Havs- och kustplanering

Havs- och kustplanering
Nummer 3 Oktober 2018 Webbversion | Skicka vidare | Prenumerera

De tre samordnande länsstyrelserna vill med detta brev informera om länsstyrelsernas arbete med den statliga havsplaneringen, den kommunala planeringen av kust och hav och andra intressanta initiativ med bäring på havs- och kustplanering.

Tack för att ni deltog i samrådet om havsplaner för Sverige!

Samrådet om havsplaner är nu avslutat. Över 160 aktörer har yttrat sig - branscher, myndigheter, ideella organisationer. Havs- och vattenmyndigheten riktar ett stort tack till alla som deltog i samrådet om havsplaner för Sverige och värdesätter den tid ni lagt ner på detta.

Vad händer nu?

Nu pågår ett intensivt arbete på Havs- och vattenmyndigheten med att analysera synpunkterna, som utgör ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med förslag till havsplaner.

Ungefär tre av fyra kommuner på kusten har yttrat sig, och några i inlandet. Likaså drygt fyra av tio regioner och landsting. Över tjugo tunga nationella myndigheter har yttrat sig, och alla kustlänsstyrelser.

Allra vanligast är synpunkter och förslag kring naturvård och miljö, följt av miljökonsekvensbeskrivningarna och energi. Även havsplanens tema attraktiva livsmiljöer har fått många synpunkter.

Samrådet i siffor

Under samrådstiden som varade i sex månader hölls ett 20-tal möten och totalt har 2300 synpunkter och 162 yttranden kommit in från;

  • 67 kommuner
  • 21 nationella myndigheter
  • 18 bransch- och intresseorganisationer
  • 14 länsstyrelser
  • 9 regioner
  • 8 företag
  • 7 universitet och högskolor
    ...med flera, privatpersoner, grannländer.

Vad händer framöver?

I mitten av mars 2019 startar nästa formella steg, nämligen granskning av förslagen till havsplaner. Det innebär att Havs- och vattenmyndigheten publicerar reviderade förslag till havsplaner. I samband med detta kommer även en samrådsredogörelse att publiceras, där Havs-och vattenmyndigheten beskriver sin hantering av samrådssynpunkterna samt deras bedömning och ställningstaganden. Förslagen kommer vara ute för granskning i tre månader, 14 mars till 14 juni. Boka gärna in det i er organisations kalender redan nu! Därefter tas de slutliga förslagen fram, för leverans till regeringen december 2019.

Presentationer från samrådsmötena

Här hittar du presentationer och deltagare från några av samrådsmötena: Möten och konferenser om havsplanering

Läs också: Samrådet i siffror

NATIONELLT:
Planeringskatalogen - en sökväg till underlag för fysisk planering

Den 31 oktober lanseras länsstyrelsernas gemensamma planeringskatalog – en tjänst där du kan söka fram planeringsunderlag för fysisk samhällsplanering. Via planeringskatalogen får du information om vilket planeringsunderlag som finns och en länk till källan där du kan ladda ner den information du behöver. Innehållet består av rapporter, geodata, viktiga webbsidor och olika webbtjänster.

Planeringskatalogen vänder sig främst till kommunala och regionala planerare, men även andra, till exempel universitet och högskolor samt näringsliv, kan ha nytta av tjänsten. När katalogen lanseras innehåller den bara länsstyrelsernas nationella och regionala underlag. På sikt fylls katalogen med underlag från nationella statliga myndigheter.

Läs mer på www.planeringskatalogen.se

Bärgning av Makassar Highway

ÖSTERSJÖN:

Fartyg på grund i Östersjöns havsplanområde

Sjösäkerheten i våra farleder är hög, men den inte helt okända mänskliga faktorn ställer ibland till det.

Under sommaren har två större fartyg gått på grund i Östersjöns havsplanområde. Utanför Råå i Öresund grundstötte fartyget ”BBC Lagos” lastat med spannmål på en sandbank. Befälhavaren beskrevs som ”höggradigt berusad” och hade cirka 2,5 promille i blodet i samband med test. Fartyget drogs av sandbanken utan större skador på skrovet.

”Makassar Highway” lastat med cirka 1 200 bilar gick på grund utanför Västervik. Fartyget gick hårt på grund med oljeutsläpp som följd vilket krävde sanering inne i Tjust skärgård. Fartyget var på väg från Tyskland till Södertälje och sökte sig enligt besättningen närmare kusten för att få bättre mobiltäckning. Överstyrmannen har erkänt sig skyldig till sjöfylleri och vårdslöshet i trafik. Fartyget har bärgats och bogserats till varvet i Gdansk för reparation.

Statens haverikommission har nyligen avslutat sin rapport efter fjorårets händelse då fartyget ”Atlantic” lastat med sten och grus gick på grund söder om Oskarshamn. Fartyget hade lämnat Oskarshamn och var på väg mot Visby. I rapporten konstateras att fartygets kapten druckit alkohol och somnat. Utkik saknades på bryggan och ett kritiskt larmsystem var avstängt. Mer kan du läsa i rapporten ATLANTIC – grundstötning utanför Oskarshamn.

BOTTNISKA VIKEN:
ECOnnect - nytt projekt för att undersöka klimatförändringarnas påverkan på havet

Klimatförändringarnas påverkan på havet undersöks i ett nytt projekt där Länsstyrelsen Västerbotten deltar tillsammans med finska samarbetspartners för att ta fram kunskap om klimatförändringarnas effekter på undervattensnaturen.

Projektet pågår under tre år och leds av Forststyrelsen i Finland. Länsstyrelserna i Västerbotten och Västernorrland deltar från svensk sida. Från finsk sida deltar också NTM-Centralen i Södra Österbotten. Mer information om projektet.

 

Kommunerna presenterar sitt arbete med KOMPIS

Under hösten håller Uppsalas och Gävleborgs kommuner två möten där de presenterar sitt arbete med KOMPIS. Det första mötet ägde rum den 20 september och det andra äger rum den 26 oktober.

 

Presentationer från seminariet Future of the Gulf of Bothnia

Den 18-19 september hölls ett seminarium i Vasa som handlade om Bottniska vikens framtid. Klimatförändring, havsplanering, blå tillväxt och hållbar förvaltning avhandlades. Projektet SmartSea anordnade seminariet. Här finns presentationer från seminariet Future of the Gulf of Bothnia.

Susanne Härenstam, Foto: Tony Dahl, Göteborgsregionen (GR)
 

VÄSTERHAVET:
Hallå där Susanne Härenstam, projektledare med fokus på kustzonsplanering i Västerhavet

Susanne Härenstam är projektledare på Göteborgsregionen (GR) med ansvar för projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla.

Projektet startade hösten 2016, pågår i tre år och drivs av GR. Ett av delprojekten är arbetet med GIS-kartläggning till havs som genomförts med stöd av KOMPIS-pengar.
Här svarar Susanne på tre frågor om vilken nytta KOMPIS-projektet har skapat.

Vad har ni gjort inom KOMPIS-projektet?
Vi har kartlagt befintlig geodata i det öppna havsområdet, det vill säga området som överlappar det statliga havsplaneområdet. Vi har också tagit fram en ny karttjänst där vi har lagt befintligt planeringsunderlag. Dessutom har vi prioriterat att ta fram nya planeringsunderlag som vi kompletterat karttjänsten med efterhand.

Hur har resultaten i KOMPIS-projektet varit till nytta för arbetet med ert stora projekt Mellankommunal kustzonsplanering?
Vi ser redan nu att GIS-kartläggningen ger nytta genom att de kommuner som påbörjat arbetet med översiktsplanering använder planeringsunderlagen. KOMPIS-pengarna har även bidragit till att vi har kunnat delta i tidiga dialog- och samrådsmöten för den kommande havsplanen för Västerhavet.

Har KOMPIS-projektet varit ett stöd när ni har lämnat synpunkter på samrådet om havsplanen?
Projektledningen på GR har lämnat synpunkter på förslaget till havsplan för Västerhavet och kommer att göra så även under granskningsskedet. GR har valt att svara på en övergripande nivå för regionen som helhet. Samtidigt har vi uppmuntrat kustkommunerna att sätta sig in i förslaget till havsplan och svara för egen del. Projektet har bidragit till att lyfta upp remissen på agendan hos kommunerna.

Mer information
Läs mer om huvudprojektet Mellankommunal kustzonsplanering

Kontakta Susanne Härenstam, projektledare på GR om du har frågor,
telefon: 031-335 52 35 eller e-post: susanne.harenstam@goteborgsregionen.se

Filmtips

Vad är havsplanering?

100 sekunder havsplanering (Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Jakob Granit om varför det är viktigt att planera havet).

Kalender

15-16 oktober  Mariehamn

Workshoppar om blå tillväxt I Bottniska viken och skärgården Sverige-Åland-Finland

Ålands landskapsregering, Havs- och vattenmyndigheten med flera. Mer information finns på Pan Baltic Scope.

November  Stenungsund, Strömstad

Havsplanering på agendan vid delregionala kommunträffar i Västra Götaland

I november bjuder Länsstyrelsen i Västra Götaland in till delregionala träffar med länets kommuner. Olika frågor med koppling till samhällsplanering står på agendan. Vid träffarna i Göteborgsregionen och Fyrbodal kommer vi bland annat att ge en presentation av läget i den pågående havsplaneringen och ge en grov redovisning av de synpunkter som kommit in till Havs- och vattenmyndigheten under samrådet om Västerhavsplanen. Vi blickar också framåt mot det fortsatta arbetet under 2019.

Göteborgsregionen, 22 november i Stenungsund

Fyrbodal, 29 november i Strömstad

13-14 februari  Hamburg

Baltic LINes – NorthSEE final conference

Information om konferensen kommer finnas på:

www.northsearegion.eu/northsee/

www.vasab.org/project/balticlines

Information från Länsstyrelserna

Kontaktpersoner:

Ingela Isaksson, 010-224 48 71, Länsstyrelsen Västra Götaland
Robert Dobak, 010-223 84 70, Länsstyrelsen Kalmar
Karin Andersson, 0611-34 93 10, Länsstyrelsen Västernorrland
Copyright: Länsstyrelsen och respektive fotograf

Information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Prenumerera
Skicka vidare