Fokus landsbygd

Fokus landsbygd
Nummer 6 november 2019 Webbversion | Skicka vidare | Webbplats

Länsstyrelsen tar granbarkborresituationen på största allvar

Länsstyrelsen har den största respekt och medkännande för det stora problem granbarkborreangreppen är för skogsnäringen och för den enskilda markägaren. Skogsnäringen är oerhört viktig för Kalmar län och vi följer med stor oro utvecklingen av granbarkborrangreppen och den påverkan de kan ha på länets utveckling.

Granskogar i naturreservat utgör en mycken liten andel av den totala ytan av granskog i länet. I Kalmar län finns endast ca 1,7 procent av den granskog som är begärlig för granbarkborre i naturreservat. I ett landskapsperspektiv är därför påverkan från reservaten liten. Lokalt kan angrepp i naturreservat sprida sig till grannfastigheter och orsaka problem för enskilda markägare.

Åtgärder har genomförts i naturreservaten och vi kommer att fortsätta med ytterligare åtgärder för att minska risken för spridning från reservaten. I naturreservat där avveckling av gran är en del av skötseln har avverkningar genomförts. I andra områden har vi använt fällor och barkat angripna träd för att minska skador. I samband med svärmningen nästa år kan det också bli aktuellt att arbeta med fångstvirke.

Under den rådande torkan manade Skogsstyrelsen i våras till stor försiktighet och rådet till länsstyrelserna var att det ofta var motiverat att avstå från åtgärder i områden där granen var torkstressad. Skogsstyrelsen bedömde att det fanns stor risk att åtgärder ledde till större angrepp snarare än bidrog till bekämpning. Då torkstressen minskade hävdes denna rekommendation i september.

Vi genomför löpande inventering av granbarkborreangreppen i reservaten. I takt med att resultatet från inventeringarna kommer in beslutas vilka ytterligare åtgärder som ska göras. 

Varje naturreservat har unika syften, föreskrifter och skötselplaner vilket avgör vilket handlingsutrymme vi har. Bedömningen av vad som är en möjlig och lämplig åtgärd skiljer sig därför åt mellan olika naturreservat. Målet är att genomföra effektiva bekämpningsinsatser utan att skada de naturvärden som finns i de skyddade områdena, och vi följer de rekommendationer vi får från Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets experter.

De åtgärder som har genomförts har skett i nära samverkan med markägare och kommer att göra det i fortsättningen också. Vi kommer att stärka dialogen ytterligare med markägare som är grannar med reservat.

Länsstyrelsen i Kalmar, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har anmälts till Justititeombudsmannen. Anmälaren menar att myndigheterna är passiva när det gäller bekämpning av skadeinsekter i formellt skyddade områden. Justitieombudsmannens prövning får visa om vi brustit i vår myndighetsutövning. Oavsett detta tar vi skogsnäringens och de enskilda markägarnas oro på största allvar, och fortsätter med åtgärder för att minska risken för spridning från naturreservaten.

Karin Bergman, landsbygdsdirektör Länsstyrelsen Kalmar län

I detta nummer kan du läsa om: 

 • Utbetalning av jordbrukarstöd

 • Stallsäsong

 • Rovdjursinventering

 • Lösgående kalvar i uppbundna ladugårdar

 • Life-projekt avslutat

 • Samråd vid ändrad markanvändning

 • Journalföring

 • Uppskattade naturum

 • Kompetensutveckling och rådgivning för ökad sysselsättning

Du kan också läsa om våra kommande kurser och aktiviteter.

Utbetalningar av årets jordbrukarstöd

Utbetalningen av årets Jordbrukarstöd är nu i full gång. Lantbruksenheten arbetar, under årets sista kvartal, intensivt med att få iväg underlagen till jordbruksverket som sedan står för utbetalningen.

I oktober månad delutbetalades 151 miljoner kronor till länets lantbrukare. Det första datumet för slututbetalningar är den 6 december och då kommer ytterligare 455 miljoner kronor att betalas ut. Den 13 och 20 december kommer sedan resterande 60 miljoner kronor att betalas ut. Då ska de flesta lantbrukarna ha fått sina ersättningar.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats om tidplanen för de olika stödformerna och förklaring till varför vissa får utbetalningar senare.

Stallsäsong

Länsstyrelsen påminner återigen att stallsäsongen börja närma sig och att alla djur snart måste ha tillgång till ligghall eller stall. Detta gäller inte nötkreatur som är med i Gård och djurhälsans program för utegångsdjur. I ligghallarna ska väggarna vara täta, för nötkreatur och hästar ska väggarna vara täta minst 1,5 m från ströbädden och uppåt. För får ska väggarna vara täta minst 1,2 m från ströbädden och uppåt. I ligghallen ska djuren ha tillgång till en torr och ren ströbädd. För mer information om utegångsdjur, se länk. 

Lodjur
 

Rovdjursinventering!

Skandobs är en e-tjänst där vem som helst kan rapportera sina observationer av stora rovdjur. Genom att du rapporterar dina observationer bidrar du till kunskapen om rovdjurens utbredning och antal i Kalmar län. Länsstyrelsen ser gärna att ni rapporterar bilder från åtelkameror på t.ex. ett eller flera lodjur.

Förra säsongen 1 oktober 2018 till och med 28 feb 2019 påträffades 11,5 familjegrupper av lodjur i Kalmar län vilket är rekordmånga. Vad gäller varg har vi bara fått in enstaka observationer.

Kontaktuppgifter till kvalitetssäkrare av rovdjursobservationer finns på vår hemsida.

Skandobs finns för webbläsare och som kostnadsfri app till Android- eller iOS-enhet. Rapportera via Skandobs.se eller hör av er till Länsstyrelsen om ni har någon observation att rapportera!

Lösgående kalvar i uppbundna ladugårdar

Har man kor uppbundna och låter kalvarna gå lösgående i ladugården innebär det vissa risker, framförallt om gödselrännorna är öppna och försedda med skrapor. Kalvarna kan då trampa ner i rännan och skada sig på skraporna, främst mellan klövhalvorna. En annan nackdel är att kalvarna kliver upp på foderbordet och lägger sig i fodret, de riskerar även att förorena fodret med gödsel. En annan risk som Länsstyrelsen ofta stöter på är att det finns rätt många skaderisker eller andra föremål inne i ladugården som kalvarna kan skada sig på, exempelvis högafflar, skottkärror, låga fönster med glasrutor med mera.

För att få ha kalvar lösgående i en uppbunden ladugård måste därför gödselrännorna vara försedda med galler som är så täta att kalvarna inte riskerar att fastna med klövarna.  Ätfronterna måste vara utformade så att kalvarna inte kommer upp på foderbordet, foderbordets kortsidor måste vara försatta och det får inte finnas några skaderisker eller föremål som kalvarna kan skada sig på.

Illustration: Johan Hammar
 

Lyckat Life-projekt avslutat

Under sex år har tre länsstyrelser arbetat med restaurering i natura 2000-områden vid kusten och i skärgården inom projektet LIFE Coast Benefit. Nu är projektet avslutat och så här sammanfattar projektgruppen arbetet. Vårt mål var ett fungerande landskap, där arter och naturtyper kan leva på lång sikt. För att sköta markerna behövs många engagerade människor. När alla samverkar och vi kan se de goda resultaten känner vi stolthet. Läs gärna mer i slutrapporten på projektets webb.

Samråd vid ändrad markanvändning

Om du planerar att ändra markanvändning kan du behöva anmäla detta till länsstyrelsen eller kommunen.

Sådana åtgärder kan vara:

 • Trädplantering på betes- eller åkermark

 • Nyodling eller kultivering av betesmark

 • Exploatering av skogs- eller jordbruksmark

 • Att omvandla skogsmark till betesmark

 • Att omvandla skogsmark till åkermark

Du kan läsa mer om vad som gäller på Naturvårdsverkets hemsida.

Anmälan som ska samrådas med Länsstyrelsen kan du göra på denna blankett.

Journalföring

Den vanligaste bristen som länsstyrelsen stöter på vid sina kontroller är att journalföringen inte är fullständig. Det som oftast saknas är namnet på den som utfört en fortsatt behandling samt datum då behandlingen avslutades. En fortsatt behandling kan exempelvis vara behandling med penicillin i fem dagar i samband med mastit, något som djurhållaren eller en anställd kan genomföra efter föreskrivning från veterinär. En annan vanlig brist är att gruppbehandlingar så som avmaskning, avlusning och vaccinationer inte journalförs alls. Tips på blankett för journalföring, se länk. I journalen finns alla de uppgifter som måste finnas för en korrekt journalföring.

Foto: Josefin Nilsson/N
 

Besöksundersökning visar på uppskattade naturum

Under sommaren som gått har Naturvårdsverket gjort en besöksundersökning på alla 33 naturum i Sverige. För Länsstyrelsens del gällde det naturum Ottenby och naturum Trollskogen. Undersökningen gav många intressanta reflektioner och blir ett viktigt redskap när vi planerar för framtida verksamhet. Tack till alla som tog sig tid att svara! Vi kan inte låta bli att sträcka på oss och känna att vi gör ett bra jobb på våra naturum när vi läser rapporten och därför vill vi dela med oss av lite siffror;

96% av besökarna är nöjda med bemötandet från personalen. 80% resp 89% är nöjda med utställningens kunskapsnivå. 78% resp. 80% blev inspirerade att besöka ett naturreservat efter sitt besök! Det finns mycket mer att läsa i rapporten så besök gärna Naturvårdsverkets webb och läs mer där.

Skapa nya jobb

Inom landsbygdsprogrammet finns pengar för kompetensutveckling och rådgivning i syfte att skapa nya jobb, främja diversifiering och för utveckling av små företag för att få fler arbetstillfällen på landsbygden. Stödet riktar sig till företag i hela länet utanför orter om 3000 invånare inom alla typer av näringar utom primärproduktion och förädling. 

Länsstyrelsen planerar att genomföra aktiviteter inom affärsrådgivning, hållbarhet och cirkulär ekonomi, marknadsföring, RUT-tjänster, tillgänglighet med mera. Har du förslag på andra områden för utbildning eller rådgivning inom nya jobb? För rådgivning betalar landsbygdsprogrammet 70% av kostnaden. 

Hör gärna av dig via mail till projektledare Anna Carin Pålsson eller på telefon 010-223 83 34 om du har idéer eller vill veta mer.

Kalender

4 December  Gamlebygymnasiet, Gamleby
Solceller
 

Solcellsdag i Gamleby

När är solceller en lönsam affär? Vilka energiskatteregler gäller? Vilka risker finns? Vilka stöd finns att söka? Frågorna kan vara många.

Kom till Hushållningssällskapet i Gamleby den 4 december och få information om hur du gör en genomtänkt investering. Anmäl dig och läs mer här

4 december  Länsstyrelsen Kalmar
Foto: Nina Nilsson
 

Pollinerare i odlingslandskapet

Hur kan vi gynna pollinerare och andra nyttoinsekter i odlingslandskapet? Och hur kan man kombinera ett rationellt storskaligt lantbruk med en rik biologisk mångfald?

Välkommen till en eftermiddag där vi diskuterar praktiska lösningar inom projektet ”Mångfald på slätten", erfarenheter från Årets pollinatör 2018 Niclas Malm samt Odling i Balans och Samzon.

6 december  Se hemsida
Ko och kalv
 

Ekologisk dikalvsproduktion med fokus på ombyggnad av befintliga djurstallar

Länsstyrelsen Kalmar Län och Agrotektbyrån bjuder in till studiebesök på två gårdar som ställt om från konventionell mjölkproduktion till ekologisk dikalvsproduktion och i samband med det byggt om och anpassat stallarna för ekologisk produktion.

10 december  Hushållningssällskapet, Flottiljvägen 18, Kalmar
Köttdjur
 

Nötköttsproduktion eko

Välkommen till en kursdag om nötköttsproduktion. Under dagen kommer vi att gå igenom regler och certifiering, ekologisk djurhållning, vallodling och odling av foderspannmål. Vi kommer också att diskutera ekonomi och driftkalkyler. 

10 december  "Ymer" i Valhall (Folkets hus), Hultsfred
Ängsblommor
 

Gynnande av blomrika marker och biologisk mångfald

Dagen kommer att handla om blomrika marker och biologisk mångfald samt hur markanvändning och arter hänger ihop. 

Januari - datum och plats kommer inom kort i vår kalender  
Sötpotatis
 

Laborera med bär!

Välkomna till en innovativ dag med fokus på Havtorn, Aronia, Rosenkvitten och Björnbär. Vi inleder med en teoridel runt de olika råvarorna samt berör även processteknik,utrustning,hygien mm. Den laborativa delen går inte ut på att tillverka stora mängder produkter utan så många smakprover som möjligt av vad som kan komma ut av de olika råvarorna. 

Dagen avslutat med att provsmaka och diskutera resultaten. Bara fantasin sätter gränser här! Mer info kommer inom kort i länsstyrelsens kalender.

16 januari  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1, Kalmar
Foto: Nina Nilsson
 

Användning av växtskyddsmedel klass 1L och 2L utomhus, vidareutbildning - Kalmar

Vidareutbildning för användning av växtskyddsmedel klass 1L och 2L, efter godkänt prov förlängs behörigheten i 5 år.

Kursen är för jordbruksinriktning utomhus men gäller även för alla andra inriktningar utomhus. Vill du ha fortsatt behörighet för växthus kan du göra ett extraprov med frågor om inomhusanvändning. Läs mer här. 

21 januari  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1, Kalmar
Foto: Nina Nilsson
 

Användning av växtskyddsmedel klass 1L och 2L utomhus, vidareutbildning - Kalmar

Vidareutbildning för användning av växtskyddsmedel klass 1L och 2L, efter godkänt prov förlängs behörigheten i 5 år.

Kursen är för jordbruksinriktning utomhus men gäller även för alla andra inriktningar utomhus. Vill du ha fortsatt behörighet för växthus kan du göra ett extraprov med frågor om inomhusanvändning. Läs mer här. 

22 januari  Länsstyrelsen Kalmar län
Köksmiljö
 

Matnästet - ett innovationsprogram inom förädling av livsmedel

Funderar du på att utveckla en ny produkt eller vidareutveckla en befintlig produkt? Sök då till Matnästet!

Syftet med programmet är att små och medelstora företag i länet ska få hjälp att öka sin lönsamhet genom att få ut nya och innovativa produkter på marknaden. Det kan vara nya livsmedel, nya maträtter eller nya användningsområden. 

23 januari  Gamlebygymnasiet, Gamleby
Foto: Nina Nilsson
 

Användning av växtskyddsmedel klass 1L och 2L utomhus, vidareutbildning - Gamleby

Vidareutbildning för användning av växtskyddsmedel klass 1L och 2L, efter godkänt prov förlängs behörigheten i 5 år.

Kursen är för jordbruksinriktning utomhus men gäller även för alla andra inriktningar utomhus. Vill du ha fortsatt behörighet för växthus kan du göra ett extraprov med frågor om inomhusanvändning. Läs mer här. 

28 januari  Hotell Hulingen, Hultsfred
Foto: Nina Nilsson
 

Användning av växtskyddsmedel klass 1L och 2L utomhus, vidareutbildning - Hultsfred

Vidareutbildning för användning av växtskyddsmedel klass 1L och 2L, efter godkänt prov förlängs behörigheten i 5 år.

Kursen är för jordbruksinriktning utomhus men gäller även för alla andra inriktningar utomhus. Vill du ha fortsatt behörighet för växthus kan du göra ett extraprov med frågor om inomhusanvändning. Läs mer här. 

30 januari  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1, Kalmar
Foto: Nina Nilsson
 

Användning av växtskyddsmedel klass 1L och 2L utomhus, vidareutbildning - Kalmar

Vidareutbildning för användning av växtskyddsmedel klass 1L och 2L, efter godkänt prov förlängs behörigheten i 5 år.

Kursen är för jordbruksinriktning utomhus men gäller även för alla andra inriktningar utomhus. Vill du ha fortsatt behörighet för växthus kan du göra ett extraprov med frågor om inomhusanvändning. Läs mer här. 

4 februari  Strand hotell, Borgholm
Foto: Nina Nilsson
 

Användning av växtskyddsmedel klass 1L och 2L utomhus, vidareutbildning - Borgholm

Vidareutbildning för användning av växtskyddsmedel klass 1L och 2L, efter godkänt prov förlängs behörigheten i 5 år.

Kursen är för jordbruksinriktning utomhus men gäller även för alla andra inriktningar utomhus. Vill du ha fortsatt behörighet för växthus kan du göra ett extraprov med frågor om inomhusanvändning. Läs mer här. 

4 februari  Virserums konsthall
 

Inbjudan till Årskonferens för

Smålands skogs- och trästrategier

Smålands skogs- och trästrategier har blivit en mycket lyckad kraftsamling för att utveckla, de för Småland så viktiga, skogliga näringarna och träindustriella företagen och skogens värden i bred bemärkelse. Den första konferensen kommer att ha fokus på tre tydliga och aktuella utmaningar: kompetensförsörjning för träindustrin, skador på skog och nyskapande naturvård.

Reservera dagen 4 februari 2020 redan nu. Detaljerad information kommer att skickas via mail.

Prenumerera på nyhetsbrevet och få information om konferensen via länken.

6 februari  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1, Kalmar
Foto: Nina Nilsson
 

Användning av växtskyddsmedel klass 1L och 2L utomhus, vidareutbildning - Kalmar

Vidareutbildning för användning av växtskyddsmedel klass 1L och 2L, efter godkänt prov förlängs behörigheten i 5 år.

Kursen är för jordbruksinriktning utomhus men gäller även för alla andra inriktningar utomhus. Vill du ha fortsatt behörighet för växthus kan du göra ett extraprov med frågor om inomhusanvändning. Läs mer här. 

6 februari  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1, Kalmar
Sötpotatis
 

Sötpotatisproduktion för yrkesodlare

Kan sötpotatis vara en affärsidé för odlare i Kalmar län? Sötpotatiskonsumtionen i Sverige har ökat lavinartat senaste åren. Sötpotatisen är både etablerad och efterfrågad i konsumentled och en försöksodling med flera olika sorter som har pågått två säsonger på Torlsunda försöksstation på Öland har visat på lovande resultat för svenskodlad sötpotatis.

11 februari  Norra Kalmar län
Grönsaker
 

Inspirationsträff för gårdsbutiker

Varmt välkommen att delta i en träff för dig som har gårdsförsäljning. Oavsett om du har en stor eller liten gårdsbutik, om du nyligen startat den eller om den har varit igång flera år så hoppas vi att du vill medverka. Syftet med träffen är att fånga upp behov och önskemål om vad som bäst stödjer ditt arbete med att utveckla din gårdsförsäljning. Vi bjuder också på en föreläsning på temat hur man säljer mer i sin gårdsbutik.

12 februari  Rugstorps gård, Rockneby
Grönsaker
 

Inspirationsträff för gårdsbutiker

Varmt välkommen att delta i en träff för dig som har gårdsförsäljning. Oavsett om du har en stor eller liten gårdsbutik, om du nyligen startat den eller om den har varit igång flera år så hoppas vi att du vill medverka. Syftet med träffen är att fånga upp behov och önskemål om vad som bäst stödjer ditt arbete med att utveckla din gårdsförsäljning. Vi bjuder också på en föreläsning på temat hur man säljer mer i sin gårdsbutik.

30 mars  Ekenäs båtklubb, Ekenäs
Grönsaker
 

Ympning av äppelträd

Att ympa sitt eget äppelträd är ett fantastiskt och viktigt men snart bortglömt hantverk. Missa inte detta kurstillfälle där du får lära dig ymptekniken så att du på egen hand kan föröka dina favoritsorter och berika odlingslandskapet på dina marker, i din äppelodling och i din trädgård!

 
 

God Jul!

Vi på Länsstyrelsen i Kalmar län önskar dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Du får det här utskicket eftersom du antingen sökt EU-stöd, deltagit på någon av våra aktiviteter eller för att du har anmält intresse för att få aktuell information från avdelningen för Utveckling & Landsbygd, Länsstyrelsen Kalmar län.

Information från Länsstyrelsen
Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar
Postadress: 391 86 Kalmar
Telefon växel: 010-223 80 00
E-post: kalmar@lansstyrelsen.se 
Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län och respektive fotograf

Webbplats
Skicka vidare