Fokus landsbygd

Fokus landsbygd
Nummer 1 januari 2019 Webbversion | Skicka vidare | Webbplats

Årets första nummer av Fokus Landsbygd

I detta nummer kan du läsa om: 

- Landsbygdsdirektören har ordet
- SAM öppnar, informationsträffar, överlåtande av åtagande
- Förlängning av JVs vägledning vid djurskyddskontroll till följd av torkan
- Restaurering av våtmarker
- Nytt projekt för ängs- och betesmarker
- Granbarkborren i skyddad natur
- Rådgivning och kurser om kulturlandskapet, naturmiljöer, lieslåtter, hamling mm
- Lärkvitter
- Naturnära jobb nerlagt 

Du kan också läsa om kurser, utbildningar och andra aktiviteter.

 

Aktuellt 2019

Varje år kraftsamlar Länsstyrelsen kring ett antal områden som är särskilt viktiga för länets utveckling. 2019 är det Agenda2030, Vattenbrist/torka, Miljöprövning, Ökat bostadsbyggande och Effektivitet och service.

När det gäller vattenbrist och torka kommer länsstyrelsen att arbeta intensivt med information och rådgivning om vattenfördröjande åtgärder i landskapet. Genom att optimera vattenhållningen i diken, våtmarker och dammar kan man ofta få flera vinster. Ökad markfuktighet och vattenreservoarer för långvarig torka, grundvattenbildning, minskat näringsläckage till Östersjön och ökad biologisk mångfald. Tveka inte att höra av dig till oss om du har tankar kring detta på dina marker. Vi kan både ge råd och ekonomiskt bidrag.

Effekterna av 2018 års torka är kanske som allra mest påtagliga nu. Vi fokuserar på att stötta vid foder- och halmbrist tillsammans med LRF:s djuromsorgsgrupp. I våra fältkontroller av jordbrukarstöd kommer vi också i år att ta hänsyn till villkorsavvikelser som beror på torkan.

Glädjande nog ser vi nu ett slut på våra problem med utbetalningar. Vi är helt ifatt när det gäller företags- och projektstöd och inom kort också med jordbrukarstöden. Det finns förresten lite investeringsstöd kvar att söka i landsbygdsprogrammet – hör av er!

Vår handläggning av miljöprövningsärenden är mycket viktig för länets och de enskilda företagens utveckling. Här arbetar vi för att korta ner handläggningstiden. Vi utvecklar samråden, för att fånga upp alla delar som är viktiga för beslutet, och dialogen med de konsulter som företagen anlitar.

Sist men inte minst så arbetar vi inom alla områden med effektivitet och service för att bli, med landshövding Thomas Carlzons ord - en excellent servicemyndighet. Vi vill bli tydligare i vår kommunikation, korta våra svarstider på telefon och mejl och handlägga våra ärenden snabbt, effektivt och rättssäkert.

Karin Bergman
Landsbygdsdirektör

 

Nu öppnar snart SAM Internet!

Ansökningsperioden 2019 är 7 februari – 11 april.

Du loggar in på SAM Internet från Jordbruksverkets hemsida.

Förlängning av Jordbruksverkets vägledning vid djurskyddskontroll till följd av torkan

Under 2018 reviderade Jordbruksverket vägledningen vid djurskyddskontroll till följd av torkan, den tillfälliga vägledningen gällde från augusti 2018 fram till den 31 december 2018. Vägledningen har nu förlängts fram till den 30 september 2019. Av vägledningen framgår att om länsstyrelsen överväger att besluta om föreläggande, får föreläggandet endast innehålla krav på åtgärder som den enskilde rättsligt och faktiskt kan vidta. Länsstyrelsen bör därför ta hänsyn till omständigheter som är kopplade till torkan. Länsstyrelsen uppmanar de som har problem med exempelvis foderbrist, vattenbrist, överbeläggning med mera att kontakta Länsstyrelsen för att diskutera olika lösningar.

Något som Länsstyrelsen har fått mycket information om denna vinter är bland annat djur som går ute utan tillgång till ligghall. Det finns ingen generell dispens som säger att djur får hållas ute utan tillgång till ligghall på grund av torkan och slaktköerna. Har du djur ute nu så måste de ha tillgång till ligghall, om inte måste de tas in omgående, ett annat alternativ är att söka dispens hos Jordbruksverket alternativt att gå med i utegångsdjursprogrammet som Gård och djurhälsan ansvarar för. Förutom att djur hålls ute utan tillgång till ligghall så har Länsstyrelsen märkt att anmälningar som gäller gödselförorenade djur har ökat, även fler högdräktiga kor har skickats till slakt för nära inpå kalvning.

Ni är välkomna att kontakta djurenheten via Länsstyrelsens växel 010-223 80 00.

 

Informationsträffar, EU-stöden 2019

Lantbruksenheten kommer under februari och mars att hålla informationsträffar för lantbrukare. Vill du veta mer om årets nyheter när det gäller EU-stöden? Känner du dig osäker och har frågor inför SAM-ansökan? Kom och ta del av samlad information från Länsstyrelsen. Under träffarna kommer vi också att försöka att lyfta aktuella frågor, så som torkans effekter.

  • Målilla, Skeppet, 26 februari 19.00-21.00

  • Norra Öland, Föragården, 27 februari 19.00-21.00

  • Emmaboda, Folkets hus, 28 februari 19.00-21.00

  • Oskarshamn, Döderhults församlingshem, 4 mars 19.00-21.00

  • Torsås, Bygdegården, 5 mars 19.00-21.00

  • Mörbylånga, Församlingshemmet, 12 mars 19.00-21.00

  • Vimmerby, Församlingshemmet, 14 mars 19.00-21.00

  • Gamleby, Gamlebygymnasiet, 18 mars 19.00-21.00

  • Kalmar, Länsstyrelsen (lokal Borgholm), 20 mars 19.00-21.00

  • Kalmar, Länsstyrelsen (lokal Borgholm), 22 mars 10.00-12.00

Du anmäler dig genom att maila antalet deltagare samt telefonnummer till jordbrukarstod.kalmar@lansstyrelsen.se eller genom att ringa 0771-67 00 00. Anmäl dig senast tre arbetsdagar innan träffen. Vi bjuder på en lättare fika.

Arbete med en av propparna. Foto: Erik Nordlind
 

Restaurering av våtmarker

Länsstyrelsen genomför nu en satsning på att restaurera våtmarker som tidigare dikats ut. I naturreservatet Allgunnen och i närliggande Hornsö ekopark har vi tillsammans med Sveaskog proppat och lagt igen diken för att återskapa värdefulla våtmarksområden.

Att återskapa våtmarker i landskapet bidrar till att behålla vattnet i markerna. Det får stor betydelse både vid svåra översvämningsperioder men också torrperioder som den vi upplevde under sommaren 2018. Genom att skapa fler våtmarker bidrar vi alltså till att motverka effekterna av de extrema vädersituationerna och göra skadorna mindre.
Kontakt: Jonas Hedin och Erik Nordlind, Länsstyrelsen Kalmar län.

 

Planerar du att överlåta eller överta åtaganden 2019

Gör SAM-ansökan i övertagarens namn och sök gärna nya åtaganden på en gång. Använd sedan blanketten för att informera oss om överlåtelsen. Blanketten behöver vara korrekt inkommen senast sista ändringsdag – 15 juni 2019.

Det innebär att följande information behöver finnas:
- Vem som överlåter
- Vem som övertar
- Vad som överlåts/övertas
- Underskrifter från båda parter. Är den ena parten en juridisk person eller ett dödsbo är det behörig firmatecknare som ska skriva under.

Tänk på att eventuella fullmakter eller andra stödjande handlingar också behöver komma in till Länsstyrelsen senast 15 juni 2019. Känns det krångligt eller har du frågor? Ring till oss på lantbruksenheten, 0771-67 00 00, så hjälper vi dig!

Foto: Natalie Henriksson
 

Nu fordras restaurering! 

Nytt projekt strävar efter mer Ängs- och Betesmarksareal!

I Kalmar län och då framförallt i skogsbygden minskar arealen betesmark och slåtteräng varje år, precis som i resten av Sverige. Landskapet växer igen av sly och skog när hävden upphör. Denna trend är förödande för den biologiska mångfalden och alla de kulturvärden som är knutna till odlingslandskapet.

Länsstyrelsen i Kalmar har startat upp ett betesmarksprojekt som har som mål att öka arealen brukad ängs- och betesmark, samt öka kunskapen kring skötsel och restaurering av ängs- och betesmark.

Läs mer om projektet för ängs- och betesmarker.

Granbarkborre. Illustratör: Martin Holmer
 

Granbarkborreangrepp i naturreservaten

Sommarens torka har gynnat granbarkborren. Angreppen är rekordstora och många skogsägare drabbas hårt. Angreppen sker också i naturreservat och andra skyddade områden. Länsstyrelsen följer utvecklingen av angreppen och planerar i samråd med Skogsstyrelsen för att genomföra olika typer av åtgärder för att minska dess verkningar. Möjligheterna att avverka angripna träd i skyddade områden skiljer mellan olika områden. Här kan du läsa mer om granbarkborreangreppen i naturreservaten.

 

Kulturlandskapet och kulturvärden på din gård

Är du intresserad av en kurs i ditt kultur­landskap?
För att kulturvärden i landskapet ska finnas kvar krävs att marker och byggnader brukas och sköts om. Kursen handlar om odlingslandskapet, kulturmiljöer, kulturelement och byggnadsvårdsprinciper. Hur kan man både använda och utveckla miljöerna? 

Deltagare är du som är verksam inom jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsföretag. Det kan vara du som driver ett företag eller någon som kommer att ta över och driva företaget. Det kan också vara hantverkare som utför arbeten åt sådana företag.

Rådgivning om kulturvärden på din gård
Är du jordbrukare eller trädgårdsföretagare i Kalmar län? Kalmar läns museum erbjuder under 2019 besök av bebyggelseantikvarie med särskild kompetens kring odlingslandskapets bebyggelse och kulturmiljöer.

Rådgivningen syftar till att öka kunskapen om vård, skötsel och eventuell restaurering av kulturvärden knutna till gårdsmiljöer, samt bidra till ökad förståelse av de historiska sammanhangen. Skötselråden syftar till att främja ett långsiktigt bevarande och en hållbar utveckling.

För intresseanmälan kontakta: Susann Johannisson, Kalmar läns museum, susann.johannisson@kalmarlansmuseum.se, 0480-45 13 42, 070-512 36 11.

Gamla hagmarker har ofta en värdefull flora. Foto: Carl-Johan Månsson
 

Nu kan du vara med och stärka naturmiljöer!

Vi fortsätter under 2019 att arbeta vidare med de värdefulla naturmiljöerna som finns i länet. Fokusområden är blomrika marker och småvatten, marker som båda betyder mycket för den biologiska mångfalden. Projektet riktar sig till markägare som vill bibehålla, stärka och utveckla sina marker. Det kan handla om hagmarker, blöta marker, svackor där det står vatten under olika tider på året, gamla träd, ängsmarker som kan restaureras. Markägaren får efter genomförd inventering en rapport. Under 2019 kommer vi också att genomföra ett seminarium ute i ett värdefullt naturområde där vi kommer diskutera biologisk mångfald. Håll utkik på länsstyrelsens hemsidor.

Är du intresserad av detta? Hör av dig till Carl-Johan Månsson, Hushållningssällskapet, via e-post: carl-johan.mansson@hushallningssallskapet.se 

 

Ett rikt odlingslandskap

Är du intresserad av rådgivning inom följande områden:

Biologisk mångfald på gården
Vi går tillsammans igenom dina marker och diskuterar lämpliga åtgärder för att gynna mångfald och kulturmiljöer. Exempel på åtgärder kan vara: skapa bihotell, röja fritt under ekar, selektiv slåtter i diken, hamla träd, ta fram stenanläggningar och mycket mera.

Lieslåtter
Innebär hembesök där vi tex går in på verktyg, slåtterteknik, skärpningsteknik och ängar.  

Hamling
Innebär hembesök där vi tillsammans letar lämpliga hamlingsträd, diskuterar åtgärder och tar upp alla frågor som kan uppstå i samband med hamling.

Målgruppen för rådgivningarna är markägarebrukare och relevanta företag. Rådgivningen är kostnadsfri och finns i bergränsad omfattning fram till 30 juni 2019.

Hör av dig till naturvarden@gmail.com eller telefon 070-728 79 74.

Hamlingskurs hemmavid? Är ni en mindre grupp, tex grannar, bysamfällighet eller förening, som gärna vill ha en praktisk hamlingskurs hos er? Hör av er! 

 

Lär känna fåglarna inpå knuten

Jordbruksverkets app Lärkvitter har fått ny design och utökats med nya fågelarter som är vanliga i trädgårdar och gårdsmiljöer. I den nya versionen finns nu även fågelarter som ofta besöker våra fågelbord på vintern. Med hjälp av ljud och bild kan du lära känna fåglarna och få veta mer om vad som får dem att trivas.

Naturnära jobbare byter spång. Foto: Länsstyrelsen Skåne
 

Naturnära jobb nerlagt över en natt!

Samarbetsprojektet Naturnära jobb som påbörjades 2018 och som syftade till att hjälpa nyanlända och långtidsarbetslösa kvinnor och män att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället fick ett abrupt slut vid årsskiftet. I stadsbudgeten som antogs före jul var hela verksamheten struken. I Kalmar län var 17 personer delaktiga i projektet vilket är en bråkdel av de 1500 personer som har arbetat runt om i landet.

Sammantaget har de båda arbetslagen i Kalmar avslutat närmare 50 arbetsuppgifter och deras arbete har varit till stor nytta för både naturvården och friluftslivet. Exempel på naturvårdande åtgärder under året är strandstädning, naturvårdröjning, borttagning av taggtråd, restaurering av sandmark och åtgärder kring naturminnen. Friluftslivet i länet fick hjälp med upprustning av vandringsleder, inoljning av träbroar, upprustning av motionsspår och cykelbanor samt renovering av gärdsgård runt en varggrop. Därutöver har naturnära jobb arbetat med tillfälliga stängsel åt lantbrukare för att mildra effekterna av sommarens torka och foderbrist.

Mer information om Naturnära jobb finns på Regeringskansliets hemsida och information om genomförda åtgärder hittar man på Skogsstyrelsens hemsida.

Kalender

11 februari  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1, Kalmar
 

Optimerad bevattning

Välkommen till en dag med fokus på grundläggande kunskap kring optimerad bevattning. Tilltagande försommar- och sommartorka i kombination med begränsade vattentillgångar kräver en optimerad bevattning, under dagen fokuserar vi på uttag av ytvatten från sjöar, åar och våtmarker eller bevattningsdammar.

26 februari  Hushålningssällskapet, Flottiljvägen 19, Kalmar
Foto: Nina Nilsson
 

Växtskyddsmöte inför säsongen 2019!

Välkommen till årets växtskyddsmöte tisdagen den 26 februari! Inbjudna företag informerar om nyheter, nya strategier och ev. förändringar i registreringar för gamla preparat.

27 februari  Oskarshamns folkhögskola
 

Investeringar för både plånbok och en hållbar framtid!

Ta klivet in i framtiden med energismarta lösningar på din gård! Välkommen till en dag med inspirerande föredrag och information av lantbrukare, rådgivare och aktörer.

23 mars  Älö/Djursdala, Södra Vi
 

Hamlingskurs

Nu hålls hamlingskurs i Vimmerby kommun, Kalmar län. Ett urval av deltagarna erbjuds kostnadsfri uppföljande rådgivning på sina egna marker. Vi kommer främst att behandla nyhamling av olika trädslag. Kursen riktar sig till gårdsägare, grönyteskötare och andra som kan tänka sig hamla träd.

Information från Länsstyrelsen
Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar
Postadress: 391 86 Kalmar
Telefon växel: 010-223 80 00
E-post: kalmar@lansstyrelsen.se 
Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län och respektive fotograf

Webbplats
Skicka vidare