vägledningar, upprättas en webbsida och genomförs utbildningar. Projektets mål är att sprida kunskap om hur de framtida havsplanerna är tänkta att fungera och hur olika metoder att planera i havet för olika aktiviteter kan användas.

Projektet är av tvärvetenskaplig karaktär och tanken är att erfarenheter inom de olika deltagande länderna ska spridas inom samt mellan länderna. Projektet leds av universitetet i Gdansk och från svensk sida deltar Länstyrelsen Kalmar och World Maritime University.

Tecknad torsk
 

ÖSTERSJÖN: Torsken rödlistad

Världsnaturfonden avråder från att äta torsk fångad i Östersjön. Torsken från bestånden i Östersjön är liten och smal till växten - detta gäller för såväl det större östra beståndet som det mindre västra. Torsken tycks ha stannat i sin tillväxt och blir könsmogen vid lägre ålder än tidigare. Minimimåttet har därför sänkts från 38 till 35 cm för att skydda de större torskarna. Utvecklingen är bekymmersam och beståndens utveckling kan vara i fara.

Läs mer i Världsnaturfondens blogg

BOTTNISKA VIKEN:
Robertsfors kommun startar KOMPIS

Robertsfors kommun startar ett KOMPIS-projekt, som ska kartlägga intressen och ta fram strategier för utveckling av kustzonen och havsområdet i Robertsfors. Särskilt fokus är det på Ratan, Sikeå hamn och Gumboda hamn. Områden som kommunen bedömer ha särskild utvecklingspotential för besöksnäring med koppling till rörligt friluftsliv.

Mingel i residenset i Göteborg
 

VÄSTERHAVET: Framtidsspaning på västkusten

Hur vill vi använda våra kuster och hav? Den 17 april samlades beslutsfattare, tjänstemän och forskare för ett samtal om framtidens Västerhav. Eftermiddagen inleddes med en nulägesbeskrivning av den planering och utveckling som pågår i havet och längs kusten. Därefter bjöd landshövding Anders Danielsson in till rundabordssamtal på residenset. Mötet arrangerades av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Maritima klustret i Västsverige.

Här kan du läsa om mötet.

VÄSTERHAVET:

Nya planeringsunderlag för kustzonsplanering

Hur ska kustzonen både kunna bevaras och utvecklas? Det är frågan för projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla, där åtta kustkommuner arbetar fram gemensamma överenskommelser. Nu har projektet publicerat ett antal rapporter med planeringsunderlag som kan var intressanta för fler att ta del av.

Du hittar rapporterna på projektets webbplats.

VÄSTERHAVET:

Omvärldsanalys med fokus på maritima sektorn

Maritima Klustret i Västs uppdrag är att koppla samman forskare, myndigheter, region, och näringsliv för att stärka den maritima sektorn i Västsverige. Nu har Klustret tagit fram en omvärldsanalys med de senaste trenderna inom sex fokusområden: marina livsmedel, maritim turism, maritima operationer, marin bioteknologi, marin energi och havsförvaltning som löper som en blå tråd genom de övriga områdena.

Här hittar du omvärldsanalysen

Filmtips

Vad är havsplanering?

100 sekunder havsplanering (Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Jakob Granit om varför det är viktigt att planera havet).

Kalender

20 juni  Malmö

Pan Baltic Scope

HaV är lead partner i projektet Pan Baltic Scope, som syftar till att stärka kunskapen och förbättra de gränsöverskridande dimensionerna i havsplaneringen.

Information från Länsstyrelserna

Kontaktpersoner:

Ingela Isaksson, 010-224 48 71, Länsstyrelsen Västra Götaland
Robert Dobak, 010-223 84 70, Länsstyrelsen Kalmar
Karin Andersson, 0611-34 93 10, Länsstyrelsen Västernorrland
Copyright: Länsstyrelsen och respektive fotograf

Information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Prenumerera
Skicka vidare