Bild

Nr 15 2018

Förbundets uppgift är

  • att bevaka luftkvaliteten i länet
  • att ge stöd till miljöförbättrande projekt
  • att informera om luftkvaliteten och andra aktuella miljöfrågor

Nybro energi 100-åring ny medlem i luftvårdsförbundet! Luftvårdsförbundet hälsar Nybro Energi välkommen som medlem.

Nybro Energi levererar infrastruktur- och energilösningar till stora delar av Nybro kommun inom elnät, elhandel, vatten & avlopp, fjärrvärme och fibernät.

I september 2016 invigdes det nya avfallseldade kraftvärmeverket. Vid kraftvärmeverket produceras både värme och el genom att elda regionalt utsorterat hushållsavfall. Anläggningen är försedd med ett avancerat reningssystem.

Nybro Energi fyller 100 år i år! Sedan 1918 har det funnits elproduktion och/eller eldistribution i kommunens regi. Luftvårdsförbundet gratulerar.

Kalmar läns Luftvårdsförbund har nu 34 medlemmar.

Bild av föreläsarna på luftdagen

Luftdagen bjöd på intressanta föredrag och diskussioner

Den 15 november hölls den traditionsenliga luftvårdsdagen på Kalmar Läns Museum. Temat för dagen var ”Utmaningar med luftkvalité i bebyggelse”. Deltagarna fick lyssna på mycket intressanta föreläsningar från ett flertal föreläsare.

Per Markus Jönsson och Tomas Järnetun från Länsstyrelsen pratade om grön infrastruktur och utmaningarna att långsiktigt planera för hållbara landskap. Grön infrastruktur innebär att olika livsmiljöer i naturen behöver hänga ihop och områdena måste vara av tillräcklig storlek och god kvalitet för att arter ska trivas och överleva. Ekosystemtjänster som ex. pollinering utgör en viktig grund för människors hälsa och välbefinnande. Länsstyrelsen arbetar nu med att utveckla och samordna en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Handlingsplanen ska användas som ett centralt verktyg med syfte att ge ökad kunskap om värden i landskapet och kunna användas som underlag för att öka hänsyn till ekologiska samband i landskapet vid beslut om markanvändning.

Mare Lõhmus från Karolinska Institutet presenterade spännande forskning kring kopplingar mellan exponering av grönska och hälsa i stadsmiljö samt olika tekniker för att mäta detta. Studier visar bl.a. att exponering av grönska minskar sannolikheten för att barn föds som underviktiga. Grönska minskar också icke-olycksrelaterad dödlighet (främst respiratoriska sjukdomar och hjärtkärlsjukdomar) samt verkar positivt för fysik aktivitet och mental hälsa.

Stefan Andersson presenterade SMHI:s olika verktyg för att modellera och beräkna påverkan från luftföroreningar. VOSS är ett verktyg för objektiv skattning med spridningsmodellering som tagits fram för att hjälpa kommunerna i arbetet med kartläggning och objektiv skattning av luftkvalitén. SIMAIR är ett nationellt webbaserat modellsystem för luftkvalité i Sverige vilket kan användas av kommuner, luftvårdsförbund och konsulter.

Elvira Laneborg från Mörbylånga kommun berättade om deras väg för att uppnå det högt uppsatta målet att bli en fossilbränslefri kommun till 2025. Inom kommunen har de bl.a. satsat på elbilar, ett system för klimatkompensation samt kommunikation med kommuninvånarna. Elvira tilldelades Kalmar läns Luftvårdsförbunds pris som årets Luftvärnare 2018, för hennes brinnande engagemang i detta arbete!

Dagen avslutades med en god lunch på restaurang Ångkvarnen. Styrelsen vill rikta ett stort tack till föredragshållare, deltagare samt Kalmar Läns museum som samtliga bidrog till att dagen blev så lyckad!

Ansvarsfördelning mellan Luftvårdsförbundet och staten


Under året har styrelsen i Luftvårdsförbundet arbetat vidare med att se över förbundets ekonomiska förutsättningar.

Grundbulten har varit att avgifterna inte ska behöva höjas ytterligare utan vi har fokuserat på kostnaderna.

Förbundets största enskilda kostnadspost är Krondroppsnätet där det idag finns fyra mätstationer i länet. Av dessa finansieras tre av förbundet medan Naturvårdsverket betalar analyskostnaderna på den fjärde.

I styrelsens genomgång av mätprogrammet har det framkommit att resultaten från mätningarna nästan uteslutande används av staten, detta trots att staten knappt bidrar ekonomiskt. Styrelsen har funnit att den här ansvarsfördelningen behöver ses över och därför fört en diskussion med länsstyrelsen och naturvårdsverket. I den diskussionen har det framkommit att staten har störst intresse i provtagningsstationerna i Alsjö och Rockneby, länsstyrelsen har dessutom kunnat hitta en peng i sin budget som kan användas för att stötta provtagningen i Alsjö.


Naturvårdsverket har varit tydliga med att man ser provtagningen i Rockneby som viktigast men att man inte avser skjuta till några pengar för driften. Detta har föranlett att styrelsen i luftvårdsförbundet beslutat att lägga provtagningarna i Rockneby på is under 2019.


Det här beslutet har föranlett ytterligare diskussioner och kan komma att revideras, det är dock styrelsens bestämda uppfattning att ansvarsfördelningen i Krondroppsnätet måste förändras.

Ny sekreterare i Kalmar läns Luftvårdsförbund
Caroline Lagerkvist började arbeta på länsstyrelsen i augusti och fick uppdraget som luftvårdsförbundets sekreterare efter Joel Eriksson.

Tidigare har Caroline arbetat på sjön, men ser nu fram emot att arbeta både på länsstyrelsen och ha uppdraget som sekreterare i Kalmar läns Luftvårdsförbund.


Kalmar läns Luftvårdsförbund
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar//stat-och-kommun/miljo/sa-mar-miljon/vatten--och-luftvardsforbund.html

Christine Dahlgren (ordförande) tel. 0499-17152, christine.dahlgren@monsteras.se
Caroline Lagerkvist (sekreterare) tel. 010-223 86 49, caroline.lagerkvist@lansstyrelsen.se